PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ CHÍN_

GIÁNG TAM THẾ MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ
PHẦN THỨ SÁU_ CHI MỘT

Bấy giờ, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai lại vân tập, dùng 108 tên khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chuyển Luân Vương. Tụng là:

_ Kim Cương Tát Đỏa, Đại Kim Cương
Diệu Kim Cương Tôn, đấng Thiện Tai
Kim Cương Quán Đỉnh, Kim Cương Quang
Kim Cương Thắng Tràng, Ta đỉnh lễ

_ Hỷ Tiếu Kim Cương , Đại Diệu Pháp
Kim Cương Lợi Kiếm, Đại Chấp Trì
Các Mạn Noa La Tối Thượng Vương
Xa lìa hý luận, Ta đỉnh lễ

_ Kim Cương Yết Ma, Đại Tác Hộ
Bạo Nộ Dạ Xoa, Đại Nhiếp Phục
Đại Ấn bền chắc, Kim Cương Quyền
Tất cả Ấn Khế, Ta đỉnh lễ

_ Tâm Diệu Bồ Đề, Đại Bồ Đề
Diệu Giác trong sạch, các Như Lai
Kim Cương Trí khởi Môn Đại Trí
Đại Thừa tối thượng, Ta đỉnh lễ

_ Tất cả Nghĩa Lợi, các nghĩa thật
Nghĩa đại dũng mãnh khắp tất cả
Làm khắp tự tại, Nhất Thiết Trí
Tất cả hiện bày, Ta đỉnh lễ

_ Thân Kim Cương, Diệu Thắng Kim Cương
Kim Cương Tinh Tiến, Kim Cương Chủ
Đại Tam Muội Gia, Thật Nghĩa sinh
Ma Ha Tát Đỏa, Ta đỉnh lễ

_ Kim Cương Đại Câu, Đại Diệu Lực
Cực Diệu Thắng Lạc, Đại Diệu Quang
Kim Cương Quang Minh hiện ánh sáng
Phật Đại Quang (ánh sáng lớn của Phật) chiếu, Ta đỉnh lễ

_ Thắng Kim Cương Chủ, Kim Cương Thượng
Thắng Đại Minh, Thượng Nhân Trung Tôn
Thượng Thủ Kim Cương, Đại Thắng Thượng
Vô Cực Đại Minh, Ta đỉnh lễ

_ Đại Kim Cương Giới, Đại Bí Mật
Kim Cương Bí Mật, Diệu Bí Tâm
Kim Cương Vi Diệu, Đại Thiền Na
Kim Cương Sự Nghiệp, Ta đỉnh lễ

_ Phật Kim Cương, Thắng Phật Trung Thắng
Ba Phật Bồ Đề, Đại Trí Ngộ
Các Phật Thắng Trí, Đại Biến Giác
Tự giác giác tha, Ta đỉnh lễ
_ Vì Phật cúng dường, đại cúng dường

Tát Đỏa cúng dường vật diệu cúng
Phương tiện rộng lớn, thành tựu lớn
Kim Cương Thành Tựu, Ta đỉnh lễ

_ Thân Đại Trí của các Như Lai
Thắng Biện Tài của các Như Lai
Tâm Đại Ái của các Như Lai
Kim Cương Kim Cương, Ta đỉnh lễ

_ Hành Phật Giáo Sắc, Phật Thắng Chủ
Vì các Phật Tử, sinh thắng thượng
Biến Chiếu Tôn hơn tất cả Thầy
Vắng lặng uy bạo, Ta đỉnh lễ

_ Đại chân thật của các Như Lai
Các Pháp Thật Tế, Lý Thú lớn
Tất cả Ba La Mật Đa Trí
Đệ Nhất Nghĩa Đế, Ta đỉnh lễ

_ Phổ Hiền Tối Thắng Hạnh rộng lớn
Trí Thắng Bình Đẳng trong tất cả
Tự phục các Ma, giáng các Ma
Tất cả thông đạt, Ta đỉnh lễ

_ Đại Trí của Phật, Bản Đại Trí
Kim Cương Đại Trí khéo điều phục
Mọi Thân Kim Cương, Dũng Kim Cương

Đỉnh lễ quy mệnh Kim Cương Thủ.

