PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ TÁM_

KIM CƯƠNG SỰ NGHIỆP MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ
_PHẦN THỨ TƯ_

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Vô Thượng Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ Thư Biến Yết Ma Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga (1) phộc nhật-la đà đỏa nậu đa la bố nhạ, tápphả la noa (2) cát lý ma, sa ma duệ, hồng (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA-DHĀTU ANUTTARA PŪJA, SPHARAṆA KARMA SAMAYE HŪṂ.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn A Súc Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tát Đỏa Vô Thượng Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ Thư Biến Yết Ma Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga (1) phộc nhật-la tát đỏa nậu đa la bố nhạ, tápphả la noa (2) cát lý ma, sa ma duệ, hồng (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA-SATVA ANUTTARA PŪJA, SPHARAṆA KARMA SAMAYE HŪṂ.

_Lúc đó, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bảo Vô Thượng Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ Thư Biến Yết Ma Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga (1) phộc nhật-la la đát-na nậu đa la bố nhạ, tápphả la noa (2) cát lý ma, sa ma duệ, hồng (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA-RATNA ANUTTARA PŪJA, SPHARAṆA KARMA SAMAYE HŪṂ.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Pháp Vô Thượng Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ Thư Biến Yết
Ma Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga (1) phộc nhật-la đạt lý-ma nậu đa la bố nhạ, tápphả la noa (2) cát lý ma, sa ma duệ, hồng (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA-DHARMA ANUTTARA PŪJA, SPHARAṆA KARMA SAMAYE HŪṂ.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Yết Ma Vô Thượng Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ Thư Biến Yết Ma Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm
Minh là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga (1) phộc nhật-la cát lý-ma nậu đa la bố nhạ, tápphả la noa (2) cát lý ma, sa ma duệ, hồng (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA-KARMA ANUTTARA PŪJA, SPHARAṆA KARMA SAMAYE HŪṂ.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ Phổ Tận Pháp Giới Thư Biến Yết Ma Tam Muội Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa. Ở trong Tam Ma Địa đó từ trái tim của tất cả Như Lai, hiện ra Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tận khắp Pháp Giới, duỗi khắp tất cả hư không giới, cùng trợ lẫn nhau nhập vào xong, liền thành tất cả Hiền Thánh trong biển mây tuôn khắp thuộc Nghi Quỹ rộng lớn của tất cả mọi cúng dường trang nghiêm màu nhiệm. Các Hiền Thánh đó từ biển mây tuôn khắp của tất cả Thế Giới đều tập trong Nhất Thiết Như Lai Đại Hội Mạn Noa La, từ Tâm Vô Thượng Đại Bồ Đề của tất cả Như Lai sinh ra Trí Tùy Ái Lạc của tất cả Như Lai Bộ hoàn thành Hạnh Tối Thượng Thắng của Phổ Hiền, đi đến Đại Bồ Đề Trường giáng phục các Ma quân, dùng Tính bình đẳng của tất cả Như Lai hiện thành Chính Giác. Tất cả Như Lai Đại Mạn Noa La đã sinh ra Phổ Biến Tam Giới Tối Thắng Chuyển Chính Pháp Luân, ở tận khắp các giới hữu tình không dư sót, rộng làm tất cả nhóm việc lợi ích, thị hiện Thần Thông Du Hý của chư Phật

Thời tất cả Hiền Thánh của biển mây cúng dường ấy, y theo Nghi Quỹ của tất cả Như Lai đã nói đều kết Bản Ấn làm cúng dường xong, ở trong vành trăng tương ứng của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La, y Chỉ mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Chư Phật, Ta cúng dường
Ta làm chuyển các việc cúng dường
Do Tính chư Phật rộng lớn nên
Tức tất cả Phật cho thành tựu”

_Khi ấy, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói Nghi Quỹ Yết Ma rộng lớn, Kim Cương Yết Ma Mạn Noa La thuộc nhóm cúng dường của tất cả Như Lai. Đại Minh là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tát lý-phộc đát-ma , nễ lý-dã đát na, bố nhạ, táp-phả la noa (2) cát lý-ma phộc nhật-lý, a (3)”
*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA, SARVA ATMA NIRYĀTANA PŪJA
SPHARAṆA, KARMA VAJRI _ AḤ
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Cực Diệu Lạc

