QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên tu pháp cái Bình Quân Trì, tượng Thiền Định Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Bình Quân Trì, tay trái làm tướng suy tư, dựng đứng đầu gối phải, đem chưởng trái để giữa gò má và lông  mày”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_ 𑖭𑖿𑖪𑖥𑖯𑖪 𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦𑖦𑖿 𑖄𑖟𑖿𑖥𑖪_  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA_ SVABHĀVA BRAHMAM UDBHAVA_  SVĀHĀ.

Quân Trì là dịch âm từ tiếng  Phạn Kuṇḍali. Đường  dịch là cái Bình  Quân  Trì gọi đủ là Quân Chùy Ca, tức là Phạm Bình, hay là Táo Bình (cái bình chứa nước rưới vảy, tắm gội)

Quân Trì là cái bình chứa nước, có mở thêm một cái vòi bên cạnh. Người xưa nói Quân Trì là Bình Tam Ma Gia của Phạm Thiên, vì lúc Phạm Thiên tạo lập Thế Giới thì cái bình này chứa đầy công năng của vạn  vật.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Vương, nên cái bình này biểu thị cho nghĩa “sanh Phạm  Thiên”

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cái Bình Quân Trì đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú và khởi Tâm xa lìa ái dục thì sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên và thường gặp các vị Vua Hiền Đức.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SVABHĀVA BRAHMAM UDBHAVA (Tự Tính sanh ra Phạm Thiên) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Print Friendly, PDF & Email