PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN_

ĐIỀU PHỤC NHẤT THIẾT THẾ GIAN ĐẠI MẠN NOA LA

QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ MƯỜI LĂM_ CHI KHÁC

 

Tiếp lại Tụng rằng:

_Hoặc ở trên đất, hoặc trong không

Quán tưởng hoa sen sạch tối thượng (tối thượng tịnh liên hoa)

Đấy tức tất cả loài hữu tình

Khéo làm việc kính yêu tối thắng

_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Quán tưởng Liên Hoa Thắng Vô Thượng

Tùy thấy tùy lấy đều như ứng

Liền được ẩn thân mà tự tại

_Hoặc ở trên đất, hoặc trong không

Hoa sen mọi màu, tưởng vẽ khắp

Tùy thấy tùy lấy đều như ứng

Liền được thành tựu mọi sắc tướng

_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác

Quán tưởng tướng Kim Cương Liên Hoa

Khoảng sát na ấy, lấy cũng thế

Liền thành bậc Liên Hoa Trì Minh (Padma-Vidya-dhāra) Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc nhạ nga nại-phộc thất đa (1) nghê-dã na, bát nột-ma, vĩ xả, ác (2)”

*)OṂ_ SARVA JAGAD-VAŚITA JÑĀNA PADMA AVIŚA AḤ

 

“Án, nghê-dã na, bát nột-ma, để sắt-xá, nỉ-lý thương, cô lỗ, tông” 

*)OṂ_ JÑĀNA PADMA TIṢṬA DṚŚAṂ KURU HŪṂ

 

“Án, tam ma đề vĩ thuyết, bát nột-ma, để sắt-xá (1) phệ thuyết lỗ tất-dương, di, nại lý-xá dã, bà nga tông (2)”

*)OṂ_ SAMĀDHI VIŚVA-PADMA TIṢṬA _ VIŚVA-RŪPYAṂ ME DṚŚAYA BHAGAVAṂ

 

“Án, tam ma đề phộc nhật-la, bát nột-ma, để sắt-xá (1) thi kiệt-lãm, hột-lý (2)”

*)OṂ_ SAMĀDHI VAJRA-PADMA TIṢṬA _ ŚĪGHRAṂ HRĪḤ

 

_Nhóm Mạn Noa La, tất cả chốn

Quán Tự Tại Tôn nên vẽ khắp

Trước Tôn ấy, kết Thắng Câu Ấn

Đấy tức Mã Đầu Minh Vương Ấn _Nhóm Mạn Noa La, tất cả chốn

Quán Tự Tại Tôn nên vẽ khắp

Bất Không Sách Ấn nếu kết thời

Khéo làm việc Thế Gian kính yêu

_Nhóm Mạn Noa La, tất cả chốn

Quán Tự Tại Tôn nên vẽ khắp

Liên Hoa Tòa Ấn nếu kết thời

Liền được tăng trưởng việc hiện tiền

_Nhóm Mạn Noa La, tất cả chốn

Quán Tự Tại Tôn nên vẽ khắp

Liên Hoa Linh Ấn nếu kết thời Làm các cảnh ngộ Tối Thắng này Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-hàm cốt xá, cát lý-sa dã (1) tát lý-phộc tát-đát-tông, hồng, nhược (2)”

*)OṂ_ PADMA-AṂKUŚA AKARṢĀYA _ SARVA SATVAṂ HŪṂ JAḤ

 

“Án, a mô già bá xá, cốt-lỗ đà, hồng, hô”

*)OṂ_ AMOGHA-PĀŚA KRODHA HŪṂ HOḤ

 

“Án, bát nột-ma, táp-bố tra, tông”

*)OṂ_ PADMA-SPHOṬA VAṂ

 

“Án, bát nột-ma, kiện tra, phệ xá dã, tát lý-tông, ác”

*)OṂ_ PADMA-GHAṂṬA AVEŚAYA SARVAṂ AḤ

 

