PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI_

 

LIÊN HOA BÍ MẬT ẤN MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ MƯỜI SÁU_CHI KHÁC

Lại nữa, trong đây trước tiên nên dạy truyền Tối Thượng Tất Địa Thành Biện Ấn Trí. Tụng là:

_Mọi sắc Quán Tự Tại Đại Sĩ

Như ứng, quán tưởng tức thân mình

Do quán tưởng Đại Ấn Môn ấy

Liền được Pháp Tất Địa tối thượng

_Phật Quán Đỉnh Bảo Đại Tam Muội Trụ Đẳng Dẫn Tâm bền chắc làm

Như ứng, quán tưởng tức thân mình

Đắc được Pháp Tất Địa tối thượng _Liên Hoa Đại Sĩ Liên Hoa Bộ

Như ứng, quán tưởng tức thân mình Pháp Thắng Tất Địa tự nhiên thành

Liền được Diệu Đẳng Dẫn bền chắc

_Bất Không Tự Tại thành Yết Ma

Tự nhiên thành tựu Ấn đã kết

Chỗ cầu thành tựu, y Pháp Nghi Mau được Pháp Tất Địa tối thượng Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma tát đô kháng, tất đình-dạ, hô”

*)OṂ_ PADMA-SĀDHU- AHAṂ SIDHYA HOḤ

“Án, một đà, tỳ thi cô kháng, tất đình-dạ, hàm”

*)OṂ_ BUDDHA-ABHIṢEKA- UHAṂ SIDHYA MĀṂ

“Án, đạt lý-ma,tam ma đề, la kháng, tất đình-dạ, hô”

*)OṂ_ DHARMA SAMĀDHIR- AHAṂ SIDHYA HOḤ

“Án, a mô kỳ thuyết lỗ kháng, tất đình-dạ, hàm”

*)OṂ_ AMOGHEŚVARA- UHAṂ SIDHYA MĀṂ

Tiếp nên dạy truyền Nghĩa Lợi Thành Biện Ấn Trí

_Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Mọi diệu trân bảo ngay trong miệng

Xảo Nghiệp Tự Tại Đại Ấn thành

Chỗ làm gấp một, được gấp ngàn

_Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Lấy một phần Chân Kim Bảo ấy

Thắng Đại Tam Muội bền chắc thành

Chỗ làm gấp một, được gấp ngàn

_Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Diệu trân châu bảo ngay trong miệng

Quán Tự Tại Tôn liền tự nhận

Chỗ làm gấp một, được gấp ngàn

_Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Tất cả trân bảo đã lấy khắp

Hai tay Yết Ma Ấn Khế thành Chỗ làm gấp một, được gấp ngàn Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, hứ lan ni-dã, ngật-la nại, hồng, nhược”

*)OṂ_ PADMA HIRAṆYA GRAṆA HŪṂ JAḤ

“Án, bát nột-ma, tô phộc lan-noa, bát-la nại, hồng, nhược”

*)OṂ_ PADMA SUVARṆA PRAṆA HŪṂ JAḤ

“Án, bát nột-ma, mục cật-đa, bát-la nại, hồng, nhược”

*)OṂ_ PADMA MUKTĀ PRAṆA HŪṂ JAḤ

“Án, bát nột-ma, tát lý-phộc la đát-na, bát-la nại, hồng, nhược”

*)OṂ_ PADMA SARVA RATNA PRAṆA HŪṂ JAḤ

Tiếp nên dạy truyền Kính Ái Ấn Trí

_Xảo Nghiệp Tự Tại Đại Ấn Khế

Như ứng, quán tưởng tức thân mình

Hiện tiền đã cầm Diệu Liên Hoa

Tức ấy tùy ứng, được kính yêu

_Hoa sen màu đỏ bền chắc cầm

Đó tức Đại Tam Muội Ấn Khế

Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Được các bậc Thiện Ái kính yêu

_Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Tùy cầm hoa sen lại cũng thế

Kim Cương quán nhìn khắp chỗ quán

Tất cả Thế Gian đều kính yêu

_Yết Ma Ấn Khế y Pháp dụng Hoa sen đã cầm, y Bản Nghi

Đem hai tay ấy động chuyển thời Được các bậc Thiện Ái kính yêu Đại Minh của nhóm này là:

“Án, vĩ ốc-phệ thuyết la, bát nột-ma, hạ”

*)OṂ_ VIŚVEŚVARA PADMA HĀ

“Án, tam ma dã, bát nột-ma, hạ”

*)OṂ_ SAMAYA PADMA HĀ

“Án, du nga, bt nột-ma, hạ”

*)OṂ_ YOGA PADMA HĀ

“Án, cát lý-ma, bát nột-ma, hạ”

*)OṂ_ KARMA PADMA HĀ

Tiếp nên dạy truyền Giáng Phục Ấn Trí

_Xảo Nghiệp Tự Tại Đại Ấn Khế

Như ứng, quán tưởng tức thân mình

Hiện tiền, hoa sen nếu đứt thời

Kẻ đã giáng phục, sát na diệt

_Bền chắc cầm giữ Diệu Liên Hoa

Thắng Tam Muội Ấn tức như vậy Nếu làm bền chắc phá hoại thời

Kẻ đã giáng phục, tùy tên (tên gọi) hoại

_Tam Ma Địa Ấn khéo cùng hợp Tùy cầm hoa sen lại cũng thế Hoa sen đã cầm, nếu đứt thời

Kẻ đã giáng phục, tùy tên (tên gọi) hoại

_Yết Ma Ấn Khế y Pháp dụng Hoa sen đã cầm, như Bản Nghi

Tưởng hiện phẫn nộ phá hoại thời Kẻ giáng phục ấy bị hoại mệnh Đại Minh của nhóm này là:

“Án, ma hạ bát nột-ma (1) thế nại dã, ma la dã, hô, phát tra (2)”

*)OṂ_ MAHĀ-PADMA CCHEDAYA MĀRAYA HOḤ PHAṬ

“Án, tam ma dã, bát nột-ma (1) táp-bố tra dã, na xá dã (2) la tra, phát tra (3)”

*)OṂ_ SAMAYA PADMA _ SPHOṬAYA NĀŚAYA RAṬ PHAṬ

“Án, đạt lý-ma, bát nột-ma (1) thế nại dã, vĩ na xá dã, đề-lý tra, phát tra (3)”

\*)OṂ_ DHARMA-PADMA CCHEDAYA VINĀŚAYA DHṚṬ PHAṬ

“Án, cát lý-ma, bát nột-ma (1) táp-bố tra dã, táp-bố tra dã (2) nhĩ vĩ diêm, a tả cật-lý tra, phát tra (3)”

*)OṂ_ KARMA PADMA _ SPHOṬAYA SPHOṬAYA _ JĪVITĀM-ASYA KṚṬ PHAṬ

Tiếp lại dạy truyền Tam Muội Bí Mật Ấn Trí

_Quán tưởng bậc Liên Hoa Thiện Ái Chày Kim Cương ngay trên hoa sen

Kim Cương, hoa sen thắng hợp thời

Thiện Ái thanh tịnh được thành tựu

_Quán tưởng bậc Liên Hoa Thiện Ái

Báu Phật Trí ngay trên hoa sen

Mão Phật Đại Trí Thiện Ái thành

Như ứng, quán tưởng Pháp thành tựu _Quán tưởng bậc Liên Hoa Thiện Ái

Hoa sen mình, ngay trên hoa sen

Hoa sen, hoa sen thắng hợp thời

Thiện Ái thanh tịnh được thành tựu

_Quán tưởng bậc Liên Hoa Thiện Ái Chày Xảo Trí ngay trên hoa sen

Chày Trí, hoa sen thắng hợp thời Liền được Pháp Xảo Nghiệp thành tựu.

