PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

 

ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI TÁM_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Pháp Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) cát lý-ma, ngật-lý, hồng (2)

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA KARMA-AGRI HŪṂ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Yết Ma Xuất Sinh Tối Thượng Tự Tâm Đại Minh này là:

“Án, hồng, nỉ”

*)OṂ_ HÙM NI

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tối Thượng Tự Tâm Đại Minh này là:

“Án, la đát-na, cát lý-ma, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ RATNA-KARMA SAMAYE HŪṂ

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tối Thượng Tự Tâm Đại Minh này là:

“Án, bát nột-ma, cát lý-di, hồng”

*)OṂ_ PADMA-KARME HŪṂ

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tối Thượng Tự Tâm Đại Minh này là:

“Án, vĩ thuyết, cát lý-di, hồng”

*)OṂ_ VIŚVA-KARME HŪṂ

_Bấy giờ, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Yết Ma Mạn Noa La này. Tụng là:

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thượng Yết Ma Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Liên Hoa Yết Ma, nên nay nói

Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Thứ tự giăng các Mạn Noa La

Ở vòng quanh Phật, các phần vị Vẽ cầm hoa sen làm Tiêu Xí Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, bộ lý ni, hồng”

*)OṂ_ PADMA-PŪRṆI HŪṂ

“Án, vĩ thuyết, cát lý-di, thuyết lý, hồng”

*)OṂ_ VIŚVA-KARMEŚVARĪ HŪṂ

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đái thuyết lý-dã, tỳ thi ca (1) bát nột-ma, vĩ nỉduệ, hồng (2)

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA ABHIṢEKA PADMA-VIDYE HŪṂ

“Án, đạt lý-ma, cát lý-di thuyết lý (1) nghê-dã na, bố nhạ, tam ma duệ, hồng (2)”

*)OṂ_ DHARMA-KARMEŚVARĪ _ JÑĀNA PŪJA SAMAYE HŪṂ

“Án, a mô già, cát lý-di, thuyết lý, hồng”

*)OṂ_ AMOGHA-KARMEŚVARĪ HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, một đề, hồng”

*)OṂ_ PADMA-KARMA BUDDHI HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, phộc nhật-lý ni, hồng”

*)OṂ_ PADMA-KARMA VAJRIṆI HŪṂ

“Án, bát nột-ma, ca di nễ (1) ma la noa, bố nhạ, cát lý-ma, tam ma duệ, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA-KĀMENI _ MĀRAṆA PŪJA KARMA SAMAYE HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, đổ sắt-trí, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA TUṢṬI HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, bột-lý cô chi, hồng, đát-la”

*)OṂ_ PADMA- KARMA BHṚKUṬI HŪṂ TRAḤ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, tô lý-duệ, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA SŪRYE HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, đặc-phộc nhĩ, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA DHVAJE HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, hạ tây, hác”

*)OṂ_ PADMA- KARMA HĀSE HAḤ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, đa lý, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA TĀRE HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, cô ma lý, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA KUMĀRI HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, na la dã ni, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA NĀRĀYAṆI HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, một-la hồng-di, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA BRĀHME HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, niết-lý đát-duệ thuyết lý, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA NṚTYEŚVARI HŪṂ

“Án, bát nột-ma, cát lý-ma, lạc xoa, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ PADMA- KARMA RAKṢA SAMAYE HŪṂ

“Án, ma hạ bát-la tán ni, già để nể (1) bát nột-ma, năng sắt-tra-la, cát lý-ma, cát lý, hồng”

*)OṂ_ MAHĀ-PRACAṆḌI GHĀTINI PADMA-DAṂṢṬRA KARMA KARI HŪṂ

“Án, cát lý-ma, mẫu sắt-trí, già đa dã, hồng”

*)OṂ_ KARMA-MUṢṬI GHĀTAYA HŪṂ

“Án, la để, bố nhĩ, hồng, nhược”

*)OṂ_ RATI PŪJE HŪṂ JAḤ

“Án, a tỳ thi ca, bố nhĩ, hồng, hô”