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tát lý-phộc đát-ma , nễ lý-dã đát na, cát lý-sa noa, bố nhạ, táp-phả la noa (2) cát lý-ma phộc ngật-lý, nhược (3)”
*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA , SARVA ATMA NIRYĀTANA-AKARṢAṆA PŪJA SPHARAṆA, KARMA -AGRI _ JAḤ Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Câu Triệu

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tát lý-phộc đát-ma , nễ lý-dã đát na, nậu la nga noa, bố nhạ, táp-phả la noa (2) cát lý-ma phộc ni, hồng, hô (3)”
*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA, SARVA ATMA NIRYĀTANA-ANU-RĀGANA PŪJA SPHARAṆA , KARMA –VĀṆĪ _ HŪṂ HOḤ
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Tùy Ái Lạc

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tát lý-phộc đát-ma , nễ lý-dã đát na, sa độ cát la, bố nhạ, táp-phả la noa (2) cát lý-ma đỗ sắt-trí, ác (3)”
*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA, SARVA ATMA NIRYĀTANA- SĀDHU KĀRA_ PŪJA SPHARAṆA, KARMA –TUṢṬI _ AḤ
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Biến Hoan Hỷ
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Đại Cúng Dường

_Tiếp lại, Đại Minh là:
.)“Án, na mạc tát lý-phộc đát tha nga đa (1) cát dã, tỳ thi cát, la đát-nê tỳ-du, phộc nhật-la ma ni – An (2)”
*)OṂ– NAMAḤ SARVA TATHĀGATA-KĀYA-ABHIṢEKA RATNEBHYAḤ VAJRA-MAṆI _ OṂ
Đây tức là Đại Chủ Tể

.)“Án, na mạc tát lý-phộc đát tha nga để (1) tô lý-duệ tỳ-du, phộc nhật-la đế nhĩ nễ, nhập-phộc nhật, hứ (2)”
*)OṂ– NAMAḤ SARVA TATHĀGATA SŪRYEBHYAḤ, VAJRA TEJINI JVALA – HRĪḤ.
Đây tức là Đại Quang Minh

.)“Án, na mạc tát lý-phộc đát tha nga đa (1) a xa bả lý bố la noa, tiến đa ma ni, đặc-phộc nhạ, ngật-lý tỳ-du (2) phộc nhật-la đặc-phộc nhạ, ngật-lý, đát-lam
(3)”
*)OṂ– NAMAḤ SARVA TATHĀGATA-AŚĀPARIPŪRAṆA CINTĀMAṆI
DHVAJA AGREBHYAḤ, VAJRA-DHVAJA AGRI – TRĀṂ
Đây tức là Đại Bảo Vũ

.)“Án, na mạc tát lý-phộc đát tha nga đa (1) ma hạ tất-lý để, bát-la mô ninhdã, cát-lý tỳ-du (2) phộc nhật-la hạ tế, hác (3)”
*)OṂ– NAMAḤ SARVA TATHĀGATA, MAHĀ-PRĪTI PRAMODYA KĀREBHYAḤ _ VAJRA-HĀSE- HAḤ.
Đây tức là Đại Hỷ Duyệt
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Cúng Dường

_Tiếp lại, Đại Minh là:
.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) phộc nhật-la đạt lý-ma đa, tam ma đề tỳ, tốt-đổ nô di, ma hạ đạt lý-ma ngật-lý, hiệt-lợi
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA VAJRA-DHARMATĀ SAMĀDHIBHYAḤ STUTOMI, MAHĀ-DHARMA-AGRI – HRĪḤ.
Đây tức là Đại Trí Ca

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bát-la nghê-dã , bá la di đa, nễ lý hạ lại, tát-đổ nô di (2) ma hạ cồ sa nậu nghệ, đàm (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA PRAJÑA-PĀRAMITA ABHINIRHĀRE STUTOMI, MAHĀ-GHOṢA ANUGE – DHAṂ.
Đây tức là Đại Am Thanh

