PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ NĂM_

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ NHẤT_ CHI NĂM

Bấy giờ Đấng Cụ Đức Trì Kim Cương nghe lời khuyến thỉnh của các Như Lai xong, liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Muội sinh ra Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa, nói Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La Tụng là:

Lại nữa, nay Ta sẽ diễn nói

Đại Mạn Noa La rộng lớn tối thượng

Tướng ấy giớng như Kim Cương Giới (Vajra-dhātu)

Thế nên gọi là Kim Cương Giới

Như Giáo, thứ tự nên an lập

Các tướng phần trong Mạn Noa La

_Trước dùng Đại Tát Đỏa Đại Ấn

Gia trì khắp cả tác Quán Tưởng

Ở An Xứ trước, liền nên khởi

Như Lý quán nhìn ở các phương

Dùng tướng nâng cao, thứ tự hành

Kim Cương Tát Đỏa, nên niệm tụng

Nên lấy chỉ mới khéo hợp bền

Xứng với phần lượng rồi khéo dụng

Hành Nhân cầm chỉ dùng theo lượng

Tùy sức nên làm Mạn Noa La (Mandala: Đàn)

Đàn ấy, bốn phương với bốn cửa

Lại dùng bốn cột (sát:cột phan) để nghiêm sức

Với dùng bốn dây ràng với nhau

Tơ lụa, chỉ màu nhiệm trang nghiêm

Ở bốn góc ấy, các phần vị

Với các cửa nẻo (môn hộ) cùng hợp chỗ

Mỗi đều đeo điểm báu Kim Cương

Thứ tự theo Ngoại Mạn Noa La (Ngoại Đàn)

Chính giữa Ngoại Đàn như Luân Tướng (tướng bánh xe)

Tiếp lại dần vào ở Trung Cung (cung chính giữa)

Dùng dây Kim Cương khéo theo lượng

Đặt bày tám cột chen tô điểm

Ở Kim Cương Thắng Trụ Xứ ấy

Dùng năm Luân Đàn để điểm tô

Nơi đấy, trong Luân Đàn đã lập

Như Giáo, an lập hình tượng Phật

Ở Mạn Noa La chính giữa ấy

Chung quanh tượng Phật nên an bày

Bốn Thắng Tam Muội Gia Ấn Khế

Như thứ tự ấy nên tô vẽ

Dùng Kim Cương Bộ mà tiến dần

Thứ tự an bốn Mạn Noa La

Ấy là bốn nhóm Phật A Súc

Tất cả tượng Phật đều an lập

_Trước vẽ A Súc Mạn Noa La

Nhóm Chúng Trì Kim Cương ngang bằng

Tiếp vẽ Bảo Sinh Mạn Noa La

Nhóm Chúng Kim Cương Tạng viên mãn

Tiếp Vô Lượng Thọ Mạn Noa La

Nhóm Chúng Kim Cương Nhãn thanh tịnh

Bất Không Thành Tựu Mạn Noa La

Nên vẽ nhóm Kim Cương Xảo Nghiệp

_Ở Nội Luân Đàn, các phần góc

Nên vẽ Chúng Kim Cương Minh Phi (bốn Nội Cúng Dường)

_ Ngoại Luân Đàn ấy, ở bốn góc

Nên vẽ bốn nhóm Phật Cúng Dường (bốn Ngoại Cúng Dường)

Sau đó ở trong bốn cửa ấy

An bốn Hộ Môn Đại Minh Vương

_ Tiếp lại ở chỗ Ngoại Luân Đàn

Đền nên an lập Đại Tát Đỏa

Sau đó như Bản Bộ Nghi ấy

Kết Thắng Tam Muội Gia Ấn Khế

_ Kim Cương A Xà Lê (Vajra-ācārya) vào xong

Mở Ấn phổ biến làm Kinh Giác

Tiếp tụng Kim Cương Cảnh Giác Tâm Chữ A (唒) đó là nơi Giáo Lệnh

Làm Tự Gia Trì xưng tên mình (tự danh)

Sau đó Kim Cương làm thành tựu

_ Kim Cương A Xà Lê tiếp kết

Tát Đỏa Kim Cương Câu Triệu Ấn

Lại búng ngón tay (đàn chỉ) cảnh giác khắp

Triệu thỉnh tất cả Phật Bồ Tát

Tức khoảng sát na, tất cả Phật

Kim Cương Tát Đỏa, cùng tập hội

Tràn khắp tất cả Mạn Noa La

Triệu thỉnh khắp cả đều đến tập

_ Sau đó tiếp nên kết Đại Ấn

Kim Cương Tát Đỏa liền gần gũi

Một biến nên tụng trăm tám tên (108 tên)

