GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP TỰ TỨ CỦA NI CHÚNG
Các việc làm khi gần mãn hạ.
Ngày 14 lễ cầu sám hối.

Phép sám hối:  Trước khi tự tứ, thỉnh vị Thượng tọa lên tòa rồi, chúng đều lễ ba lễ, chia ban mà đứng, Vị thứ nhứt trong chúng, ra ban lễ một lễ, quỳ dài phát lồ (xưng tội).

Thấy mình có tội thì bạch: Bạch Đại đức, con là… trong 3 tháng an cư, con nhận thấy có phạm tội… xin Đại đức định tội, con xin sám hối cho thanh tịnh.

Đợi Thượng tọa định rồi lễ… mà lui ra.

Nếu thấy mình không phạm, nên bạch: Bạch Đại đức, con ở trong các tội nặng đều không có phạm, còn tất cả oai nghi vi tế, sợ có chỗ lỗi lầm, mà không tự hay biết, cầu xin Đại đức từ bi chỉ thị cho, để cho tiện sám hối.

Thượng tọa bảo: Trong ba tháng an cư, theo tôi thấy mỗi khi lên chùa tụng kinh, cô… các oai nghi vi tế, mà không tự biết, có khi tôi gặp, có khi tôi không gặp, kể như không lỗi gì, nhưng trong tâm niệm và hành động, tôi không có theo một bên mà biết được. Với sự nghi có tội, vậy thì cô thành tâm sám hối cho thanh tịnh.

Thượng tọa bảo rồi, lễ ba lễ, đứng một bên. Đợi khi tất cả tác pháp rồi, lễ tạ ba lễ trở về phòng.