_Bốn cửa Liên Hoa, bốn Đại Sĩ

Như ứng, quán tưởng tức thân mình

Do ấy, thân mình thành tựu Nhân

Sát na mau được đủ mọi tướng

_Quán tưởng hoa sen trong hoa sen

Đấy tức thân tướng trong thân mình

Do Kim Cương Pháp Đẳng Trì Nhân Liền được câu văn tự chân thật

_Trong mão tôn thắng Quán Tự Tại

Quán tưởng tức là thân tướng mình

Thân mình tức Nhân ảnh tượng Phật

Cùng Vô Lượng Thọ Tôn không khác

_Như ứng, quán tưởng ở thân mình

Tức đủ Đẳng Trì mọi sắc tượng

Do ấy, đẳng trì Nhân mọi sắc

Cùng Quán Tự Tại Tôn không khác Đại Minh của nhóm này là:

“Bát nột-ma, vĩ thuyết”

*)PADMA VIŚVA

 

“Đạt lý-ma, ca dã”

*)DHARMA KĀYA

 

“Bát nột-ma, một đà”

*)PADMA BUDDHA

 

“A tỳ thi ca, lộ kế thuyết la”

*)ABHIṢEKA LOKEŚVARA

 

_Sau đó dạy truyền Đại Mạn Noa La Nhất Thiết Ấn Trí. Trong đây, trước tiên nên trao truyền Đại Ấn Trí

Khoảng trong Diệu Nguyệt Mạn Noa La

Tùy chỗ vẽ ấy, thuận tu tập

Đại Sĩ an ngự ở hoa sen

Quán tưởng ấy tức thân tướng mình

 

Tiếp trao truyền Yết Ma Ấn Trí

_Y Pháp nếu kết Phật Đại Ấn

Được cùng Vô Lượng Thọ ngang bằng

Kim Cương Liên Hoa cùng hợp thời

Cùng Quán Tự Tại Tôn không khác _Nếu kết Phật Quán Đỉnh Đại Ấn

Được Thiện Thệ Tôn Diệu Quán Đỉnh

Liên Hoa, Đẳng Trì trong Hoa Sen

Liền được sống lâu mà tự tại

_Sắc tướng Xảo Nghiệp khéo vắng lặng

Được ban Đại Bảo Phật Quán Đỉnh Liên Hoa Tát Đỏa Đẳng Trì Môn Liên Hoa Phẫn Nộ Thắng Tự Tại

Kim Cương Quán Tự Tại thành tựu

Tối Thượng Liên Hoa, Tham trong sạch

Nhân Phật Tự Tại được thành Phật

Kim Cương Liên Hoa khéo thành tựu

Nhân Dục Tự Tại thành diệu ái

Kim Cương Thiện Tai ban vui vẻ

Tỳ Câu Chi Tôn, Phẫn Nộ Tịch

Liên Hoa Nhật Quang, diệu quang chiếu

Liên Hoa Diệu Nguyệt, đại uy quang

Kim Cương Đại Tiếu, khéo vui thích

Tối Thượng thành tựu Đa La Tôn

Đại Lợi khéo chia Liên Hoa Kiếm

Nê La Kiến Xá (Nīlakaṇṭha: Thanh Cảnh) câu triệu khắp

Bạch Y Đại Tôn khéo thành tựu

Tự Tại thành tựu Liên Hoa Vũ

Vô Úy Tôn khéo ban vô úy (không sợ hãi)

Lợi Nha Bạo Nộ điều phục ác

Liên Hoa Quyền cho điều thành tựu

Kim Cương Hy Hý được diệu lạc

Kim Cương Bảo Man ban đại tài

Kim Cương Diệu Ca được diệu âm

Kim Cương Tuyền Vũ thành diệu lạc

Diệu Hương thấm nhuần hoa trang nghiêm

Đồ Hương, Diệu Hương, Đăng (đèn) quán nhìn

Hay khéo câu triệu Mã Đầu Tôn

Bất Không Sách ấy khéo kính yêu

Liên Hoa Tỏa liền thành đại phộc

Kim Cương Linh hay cảnh ngộ khắp

 

Tiếp lại dạy truyền Tam Muội Ấn Trí trong Liên Hoa Bộ

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc

Dựng hai ngón cái hợp bên trong

Ấn này tên là Pháp Tam Muội

Hay ban Chính Pháp của chư Phật

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc Dựng ngón trỏ, vô danh, ngón giữa

Đây tên Tối Thượng Phật Minh ấn Ấn đó hay cho thành Phật Quả

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc

Hợp hai ngón giữa như Kim Cương

Đây Kim Cương Tối Thượng Minh Ấn

Ấn đó hay thành Kim Cương Tôn

_Tức đây, ngón giữa như hình báu

Hay ban báu Kim Cương thành tựu

Ngón giữa cong gấp, y Pháp Nghi

Đây hay cho Liên Hoa Tất Địa

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Chưởng

Khéo làm Kim Cương Chúng Yết Ma

Pháp Kim Cương An cùng hợp thời

Sát na thành tực các Tam Muội

_Làm Kim Cương Phộc, dựng ngón trỏ

Ấn này hay cho Phật Thành Tựu

Nay Ta thứ tự y Pháp tuyên

Các Đại Sĩ Tối Thắng Ấn ấy

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Chưởng

Dựng đứng ngón giữa lại cũng thế Hai ngón út, ngón cái đều mở

Đây tên Chúng Sắc Liên Hoa Ấn _Tức đây, ngón cái cùng móc kết

Tiếp co lóng đầu hai ngón trỏ

Ngón giữa, mão Kim Cương an đỉnh

Đây tức tên là Phật Quan Ấn

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Ngang hai ngón cái, rồi hướng xuống

Tiếp đem hai ngón trỏ hơi co

Ngửa khởi liền thành Đẳng Trì Ấn

_Dựng bằng các ngón cùng hợp nhau

Ngón giữa ép phụ như Kim Cương

Mở hai ngón cái như hai cửa

Đây tên Bất Không Tự Tại Ấn

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Liền dùng Phộc này rồi ngửa khởi

Tiếp dựng ngón cái làm hoa sen

Đây tên Liên Hoa Phật Thắng Ấn

_Trước hai ngón cái như Kim Cương

Ngón trỏ như câu (móc câu) lại như kiếm (cây kiếm)

Hai ngón vào trong làm tướng mở

Ngón giữa, ngón vô danh co gấp

_Dựng bằng các ngón cùng hợp nhau

Tiếp nên co hai ngón cái ấy

Sau đem ngón trỏ nắm ngón trỏ

Liên Hoa Tiễn Ấn làm câu triệu

_Ngang chưởng lại làm tướng ngửa khởi

Làm Phộc liền thành Thiện Tai ấn

Ấn này hay làm đại thiện tai

Nên tên Liên Hoa Thiện Tai Ấn

_Hai tay bền chắc, chưởng ngang bằng

Co hai ngón trỏ hướng nơi miệng

Tiếp lại đều mở hai ngón út

Đây tên Liên Hoa Tần My Ấn

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Duỗi giương các ngón, tiếp ở tim

Các ngón đều như Diệu Quang Luân

Đây tên Liên Hoa Nhật Quang Ấn

_Hai tay bền chắc, chưởng ngang bằng

Tiếp hai ngón trỏ như hình báu

Duỗi cánh tay hướng dần nơi đỉnh

Đây tên Liên Hoa Bảo Tràng Ấn

_Làm Kim Cương Phộc an đầu đỉnh

Duỗi giương ngón trỏ hướng miệng, cười

Do ở mặt mình hiện nét vui (tiếu dung)

