TÂM KINH BÁT NHÃ GIẢNG GIẢI
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật 
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Tiếng Việt Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh