Tỏa Ấn

Hai tay Kim Cương Quyền

Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc khoá

Dùng đây, hay dừng trụ

“Án, phộc nhật-la, tát-phổ tra, hàm”

OṂ– VAJRA-SPHOṬA_ VAṂ