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tác cật-la, xoa la, bát-lý phộc lý-đa (2) tát lý-phộc tô đát-lãm, đa na duệ, tốt đổ nô di (3) tát lý-phộc mạn noa lê, hồng (4)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA CAKRA-AKṢARA PARIVARTTANA
SARVA SŪTRAṂ SANĀYAYE STUTOMI, SARVA MAṆḌALA – HŪṂ
Đây tức là Biến Nhập Nhất Thiết Mạn Noa La

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tán đà vụ sa , một đà tăng nghê để tỳ lýnga diệm, tốt-đổ nô di (2) phộc nhật-la phộc tế, tông (3)”
SAṂGĪTIBHYAḤ BHṚ GĀYAṂ STUTOMI, VAJRA VĀCE – VAṂ
Đây tức là Mật Cú Hạnh
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Pháp Cúng Dường

_Tiếp lại, Đại Minh là:
.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) độ ba di già táp-phả la noa, bố nhạ, cát lý-di (2) cát la, cát la (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA DHŪPA MEGHA SPHARAṆA PŪJA
KARME KARA – KARAḤ Đây tức là Đại Dũng Mãnh

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bổ sắt-ba, bát-la tát la, táp-phả la noa, bố nhạ, cát lý-di (2) cát lý, cát lý (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA PUṢPA PRASARAṆA SPHARAṆA PŪJA
KARME KIRI_ KIRIḤ. Đây tức là Đại Giác Phần .)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) a lộ ca nhập-phộc la, táp-phả la noa, bố nhạ, cát lý-di (2) bà la, bà la (3)”
*)OṂ – SARVA TATHĀGATA ĀLOKA-JVALA SPHARAṆA PŪJA KARME BHARA_ BHARAḤ.
Đây tức là Đại Minh Chiếu

.)“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) hiến đà, tam mẫu nại-la, táp-phả la noa, bố nhạ, cát lý-di (2) cô lỗ, cô lỗ (3)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA GANDHA SAMUDRA SPHARAṆA PŪJA KARME KURU KURAḤ.
Đây tức là Đại Đồ Hương
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Yết Ma Cúng Dường

_Tiếp lại tuyên nói Kim Cương Sự Nghiệp Mạn Noa La là chuyển khắp hết các việc cúng dường của tất cả Như Lai không dư sót
Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói
Tối Thượng Yết Ma Mạn Noa La
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Sự nghiệp Kim Cương nên nói đây Đại Mạn Noa La Pháp tương ứng
Y đấy an bày ảnh tượng Phật
Nhóm Kim Cương Tát Đỏa tương ứng
Ấn Hiền Thánh ấy, y Pháp vẽ

_Tiếp nói Kim Cương Sự Nghiệp Mạn Noa La Nhập Đẳng Nghi Tắc là y theo Pháp dụng của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La, tùy ứng nên vào. Như vậy vào xong, vì Đệ Tử nói rằng:”Tam Muội Cúng Dường của tất cả Như Lai này, trong ngày ngày, ngươi thường nên cúng dường 16 vị Đại Sị, xong nên tùy theo sức làm các sự nghiệp”

Nói như vậy xong, liền vì Đệ Tử trừ bỏ mảnh lụa che mặt. Liền khiến quán nhìn trong Mạn Noa La, trao cho Yết Ma Bản Bộ Tiêu Xí, còn được tất cả Như Lai làm cúng dường, huống chi là việc khác ư

Tiếp lại dạy truyền Bồ Đề Tâm Thành Biện Cúng Dường Ấn Trí

_Tâm Bồ Đề bền chắc sinh ra
Ta, đây quán tưởng nơi chư Phật
Ta dùng Hy Hý cúng dường nên
Liền được Thắng Diệu Lạc của Phật