*)OṂ_ ABHIṢEKA PŪJE HŪṂ HOḤ

“Án, nghệ đa, bố nhĩ, hồng, đà”

*)OṂ_ GĪTA PŪJE HŪṂ DHA

“Án, niết-lý đa, bố nhĩ, hồng, phộc”

*)OṂ_ NṚTYA PŪJE HŪṂ VA

“Án, độ ba, bố nhĩ, hồng, ác”

*)OṂ_ DHŪPA PŪJE HŪṂ AḤ

“Án, bổ sắt-ba, bố nhĩ, hồng, đát-la”

*)OṂ_ PUṢPA PŪJE HŪṂ TRA

“Án, a lô ca, bố nhĩ, hồng, đề”

*)OṂ_ ĀLOKA PŪJE HŪṂ DHI

“Án, hiến đà, bố nhĩ, hồng, tông”

*)OṂ_ GANDHA PŪJE HŪṂ VAṂ

“Án, hát dã ngật-lý phệ (1) a na dã, hồng, nhược (2)”

*)OṂ_ HAYAGRĪVE ĀNAYA HŪṂ JAḤ

“Án, a mô già, bá xá, cốt-lỗ đề (1) bế noa dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ AMOGHA-PĀŚA KRODHE PĪḌAYA HŪṂ PHAṬ

“Án, bát nột-ma, thương cát la, mãn đề, hồng, phát tra”

*)OṂ_ PADMA-ŚAṄKARA BANDHE HŪṂ PHAṬ

“Án, bát nột-ma, kiện tra phệ xá dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ PADMA-GHAṂṬA AVEŚAYA HŪṂ PHAṬ

Lại nữa, hết thảy Pháp của nhóm Câu Triệu trong Mạn Noa La này đều y theo Nghi Quỹ rộng lớn làm xong. Như điều đã nói, dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, vì Đệ Tử nói rằng: “Này Thiện Nam Tử! Ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì người nói. Không khiến bị đọa ở trong Đại Địa Ngục”

Sau đó vì kẻ ấy dạy truyền Trí Sở Xuất Sinh Sám Hối Trí Pháp _Hết thảy Quán Tự Tại Đại Ấn

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng

Y Pháp sám hối các tội lỗi

Mau được tất cả tội trong sạch

_Thắng Tam Muội Gia Ấn cùng hợp Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa

Tất cả tội lỗi nặng, vô gián

Y Pháp sám hối khiến trong sạch

_ Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng

Y Pháp sám hối các tội lỗi

Tất cả tội ấy đều tan hoại

_Hết thảy thứ tự Yết Ma Ấn

Y Pháp nếu hay kết một lần

Tất cả Nghiệp Chướng, lúc sám hối Được tất cả nghiệp đều trong sạch Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc bá ba, vĩ du đạt na (1) ma hạ bát nột-ma (2)”

*)OṂ_ SARVA PĀPA VIŚODHANA _ MAHĀ-PADMA

“Án, tát lý-phộc nan đa lý-dã, vĩ du đạt ca (1) ma hạ tam ma dã, bát nột-di (2)”

*)OṂ_ SARVA ĀNANTARYA VIŚODHAKA _ MAHĀ-SAMAYA PADME

“Án, tát lý-phộc bá ba, bát-la na xá na (1) đạt lý-ma, bát nột-ma (2)”

*)OṂ_ SARVA PĀPA PRANĀŚANA _ DHARMA PADMA

“Án, tát lý-phộc cát lý-ma, phộc la noa, vĩ du đạt ca (1) cát lý-ma, bát nột-ma (2)”