_Kim Cương Tát Đỏa! Ông đã nói
Đó tức Tâm Kim Cương bền chắc
Do đây được các Như Lai ấy
Lễ bái cúng dường đều cung tín
Ông, sức tự tại thành Chính Giác
Hay hiện tất cả như Thế Phụ (người cha của đời)
Ông được tất cả khéo sinh ra
Làm chỗ y chỉ của Như Lai
Như vậy tối thắng xưng lời tán
Dùng tâm hiếu ái khéo khen ngợi
Nếu dùng ca vịnh khen Tôn này
Được Chấp Kim Cương đẳng không khác
Nay Ta khuyến thỉnh Ông, Thánh Tôn
Khéo làm việc Diệu Ái của Phật
Rộng vì lợi ích các hữu tình

Nguyện nói Bản Bộ Sở Sinh Pháp (Pháp được sinh ra từ Bản Bộ) _Bấy giờ, Nhất Thiết Như Lai Tăng Thượng Chủ Thể Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời Khuyến Thỉnh của các Như Lai xong, đem chày Kim Cương an ở trái tim của mình rồi bạch với tất cả Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai!
Chẳng phải là chỗ hành của con”
Các Như Lai nói: “Đây là Nhân (hetu) nào vậy?”
Kim Cương Thủ nói: “Thế Tôn Như Lai! Có hàng Đại Tự Tại Thiên
(Maheśvara) là các hữu tình ác. Tất cả Như Lai do còn chẳng thể điều phục nhóm ấy. Nay con làm sao điều phục được hàng ấy!?…”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng nơi gia trì của tất cả Như Lai cho nên liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Phương Tiện Trí Kim Cương Tam Ma Địa. Ở trong Tam Ma Địa đó, tất cả Như Lai tận khắp giới hư không nhiều như số bụi nhỏ, duỗi khắp tất cả, trợ lẫn nhau nhập vào, cho đến đỉnh núi Tu Di với trong lầu gác lớn Kim Cương Ma Ni Bảo Phong. Thời các Như Lai lại quay về tụ tập, quán sát khắp xong, từ trong Tâm Cát Tường Thắng Tướng của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai mà nhập vào.

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng tâm của tất cả Như Lai, nơi gia trì của mình, giống như tất cả Kim Cương bình đẳng cho nên rộng vì cứu độ, lợi lạc tận khắp tất cả hữu tình của các giới hữu tình không có dư sót, khiến được các Tất Địa tối thượng. Vì muốn điều phục tất cả điều ác, dùng Đại Bi Phương Tiện Tam Ma Địa Trí của tất cả Như Lai quán sát khắp xong, lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Bi Phương Tiện Phẫn Nộ Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa. Ở trong Tam Ma Địa đó, khoảng một sát na, từ trái tim của tất cả Như Lai xuất ra, tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Tâm Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Muội Bí Mật Tâm Minh là:
“Hồng” *)HŪṂ

Lúc nói Tâm Minh đó thời từ trong Tâm Kim Cương của Kim Cương Thủ hiện ra Đấng Cụ Đức Chấp Kim Cương với ánh sáng của toàn thân chứa giữ lửa mạnh lớn, cau mày, sịu mặt, trợn mắt, lộ nanh bén, tướng rất giận dữ, cầm các khí trượng thuộc nhóm, móc câu, kiếm bén, sợi dây…của Kim Cương. Lại có ánh sáng lửa mạnh của lửa Kim Cương, tụ khắp trước mặt, vô số mọi sắc tướng màu nhiệm trang nghiêm tượng Kim Cương Thủ. Như vậy hiện xong, vì ở tất cả Thế Giới điều phục tất cả điều ác cho nên trụ trong vành trăng tương ứng thuộc Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La vòng quanh Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Phương tiện khéo điều phục
Trong Cụ Đại Phương Tiện lại lớn

Nếu dùng phương tiện hóa hữu tình
Hiện thân phẫn nộ liền không nhiễm”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai quán khắp Pháp Tính lìa hý luận của tất cả Như Lai xong, liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Phẫn Nộ Kim Cương Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa, nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Đại Trí Nhất Thiết Như Lai Tâm Bản Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, tốn bà, nễ tốn bà, hồng phát tra (1) ngật-lý hận-noa, ngật-lý hận-noa, hồng (2) ngật-lý hận-noa bá dã, hồng (3) a na dã, hô (4) bà nga tông, phộc nhậtla, hồng phát tra (5)”

