GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP NI SAI NGƯỜI TỰ TỨ
ĐẾN TRONG ĐẠI TĂNG

Phật nói: Tỳ Kheo Ni, hạ an cư xong, cho sai một Tỳ Kheo Ni, vì Tăng bên Ni, đến trong Đại Tăng bạch tự tứ, Ni không đủ năm người, đến ngày tự tứ, Tỳ Kheo Ni nên đến chỗ Tỳ Kheo Tăng, lễ bái hỏi han. Nếu chúng đủ năm người, nên đánh kiền chùy, họp Tăng vấn hòa. Khoảng 5 giờ sáng 15-7 họp Tăng của Ni, sai sứ cầu giáo giới tự tứ.

Lên chùa xướng lễ Phật ba lễ xong, chia ngồi hai bên hòa Tăng.

Người làm Yết ma hỏi:  Tăng họp chưa?

Duy na đáp:  Tăng đã họp.

– Hòa hợp không?

 – Hòa hợp.

– Người chưa thọ đại giới ra chưa?

(Nếu có người chưa thọ đại giới, bảo ra ngoài chúng, lìa chỗ thấy nghe, nên đáp rằng):

– Người chưa thọ đại giới đã ra.

(Nếu không, liền đáp rằng):

– Trong đây không có người chưa thọ đại giới.

– Có các Tỳ Kheo Ni đến thuyết dục và thanh tịnh không?

(Nếu có, vị Duy na đáp rằng):

– Có người thuyết dục và thanh tịnh.

(Nếu không, nên đáp rằng):

– Trong đây không có Tỳ Kheo Ni thuyết dục và thanh tịnh.

– Tăng nay hòa hợp để làm gì?

 – Sai người cầu giáo giới tự tứ yết ma.

(Người làm Yết ma nói):

Đại đức Ni Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo Ni… vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ:  Thấy, nghe, nghi, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

– Chúng đều đáp rằng : “Thành”.

Lại nói: Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng sai Tỳ Kheo Ni… vì Tỳ kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ:  Thấy, nghe, nghi.

Các Đại đức Ni Tăng nào bằng lòng Tăng sai Tỳ Kheo Ni… vì Tỳ kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ:  Thấy, nghe, nghi, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Liền nên hỏi rằng: Yết ma có thành không?

– Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng: Tăng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni… vì Tỳ kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ:  Thấy, nghe, nghi xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

Hòa tan sai nhơn xong, Kiết toát hồi hướng. Tam tự quy y, ra.

Như thế sai rồi, nên bảo hai người làm bạn cùng đi. Khoảng 6 giờ rưỡi sáng, đến chùa Tăng, cho kịp trước 8 giờ. Khi đến, vào Tăng phòng thấy Duy na, sửa đủ oai nghi, lễ ba lễ rồi, quỳ chấp tay bạch rằng:

“Bạch Đại đức ở chùa…, Tỳ Kheo Ni an cư xong đến lễ Tỳ Kheo Tăng, cầu giáo giới tự tứ, xin Đại đức (Duy na) vì chúng con bạch Tăng, thương xót cho chúng con, xin thương xót cho chúng con”.

(Người thọ chúc (dặn) đáp rằng): “Thiện” – Tự nói:  “Nhĩ”.

(Khoảng này còn thưa bạch nhiều chuyện, đây xin lược bớt).

Người thọ sai, đợi Tăng lên chùa lễ Phật hòa Tăng tự tứ :

– Trong đây có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới tự tứ.

Duy na ra mới vào, sửa đủ oai nghi ra trước hướng vào, bạch:

(Trước lễ Tăng ba lễ, quỳ chấp tay bạch rằng):

Bạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, ở chùa (A) NI chúng hạ an cư xong, sai con Tỳ Kheo Ni… vì Tỳ Kheo Ni chúng nói ba việc tự tứ: tội thấy, nghe, nghi, Đại đức tăng từ mẫn bảo chúng con, chúng con nếu thấy tội, nên như pháp mà sám hối. (Bạch 3 lần).

(Giây lâu trong Đại Tăng,Thượng tọa Tăng nên bảo rằng):

Đại chúng trên dưới đều im lặng, thật vì Ni chúng, trong siêng tu ba nghiệp, ngoài không ba việc: thấy, nghe, nghi, cho nên không thấy có phạm tội, song tuy là như thế, nhưng truyền bảo cô, về bảo Ni chúng như pháp tự tứ, cẩn thận đừng có buông lung.

Ni đáp rằng:  – Y giáo phụng hành.

(Vị Tăng sai, liền lễ tạ mà lui. Khi trở về đến chùa Ni, đánh kiền chùy họp Ni chúng rồi, nên y lời giáo sắc, tuyên nói, khi nói xong, hòa tăng như phép mà tự tứ).