_Tâm Bồ Đề bền chắc sinh ra
Ta, đây quán tưởng nơi chư Phật
Ta dùng Bảo Man cúng dường nên
Cúng dường khắp xong được Quán Đỉnh
_Tâm Bồ Đề bền chắc sinh ra

Ta, đây quán tưởng nơi chư Phật
Ca Âm Diệu Lạc cúng dường nên
Do cúng dường khắp được Diệu Ái

_Tâm Bồ Đề bền chắc sinh ra
Ta, đây quán tưởng nơi chư Phật
Ta dùng Tuyền Vũ cúng dường nên
Còn được chư Phật làm cúng dường

Liền nói Đại Minh của nhóm như vậy là:
“Mật đà đát ma kháng”
*)BUDDHA-ĀTMA-AHAṂ

“Một đà ma tỳ săn tả di”
*)BUDDHAM- ABHIṢIṂCA ME

“Một đà tốt-đổ để, cát lỗ di”
*)BUDDHA STUTE KARA-UMI

“Một đà, bố nhạ, cát lỗ di”
BUDDHA PŪJA KARA-UMI

Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Phật Cúng Dường Ấn Trí

_Thân ngữ tâm Kim Cương tối thượng
Nên làm đỉnh lễ tướng tương ứng
Dùng đây cúng dường tất cả Phật
Định được tất cả thường tin lễ

_Nhóm Phước lớn của tất cả Phật
Từ thân ngữ tâm Kim Cương sinh
Ta dùng Tùy Hỷ cúng dường nên
Do đấy liền được mau thành Phật

_Thể thân ngữ tâm Kim Cương ấy
Dâng hiến thân vi diệu như vậy
Trong tất cả cúng dường của Phật
Dùng cúng dường này mà cúng dường

_Hết thảy tất cả Hạnh thắng thiện
Từ thân ngữ tâm Kim Cương sinh
Dùng Hồi Hướng này cúng dường nên
Được ngang chư Phật không có khác

Liền nói Đại Minh của nhóm như vậy là:
“Bát-la noa ma di”
*)PRAṆAMĀMI

“A nậu mô nễ”
*)ANU-MODĪ

“Một đà bố nhạ”
*)BUDDHA PŪJA

“Một lý noa ma”
*)VṚṆĀMA

Tiếp lại dạy truyền Pháp Cúng Dường Ấn Trí

_Tự Tính các Pháp đều sáng tỏ
Tự Tính xưa nay đều trong sạch
Do Pháp như vậy cúng dường nên
Liền được Thắng Diệu Lạc của Phật

_Tướng Môn đặt bày ngôn thuyết xong
Tức tất cả Pháp đều tập hợp
Nói do Pháp Ấn Môn như vậy
Mà hay đoạn trừ tất cả khổ

_Các Pháp như vậy khắp tất cả
Trong Nhân, Pháp này tức Như Lai
Dùng Chính Pháp Luân cúng dường nên
Cúng dường được thành bậc Trì Pháp

_Ở trong Tự Tính tất cả Pháp
Các Pháp đã nói như tiếng vọng (Âm thanh vang dội lại)
Liền dùng Pháp này cúng dường nên
Mà hay mau được âm Chính Giác

Liền nói Đại Minh của nhóm như vậy là:
“Tát lý-phộc thú đà”
*)SARVA ŚUDDHA

“Tam mãn đa bạt nại la”
*)SAMANTA-BHADRA

“Đạt lý-ma, tác cật-la”
*)DHARMA-CAKRA

“Nễ sắt-bát-la bán tả ”
*)NIṢPRAPAÑCA

Tiếp lại dạy truyền Tam Ma Địa An Trí

_Trong thân ngữ tâm Kim Cương ấy
Thân mình giống như số bụi nhỏ
Quán tưởng liền biến tất cả Phật
Mà hay mau được thân Diệu Pháp
_Trong thân ngữ tâm Kim Cương ấy

Thân mình giống như số bụi nhỏ
Quán tưởng thân Kim Cương Tát Đỏa
Kim Cương Tát Đỏa được không khác

