Câu Ấn

Hai tay Kim Cương Quyền

Đàn Tuệ (2 ngón út) móc ngược nhau

Thẳng Lực (ngón trỏ phải), co Tiến (ngón trỏ trái) vời

“Án, phộc nhật-lưỡng, cú xá, nhược”

OṂ– VAJRA-AṂKUŚA_ JAḤ