Y Pháp thứ tự mà xưng tán Đã tập hội xong ban vui vẻ

Tất cả Như Lai đều bền chắc

Bản Pháp Kim Cương Tát Đỏa, thành

Làm Đại Từ Hữu mà an trụ

_ Sau đó ở chỗ bốn cửa ấy

Nhóm Kim Cương Câu, nên tác Pháp

Làm nhóm Thắng Đại Yết Ma Ấn

Dùng Tam Muội Pháp mà an lập

Các Ấn nhóm Thắng Tam Muội Gia

Nhóm Tát Đỏa Kim Cương cũng thế

Nên tụng Minh Nhược Hồng Tông Hô (Jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ)

Cầu Đại Tát Đỏa Pháp thành tựu _ Sau đó nhóm Phật, tất cả Chúng

Kèm Đại Tát Đỏa đều tập hội

Y Pháp câu triệu liền vào khắp

Đều được tương ứng mà kính yêu

_ Xong, làm việc cúng dường bí mật

Các bậc Đại Ngã đều vui vẻ

Như Giáo, lợi ích các chúng sinh Hay làm tất cả việc thành tựu.

_ Như vậy tất cả Mạn Noa La

Ở trong, hết thảy các Pháp dụng

Đấy tức Kim Cương A Xà Lê Như Giáo, đã làm các sự nghiệp.

Tiếp lại tuyên nói các Mạn Noa La trong Kim Cương Giới, hết thảy nhóm Pháp của Đệ Tử vào Đàn, Nghi Quỹ rộng lớn

Nay trước tiên nói Nghi Đệ Tử vào Mạn Noa La ấy. Các người muốn vào là: nên trước hết ở tận khắp các cõi hữu tình, khởi tâm cứu giúp đều khiến đắc được vui thích khoái lạc với được tất cả Tất Địa tối thượng. Các Hữu vào Đại Mạn Noa La này chẳng nên chọn lựa gắt gao chẳng phải Khí (phi khí). Tại sao thế ?

Thế Tôn! Vì có hữu tình tạo nghiệp tội lớn, kẻ ấy hoặc đối với Đại Mạn Noa La này, nhìn thấy xong, vào xong liền được sẽ lìa tất cả nẻo ác.

Thế Tôn! Hoặc có hữu tình thọ nhận các thức ăn uống, năm Dục, vui thích nghĩa lợi của Thế Gian, dính chặt chẳng buông bỏ. Tức dùng Pháp của Thế Gian mà làm Tiên Hành, chỉ có thể ở trong Mạn Noa La này tùy theo Dục đã làm, cũng được viên mãn tất cả ý nguyện.

Thế Tôn! Hoặc có hữu tình yêu thích việc của nhóm cười đùa, ca múa, ăn uống, khoái lạc…Lại nữa, đối với Pháp Tính của Nhat Thiết Như Lai Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội chẳng biết rõ cho nên vào trong Đàn của Thiên Tộc khác, vì cầu viên mãn tất cả ý nguyện, lấy giữ việc của nhóm yêu thích, khoái lạc, cười đùa… bèn đối với nhóm Pháp thọ học trong Mạn Noa La của tất cả Như Lai, vọng sinh sợ hãi nên chẳng thể vào. Ở trong cửa nẻo của Ác Thú Đàn (Đàn của nẻo ác) ấy sinh tâm trụ dính. Nhóm loại như vậy nếu có thể đối với Kim Cương Giới Đại Man Noa La này, tương ứng mà vào; vì cầu tất cả việc vui thích, khoái lạc, yêu thích, Tất Địa tối thượng cũng được thành tựu. Tức hay chuyển nhóm lối đi hiện tiền vào các nẻo ác ấy.

Thế Tôn! Hoặc có hữu tình tu Chính Pháp, yêu thích nhóm Pháp Giới Định Tuệ, phương tiện tối thượng, quả Tất Địa của tất cả Như Lai. Vì cầu Vô Thượng Bồ Đề cho nên tu tập tất cả Pháp của nhóm Tiền Định, Địa vị giải thoát… trải qua khắp vô lượng vô biên nỗi khổ. Nhóm loại như vậy vào trong Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La này thì quả của Như Lai liền hay mau chứng, chẳng hề khó được huống chi là tất cả nhóm Pháp thành tựu khác.

_ Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ Lễ Kính là: Trước tiên lễ khắp tất cả Như Lai ở bốn phương. Trước hết tác Kim Cương Hợp Chưởng, toàn thân sát đất, lễ Như Lai ở phương Đông. Đại Minh là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nho ba tắc-tha ná dã đát-ma nam, nễlý dạ đát dạ di , tát lý-phộc đát tha nga đa (2) phộc nhật-la tát đỏa, để sắt-xá, toa hàm (3)”

OṂ – SARVA TATHĀGATA PŪJA PASVANĀYA ATMANĀṂ NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-SATVA ADHIṢṬA SVĀMAṂ – HŪṂ.

Như Kim Cương Hợp Chưởng lúc trước, an ở khoảng trái tim, liền dùng vầng trán lễ Như Lai ở phương Nam. Đại Minh là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nhạ tỳ thi ca dạ đát-ma nam, nễ-lý dạ đát dạ di, tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la, la đát-na, a tỳ săn tả hàm (3)”

OṂ – SARVA TATHĀGATA PŪJA ABHIṢAIKĀYA ATMANĀṂ NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA MAṂ – TRĀḤ.