*)OṂ_ SARVA KARMA-ĀVARAṆA VIŚODHAKA _ KARMA PADMA

Tiếp nên dạy truyền Tận Nghiệp Chướng Trí Pháp _Hết thảy Quán Tự Tại Đại Ấn

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng

Thuật đình-dạ, thuật đình-dạ (ŚUDDHYA ŚUDDHYA) lúc xưng thời

Tất cả Nghiệp Chướng đều trong sạch _Nên kết Yết Ma Tam Muội Ấn

Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa

Một đình-dạ, một đình-dạ (BUDHYA BUDHYA) lúc chuyển thời

Tất cả Nghiệp Chướng đều trong sạch _Quán Tự Tại Tôn Diệu Đẳng Chí

Quán tưởng Chính Pháp Ấn Tôn ấy

Đề đề đề đề (DHI DHI DHI DHI) lúc nói thời

Tất cả Nghiệp Chướng đều trong sạch _Tiếp nên kết khắp Yết Ma Ấn

Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa

Hứ hứ hứ hứ (HI HI HI HI) hợp xưng thời Tất cả Nghiệp Chướng đều trong sạch Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bá ba sát dã, bát nột-ma”

*)OṂ_ PĀPA-KṢAYA PADMA

“Án, a phộc la noa, sát dã, bát nột-ma”

*)OṂ_ ĀVARAṆA- KṢAYA PADMA

“Án, ni phộc la noa, sát dã, bát nột-ma”

*)OṂ_ NĪVARAṆA- KṢAYA PADMA

“Án, cát lý-ma, sát dã, bát nột-ma”

*)OṂ_ KARMA- KṢAYA PADMA

Tiếp nên dạy truyền Nhất Thiết Như Lai Cúng Dường Trí Pháp

_Hết thảy Quán Tự Tại Đại Ấn Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết

Án án án án (OṂ OṂ OṂ OṂ) lúc xưng thời

Hay chuyển tất cả việc cúng dường

_Nên kết Tối Thắng Tam Muội Ấn Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa

Bộ lý, bộ lý, bộ lý bộ (BHŪRI BHŪRI BHŪI BHUḤ)

Xưng xong được chư Phật cúng dường _Quán Tự Tại Tôn Diệu Đẳng Chí

Tịnh Pháp Liên Hoa nên quán tưởng

Hệ hệ hệ hệ (HE HE HE HE) hợp xưng thời

Ấy được tất cả Phật cúng dường

_Liên Hoa Yết Ma Sở Thành Ấn

Trụ Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết

Phệ phệ phệ phệ (VĪ VĪ VĪ VĪ) lúc xưng thời Ấy được tất cả Phật cúng dường Đại Minh của nhóm này là:

“Án, án, ca la,ma hạ, bát nột-ma”

*)OṂ_ OṂ KĀRA MAHĀ-PADMA

“Án, bộ, ca la, tam ma dã, bát nột-ma”

*)OṂ_ BHŪ KĀRA SAMAYA PADMA

“Án, hệ, ca la, đạt lý-ma, bát nột-ma”

*)OṂ_ HE KĀRA DHARMA PADMA

“Án, tế, ca la, cát lý-ma, bát nột-ma”

*)OṂ_ CE KĀRA KARMA PADMA

Tiếp nên dạy truyền Thành tựu Trí Pháp

_Kết Quán Tự Tại Đại Ấn ấy

Trụ Đẳng Dẫn Tâm, xưng hột lý

Hột lý, hột lý chữ hột lý (HRĪḤ HRĪḤ HRĪḤ HRĪḤ)

Liền được Quán Tự Tại thành tựu

_Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa

Kết Tam Muội Ấn, xưng thất lý

Thất lý, thất lý, chữ thất lý (ŚRĪ ŚRĪ ŚRĪ ŚRĪ)

Xưng xong liền được Thắng Thành Tựu _Quán tưởng Quán Tự Tại Đẳng Chí

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, xưng địch câu

Địch câu, địch câu, chữ địch câu (DHIK DHIK DHIK DHIK)

Liên Hoa Phẫn Nộ được thành tựu

_Yết Ma Ấn ấy cùng hợp nên

Đại Liên Hoa thành mà thiện diệu

Tất tất tất tất (SI SI SI SI) hợp xưng thời Liền được tất cả Pháp Tất Địa Đại Minh của nhóm này là:

“Án, hệ, tất đình-dạ”

*)OṂ_ HE SIDHYA

“Án, thất-lý, tất đình-dạ”

*)OṂ_ ŚRĪ SIDHYA

“Án, địch câu, tất đình-dạ”

*)OṂ_DHIK SIDHYA

“Án, tất, tất đình-dạ”

*)OṂ_ SI _ SIDHYA

Tiếp nên dạy truyền Yết Ma Bí Mật Ấn Trí Pháp

_ Quán Tự Tại Tôn Diệu Đẳng Chí

Tất cả bậc Thiện Ái yêu thích

A hô tô kha (A HOḤ SUKHA) lúc xưng thời

Ấy được tất cả Phật cúng dường

_ Quán Tự Tại Tôn Diệu Đẳng Chí

Tất cả bậc Thiện Ái vui yêu

Xưng tất lý duệ, tất tất duệ (PRIYE PRIYE)

Ấy được chư Phật thường yêu thích

_ Quán Tự Tại Tôn Diệu Đẳng Chí Tất cả bậc Thiện Ái ưa thích

A hô la đế (A HOḤ RATI) lúc xưng thời

Ấy thường đắc được việc Diệu Lạc

_ Quán Tự Tại Tôn Diệu Đẳng Chí

Tất cả bậc Thiện Ái vui thích

Tô kha, tô kha (SUKH SUKHA) lúc xưng thời Ấy được khoái lạc, chẳng tan hoại Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc bố nhạ, bát-la phộc lý-đa na, bát nột-ma”

*)OṂ_ SARVA PŪJA PRAVARTANA PADMA

“Án, tất-ly để cát la, bát nột-ma, hô”

*)OṂ_ PṚTIKARA PADMA HOH

“Án, la để, bát-la phộc lý-đa na, bát nột-ma”

*)OṂ_ RATI PRAVARTANA PADMA

“Án, ma hạ tô kha, bát nột-ma, nại-lý trà, kháng”

*)OṂ_ MAHĀ-SUKHA PADMA DṚḌHA HAṂ

_Tiếp nên dạy truyền Yết Ma Đại Ấn

Như Giáo đã nói, nên chắp tay chặt kín thành Tam Muội Ấn, sau đó làm sự nghiệp Kim Cương. Y theo Pháp Dụng của Mạn Noa La ở tất cả chốn dùng Ấn này an bày. Tiếp nên xưng chữ Đát La (_TRĀ) liền thành Liên Hoa Bộ Yết Ma Pháp Ấn. Hết thảy Yết Ma Tam Muội Pháp, bền chắc làm xong thì Ấn Yết Ma ấy liền được thành tựu

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Kim Cương Pháp Tam Muội Ấn Gia Trì Tam Ma Địa nói Tự Ấn Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, đạt lý-ma, bát nột-ma, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DHARMA PADMA HŪṂ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, tề”

*)OṂ_ VAJRA JĪ

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-na, mạt cô chi, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA MAKUṬĪ HŪṂ

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:

“Án, đạt lý-ma, bát nột-di, đề”

*)OṂ_ DHARMA PADME DHĪ

_Khi ấy, Kim Cương xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc mục khế, hồng”

*)OṂ_ SARVA MUKHE HŪṂ

_Bấy giờ, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tứ Ấn Mạn Noa La này, Tụng là:

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thượng Tứ Ấn Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Không khác nhóm Đại Mạn Noa La

Khoảng trong Tứ Ấn Mạn Noa La

Y Pháp an bày hình tượng Phật

Các phần vị giáp vòng Tôn ấy

Nên vẽ nhóm hoa sen Kim Cương

Trong Mạn Noa La này, hết thảy Pháp của nhóm Câu Triệu đều y theo Nghi Quỹ rộng lớn làm xong. Như đã nói, dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, vì Đệ Tử nói rằng: “Ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì người nói. Không khiến bị khổ não rất lớn, chết yểu mất mạng”