Liền thành tướng Thập Nhất Diện Tôn

_Liên Hoa Tam Ma Địa cùng hợp

Dựng hai ngón cái đứng bằng nhau Đây tên Liên Hoa Đa La Tôn

Thắng Ấn hay ban các thành tựu _Tức Liên Hoa Đa La Ấn này

Ngón trỏ làm Phộc Liên Hoa Kiếm

Do Liên Hoa Kiếm Ấn này thành

Kiếm từ Pháp Đa La an lập

_Bền kín co trong như sen lớn (đại liên)

Tiếp hai ngón cái y Pháp dụng

Sau co ngón trỏ như loa lớn (đại loa)

Làm Kim Cương Phộc thành Luân Ấn _Hai tay bền làm Kim Cương Chưởng

Hữu (bên phải) Án Tự Ấn tướng ràng quấn

Tả đầu (đầu bên trái) ngón cái như Trì Tụng

Các ngón mở bày như tướng sen

_Hai tay Kim Cương Chưởng hợp nhau

Trái phải phân chia y Pháp Nghi

Uyển chuyển tự tại xoay múa thành

Tướng múa an Đỉnh Liên Hoa Mẫu

_Hai tay bền làm Kim Cương Chưởng

Các đầu ngón mở Pháp cũng vậy

Làm xoay chuyển xong thành hoa sen

Y Pháp an tim, bền chắc làm

_Hai tay bền làm Kim Cương Chưởng

Bí Mật Dược Xoa y Pháp dùng

Duỗi giương ngón, chưởng đều như ứng

Hướng miệng, tướng Liên Hoa Thôn Đạm

_Hai tay bền làm Kim Cương Quyền

Đem lưng hai ngón cái nhiếp dấu

Y Pháp co vào trong ngón giữa

Đây tên Liên Hoa Quyền Đại Ấn

_Y Pháp dụng của Kim Cương Giới

Đem Kim Cương Chưởng mà dựng dứng

Các Thắng Cúng Dường các Minh Phi

Tối Thắng Tam Muội Phộc thành Ấn

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Tiếp đem hai ngón trỏ hợp nhau

Sau cũng cùng hợp, co ở trước

Đây tên Mã Đầu Tôn Thắng Ấn

_Hai tay Liên Hoa Chưởng cùng hợp Tiếp hai ngón trỏ trợ ràng kết

Đây tên Bất Không Sách Thắng Ấn

Ngón trỏ, ngón cái sau như khóa (tỏa)

_Hai tay Liên Hoa Chưởng cùng hợp

Y Pháp Kim Cương Cảnh Ngộ ấy

Đem hai ngón cái cùng ép phụ

Ngón út, ngón vô danh vào trong

 

_Tiếp lại tuyên nói Liên Hoa Bộ Pháp Trí Ấn Minh

“Hệ, ngật-lý”

*)HE GRĪ

 

“Tất-lý”

*)PRĪ

 

“Hệ, thất-lý”

*)HE ŚRĪ

 

“Thi nỉ, hệ, nghệ, đề, cật-lý”

*)ŚĪ DĪ HE GĪ DHĪ KṚ

 

“Vĩ đề lệ, sắt-trí-lý”

*)VĪ DHĪRĪ STRI

_Tiếp nên hai tay làm Liên Hoa Quyền. Đây là thứ tự các Ấn của Yết Ma

 

LIÊN HOA BÍ MẬT ẤN MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI SÁU_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Pháp Tổng Trì Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Liên Hoa Tam Ma Địa nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, đạt lý-ma, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA DHARMA SAMAYE HŪṂ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA SAMAYE HŪṂ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, ma ni, la đát-na, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ MAṆI-RATNA SAMAYE HŪṂ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, bát nột-ma, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ PADMA SAMAYE HŪṂ

 

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, cát lý-ma, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ KARMA SAMAYE HŪṂ

 

Bấy giờ Cụ Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tam Muội Ấn Mạn Noa La này. Tụng là:

_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Thắng Tam Muội Ấn Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Đây tên Liên Hoa Bí Mật Pháp _Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Thứ tự giăng Mạn Noa La này

Trong ấy vẽ khắp diệu liên hoa

Với vẽ Kim Cương Giới Chủ Tể

Ở trái phải ấy cũng tùy ứng

Thắng Tam Muội Ấn như trước nói

Hết thảy Tôn nhóm Pháp Kim Cương (Dharma-vajra) Tự Minh hòa hợp y Pháp vẽ Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, đạt lý-di thuyết lý, hồng”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA DHARMEŚVARI HŪṂ

 

“Án, đạt lý-ma, tam ma duệ, phộc nhật-la, bát nột-di nễ, hồng”

*)OṂ_ DHARMA SAMAYE VAJRA-PADMIṆI HŪṂ

 

“Án, một đà, tỳ thủy ca, la đát-na, tam ma duệ, hồng” 

*)OṂ_ BUDDHA-ABHIṢEKA RATNA SAMAYE HŪṂ

 

“Án, đa la, tam ma duệ, , hồng”

*)OṂ_ TĀRĀ SAMAYE HŪṂ

 

“Án, vĩ thuyết, mục khế, hồng”

*)OṂ_ VIŚVA-MUKHE HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bày Chúng Sắc Thắng Mạn Noa La

Trong ấy nên vẽ Liên Hoa Tôn

Lại dùng chúng Liên Hoa vây quanh

Ở trái phải ấy nên y Pháp

Thứ tự an bày Liên Hoa Ấn

Liên Hoa Tiêu Xí, vẽ cũng thế Các Thánh Tôn ấy tức Tự Ấn Đại Minh của nhóm này là:

“Hột-lý”

*)HRĪḤ

 

“Án, bát nột-ma, đát tha nga đế”

*)OṂ_ PADMA-TATHĀGATE

 

“Án, tam mãn đa bạt nại-lý (1) bát nột-ma, phộc nhật-lãm cốt xá, cô xá, bá xá, đà lý ni, hồng (2)”

*)OṂ_ SAMANTA-BHADRĪ PADMA-VAJRA-AṂKUŚA KUŚA-PĀŚA DHĀRIṆI HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, la để”

*)OṂ_ PADMA-RATI

 

“Án, bát nột-ma, đổ sắt-trí”

*)OṂ_ PADMA-TUṢṬI

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Nam: bày Mạn Noa La thứ hai

Y Pháp vẽ Phật Quán Đỉnh Tôn

Trong mão đỉnh có hoa sen lớn

Ở trái phải ấy nên y Pháp

Như trước đã nói, ứng thứ tự

Liên Hoa Tiêu Xí đủ vòng quanh An bày Tối Thắng Tam Muội Ấn Đại Minh của nhóm này là:

“Thất-lý” 

*)ŚRĪ

 

“Án, bột-lý cô chi (1) đát chi, phệ đát chi, bát nột-di, hồng”

*)OṂ_ BHṚKUṬI TAṬI VĪTAṬI PADME HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, nhập-phộc lý, hồng”

*)OṂ_ PADMA-JVĀLĪ HŪṂ

 

“Án, táo di nễ, bát nột-di, hồng”

*)OṂ_ SAUMINI PADME HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, hạ tất-nễ (1) y ca nại xá, phộc câu-đế-lý (2) nỉ lý nỉ lý (3) nhất chi phộc chi (4) tả lý, bát-la tả lý (5) cô tô ma, đạt lý (6) nhất lý bát-la vĩ xá, tất đình, di, bát-la dã tha, hồng (7)”

 

*)OṂ_ PADMA-HĀSINI- EKĀ-DAŚA VAKTRI _ DHIRI DHIRI _ ITI VATI CALE PRACALE KUSUMA-DHĀRE ILI PRAVEŚA SIDDHIṂ ME PRAYĀCCHA HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Tây: bày Mạn Noa La thứ ba