_Trong thân ngữ tâm Kim Cương ấy
Thân mình giống như số bụi nhỏ
Quán tưởng tức tướng ảnh tượng Phật
Mau được thành Phật Chân Thật Thể (Thể chân thật của Phật)

Liền nói Đại Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la cát dã”
*)VAJRA-KĀYA

“Đạt lý-ma cát dã”
*)DHARMA-KĀYA

“Tát đỏa cát dã”
*)SATVA-KĀYA

“Một đà cát dã”
*)BUDDHA-KĀYA

Tiếp lại dạy truyền Bí Mật Ấn Trí

_Tất cả thân ấy đều hòa hợp
Tự nhiên Diệu Lạc thành cúng dường
Dùng đây phụng hiến mau hay được
Kim Cương Tát Đỏa đẳng, không khác
_Diệu Ai chân thật, tương ứng nên

Tùy ứng chỗ hướng, chạm vui (lạc xúc) sinh
Dùng đây phụng hiến nơi chư Phật
Được Kim Cương Bảo đẳng, không khác

_Bền chắc khéo vui, thường liên tực
Tùy chạm, tùy ứng, sinh Thắng Lạc
Dùng đây phụng hiến nơi chư Phật
Được Kim Cương Pháp đẳng, không khác

_Chày Kim Cương Liên Hoa cùng hợp
Tương ứng Diệu Lạc khắp tất cả
Dùng đây phụng hiến, làm cúng dường
Được Kim Cương Nghiệp đẳng, không khác

Liền nói Đại Minh của nhóm như vậy là:
“La để, phộc nhật-la”
*)RATI-VAJRA

“La nga, phộc nhật-la”
*)RĀGA-VAJRA

“Tất-lý để, phộc nhật-la”
*)PRĪTI-VAJRA

“Cát ma, phộc nhật-la”
*)KĀMA-VAJRA

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Như Lai

Cúng Dường Yết Ma Đại Ấn Trí
Ấy là: Tim, hai hông sườn, lưng
Hai vú, hai vai, họng với trán
Hai tai, đầu, đỉnh đến eo lưng
Như vậy mười sáu chỗ, y Pháp

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Như Lai

Cúng Dường Yết Ma Tam Muội Gia  Ấn Trí
Ấy là kết chặt Kim Cương Phộc
Đấy tức Đại An Tương Ứng Pháp Nhóm tim, các chỗ như Bản Nghi
An bày cúng dường nơi chư Phật.

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Như Lai Cúng Dường Yết Ma Pháp Ấn Trí.
Ấy là: “Án, ngật-lý-dã dược, sa, đế-lý, lãm, kháng, nặc, kháng, thương, hồng, hứ, xá, noa, thất, tang”
*)OṂ_ GRIYA YAH SĀḤ _ TRĪ RAṂ HAṂ DAṂ _ KHAṂ ŚAṂ HŪṂ HI _ ŚA ṆA ŚI SAṂ

_Tiếp nói Yết Ma Ấn. Ấy là y theo Pháp, như thứ tự ấy, nên dùng hai tay làm Yết
Ma Quyền, tùy thành các Ấn

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI NGHI QUỸ _PHẦN THỨ NĂM_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng sức gia trì của tất cả Như Lai cho nên tuyên nói Đại Nghi Quỹ, Pháp rộng lớn dùng nhiếp tất cả việc thành tựu của tất cả Như Lai Tộc, tất cả Như Lai Ấn …được sinh ra từ tất cả Như Lai Bộ.
Đại Minh là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, mẫu sắt-trí, tông”
*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA MUṢṬI VAṂ

_Khi ấy, Đức Thế Tôn A Súc Như Lai dùng sức gia trì của tất cả Như Lai cho nên tuyên nói Đại Nghi Quỹ, Pháp rộng lớn dùng nhiếp tất cả việc thành tựu của tất cả Như Lai Tộc, tất cả Như Lai Ấn …được sinh ra từ tất cả Như Lai Bộ. Đại Minh là:
“Án, phộc nhật-la tát đỏa, mẫu sắt-trí, a”
*)OṂ_ VAJRA-SATVA MUṢṬI A