Sau đó dạy truyền Trí Xuất Sinh Pháp _Hai tay cầm diệu liên hoa

Một lòng lấy khắp hoa, diệu hương

Dùng Diệu Hương này cúng dường khắp

Cúng xong, mau được Phật thành tựu

_Trong mão báu có hình tượng Phật

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, an bày xong

Vì khởi Nhân Thế Gian kính yêu

Hiện tướng cao cử mà thuận động _Hoa sen, hoa sen , ảnh tượng lớn

Tam Ma Địa Tâm đã làm xong

Như Giáo ngồi yên, y Pháp Nghi

Ý tưởng giết hại các Ma ác

_Bốn cửa bày khắp ở hoa sen

Y Pháp làm xong, cầm trong tay

Cầm xong, lúc làm Cảnh Ngộ khắp Như Giáo, lại làm việc xoay chuyển Đại Minh của nhóm này là:

“Án, hiến đà, bố nhạ, ngật-la, sa đạt dã, hột-lý”

*)OṂ_ GANDHA PŪJA-AGRA SĀDHAYA HRĪḤ

“Án, bát nột-ma, mạt cô tra, đát tha nga đa (1) phộc thi, cô lỗ, tát lý-võng (2) lộ kế thuyết la na tỳ thi ca, tam ma dã, hô (3)

*)OṂ_ PADMA MAKUṬA TATHĀGATA _ VAŚĪ KURU SARVAṂ LOKEŚVARAM ABHIṢEKA SAMAYA HOḤ

“Án, bát nột-ma, bát nột-ma (1) ma la dã, tát lý-phộc, bát-la đa lý-thể, tam ma địa, nghê-dã na, phệ câu (2)”

*)OṂ_ PADMA PADMA-MĀLĀYA SARVA PRATYA-ARTHE SAMĀDHI JÑĀNA VĪK

“Án, vĩ thuyết bát nột-ma (1) tát lý-phộc, cát lý-ma, cát lỗ bà-phộc (2) la lê, lô lê, lô lê, hồng, phát tra (3)

*)OṂ_ VIŚVA-PADMA SARVA KARMA KARA-UDBHAVA _ LALI LULI LULI HŪṂ PHAṬ

_Tiếp nên dạy truyền Bí Mật Ấn Trí Pháp

Tùy tất cả việc yêu thích ấy

Tam Muội này hay làm thành tựu

Ấn này hay khiến Pháp khó thành Ở khoảng sát na được thành tựu Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, sa đạt dã, bát nột-ma (1) la nga, tam ma dã, ác (2)”

*)OṂ_ SĀDHAYA PADMA RĀGA SAMAYA AḤ

Tiếp nên dạy kết tất cả Ấn Tướng thuộc nhóm Đại Ấn của Bộ này

_Khi ấy, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc nhạ nga nột-vĩ na dã (1) ma hạ tát đỏa, nga tha, thi kiệt-lãm (2) phệ thuyết lỗ tất-dã, tam nại lý-xá dã (3) ma ma tả, tát lý-phộc tất đà dã, bát-la dã tha, hột-lý (4)”

*)OṂ_ SARVA JAGAD-VINAYA _ MAHĀ-SATVA AGĀCCHA ŚĪGHRAṂ

_ VIŚVA-RŪPYA SAṂDARŚAYA MAMASYA SARVA SIDDHĀYA PRAYĀCCHA HRĪḤ

_Nói Đại Minh đó xong, liền nói Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Mạn Noa La.

Tụng là:

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói Điều Phục Thế Gian Mạn Noa La

Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Ngoại Mạn Noa La nên vẽ khắp

Trong ấy, cung vị an hoa sen

Cũng thế y Pháp vẽ vòng khắp

Mà các hoa sen đều nở rộ

Hoa đó lại đủ mọi màu sắc

Trong Mạn Noa La này, hết thảy các Pháp Dụng, nhóm Nghi Quỹ Dẫn Nhập đều như Nghi Quỹ rộng lớn đã nói.