Trong ấy nên vẽ Diệu Liên Hoa

Y Pháp an bày Liên Hoa Ấn

Ở trái phải ấy nên y Pháp

Như trước đã nói, ứng thứ tự

Liên Hoa Tiêu Xí đủ vòng quanh

Như Giáo đều vẽ Tòa hoa sen (Liên Hoa Tòa) Đại Minh của nhóm này là:

“Đề” 

*)DHĪ

 

“Án, đa lý, đốt đa lý, hồng”

*)OṂ_TĀRE TUTTĀRE _ HŪṂ

 

“Án, đề, hồng” *)OṂ_ DHĪ HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, tác cật-la, thương kha, nga nại, đà lý ni (1) nê la kiến xỉ (2) , tất đình-dạ, tất đình-dạ, hồng (3)”

*)OṂ_ PADMA CAKRA ŚAṄKHA GADĀ DHĀRIṆI NĪLAKAṆṬHĪ SIDHYA SIDHYA HŪṂ

 

“Án, bán noa la phộc tất nễ (1) bát nột-ma, tam bà phệ, phộc nại phộc nại, hồng (2)”

*)OṂ_ PĀṆḌARA-VĀSINI PADMA-SAṂBHAVE _ VADA VADA _ HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bắc: bày Mạn Noa La thứ tư

Trong hoa sen lại vẽ hoa sen

Có đủ Xí Man Bản Bộ Quang

Ở trái phải ấy nên y Pháp

Như trước đã nói, ứng thứ tự

Liên Hoa Tiêu Xí, vẽ cũng thế An đặt trong mỗi một hoa sen Đại Minh của nhóm này là:

“Tất-đế-lý”

*)STRĪ

 

“Án, bát nột-ma, na lý-đế thuyết lý (1) bố nhạ dã, tát lý-phộc, đát tha nga đảm (2) na tra na tra, hồng (3)”

*)OṂ_ PADMA-NARTEŚVARĪ _ PŪJAYA SARVA TATHĀGATĀṂ _ NAṬA NAṬA _ HŪṂ

 

“Án, a bà duệ (1) bát nột-ma, cát phộc tả, mãn đề (2) lạc xoa, hàm, hồng, hác (2)”

*)OṂ_ ABHAYE_ PADMA-KAVĀCE BANDHE _ RAKṢA MĀṂ HŪṂ HAḤ

 

“Án, ma bạ bát-la tán ni (1) bát nột-ma, dược sất ni (2) vĩ thuyết, lỗ ba, đà lý ni (3) tỳ sa bát dã, tát lý-phộc nột sắt-đạm (4) kha nại kha nại, hồng, phát tra (5)”

 

*)OṂ_ MAHĀ-PRACAṆḌĪ PADMA-YAKṢIṆĪ VIŚVA-RŪPA DHĀRIṆI VEṢĀPAYA _ SARVA DUṢṬAṂ KHĀDA KHĀDA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, bát nột-ma, mẫu sắt-trí, ác ác” 

*)OṂ_ PADMA-MUṢṬI AḤ AḤ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

An bày, vẽ khắp Phật Cúng Dường

Các Ấn Tôn nhóm Liên Hoa Câu

Liên Hoa Tiêu Xí như thứ tự

Liên Hoa Cúng Dường Tôn Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, la để, bố nhĩ, hô”

*)OṂ_ PADMA-RATI PŪJĪ _ HOḤ

 

“Án, bát nột-ma, tỳ thủy ca, bố nhĩ, la tra”

*)OṂ_ PADMA-ABHIṢEKA PŪJĪ _ RAṬ

 

“Án, bát nột-ma, nghệ đa, bố nhĩ, nghệ”

*)OṂ_ PADMA-GĪTA PŪJĪ _ GĪ

 

“Án, bát nột-ma, niết-lý đa, bố nhĩ, cật-lý tra”

