PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

5. THIẾP THỈNH VONG
(Tuần thất)

Giác Hoàng Bảo đàn.
Bổn đàn gởi thiếp thỉnh vong linh.
A Di Đà Phật chứng minh.
Sa môn thích … phụng hành pháp sự.
Nay có Tang chủ (trai chủ) … cùng cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Rất đau thương vì vong linh (tên họ) …, pháp danh … (1) một vị hương linh. Nguyên sanh ngày … tháng … năm … từ trần ngày … tháng … năm …
Than ôi vong linh!
Từ vào đường lạ, chưa biết về đâu;
Lòng những lo âu, cậy Tăng tiến bạt.
Nay thời:
Đạo tràng vừa mở, gởi một thiếp văn,
Triệu thỉnh vong linh, về nhà (chùa) thọ lễ;
Nghe lời kinh kệ, tội nghiệp sạch trong,
Thấy tánh tỏ lòng, vãng sanh Tịnh độ.
Và mong rằng:
Âm dương hai nẻo,
Sanh tử khác đường,
Nhờ một nén hương,
Vong linh cảm cách.
Nay thiếp thỉnh vong linh (tên họ) …Minh trung thâu chấp.
Nay, ngày … tháng … năm … PL. 254 …
Nhất Như Lai Tâm.

* Ghi chú:
(1) Một bị hương linh.
Nguyên sanh ngày … tháng … năm …