PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

12. ĐIỆP CẤP TIÊN LINH
(Cúng ông bà trong dịp lễ kỳ an)

Kỳ siêu đạo tràng
Bổn đàn gởi điệp cấp tiên linh,
A Di Đà chứng minh!
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự
Nay có trai chủ … cùng cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Kiến đàn phụng Phật, hiến cúng phúng linh,
Hoàn nguyện kỳ an, thi ân cầu phước.
Ngửa mong chư Phật, thương xót vong linh.
Trai chủ và gia quyến thiết nghĩ rằng:
Nhớ tổ tiên xưa
Trước dựng cơ đồ, sau xây sự nghiệp.
Công đức Tổ tiên để lại,
Tôn thờ con cháu giữ gìn.
Tuy nhiên,
Khó trả ơn sâu,
Khôn đền nghĩa cả.
Nên, nhờ Tăng cầu nguyện,
Cậy Pháp siêu sinh.
Hôm nay,
Thiết cúng trai nghi, gởi văn thiếp thỉnh:
Nội Tôn đường Tiên, Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.
Ngoại Tôn đường Tiên, Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.
Phổ cập:
Tả hữu chiêu mục, liệt vị tiên linh,
Gởi chư Tiên linh, tùy thân tiện dụng.
Nay điệp cấp:
Nội ngoại chư vị Tiên linh,
Minh trung thâu chấp.
Nay, ngày … tháng … năm … PL. 254 …
Nhất Như Lai Tâm.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

 

Tu viện Nguyên Thiều – Bình Định

Tàng bản.