PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

8. VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG
(bản 1)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cung kính nghe rằng:
Chư Phật mười phương
vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;
Đạo mầu ba Tạng
thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;
Lời thề sông biển xin vâng,
Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.
Sớ rằng:
Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Ngày này:
Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật,
cúng dường hương phẩm hoa đăng.
Thành tâm phúng tụng kinh văn,
hồi hướng độ vong siêu thoát.
Mong chư Phật xót thương cứu bạt,
Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.
Chúng con thường nhớ lời người xưa nói rằng:
Ba tấc đất chưa về,
Khó giữ thân một kiếp,
Đã về ba tấc đất,
Khó giữ mã trăm năm.
Thật vậy!
Thương thay vong linh (tên họ, pháp danh) một vị (các vị) hương linh.
Từ ngày:
Xa rời dương thế,
Vào cõi âm cung,
Man mác âm dung,
Mơ màng hồn mộng.
Những tưởng mồ mả cất xây
trong đất lành bất động,
Nào ngờ nắng mưa tàn phá
sao trời nỡ vô tình.
Nên chi:
Nghìn thu giấc ngủ hương linh,
Và một nấm tro tàn vong giả.
Khó mà tránh khỏi,
một phen tàn tạ, đôi lúc dở dang!
Nay thời:
Pháp hội kỳ siêu đã mở
Cúng dường chư Phật đã hay
Mạo muội một lòng bày tỏ.
Sớ văn lời ngỏ, bái bạch xin nghe.
Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
Phục nguyện:
Một nấm đất vàng xin gởi mạng,
Chín tầng sen báu nguyện ghi danh,
Người đi nhẹ gánh nhơn lành,
Kẻ ở nặng vai quả phước.
Ba đường nhẹ bước, tám khổ vượt qua,
Hạnh phúc trẻ già, an vui còn mất.
Nguyện tất cả phát tâm học Phật,
Xin mọi người cố gắng làm lành.
Phật đạo viên thành, chúng sanh độ tận.
Cẩn sớ.
Nay ngày … tháng … năm … PL. 254 …
Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG
(bản 2)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cung kính nghe rằng:
Chư Phật mười phương
vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;
Đạo mầu ba Tạng
thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;
Lời thề sông biển xin vâng,
Ý nguyện nguồn cơn bày tỏ.
Sớ rằng:
Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Ngày này:
Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật,
cúng dường hương phẩm hoa đăng.
Thành tâm phúng tụng kinh văn,
hồi hướng độ vong siêu thoát.
Mong chư Phật xót thương cứu bạt,
Nguyện vong linh may mắn dắt dìu.
Chúng con trai gia hiếu quyến thường nhớ lời người xưa than rằng:
Ba tấc đất chưa về,
Khó giữ thân trăm tuổi,
Đã về ba tấc đất,
Khôn giữ mã trăm năm.
Thật vậy!
Nay nhân ngày cải táng mộ phần, tái an di cốt của ông bà … các vị vong linh.
Than ôi vong linh!
Từ xa dương thế, chưa biết về đâu,
Nắng mưa dãi dầu, bóng vang man mác.
Ba đường lưu lạc, sáu cõi phiêu du?
Chúng con chỉ biết:
Mồ mả gìn giữ nghìn thu,
Hương lửa phụng thờ muôn thuở.
Nào ngờ:
Người đi vẫn còn dang dở,
giấc ngủ chưa yên,
Kẻ ở chưa hết não phiền,
cuộc đời nào định.
Tuy nhiên,
Chân tâm vốn định,
Huyễn thể khôn an,
Ngày nào chưa chứng Niết Bàn,
Lúc ấy còn mơ sanh tử.
Vì vậy,
Mả mồ khó giữ,
Hương lửa dễ tàn,
Ai chẳng bàng hoàng,
Nào không cầu nguyện.
Nay thời:
Pháp luân đã chuyển, Phật sự vừa khai,
Đầu cúi trước đài, chân quỳ xuống chiếu.
Kính dâng sớ biểu, bái bạch xin nghe.
Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
Phục nguyện:
Một nấm đất vàng xin gởi mạng,
Chín tầng sen báu nguyện ghi danh,
Người đi nhẹ gánh nhơn lành,
Kẻ ở nặng vai quả phước.
Lại nguyện:
An lành đất nước, hòa thuận gia đình,
Thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.
Cẩn sớ.
Nay ngày … tháng … năm … PL. 25 …
Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG
(bản 3)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cung kính nghe rằng:
Chư Phật mười phương
vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;
Đạo mầu ba Tạng
thường dạy chúng thoát nạn trầm luân;
Muốn báo đáp từ thân,
Xin tỏ lòng cầu nguyện.
Sớ rằng:
Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …
Ngày này:
Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật,
hiến cúng hoa đăng.
Thành tâm phúng tụng kinh văn,
độ vong siêu thoát.
Ngửa mong chư Phật Bồ Tát,
Từ bi tiếp độ vong linh.
Nay trai gia Phật tử và cả gia quyến rất đau lòng vì (chư) hương linh:
(Liệt kê tên họ vong linh hay nhiều vong linh)
Từ xa dương thế, vào cõi âm cung,
Khó mà nghe thấy âm dung.
Dễ đâu giữ gìn mồ mả,
Lửa hương đôi khi tàn tạ.
Mưa nắng lắm lúc phũ phàng!
Do đó, vừa rồi chúng con đã xin phép ông bà cha mẹ đã qua đời để làm lễ:
Tìm lại mấy di cốt đã tàn,
Đem về xây lại mả mồ mới mẻ.
Hầu đền ơn cha mẹ,
Ngõ đáp nghĩa sanh thành.
Tuy nhiên,
Bổn phận làm con, như thế đã đành,
Báo hiếu vì đạo, coi như chưa trọn.
Nay thời:
Đạo tràng kỳ siêu đã mở,
Pháp sự báo hiếu vừa bày,
Cúi đầu dâng sớ văn này,
Cung kính tỏ bày tấc dạ,
Mong rằng từ bi bất xả,
Xin được hoan hỷ xin nghe.
Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.
Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
Phục nguyện:
Hào quang soi sáng, bóng tối tiêu tan,
Vong linh nhờ đó, tìm về Lạc bang.
Tiêu tội khiên, nhiều đời nhiều kiếp,
Hưởng phước lộc, cả họ cả nhà.
Còn mất an vui, trẻ già hạnh phúc.
Cẩn sớ.
Nay ngày … tháng … năm … PL. 25 …
Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

 

Print Friendly, PDF & Email