Sách Ấn

Tướng An đồng lúc trước

Chỉ dùng Độ Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Trụ nhau như cái vòng

“Án, phộc nhật-la, ba xá, hồng”

OṂ– VAJRA-PĀŚA_ HŪṂ