*)OṂ__ SUMBHA NISUMBHA HŪṂ PHAṬ_ GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ_GṚHṆA APAYA HŪṂ _ ĀNAYA HOḤ_ BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ

Lúc nói Đại Minh đó thời, lại từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát duỗi khắp tất cả biển mây Thế Giới, cho đến chúng hội Bồ Tát của tất cả Như Lai, phổ biến gia trì câu triệu, đều nhập vào trong Kim Cương Tam Muội Đại Mạn Noa La. Như vậy vào xong, gom các Tam Muội lại tụ làm một Thể, thành thân của Đại Kim Cương Phẫn Nộ (Mahā-vajra-krodha) trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tâm Bồ Đề vô thượng
Phổ biến Tính hiền thiện, trong sạch
Nếu khiến hữu tình được điều phục
Tức do cáu giận (phẫn khuể) sinh Diệu Ái”
Lúc đó thân Đại Kim Cương Phẫn Nộ từ trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai hạ xuống, ở trong vành trăng phía trước của tất cả Như Lai, y Chỉ mà trụ, lại thỉnh Giáo Lệnh.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai liền nhập vào Tam Muội câu triệu Tam Ma Địa, nói Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Câu Triệu Nhất Thiết Như Lai Tâm Tự Tâm Minh là:
“Hồng, trá chỉ, nhược”
*)HŪṂ ṬAKKI JAḤ

Lúc nói Tâm Minh đó thời duỗi khắp tất cả biển mây Thế Giới, cho đến hàng Tam Giới Chủ Tể Đại Tự Tại Thiên, tất cả Thế Gian tận khắp không dư sót. Tập hội chúng ấy rồi cùng nhau vây quanh, dùng Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Kim Cương Câu Triệu cho nên đều triệu đến Phật Hội tại lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong trên đỉnh núi Tu Di, giáp vòng vây quanh mà trụ.

_Khi ấy, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cầm chày Kim Cương ở trái tim ném giỡn. Tất cả Đại Hội tận khắp ba cõi, quán sát khắp xong nói lời như vầy: “Ông, các Thánh Giả nên ở trong Giáo của tất cả Như Lai, y theo Giáo Sắc của Ta, hộ trì mà hành”

Thời Đại Tự Tại Thiên nói: “Nay ông khiến Ta nên hành thế nào?”

Kim Cương Thủ nói:”Ông nên quy mệnh báu Phật Pháp Tăng. Đấy là chỗ hành. Ông, các Thánh Giả nếu hành như vậy liền được Nhất Thiết Trí Trí”

Thời Thế Giới Cực Tam Giới Chủ Đại Tự Tại Thiên đã là Thắng Chủ Tể của ba cõi ấy cho nên khởi thế ngông láo, hiện tướng phẫn nộ, nói lời như vầy: “Ngươi, Kim Cương Thủ là Đại Dược Xoa Vương. Ta là Tối Đại Tự Tại, chủ của ba cõi. Hoặc thành hoặc hoại, trong tất cả Bộ Đa, Ta được tự tại, là Đại Thiên trong hàng Trời. Làm sao khiến Ta y theo Giáo Sắc của Dược Xoa Vương như ngươi mà hành”

Lúc đó Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát ném giỡn chày Kim Cương, lại trao truyền Giáo Sắc nói: “Ngươi, Đại Tự Tại Thiên là hữu tình cực ác. Nay nên mau vào Đại Mạn Noa La trong Tam Muội của Ta, y theo Giáo mà trụ”

Khi ấy, Đại Tự Tại Thiên ở trước mặt Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bạch rằng: “Thế Tôn! Nay Đại Sĩ này vì sao đối với con, Đại Tự Tại Thiên mà trao truyền Giáo Sắc vậy?”
Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo khắp hàng Đại Tự Tại Thiên với các Thiên Chúng rằng: “Các ông cần phải quy y Tam Bảo, sở hạnh như vậy trong Tam Muội Gia Giới. Nếu chẳng như thế thỉ Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Vương này hiện tướng bạo nộ cực ác uy mãnh, dùng chày Thắng Kim Cương ấy phát ra lửa mạnh của ánh sáng lửa đều khiến phá hoại hết ba cõi này”