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, bát nột-ma, du nga (1) sa đạt dã, hột-lý (2)”

*)OṂ_ VAJRA PADMA YOGA SĀDHAYA HRĪḤ

“Án, một đà, mạt cốt tra, tam du nga (1) sa đạt dã, thất-lý (2)”

*)OṂ_ BUDDHA MAKUṬA SAṂ-YOGA SĀDHAYA ŚRĪ

“Án, bát nột-ma, bát nột-ma, tam du nga (1) sa đạt dã, đề (2)”

*)OṂ_ PADMA PADMA SAṂ-YOGA SĀDHAYA DHĪ

“Án, vĩ thuyết, bát nột-ma, tam du nga (1) sa đạt dã, tất-đế-lý (2)”

*)OṂ_ VIŚVA PADMA SAṂ-YOGA SĀDHAYA STRĪ

Tiếp lại dạy truyền Liên Hoa Bộ Bí Mật Đại Ấn như đã nói

_Các ngón kín chặt làm Hợp Chưởng

Hai ngón, tướng Kim Cương Phẫn Nộ

Ngón trỏ như báu với như sen

Làm Kim Cương Phộc cũng như thế

_Hai tay Kim Cương Phộc cùng hợp

Dựng hai ngón giữa, khởi như nanh

Co ngón trỏ trái nên như ứng

Đây tên Thích Ca Mâu Ni Ấn

_Pháp Kim Cương Ấn an ở tim

Xoay chuyển quay lại để ở trán

Tam Ma Địa Ấn an hông sườn

Sau nên xoay chuyển, hướng trên đỉnh

_Tiếp kết Kim Cương Giới Chủ Ấn Làm tướng hoa sen như hình tháp

Ngón giữa cùng hợp, y Bản Nghi

Đây tên Phật Thắng Liên Hoa Ấn

_Tức đây, ngón cái như Kim Cương

Ngón trỏ như kiếm, như tướng câu (móc câu)

Đây tên Liên Hoa Chấp Kim Cương Bí Mật Ấn Khế y Bản Giáo

_Đây tức nên mở hai ngón cái

Lại đem ngón trỏ nắm ngón trỏ

Diệu Ái Ấn như hình ràng quấn

Búng tay “Lành thay” cũng như vậy

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Dựng hai ngón cái vào trong Phộc

Hơi co hai ngón trỏ như cửa

Tỳ Câu Chi Tôn Liên Hoa Ấn

_Tức đây, sau nên an ở tim

Lại làm tướng ánh sáng mặt trời (nhật luân quang minh)

Đây tức làm Phộc, lại như phướng

Sau nên dương duỗi hướng sau đầu

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Co lóng trên hai ngón trỏ ấy

Hoa sen với kiếm, cầm như ứng

Ngón trỏ làm Phộc, hoa sen hợp

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Ngón cái bên trái vào trong Phộc

Ngón cái phải khởi tướng cầm gậy

Các đầu ngón khởi Liên Hoa Ấn

_Tức đây, các ngón lại hơi co

Ngón út, hoa sen, hai cùng hợp

Tay phải nên như cầm tràng hạt

Ngón cái phải hợp cùng ngón trỏ

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Ngón út, hoa sen, hai cùng hợp

Dựng hai ngón trỏ, mắt hoa sen (Liên Hoa Nhãn)

Thuận thứ tự ứng, nên xoay chuyển

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Ngón út, hoa sen, hai cùng hợp

Hơi co ngón trỏ ép phụ trong

Hai ngón cái làm tướng Giáp Trụ

_Tức đây, hai ngón cái như nanh

Lại dựng ngón cái vào trong Phộc

Thứ tự các Ấn, Ta đã tuyên

Thắng Tam Muội An là tối thượng

_Ngang hai tay làm Kim Cương Phộc

Ngón trỏ, hoa sen, hai cùng hợp

Lại hai ngón cái kết trong ấy

Đây tên Bí Mật Tự Tại Ấn

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Hai ngón út, ngón giữa cùng hợp

Ngón cái, Kim Cương, hai như cửa

Trong mão đỉnh có tượng Như Lai

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Ngón cái, hoa sen, hai cùng hợp

Làm xong, quay bung ở cửa miệng (khẩu môn)

Tam Ma Địa Ấn an hai hông

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Ngang bằng cùng hợp, hướng ở miệng

Các ngón kín chặt như Bản Nghi

Ngón trỏ, Kim Cương, hai cùng hợp

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Ngón trỏ, hoa sen, hai cùng hợp

