PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

6. ĐIỆP CẤP VONG
(Tuần thất)

Tư minh kỳ siêu.
A Di Đà Phật chứng minh!
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự.
Nay có Tang chủ (trai chủ) … cùng cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Rất đau thương vì vong linh (tên họ) … và cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Nguyên sanh ngày … tháng … năm …, từ trần ngày … tháng … năm … một vị hương linh!
Than ôi vong linh!
Từ xa trần thế, chưa biết thăng trầm,
Muốn báo ân thâm, phải nhờ tiến bạt.
Nay thời:
Đạo tràng hoàn mãn, gởi một điệp văn,
Cấp phú vong linh, giữ làm công cứ,
Nhờ công đức ấy, Cực lạc vãng sanh,
Quan ải đi qua, thảy đều thông đạt.
Và nên hiểu rằng:
Ta bà Cực lạc, cách biệt non sông,
Nhất niệm cảm thông, ngại gì sống thác.
Nay Điệp cấp vong linh (tên họ) …
Minh trung thâu chấp.
Nay, ngày … tháng … năm … PL. 254 …
Nhất Như Lai Tâm.

* Ghi chú:
Tên họ tức là: “Đau thương vì vong linh (tên họ) … nguyện sanh …”