Thời Tam Giới Chủ Đại Tự Tại Thiên dùng sự tự tại của Tam Giới Chủ Tể Tự Trí ấy cho nên vì Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện tướng đại uy mãnh phẫn nộ cực ác rất đáng sợ, tuôn ra lửa nóng rực lớn, đại ác đại tiếu kèm các quyến thuộc của mình đồng thời hiện ra, nói lời như vầy: “Này Kim Cương Thủ! Nay Ta là Cực Tam Giới Chủ trao cho ngươi Giáo Sắc, y theo chỗ hành của Ta”

Khi ấy, Cụ Đức Kim Cương thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ném chày Kim Cương, vui vẻ mỉm cười, nói lời như vầy: “Ngươi do Yết Tra Bố Đan Na (Kaṭaputana) sinh ra. Dùng thịt người, tro xác chết, tạp ác làm thức ăn. Giường, tòa, phục sức đều cong vẹo, xấu rách. Chỗ hành như vậy làm sao khiến cho Ta đồng với Giáo Hạnh của ngươi!”

Thời Đại Tự Tại Thiên khởi tướng đại phẫn nộ, dùng uy lực của mình lại nói lời này: “Ngươi đã như thế thì Ta cũng thủ hộ Giáo của mình, Trong Tam Muội của mình y theo Giáo mà hành’

Lúc đó, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Phẫn Nộ Vương liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đại Tự Tại Thiên này cậy vào Trí Lực Đại Phú Chủ Tể của mình mà ngông nghênh tự tại, ở trong Giáo thanh tịnh của tất cả Như Lai chẳng sinh quy tín. Nay con tùy theo chỗ hay làm như thế nào?”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Nhất Thiết Như Lai Tâm Xuất Sinh Đại Kim Cương Tam Muội Đại Minh là:
“Án, nễ tốn bà phộc nhật-la, hồng, phát tra”
*)OṂ _ NISUMBHA VAJRA HŪṂ PHAṬ

Lúc đó, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát cũng nói Kim Cương Tâm Minh của mình là:
“Hồng” *)HŪṂ

Nói Tâm Minh đó thời tận khắp ba cõi, hàng Đại Tự Tại Thiên đã đến tập hội thảy đều che mặt, mê muộn té xuống đất, phát tiếng khổ não, hướng về Kim Cương Thủ Bồ Tát, xin quy y cầu cứu. Rồi hàng Đại Tự Tại Thiên ấy đã té xuống đất xong, các Thức chẳng thể hoạt động, sắp sửa chết.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết việc như vậy, liền bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Nay ông thích ứng, dùng chỗ hành của mình đối với tận khắp chúng của ba cõi mà gây ra nỗi sợ hãi ấy, đừng khiến cho nhóm này đều bị mất mạng”

Thời Kim Cương Thủ Đại Phẫn Nộ Vương nghe nhận lời như vậy của Đức Thế Tôn xong, liền bảo chúng của hàng Đại Tự Tại Thiên rằng: “Các ngươi nếu muốn được sống lại thì cần phải quy mệnh báu Phật Pháp Tăng, y theo Giáo Sắc của Ta, tùy thuận mà hành”

Đại Tự Tại Thiên nói: “Nếu Ta quy mệnh báu Phật Pháp Tăng. Nhưng hết thảy Giáo Sắc của ngươi, Ta cũng chẳng biết”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Đại Tự Tại Thiên rằng: “Nay ông nên biết Nhất Thiết Như Lai Tăng Thượng Chủ Tể này là cha của tất cả Như Lai, Giáo Sắc đã làm của tất cả Như Lai. Con tối thượng của tất cả Như Lai là Cụ Đức Phổ Hiền Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vì các chúng sinh làm việc điều phục cho nên thọ nhận Đại Phẫn Nộ Vương Quán Đỉnh. Tại sao thế? Do hàng Đại Tự Tại Thiên của ông là các chúng cực ác, tất cả Như Lai còn chẳng thể tịch tịnh chế chỉ. Do Bồ Tát đó vì khiến cho các hữu tình có nghiệp ác thảy đều điều phục, an trụ Tam Muội. Nay ông thích ứng, y theo Giáo Sắc của Ta , trụ trong Tam Muội” Đại Tự Tại Thiên nói: “Thế Tôn! Nay con chẳng thể giữ được mạng sống. Nguyện xin Ngài cứu con, như Giáo Sắc mà Ngài đã trao truyền cho con. Con sẽ tùy hành”

