PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

9. THIỆP AN LINH
(Sau khi cải táng)

Tam Bảo Pháp đàn.
Bổn đàn vì chánh độ cố linh
gởi thiếp văn triệu thỉnh.
A Di Đà Phật chứng minh!
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự.
Nay có trai gia hiếu quyến (tên họ) ở xã … huyện … tỉnh …
Tất cả về chùa lễ Phật,
Thành tâm phúng tụng kệ kinh.
Cầu siêu vong linh, vãng sanh Tịnh độ,
Và nhân dịp này:
Cháu con vào rừng thăm mộ,
Cảm thấy địa cuộc bất an.
Cộng thêm mưa gió phũ phàng,
Cùng với cỏ hoa tàn tạ.
Tổ tiên thì đường về cõi lạ,
Con cháu thì nhà ở phương xa.
Thật vô khả nại hà: xin phép ông bà dời mả,
Sự bất đắc dĩ đã: khuấy rầy giấc ngủ lâu dài.
Ngại ngùng khi mở cửa dạ đài,
Lo sợ lúc hồn mơ tan vỡ.
Thế rồi biết làm sao giờ?
Việc làm đã lỡ, mong được thứ tha!
Rước hương linh di cốt ông bà,
Về lại chùa (nhà) nghe kinh lễ Phật.
Hoa hương phẩm vật, thành kính cúng dường,
Tổ tiên đoái thương, chứng tri lễ bạt.
Từ nay chúng con hết lo:
Ông bà mồ hoang mả lạc,
Con cháu nước lạnh hương tàn.
Mong nhờ Đức Phật phóng quang, an thần lập mạng,
Trông cậy đèn thiền soi sáng, kiến tánh minh tâm.
Vong linh nhờ đó sạch hết mê lầm,
Phật quốc từ nay tiêu diêu tự tại.
Và mong tổ tiên gia hộ cho:
Con khờ cháu dại, đời đời lạc nghiệp an cư,
Tử hiếu phụ từ, kiếp kiếp an lành hạnh phúc.
Nay thiếp thỉnh (tên họ) vong linh) chư vị vong linh ở nơi u minh, mặc nhiên thâu chấp.
Cẩn thiếp
Ngày … tháng … năm … PL. 25 …
Nhất Như Lai Tâm.