*)OṂ_ PADMA-NṚTYA PŪJĪ _ KṚṬ

 

“Án, độ ba, bát nột-di nễ, hồng”

*)OṂ_ DHŪPA PADMIṆI HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, bổ sắt-bế, hồng”

*)OṂ_ PADMA-PUṢPE HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, cô la, tốn nại lý (1) đạt lý-ma, lộ chỉ, bố nhạ dã, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA-KULA SUNDARI DHARMA- ALOKE PŪJAYA HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, hiến đề, hồng”

*)OṂ_ PADMA-GANDHE HŪṂ

 

_Tôn Đại Minh của nhóm Liên Hoa Câu là:

“Án, bát nột-hàm cốt xá dã, cát lý-sa dã (1) ma hạ bát nột-ma cô la (2) hát dã ngật-lý phộc, tam ma duệ, hồng, nhược (3)”

*)OṂ_ PADMA-AṂKUŚA AKARṢĀYA _ MAHĀ-PADMA-KULA _ HAYAGRĪVA SAMAYE HŪṂ JAḤ

 

“Án, a mô già bá xá, cốt-lỗ đà, tam ma duệ (1) bát-la vĩ xá, bát-la phệ xá dã  (2) tát lý-phộc tam ma dương, hồng (3)”

*)OṂ_ AMOGHA-PĀŚA KRODHA SAMAYE_ PRAVEŚA PRAVEŚAYA _ SARVA SAMAYAṂ _ HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma thương cát la, tông”

*)OṂ_ PADMA-ŚAṄKHARA _ VAṂ

 

“Án, bát nột-ma, kiện tra, đà lý ni (1) thị kiệt-la ma phệ xá dã, tam ma dã (2) sát tra mục khế, ác (3)”

*)OṂ_ PADMA-GHAṂṬA DHĀRIṆI _ ŚĪGHRAM AVEŚAYA SAMAYA ṢAḌ-MUKHE _ AḤ

 

Đây là Nghi Quỹ rộng lớn thuộc hết thảy nhóm Câu Triệu của Tam Muội Ấn Mạn Noa La

 

_Y theo Pháp làm xong.

Liên Hoa A Xà Lê y theo Pháp dẫn Liên Hoa Đệ Tử ấy vào Mạn Noa La, trao truyền lời Thệ Giới:“Ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì người nói.

Không khiến ở trong đời này bị đọa vào Địa Ngục, chịu các khổ não”

Nói xong lại vì Đệ Tử nói rằng: “Ngươi nên quán nhìn trong Mạn Noa La này. Thấy tướng ánh sáng của nhóm nào, sau đó tùy ứng trao cho ngươi Pháp Môn thành tựu của nhóm nào. Nếu thấy ánh sáng trắng, tức sẽ trao cho ngươi Pháp Tối Thượng Tất Địa Trí. Nếu thấy ánh sáng vàng, tức sẽ trao cho ngươi Pháp Nghĩa Lợi Thành Biện Trí. Nếu thấy ánh sáng đỏ, tức sẽ trao cho ngươi Pháp Kính Ái Trí. Nếu thấy ánh sáng đen, tức sẽ trao cho ngươi Pháp Giáng Phục Trí. Nếu thấy tướng ánh sáng đủ màu, tức sẽ trao cho ngươi Pháp Nhất Thiết Thành Tựu Trí

Dạy như vậy khiến cho Đệ Tử biết xong, liền vì Đệ Tử trừ bỏ tấm lụa che mặt. Sau đó tùy theo Căn Khí ấy nên dạy truyền Pháp thuộc nhóm Ấn Trí được sinh ra từ Trí.

Như trên đã nói. Trong tất cả Mạn Noa La thuộc nhóm Kim Cương Giới đều nên như vậy tùy theo Căn Khí ấy. Y theo đây chọn lựa xong, tùy ứng dạy truyền mỗi mỗi Ấn Trí ấy.

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN (Hết)_