Móc kết hai ngón cái như ứng

Co hai ngón giữa lại nắm nhau

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Ngón cái, Kim Cương, hai cùng hợp

Hai ngón trỏ như cầm Kiếm, Câu

Hai ngón út hợp, tướng hoa sen

_Tức đây, lại làm tướng ràng buộc

Hai ngón trỏ, ngón cái nắm nhau

Ngón trỏ trái làm khởi lập thời

Bền chắc khéo làm việc Câu Triệu

_Tức đây, Phộc trước ngang bằng xong

Hai ngón trỏ, ngón cái cùng hợp

Y Pháp búng tay ban Thiện Tai

Liên Hoa Hoan Hỷ Đại Sĩ Ấn

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Đầu mặt các ngón cùng hợp nhau

Mặt hai ngón cái cùng ép phụ

Dựng hai ngón trỏ khéo an bày

_Tức đây, tướng mặt trời (nhật luân) an tim

Tướng phướng hoa sen (liên hoa tràng) để trên đỉnh

Xoay chuyển cười cùng hướng cửa miệng

Đây tức an lập Liên Hoa Tiếu

_Ngang chưởng nên làm Kim Cương Phộc

Y Pháp dụng của Pháp Kim Cương

Ngón út, ngón cái như Bản Nghi

Đây tên Đa La Tôn Tam Muội

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Hai ngón trỏ cầm Liên Hoa Kiếm

Lòng chưởng như Luân lại cũng thế

Trì Tụng Ấn Khế cũng như vậy

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Đem hai ngón trỏ rồi xẻ bung

Tiếp lại làm Phộc, hướng ở tim

Đây tên Bí Mật Hộ Ấn Khế

_Tức đây, chẳng sửa Kim Cương Phộc

Ngón út, hoa sen, hai cùng hợp

Hai ngón trỏ kín chặt hơi co

Mở hai ngón cái như tướng nanh

_Tức ấy, như vậy Quyền Pháp Dụng

Mặt hai ngón cái cùng ép phụ

Liên Hoa Bí Mật, Đại Quyền này

Tối Thắng Tam Muội khéo phân biệt

_An nhóm như vậy, các Ấn khác

Nhóm Liên Hoa Hy Hý nên biết

Ngang chưởng đều làm Kim Cương Phộc

Đây, Phộc như vậy thành các Ấn

_Tiếp lại dạy truyền Liên Hoa Pháp Bí Mật Ấn Trí “Hát-la”

*)HLĀ

“Ngật-la”

*)GRĀ

“Bát-la”

*)PRĀ

“Hạ tát-la”

*)HĀ SRA

“Sa nại nga phộc cật-la”

*)SĀ DĀ GĀ VĀ KRA

“Đà la, sa-tra-la”  *)DHĀ RĀ ṢṬRA

Thứ thự các Ấn của hết thảy Yết Ma đều dùng hai tay y theo Pháp nắm Quyền

TRÍ MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI BẢY_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Pháp Trí Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Liên Hoa Tam Ma Địa nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, đạt lý-ma, tam ma đề, nghê-dã na (1) đát tha nga đa, hồng (2)”

*)OṂ_ DHARMA SAMĀDHI JÑĀNA _ TATHĀGATA HŪṂ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Xuất Sinh Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, đạt lý-ma, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DHARMA _ HŪṂ

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, đạt lý-ma, la đát-na, hồng”

*)OṂ_ DHARMA-RATNA _ HŪṂ

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, đạt lý-ma, đạt lý-ma, hồng”

*)OṂ_ DHARMA-DHARMA _ HŪṂ

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, cát lý-ma, đạt lý-ma, hồng”

*)OṂ_ KARMA-DHARMA _ HŪṂ

Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Pháp Mạn Noa La này. Tụng là:

_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thượng Pháp Trí Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Đây nói tên là Pháp Trí Đàn

_Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Nên giăng các Mạn Noa La này

