PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

11. THIẾP THỈNH TIÊN LINH
(Cúng ông bà trong dịp lễ cầu an)

Tam Bảo Pháp đàn.
Bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh.
A Di Đà Phật chứng minh!
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự.
Nay có trai chủ cùng gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Kiến đàn phụng Phật, hiến cúng phúng kinh,
Hoàng nguyện kỳ an, thi ân cầu phước.
Ngửa mong Đại giác, chứng giám lòng thành.
Trai chủ và gia quyến thiết nghĩ rằng:
Nhớ Tổ tiên xưa:
Một họ nối dòng, nhiều đời kế nghiệp.
Nhớ ơn người trước, công đức tích lũy xa xưa;
Thừa tự kẻ sau, lửa hương phụng thờ hôm sớm.
Muốn đền ơn lớn, phải cậy cao chơn.
Bởi vậy,
Nay sắm sủa hương trai,
Kính nhờ Tăng tiến cúng,
Gởi văn thiếp thỉnh liệt vị tôn linh:
Nội Tôn đường, Tiên, Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.
Ngoại Tôn đường, Tiên, Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.
Phổ cập:
Chư vị chiêu mục (1), quá cố đệ huynh,
Đồng đến pháp diên, nghe kinh thọ lễ,
Nhờ công đức ấy, Tịnh độ vãng sanh.
Nay thiếp thỉnh:
Nội ngoại Tôn đường,
Lịch đại tiên linh.
Minh trung thâu chấp.
Nay ngày … tháng … năm … PL. 254 …
Nhất Như Lai Tâm.

* Ghi chú:
(1) Chiêu mục: Tức hai bàn thờ cạnh bàn thờ chính, thờ ông bà cao, để thờ cha, con mới quá cố.

 

Print Friendly, PDF & Email