_Lúc đó, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai dùng sức gia trì của tất cả Như Lai cho nên tuyên nói Đại Nghi Quỹ, Pháp rộng lớn dùng nhiếp tất cả việc thành tựu của tất cả Như Lai Tộc, tất cả Như Lai Ấn …được sinh ra từ tất cả Như Lai Bộ. Đại Minh là:
“Án, phộc nhật-la la đát-na, mẫu sắt-trí, đát-lãm”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA MUṢṬI TRĀṂ

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Như Lai dùng sức gia trì của tất cả Như Lai cho nên tuyên nói Đại Nghi Quỹ, Pháp rộng lớn dùng nhiếp tất cả việc thành tựu của tất cả Như Lai Tộc, tất cả Như Lai Ấn …được sinh ra từ tất cả Như Lai Bộ. Đại Minh là:
“Án, phộc nhật-la đạt lý-ma, mẫu sắt-trí, kháng”
*)OM _ VAJRA-DHARMA MUṢṬI KHAṂ

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai dùng sức gia trì của tất cả Như Lai cho nên tuyên nói Đại Nghi Quỹ, Pháp rộng lớn dùng nhiếp tất cả việc thành tựu của tất cả Như Lai Tộc, tất cả Như Lai Ấn …được sinh ra từ tất cả Như Lai Bộ.
Đại Minh là:
“Án, phộc nhật-la cát lý-ma, mẫu sắt-trí, khiếm”
\*)OṂ _ VAJRA-KARMA MUṢṬI HAṂ

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát dùng gia trì của mình với sức gia trì của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho nên tuyên nói Đại Nghi Quỹ, Pháp rộng lớn dùng nhiếp tất cả việc thành tựu của tất cả Như Lai Tộc, Kim Cương Tất Địa, Tứ Ấn Mạn Noa La …được sinh ra từ tất cả Như Lai Bộ.

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói
Tứ Ấn Mạn Noa La tối thượng
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Kim Cương Tất Địa nên nay nói
Như Đại Mạn Noa La Pháp Dụng
Bậc Trí tùy ứng, nên giăng dây
Y Pháp an nhóm ảnh tượng Phật
Với vẽ Tứ Ấn Mạn Noa La
Nên ở trong vành trăng tịnh diệu
Nhóm Kim Cương An, y Pháp vẽ

_Tiếp nói Nghi Quỹ thuộc nhóm Câu Triệu trong Tứ Ấn Mạn Noa La của Kim Cương Thành Tựu. Ấy là tùy ứng, y theo Pháp làm, dùng vào Mạn Noa La, răn bảo Đệ Tử rằng:

“Ngươi hãy cẩn thận, đừng đem Pháp Môn bí mật này giao tiếp vì người mở bày dạy truyền. Tại sao thế? Vì có hữu tình đủ các Ác Kiến, lại tạo nghiệp tội không có phương tiện khéo, chẳng thể hiểu rõ mọi sự nghiệp màu nhiệm. Dùng sự thấp kém mà tinh tiến cho nên ở trong Mạn Noa La của tất cả Như Lai Bộ, tuy làm xong nhưng lại trở ngược, khởi suy nghĩ sợ chẳng thể vào. Nhóm ấy ở trong Mạn Noa La của Kim Cương thành tựu, Ấn Khế Mạn Noa La của tất cả Như Lai, Tam Muội Chân Thật Mạn Noa La của tất cả Như Lai Bộ… chẳng thể rộng vì tận khắp các giới hữu tình không có dư sót…làm cứu độ, lợi ích, an vui cho đến tướng thuộc việc kiến lập tối thượng thành tựu của tất cả Như Lai Kim Cương đều chẳng thể làm. Chính vì thế cho nên ngươi đừng ở trong các bí mật thuộc Tam Muội, Ấn Khế của tất cả Như Lai Bộ…chẳng sinh niềm tin trong sạch. Điều này gây phá hoại, mạng ấy chết yểu. Không nên khiến bị đọa trong ba nẻo ác”
Nói như vậy xong, liền vì Đệ Tử trừ bỏ mảnh lụa che mặt, liền khiến quán nhìn trong Mạn Noa La. Sau đó vì Đệ Tử nói Ấn Khế Tam Muội của tất cả Như Lai Bộ