Trong ấy vẽ khắp như Bản Nghi

Tượng Đại Trí Kim Cương Như Lai

Hai bên (trái phải) Tôn ấy, các phần vị

Vẽ Đại Tát Đỏa như Nghi Quỹ

Với Tôn của nhóm Xảo Nghiệp Chủ

Đều tướng Tam Ma Địa tập hội

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, nghê-dã na, một đà, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA BUDDHA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, vĩ thấp-phệ thuyết la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA VIŚVEŚVARA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, một đà, mạt cốt tra, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA BUDDHA MAKUṬA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, đạt lý-di thuyết la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA DHARMEŚVARA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, mô khế thuyết la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA MUKHEŚVARA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, một đà, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA BUDDHA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, la nhạ, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA RĀJA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, ma la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA MĀLA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, đổ sắt-trí, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA TUṢṬI HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, bột-lý cô chi, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA BHṚKUṬI HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, tô lý-dã, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA SŪRYA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, tán nại-la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA CANDRA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, ma hạ hạ sa, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA MAHĀ-HĀSA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, đa la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA TĀRĀ HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, cô ma la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA KUMĀRA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, na la dã noa, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA NĀRĀYAṆA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, bà sa, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA BHĀSA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, niết-lý đế-duệ thuyết la, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA NṚTYEŚVARA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, lạc xoa, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA RAKṢA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, dược xoa, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA YAKṢA HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, mẫu sắt-trí, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA MUṢṬI HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, la tây, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA LĀSYE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, ma lê, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA MĀLE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, nghệ đế, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA GĪTE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, niết-lý đế-duệ, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA NṚTYE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, độ bế, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA DHŪPE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, bổ sắt-bế, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA PUṢPE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, nỉ bế, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA DĪPE HŪṂ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, hiến đề, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA GANDHE HŪṂ

“Án, bát nột-ma, nghê-dã nam cốt xá, hồng”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA AṂKUŚA HŪṂ

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na mô già bá xá, hồng”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA AMOGHA-PĀŚA HŪṂ

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na, táp-bố tra, hồng”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA SPHOṬA HŪṂ

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na phệ xá, hồng”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA AVIŚA HŪṂ

Đây là Nghi Quỹ rộng lớn của hết thảy nhóm Câu Triệu trong Liên Hoa Pháp Mạn Noa La

Y theo Pháp làm xong. Như trước đã nói, nên dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, trao truyền lời Thệ Giới: “Ngươi chẳng nên đem Pháp Tam Muội này giao tiếp vì người nói. Không khiến cho trở ngược bị chiêu vời tai vạ, bị đọa vào Đại Địa Ngục, chịu các khổ não”

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, ca xá”

*)OṂ_ PADMA- ĀKĀŚA

“Án, bát nột-ma, la tha”

*)OṂ_ PADMA-ARTHA

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, ngật-lý hận-noa”

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA GṚHṆA

“Án, bát nột-ma, la sa dã na”

*)OṂ_ PADMA-RASĀYANA

_Quán tưởng mọi loại diệu sắc tướng

Hoa sen mọi màu ngay ở tay

Cầm xong, nếu kết Đại Ấn thời

Liền được nhận giữ mọi sắc tướng

_Quán tưởng mọi loại diệu sắc tướng

Ảnh tượng hoa sen vòng khắp vẽ

Chú ý quán tưởng, nếu như ứng

Liền được nhận giữ sắc rộng lớn

_Hết thảy mọi loại diệu sắc tướng

Ảnh tượng hoa sen, nên quán tưởng

Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Tùy muốn sắc tướng đều đắc được

_Quán tưởng mọi loại diệu sắc tướng

Chỗ thành hoa sen, ảnh tượng lớn

Nương hoa sen ấy, đi trong không Tùy muốn sắc tướng, mau thành tựu Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, đà la, vĩ thuyết, lỗ ba (1) bát-la phộc lý-đa ca, vĩ xá (2)”

*)OṂ_ PADMA-DHĀRA VIŚVA-RŪPA _ PRAVARTAKA AVIŚA

“Án, vĩ thuyết, bát nột-ma, bát-la phộc lý-đa dã, hàm”

*)OṂ_ VIŚVA-PADMA PRAVARTAYA MĀṂ

“Án, tam ma đề, vĩ thuyết, bát nột-ma, vĩ xá”