Đức Phật bảo Đại Tự Tại Thiên rằng: “Nếu có thể quy y Kim Cương Thủ Bồ Tát. Việc ấy tức là chỗ cứu hộ chân thật của ông, ngoài ra không có chỗ hộ giúp khác” Lúc đó, khắp hết chúng của ba cõi đã đến dự hội thảy đều đối hướng trước Kim Cương Thủ Bồ Tát, khác miệng đồng âm, phát tiếng khổ não, rồi tác bạch rằng: “Kim Cương Thủ! Nguyện cứu giúp con! Nguyện cứu giúp con! Nay con bị chết khổ. Nguyện xin nhiếp hộ”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát bảo chúng ấy rằng: “Ngươi là các kẻ ác, ở trong Giáo của Ta, như Giáo đã hành không để cho chày Đại Kim Cương này của Ta phát ánh sáng lửa, đều làm một tụ, rực lửa rộng lớn thiêu đốt tất cả đều thành tro tàn”
Thời Chúng ấy nói: “Ngài tức là Phổ Hiền được sinh ra từ trái tim của tất cả Như Lai, vắng lặng khéo điều lợi ích cho tất cả hữu tình, ban cho khắp sự không sợ hãi, Làm sao đối với con chẳng làm nhiêu ích?”

_Thời Kim Cương Thủ Đại Phẫn Nộ Vương bảo Chúng ấy rằng:”Các Thánh Giả! Ta tuy có đủ tâm của Phổ Hiền, nhưng do Giáo Sắc của tất cả Như Lai đã làm, nhân ngươi, hữu tình cực ác sinh tâm nghiệp tội chẳng trụ ở Tam Muội của Như Lai, khiến cho Ta làm điều phục ấy khiến được trong sạch”

Thời Chúng ấy nói: “Chúng con như vậy đều trụ Tam Muội”

Khi ấy, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vừa đặt để Đại Tự Tại Thiên, liền vì hàng Thiên Chúng khác an ủi khiến đứng dậy. Nói Kim Cương Khởi Nhất Thiết Như Lai Tâm Đại Minh này là:

“Phộc nhật-lỗ, để sắt-xá”
*)VAJRO TIṢṬA

Lúc nói Đại Minh đó thời, trừ Đại Tự Tại Thiên ấy, còn lại Chúng của ba cõi và các quyến thuộc lúc trước bị mê muộn té xuống đất, tức thời đều được an ủi tâm ấy, được diệu lạc tiếp chạm, ca lìa sợ hãi, lông trên thân vui dựng, chiêm ngưỡng Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát, liền có thể cùng đứng dậy.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát rằng: “Này Đại Sĩ! Tam Giới Chủ Đại Tự Tại Thiên này vì sao chẳng từ mặt đất đứng dậy? Tướng này chẳng phải là bị hoại mất mạng sao?”

Thời Kim Cương Thủ liền tuyên nói Hộ Mệnh Đại Minh là:
“Phộc nhật-la, dụ”

*)VAJRA ĀYUḤ

Lúc nói Minh này thời Đại Tự Tại Thiên muốn từ mặt đất đứng dậy, tuy sức lực đã cạn, bèn chẳng thể làm, liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngày nay, Người nào là vị Thầy cho con quy y?”

Đức Phật nói: “Ta chẳng phải là bậc Thầy cho ông quy y. Kim Cương Thủ Đại Sĩ ấy mới là chỗ để quy y. Nay vì sao ngươi chẳng y theo Giáo Sắc của vị ấy, tùy ứng chỗ hành?!”

Đại Tự Tại Thiên nói: “Nếu Đức Thế Tôn chẳng phải là bậc Thầy cho con quy y thì ai có thể cứu giúo các hữu tình ác?”

Đức Phật nói: “Bậc cứu giúp ấy tức là Kim Cương Thủ, chẳng phải sở năng của Ta”

Đại Tự Tại Thiên nói: “Tại sao thế?”

