PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

10. VĂN SỚ CẦU AN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cung kính nghe rằng:
Đức Giác Hoàng ứng thân hóa độ,
mở nhiều phương tiện pháp môn.
Nhờ đó, cả pháp giới, kẻ trí người ngu,
nhận được từ bi ân đức.
Bởi vậy,
Không ai chẳng (được) độ,
Có nguyện đều thành.
Sớ rằng:
Nay có trai chủ … và cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Cung kính kiến đàn phụng Phật,
Chí thành hiến cúng phúng kinh,
Hoàng nguyện kỳ an, thù ân cầu phước.
Trai chủ đẳng v.v… tự nghĩ rằng:
Nhân vì việc nhà ngày trước,
Nên lòng lo ngại nguyện cầu,
May nhờ Phật lực nhiệm mầu,
Mọi việc khó khăn qua cả.
Hôm nay kính dâng lễ tạ,
Nhờ Tăng làm lễ cúng dường,
Ngửa mong Tam Bảo đoái thương,
Dủ lòng từ bi chứng giám!
Nay thời:
Pháp sự quang dương, đạo tràng khai diễn,
Hương hoa phụng hiếu, lễ nhạc ca dương
Và, cung duy văn sớ một chương,
Mạo muội tỏ bày tấc dạ
Mong rằng từ bi bất xả,
Nguyện được hoan hỷ xin nghe.
Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền, tác đại chứng minh.
Phổ cập:
Ba Hiền, mười Thánh, bốn phủ muôn linh,
Cả thảy Thiên thần, đồng thùy chiếu giám.
Phục nguyện:
Mưa pháp thấm nhuần, cây Bồ đề tăng trưởng;
Mây lành che mát, lửa phiền não tiêu tan.
Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua, mất còn đều lợi;
Xin làm phước lành sắp tới, già trẻ đồng nhờ.
Ba ngôi báu tôn thờ, năm điều răn giữ trọn,
Ơn nhiều, lễ mọn, mong được chứng minh.
Cẩn sớ.
Nay ngày … tháng … năm … PL. 254 …
Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

* Ghi chú:
Ba Hiền: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh; ba bậc tu trước khi lên địa vị Bồ Tát,
Mười Thánh: tức Thập địa Bồ Tát.
Bốn phủ: những nơi thờ tự các anh nhùng liệt sĩ; muôn linh: tức muôn vật sinh linh.