*)OṂ_ SAMĀDHI VIŚVA PADMA AVIŚA

“Án, vĩ thuyết, bát nột-ma, tát nô đắc-sất ba (1) a ca thương, vĩ thuyết lỗ ba, đề để sắt-xá, hàm (2)”

*)OṂ_ VIŚVA-PADMA ĀSANA-UTKṢIPA ĀKĀŚAṂ VIŚVA-RŪPA ADHITIṢṬA MĀṂ

_Hết thảy Tam Ma Địa Đại Ấn Y Pháp nếu hay kết một lần

Tùy cầm hoa sen trao cho thời

Ấy tức thường ban Pháp Kính Ái

Hết thảy Đại Trí Tam Muội Ấn

Y Pháp nếu hay kết một lần

Tiếp nên dạy truyền Trí Xuất Sinh Pháp

_Quán Tự Tại Tôn cùng hợp nên

Quán tưởng hoa sen hiện ở tim

Được Liên Hoa Tam Ma Địa ấy

Sát na mau chóng hay phát khởi

_Quán Tự Tại Tôn cùng hợp nên

Quán tưởng hoa sen hiện ở trán

Pháp Quán Tập ấy, bền chắc thành

Sát na liền hay đi trong không

_ Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa Quán tưởng hoa sen hiện ở lưỡi

Do ấy, mau chóng thành tựu Nhân

Sát na liền hay đi trên không

_ Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa Quán tưởng hoa sen hiện ở đỉnh

Do ấy, mau chóng thành tựu Nhân

Sát na, vọt lên đi tự tại

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na, hột-lý nại dã, vĩ xá”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA HṚDAYA AVIŚA

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na, tỳ thủy cô, vĩ xá”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA ABHIṢEKA AVIŚA

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na, vĩ nại-du đát ma, vĩ xá”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA VIDYA-UTTAMA AVIŚA

“Án, bát nột-ma, nghê-dã na, ô sắt-nị sa, vĩ xá”

*)OṂ_ PADMA JÑĀNA UṢṆĪṢA AVIŚA

_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Ảnh tượng hoa sen, nên quán tưởng

Do Pháp Nghi này thành tựu Nhân

Sát na liền được Pháp Ẩn Thân

_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Ảnh tượng hoa sen, nên quán tưởng

Thân mình tưởng thành hoa sen ấy

Sát na liền được Pháp An Thân

_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Ảnh tượng hoa sen, nên quán tưởng

Tùy thấy, tùy lấy hoa sen ấy

Mau chóng thành tựu Pháp Ẩn Thân

_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Ảnh tượng hoa sen, nên quán tưởng

Thấy xong, tưởng lấy hoa sen ăn

Sát na liền được Pháp Ẩn Thân

_Tùy ứng nên cầm ở hoa sen

Liền được ban các Pháp Kính Ái

_Tam Ma Địa Ấn khéo như Nghi Y Pháp nếu hay kết một lần

Tùy ứng trao Trí Liên Hoa ấy

Điều ấy mau ban Pháp Kính Ái

_Hết thảy Yết Ma Tam Muội Ấn Y Pháp nếu hay kết một lần

Tùy muốn, trao cho Kính Ái thời Sát na mau được ban hoa sen Đại Minh của nhóm này là: “Án, ma hạ bát nột-ma, hô”

*)OṂ_ MAHĀ-PADMA HOḤ

“Án, tam ma dã, bát nột-ma, hô”

*)OṂ_ SAMAYA-PADMA HOḤ

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, hô”

*)OṂ_ JÑĀNA-PADMA HOḤ

“Án, cát lý-ma, bát nột-ma, hô”

*)OṂ_ KARMA-PADMA HOḤ

Tiếp lại dạy truyền Trí Mạn Noa La Đại Ấn Trí Pháp Y Pháp Mạn Noa Na Pháp Dụng

Đại Ấn như Nghi, làm thành tựu

Nay Ta lược chung (tổng lược) rồi tuyên bày

Tối Thắng Tam Muội Ấn cùng hợp Y Pháp Mạn Noa Na Pháp Dụng

Trong Liên Hoa Vị an hoa sen

Pháp Tam Muội Quyền, hai tay thành

Chỗ làm Yết Ma như Nghi Quỹ

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI (Hết)_