Đức Phật nói: “Kim Cương Thủ ấy là Tăng Thượng Chủ Tể của tất cả Như Lai”

Đại Tự Tại Thiên nói: “Con chẳng hiểu nghĩa mà Đức Phật đã nói. Đức Phật Như Lai là chủ của ba cõi. Vì sao Kim Cương Thủ Đại Sĩ lại cao hơn được ư? Con chẳng thể hiểu rõ nghĩa này!…”

_Bấy giờ Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bảo Đại Tự Tại Thiên rằng : “Ngươi là hữu tình ác, vì sao chẳng y theo Giáo Sắc của Ta mà hành?”

Khi ấy, Đại Tự Tại Thiên nghe Kim Cương Thủ Bồ Tát nói lời như vậy xong, lại hiện tướng bạo nộ rất mạnh ác nói lời như vầy: “Ta thà chết, rốt ráo chẳng chịu ở trong Giáo của ngươi mà hành”

Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Phẫn Nộ Vương từ trái tim của mình hiện ra tượng Kim Cương A Nậu Tả La Phẫn Nộ (Vajra-anucala-krodha) nói Đại Minh đó là:
“Án, bá na, cát lý-sa noa, phộc nhật-la, hồng”
*)OṂ _ PĀDA AKARṢAṆA VAJRA HŪṂ

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nhấc tâm bàn chân của mình, cũng hiện tượng Kim Cương A Nậu Tả La Phẫn Nộ chung quanh rực lửa mạnh, cau mày lộ nanh bén, khuôn mặt rất đáng sợ, trụ trước mặt Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát, lại thỉnh Giáo Lệnh.

Lúc đó, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát vì Đại Tự Tại Thiên, làm thanh tịnh cho nên nói Đại Minh đó là:
“Án, bá na, cát lý-sa, cát lý-sa dã (1) tát lý-phộc phộc nhật-la đạt la, nậu tả la
(2) kiến trà kiến trà (3) phộc nhật-la, hồng, nhược (4)”
*)OṂ_ PĀDA AKARṢA AKARṢĀYA _ SARVA VAJRA-DHĀRA ANUCALA KAṆḌA KAṆḌA – VAJRA HŪṂ JAḤ

Nói Đại Minh đó xong, thời Đại Tự Tại Thiên với Ô Ma Thiên Hậu ngã nằm dưới đất, giơ hai chân lên trên, lõa lồ tướng xấu ác của thân thể. Tất cả người quán thấy đều sinh cười đùa.
Lúc đó, liền dùng tượng phẫn nộ đã hiện ở tâm bàn chân, câu triệu đều ở trước gót chân của Kim Cương Thủ mà trụ.

_Thời Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Làm sao để chế chỉ Cực Bạo Ác Thiên với Thiên Hậu này?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Đại Minh là:
“Án, phộc nhật-la, cật-la ma, hô”
*)OṂ _ VAJRA KRAMA HOḤ
Nói Đại Minh đó xong.

Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát liền nhấc bàn chân trái đạp lên Đại Tự Tại Thiên, bàn chân phải đạp lên vùng vú của Ô Ma Thiên Hậu (Uma), nói Đại Minh đó là:
“Án, phộc nhật-la, vĩ xá (1) hát na dã, đát-lãm (2) đát-la tra (3)”
*)OṂ_ VAJRA ĀVIŚA HANĀYA TRAṂ TRAṬ
Lúc nói Đại Minh đó thời Đại Tự Tại Thiên do bị bức bách cho nên nâng ngàn bàn tay của mình đánh một ngàn khuôn mặt ấy. Thời bên ngoài lầu gác Ma Ni Bảo Phong ấy, hết thảy Thiên Chúng đều phát lớn tiếng, xướng lên lời như vầy: “Nay Chủ Tể của Ta là Đại Tự Tại Thiên đã chịu sự giáng phục của Kim Cương Thủ Đại Sĩ”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Đại Tự Tại Thiên cho nên khởi Tâm Đại Bi thắng thượng, nói Nhất Thiết Phật Từ Hộ Tâm Minh là:
“Án, một đà, muội để-lý, phộc nhật-la, lạc xoa, kháng”
*)OṂ_ BUDDHA-MAITRĪ VAJRA RAKṢA- AHAṂ

