PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

7. THIẾP THỈNH LINH
(Trong lễ cải táng mộ phần)

Cải táng kỳ siêu pháp đàn.
Bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh.
A Di Đà Phật chứng minh!
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự.
Nay có hiếu chủ Phật tử … pháp danh … và đồng hiếu quyến.
Thiết nghĩ rằng:
Hiển khảo một vị hương linh …,
Hiển tỷ và các vong linh …,
Từ khi ra đi, thăng trầm nào biết;
Bóng vang biền biệt, vui khổ ai hay!
Cháu con hương lửa đêm ngày,
Kỵ lạp cúng dường năm tháng.
Nhưng một nỗi niềm lo ngại khác:
Gò hoang mả loạn, đất lở mồ xiêu,
Do đó, vừa rồi con cháu xin phép ông bà cha mẹ, xin được cải táng mộ phần, đến nơi an ấm hơn.
Hầu an thân, người đã ra đi,
Ngõ mãn nguyện kẻ còn ở lại.
Nay thời:
Pháp diên cập nhật,
Hiếu sự lâm thời,
Thiếp văn triệu thỉnh mấy lời,
Cảm cách lai lâm bổn tự (gia tộc).
Trai diên tham dự, kinh chú lắng nghe,
Ngộ tỏ tánh lòng, siêu sinh tự tại.
Từ nay,
Nắng mưa không còn sợ hãi,
Mồ mã yên ấm lâu dài;
Hương lửa chẳng ngại phôi phai,
Sớm tối nhờ chùa vĩnh viễn.
Thiếp văn xin chuyển, đến các tiên linh,
Vong ở u minh, cảm thông thâu chấp.
Nay thiếp thỉnh:
Các tiên linh, vong giả,
Minh trung chấp chiếu.
Nay, ngày … tháng … năm …, PL. 254 …
Nhất Như Lai Tâm.