_Tiếp nên dạy truyền Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Trí Pháp

Mạn Noa La này vẽ khắp xong

Nên khéo biết điều phục Thế Gian

Y Pháp quán tưởng Đại Ấn thành

Không khác nhóm Trì Xảo Nghiệp Tôn

_Tiếp nên dạy truyền Điều Phục Thế Gian Bí Mật Ấn Trí Pháp Hết thảy Chúng Sắc Tam Ma Địa

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng

Hoa sen, chày Kim Cương hợp thời

Pháp Mạn Noa La được thành tựu

_Sau đó dạy truyền kết các Ấn Tướng của nhóm Đại Ấn ấy. Trong đây, hết thảy các Pháp thành tựu, nhóm Pháp của tượng vẽ đều y theo Pháp Dụng, Nghi Quỹ sở tác thành tựu của Nhất Ấn Mạn Noa La

_Bấy giờ, tất cả Như Lai lại vân tập lần nữa, đều cùng xưng tán Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:

Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!

Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!

Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn

Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma

Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này

Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa

Tất cả Như Lai Bí Mật Môn

Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

NHẤT THIẾT NGHĨA THÀNH TỰU ĐẠI MẠN NOA LA

QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI CHÍN_

Bấy giờ, tất cả Như Lai lại vân tập lần nữa, đều cùng xưng tán xong, được 108 tên của Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Bảo Giả Chấp Kim Cương Tôn Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi tỏ rõ Khuyến Thỉnh. Tụng là:

_Hư Không Tạng Tôn lợi hữu tình

Ma Ha Tát Đỏa, Đại Quang Diệu

Đại Bảo lại là Diệu Thắng Bảo

Cúi đầu quy mệnh Kim Cương Bảo

_Bậc được quán đỉnh, Đại Bảo Chủ

Thanh tịnh rộng lớn, Đại Thiện Diệu

Giác Trí Đại Bảo, thân thanh tịnh

Cúi đầu quy mệnh báu trong báu

_Hư không, nơi hư không sinh ra

Tất cả hư không, đại hư không

Tức hư không giới, đủ các Nguyện

Cúi đầu quy mệnh các Thắng Nguyện

_Trong báu sinh ra Hào Tướng báu

Tức Phật Hào Tướng Diệu Như Lai

Tất cả thượng diệu, tất cả báu

Cúi đầu quy mệnh chỗ báu làm

_Diệu Bảo, Thắng Bảo lại Bảo Dũng

Cũng lại là báu của Như Lai

Là Đại Hư Không Tối Thượng Bảo

Cúi đầu quy mệnh Đẳng Hư Không

_Thù diệu trang nghiêm đại nghiêm lệ

Mọi tướng trang nghiêm bậc Diệu Nghiêm

Tịnh lợi, thanh tịnh lợi hữu tình

Cúi đầu quy mệnh Hạnh Bố Thí

_Tối Thượng Thanh Tịnh Diệu Pháp Bảo

Như Lai lại là báu Tăng Già

Bậc Đại Quán Đỉnh lợi Thế Gian

Cúi đầu quy mệnh Đệ Nhất Nghĩa

_Bố Thí, Quảng Thí, Tối Thượng Thí

Thiện Xả, Thắng Xả, bậc Năng Xả

Lợi các hữu tình, lợi khắp xong

Cúi lạy Đại Lợi Thiện Lợi Ích

_Như Ý Bảo Vương, Đại Uy Quang

Lý Bố Thí Ma La Mật Đa

Đấy tức Như Lai Đại Dũng Mãnh

Cúi đầu quy mệnh Nhất Thiết Giác

_Đấy tức Như Lai Đại Trân Bảo

Đấy tức Như Lai Đại Quang Minh

Đấy tức Như Lai Đại Bảo Tràng

Cúi đầu quy mệnh Tướng Đại Tiếu

_Như Lai Tối Thượng Quán Đỉnh Giả

Bậc Tự Quán Đỉnh, lại Đại Tôn

Thế Gian Thắng Diệu, Thế Gian Tôn

Cúi đầu quy mệnh Thế Gian Nhật

_Trong báu, cực cao lại cực cao

Mọi báu trang nghiêm, các việc báu

Là Bảo Thế Gian Đại Thế Gian

Cúi đầu quy mệnh Bảo Danh Xưng

_Làm Diệu Bảo Dũng, lại Bảo Việt

Ma Ni, Kim Cương Ma Ni Đức

Thắng Diệu Quang Minh Bảo chiếu diệu

Cúi đầu quy mệnh tất cả báu

_Đại Thân Bảo, Trượng Bảo Tự Tại

Hay mãn tất cả điều thệ nguyện

Đã được tất cả ý vui tròn

Cúi đầu quy mệnh nhóm mọi báu (chúng bảo tụ)

_Tận mé Hữu Đỉnh (Sắc Cứu Cánh Thiên) đại uy lực

Hay ban các nguyện, thệ nguyện lớn

Tất cả đầy đủ đại cát tường

Cúi đầu quy mệnh Kim Cương Tạng

_Đã trao quán đỉnh của chư Phật

Trăm tám tên (108 tên) Tôn Tịch Tĩnh (của) ông

Nếu người xưng tán với thọ trì

Ấy được sát na diệt các tội

_Nay Ta khuyến thỉnh ông, Bảo Chủ

Khéo nói Tự Tôn Bảo Tài Tạng

Chư Phật Quán Đỉnh Tối Thượng Tôn

Chân thật sinh ra Bộ bí mật

_Khi ấy, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời khuyến thỉnh của các Như Lai xong, liền nói Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Tam Muội Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-na, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA HŪṂ

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nói Ma Ni Bảo Tam Muội Tối Thượng Đại Minh này là:

“AÁn, tát lý-phộc đát tha nga đa, xá ba lý bố la noa (1) ma hạ la đát-na, hồng (2)”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA ŚĀPARI-PŪRAṆA _ MAHĀ-RATNA HŪṂ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Xuất Sinh Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-na, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA HŪṂ

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, ma ni, hồng”

*)OṂ_ MAṆI HŪṂ _Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Xuất Sinh Tối Thượng Đại Minh này là: “Án, bát nột-ma, hột-lý”

*)OṂ_ PADMA HRĪḤ

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, vĩ thuyết la đát-na, hồng”

*)OṂ_ VIŚVA-RATNA HŪṂ

_Bấy giờ, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Bảo Tam Ma Địa. Như vậy vào xong, vòng khắp, từ trong trái tim của Như Lai ấy, hiện ra tướng Kim Cương Ma Ni Bảo tỏa ánh sáng rộng lớn chiếu diệu khắp hết tất cả Thế Giới, dùng Pháp Quán Đỉnh của tất cả Như Lai, rộng vì tất cả hữu tình làm Quán Đỉnh xong, lại tụ làm một Thể.

Ánh sáng ấy xoay lại nhập vào trái tim của Cụ Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau đó liền từ trái tim của Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hiện ra Cụ Đức Kim Cương Thủ Tôn, vòng khắp có đủ tạng ánh sáng rực rỡ, mọi báu Kim Cương Đại Ma Ni đủ màu, vật trang nghiêm màu nhiệm của báu quán đỉnh…trang nghiêm thân ấy, cầm Tiêu Xí Ấn Khế của Đại Kim Cương Tịnh Ma Ni Bảo. Hiện ra thân Đại Bồ Tát như vậy xong, rộng vì tất cả hữu tình của tất cả Thế Giới tuôn mưa đại trân bảo, sinh ra các nghĩa lợi khiến cho khắp tất cả đều vui vẻ.

Thân đã hiện ấy quay lại trong vành trăng tương ứng của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La giáp vòng quanh Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y Chỉ mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn Tất cả Tạng trân bảo chân thật

Ông trong Kim Cương Bảo Bộ này

Sinh ra các nghĩa lợi Thế Gian”

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT (Hết)_