THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖡𑖦𑖾 𑖝𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪𑖸 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖌𑖼 _ 𑖦𑖲𑖜𑖰 𑖦𑖲𑖜𑖰 𑖦𑖮𑖯- 𑖦𑖲𑖜𑖰 _ 𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO NAMAḤ TATTVE BHAGAVATE TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
OṂ _ MUṆI MUṆI MAHĀ- MUṆI _ ŚĀKYAMUṆĀYE _ SVĀHĀ

Chân Ngôn này hay giúp cho Hành Giả mau chóng tịnh hóa ba độc Tham Sân Si, dứt trừ các phiền não: thô, tế, vi tế.., thực chứng trạng thái tĩnh lặng của các bậc Thánh giải thoát

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

.)NAMO   NAMAḤ   TATTVE   BHAGAVATE    TATHĀGATĀYA   ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn của bản tính chân thật. Ngài là Đấng đến và đi như vậy; dứt trừ hết thảy tham sân si phiền não, xứng đáng nhận sự cúng dường của hàng Trời Người; hiểu thấu tất cả mọi việc một cách chính đúng không có sai   lầm

.)OṂ _ MUṆI   MUṆI   MAHĀ- MUṆI _ ŚĀKYAMUṆĀYE _  SVĀHĀ

OṂ _ MUṆI MUṆI MAHĀ- MUṆI: Quy mệnh sự tịch lặng giải thoát của  ba Thừa

ŚĀKYAMUṆĀYE _ SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Pháp của Đấng Tịch Mặc Năng Nhân