Lúc nói Tâm Minh đó thời Đại Tự Tại Thiên ấy liền nhập vào Tam Muội. Vào Tam Muội xong, các khổ đều ngưng. Lại dùng tâm bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát tiếp chạm cho nên tức thời đắc được Vô Thượng Thất Địa Thắng Diệu Quán Đỉnh với nhóm Tam Ma Địa Giải Thoát Tổng Trì Thần Thông Trí

Như vậy được vào Môn Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Giải Thoát Tổng Trì xong, thân của Đại Tự Tại Thiên ấy từ tâm bàn chân của Kim Cương Bồ Tát xuất ra, hạ xuống phương bên dưới vượt qua số Thế Giới nhiều như 32 căn già sa số lượng bụi rất nhỏ, đến một Thế Giới tên là Bạt Sa Ma Xan Na, có Đức Phật ra đời, hiệu là Bạt Sa Di Bà La Nễ Lý Cồ Sa Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.

Thời Đại Tự Tại Thiên hiện ra bản thân ở trước mặt Đức Phật ấy, nói Già Tha (Gāthā: Kệ tụng) là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn
Đại Trí của Phật không gì hơn (vô hữu thượng)
Nếu Pháp rơi ở trong câu văn (văn cú)
Niết Bàn cũng là giả đặt bày”
Nói Già Đà đó xong, lại quay về chỗ của mình (bản xứ)

_Tiếp lại Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bảo nhóm Na La Diên Thiên với Nhất Thiết Tam Giới Chủ khác rằng: “Ông! Các Thánh Giả thích ứng nên đều vào Kim Cương Tam Muội Đại Mạn Noa La của tất cả Như Lai, đều nên hộ trì hết thảy Tam Muội của tất cả Như Lai”

Nhóm Na La Diên Thiên nói: “Như Giáo Sắc của Ngài, chúng tôi xin phụng hành”

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát bảo khắp các Chúng Hội của ba cõi rằng: “Nay Ta nhiếp thọ ông, các Thánh Giả. Các ông lại nên quy mệnh Tam Bảo, nhận Tam Muội Giới, ở trong Tam Muội của Ta, như Lý mà trụ”

Thời Chúng ấy nói: “Chúng tôi phụng Giáo đều trụ như vậy. Xong Tam Muội của Ngài chẳng phải là chỗ biết của tôi!”
Khi ấy, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát liền vì khắp cả, trao cho Pháp Tam Muội của mình

Tâm Đại Bồ Đề sinh ra xong
Pháp Nghi tối thượng như thứ tự
Đại Trí đã ứng, tùy sức hành
Tam Ma Hứ Đa (Samahīta: Đẳng Dẫn) ông khéo trụ

_Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vì khắp hàng Đại Tự Tại Thiên, Chư Thiên Chúng Hội kết Nhập Đại Tam Muội Ấn đều khiến cho như vậy, y theo Pháp đã làm. Nói Đại Tam Muội Đại Minh đó là:
“A!n, phộc nhật-la tam ma dã (1) ngật-lý hận-noa, mãn đà, tam ma dã (2) phộc nhật-la tát đỏa, tam ma dã (3) ma nậu tam-ma la (4) tát lý-phộc đát tha nga đa, tam ma dã, tát-đát-tông, niết-lý trù, di bà phộc (5) tất-thể lỗ, di bà phộc (6) a hạ lý-dụ, di bà phộc (7) a bát-la để ha lý-dụ, di bà phộc (8) tát lý-phộc cát lý-ma tô, tả, di, tất đa, thất-lý dương, cô lỗ (9) hạ hạ hạ hạ, hồng (10)”
*)OṂ_ VAJRA-SAMAYA GṚHṆA BANDHA SAMAYA _ VAJRA-SATVA SAMAYAM ANUSMARA _ SARVA TATHĀGATA SAMAYA STVAṂ DṚḌHO MEBHAVA _ STHIRO MEBHAVA _ ĀHĀRYO MEBHAVA _APRATIHĀRYO MEBHAVA _ SARVA KARMASU CA ME CITTA ŚRĪYAṂ KURU HA HA HA HA HOḤ

Lúc nói Minh đó thời hết thảy tất cả Chúng Hội của ba cõi thảy đều câu triệu, trao cho Kim Cương Phẫn Nộ Đế Lý Đế Lý Ấn y theo Pháp kết, khiến khắp tất cả bền chắc mà trụ.

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ CHÍN (Hết)_