Hết thảy, hết thảy kết các Ấn
Tùy ứng, tùy ứng Đại Chủ Tể
Y Pháp trì tụng nơi Tâm Minh
Quán tưởng thân mình cũng như Giáo
Nếu ở Trí như vậy, tương ứng
Liền được Đại Sĩ Thắng Thành Tựu
Tất cả Ấn ở tất cả chốn
Như điều Kim Cương Thủ đã nói

_Tiếp lại vì Đệ Tử nói Pháp bí mật của tất cả Ấn
Nhiếp thâu, điều phục các Căn mình
Tiếp nên cầm giữ Kim Cương Quyền
Ấn đó hoặc tùy điều tiếp chạm
Khoảng khắc được sinh Diệu Ai ấy

_Tiếp lại vì Đệ Tử nói Pháp Tính của tất cả Ấn
Kim Cương vi diệu, Pháp đã dùng
Trong đó nên kết nơi Trí Ấn
Nghi Quỹ như vậy, nếu tương ứng
Đây tức trí An Diệu Ai Pháp

_Tiếp lại vì Đệ Tử nói Pháp Yết Ma của tất cả Ấn
Hoặc ca, hoặc múa, hoặc ăn uống
Các Pháp đã hành, các Pháp vui
Dùng đây hiến Phật với Thánh Hiền
Lý Diệu Ái của Yết Ma Ấn

Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Mạn Noa La Thành Tựu Bí Mật Ấn Trí
_Trước nên an chặt ở thân mình
Ở, ngồi ngưng lắng mà tịch trụ
Dạng đồng Tháp Miếu chẳng nghiêng động
Quán tưởng thành tự Kim Cương Giới
_Tiếp kết Kim Cương Phộc bền chắc
Hai tay, ngón giữa dựng như nanh (răng nanh)
Ngón út, ngón trỏ đều ngửa mặt
Thắng Tam Muội Ấn trong Tam Muội
_Vi Diệu Kim Cương Thắng Pháp Dụng
Trong đó quán tưởng Diệu Đẳng Dẫn
Vi Diệu Kim Cương Mạn Noa La
Tức Tam Ma Địa, Lý tự tại
_Hai tay nên kết Kim Cương Ấn
Cầm giữ Kim Cương, hai bền chắc
Ngón út, ngón trỏ đều kết buộc
Tức Kim Cương Thân Thắng Đàn Ấn

_Sau đó như bốn Đại Ấn đã kết của nhóm Kim Cương Tát Đỏa. Y theo Pháp Dụng rộng lớn trong Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La. Hết thảy nhóm Mạn Noa La của A Súc Như Lai, Pháp Dụng thuộc bốn Ấn của tất cả Mạn Noa La …đều vẽ như Tứ Ấn Mạn Noa La của Kim Cương Thành Tựu, mỗi mỗi đều nên dùng Ấn Khế của Bản Bộ, liền được thành tựu tất cả chỗ làm.

_Nếu vẽ các tranh tượng. Trước tiên ở mặt lụa, vẽ như màu hư không, xong ở các chỗ, y theo Pháp mà vẽ. Như Giáo an bày Mạn Loa La ấy, liền được thành tựu tất cả chỗ làm. Từ đấy về sau tùy theo điều ham muốn (lạc dục), hoặc vào Đại Mạn Noa La làm việc thành tựu

Hoặc ở trong một ngày, bắt đầu tu tập. Hoặc lại bốn ngày, hoặc 16 ngày tùy ứng chỗ làm. Giả sử có tạo năm tội Vô Gián thì tùy theo chỗ ham muốn ấy, tất cả ái lạc, ăn uống, thọ dụng, chỗ hành, chỗ làm…đều thọ nhận các khoái lạc
Nếu cầu thành tựu. Ở trong một năm còn hay đắc được thành tựu tối thượng. Đây tức là điều mà Cụ Đức Kim Cương Thủ đã nói.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Thành Tựu Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa. Ở trong Tam Ma Địa đó dùng Tâm của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Nhất Thiết Như Lai Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Minh đó là:
“Phộc nhật-la tát đỏa”
*)VAJRA-SATVA

