THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖯𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽
𑖌𑖼 𑖁𑖾 𑖮𑖳𑖽_ 𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖮𑖳𑖽

NAMO BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
OṂ ŚĀKYAMUṆĀYE VAJRA-DHĀRA HŪṂ BHRŪṂ
OṂ ĀḤ HŪṂ_ ŚĀKYAMUṆĀYE _ SARVA SIDDHI HŪṂ

Đà La Ni này hay thỉnh triệu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật che chở cho Hành Giả thoát khỏi mọi sự nguy khốn, khơi dậy sự Tỉnh Giác sáng suốt trong Tâm, khiến cho thân miệng ý của Hành Giả mau chóng thành tựu tất cả Tất Địa như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

OṂ   ŚĀKYAMUṆĀYE   VAJRA-DHĀRA   HŪṂ   BHRŪṂ: Quy mệnh nơi quy thú tất cả Công Đức thuộc Tâm Bồ Đề của Đấng Thích Ca Mâu Ni Kim Cương   Trì

OṂ  ĀḤ  HŪṂ_ ŚĀKYAMUṆĀYE  _ SARVA  SIDDHI  HŪṂ: Thân, miệng,   ý của con thành tựu tất cả Tất Địa như Đức Thích Ca Mâu  Ni