_Khi ấy, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rộng vì cứu độ lợi lạc tận khắp các giới hữu tình không có dư sót, liền đến khiến cho được thành tựu vô thượng của tất cả Như Lai cho nên nói Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Mạn Noa La này

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói
Tát Đỏa Mạn Noa La tối thượng
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Kim Cương Tát Đỏa nên nay nói
Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng
Thứ tự giăng Ngoại Mạn Noa La
Nên ở trong vành trăng tịnh diệu
An bày tướng Kim Cương Tát Đỏa

Sau đó như Giáo đã nói. Trong đây, Nghi Quỹ của nhóm Câu Triệu, Nhập… đều từ tất cả Như Lai Trí đã sinh ra. Y theo Pháp làm xong, răn bảo Đệ Tử rằng:
“Nếu có kẻ chẳng thấy Tam Muội, chẳng hay hiểu rõ các Pháp bí mật này thì chẳng nên vì kẻ đó nói. Nếu vì họ nói thì phá hoại rất mạnh, mạng ấy chết yểu. Không nên khiến bị đọa trong các nẻo ác”

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Tát Đỏa Tối Thượng Tất Địa Thành Tựu Trí
Ấn
An ở Mãn Nguyệt Mạn Noa La
Đều ở trong Đại Ấn đã nhiếp
Kim Cương Tát Đỏa tức thân mình
Như ứng, quán tưởng mau thành tựu

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Mạn Noa La Bí Mật Tam Muội Ấn Trí
Nên biết trong ba cõi, không riêng
Thấy Tham hay lìa tội gây ra
Thế nên Tính Nhiễm Tịnh chân thường

Trong đây, người biết, không việc khác Đại Minh như vậy là:
“Ma hạ tam ma dã, hát na, phát tra”
*)MAHĀ-SAMAYA HANA PHAṬ
Sau đó liền vì Đệ Tử trao cho Thệ Tâm Minh với Mạn Noa La, Nghi Quỹ rộng lớn, Tam Muội, Cấm Giới của tất cả Như Lai Bộ

_Tiếp lại dạy truyền nhóm bốn Đại Ấn của Kim Cương Tát Đỏa, Pháp thành tựu như vậy, nhóm tượng lụa như vậy, tất cả tượng Thánh tùy theo ý ưa thích, y theo Pháp mà làm, liền được thành tựu tất cả mong cầu.
Như vậy đều y theo Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La Quảng Đại Nghi Quỹ

_Bấy giờ, tất cả Như Lai tiếp lại vân tập, khen ngợi Cụ Đức Nhất Thiết Như Lai Tăng Thượng Chủ Tể Đại Bồ Đề Tâm Kim Cương Giới Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay!”. Liền nói Kim Cương Hoan Hỷ Đại Minh là:
“Án” *)OṂ

_Tiếp lại Tụng là:
“Lành thay! Kim Cương Đại Dũng Mãnh
Kim Cương Đại Bảo, lại Thiện Tai
Kim Cương Diệu Pháp khéo nghĩ khó
Thiện Tai Kim Cương Chúng Yết Ma
Khéo hay tuyên nói Chính Pháp này
Kim Cương Thừa vô thượng rộng lớn
Như Lai, hết thảy Môn bí mật
Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp
Nếu nghe tên Kim Cương Tát Đỏa
Còn được tất cả Thắng Thành Tựu
Nếu dùng Tâm tịnh, làm Pháp thời
Liền được Thắng Diệu Lạc của Phật
Hết thảy Pháp Kim Cương tương ứng
Tức Diệu Lạc trong các dục lạc
Người cầu thành tựu ở đời này
Được vui không tận, mà không diệt”

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ TÁM (Hết)_