Như Kim Cương Hợp Chưởng lúc trước, lại an ở cái đầu, liền dùng miệng, lễ Như Lai ở phương Tây. Đại Minh là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nhạ bát-la phộc lý-đa na dạ đát-ma nam, nễ-lý dạ đa dạ di, tát phộc đát tha nga đa (2) phộc nhật-la đạt lý-ma bát-la phộc lý-đa dã, hàm (3)”

OṂ– SARVA TATHĀGATA PŪJA PRAVARTTANĀYA ATMANĀṂ NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-DHARMA PRAVARTTĀYA MAṂ – HRĪḤ.

Như Kim Cương Hợp Chưởng lúc trước, Từ cái đầu dần dần hạ xuống an ở khoảng trái tim, liền dùng đỉnh đầu lễ Như Lai ở phương Bắc. Đại Minh là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nhạ cát lý-ma ni, đát-ma nam, nễ-lý dạ đa dạ di, tát phộc đát tha nga đa (2) phộc nhật-la cát lý-ma, cô lỗ, hàm (3)”

OṂ– SARVA TATHĀGATA PŪJA KARMAṆI ATMANĀṂ NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-KARMA KURU MAṂ – AḤ.

Sau đó Kim Cương A Xà Lê khiến Kim Cương Đệ Tử dùng tấm lụa trắng che mặt. Kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn, tụng Đại Minh này là:

“Tam ma dã, tát đát-tông”

SAMAYA STVAṂ

Sau đó dùng hai ngón giữa cầm vòng hoa thành Ấn, liền vào Mạn Noa La, tụng Đại Minh này là: “Tam ma dã, hồng”

SAMAYA HŪṂ

Vào Mạn Noa La xong, sau đó trao cho lời Thệ Giới này:“Nay ngươi đã được vào trong Mạn Noa La của tất cả Như Lai. Nên quán Ta tức từ Trí Kim Cương ấy sinh ra. Do Trí Kim Cương đó cho nên ngươi liền sẽ được tất cả Tất Địa của tất cả Như Lai, huống chi là hết thảy Pháp Tất Địa khác. Nếu có người chẳng thấy Đại Mạn Noa La thì ngươi chẳng nên vì họ nói Pháp Tam Muội này. Nếu vì họ nói sẽ trái vượt Tam Muội”

Sau đó Kim Cương A Xà Lê tự kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn an ở đỉnh đầu của Kim Cương Đệ Tử. An xong nói lời này:“Các người chẳng nên nói thì ngươi đừng vì họ nói, (nếu không) dùng Tam Muội Kim Cương này phá nát đỉnh đầu của ngươi”

Tiếp dùng Tam Muội ấn nước, tụng Tâm Minh này gia trì một biến, sau đó trao cho Đệ Tử, khiến uống vào. Nói Thệ Tâm Đại Minh này là:

“Phộc nhật la tát đỏa, toa dương đế ninh-dã (1) hột-lý nại duệ, tam ma phộc tất-thể đa (2) nễ lý-tỳ ninh-dã đát đát-sát noản dạ dạ (3) ninh-dã nỉ đột-lỗ dạ nỉ hàm na dã (4) phộc nhật-lỗ nại ca xá (5)”

VAJRASATVA SVAYAṂ TEDYA HṚDAYE SAMAVASTHITA NIRBHEDYAS-TATKṢANAMYA ĀYĀDYĀDI BRŪ YADI MĀNAYA VAJRAUDAKAṬHAḤ

Xong dùng Thệ Giới bảo Đệ Tử rằng:”Ngươi từ nay về sau, tưởng Ta tức đồng với Kim Cương Thủ Tôn. Như Ta đã làm, ngươi cũng nên làm. Ngươi nên đối với Ta đừng sinh khinh mạn. Nếu không sẽ khiến cho ngươi bị trở ngược, chiêu vời tai vạ, sau khi chết bị đọa vào Đại Địa Ngục”

Lại trao cho Thệ Giới Tâm là:

“Tát lý-la đát tha nga đa thất-tả, đề để sắt-xá đương (1) phộc nhật-la tát đô di, a vĩ xá đổ (2)”

SARVA TATHĀGATAŚCA ADHIṢṬATAṂ VAJRA-SATVA-UMI ĀVIŚA TU

Sau đó Kim Cương A Xà Lê liền kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn, nói Đại Minh đó là:

“A dương đát-tam ma du, phộc nhật-lam, phộc nhật-la tát đỏa, di đế tammật-lý đa (2) a vĩ xá dã đổ đế nại-duệ phộc (3) phộc nhật-la dạ na mạt nậu đa lam

(4) phộc nhật la , vĩ xá, ác (5)”

AYAṂ TAT-SAMAYO VAJRAṂ VAJRA-SATVA MITE SMṚTA AVIŚA YATU TEDYEVA VAJRA-JÑĀNAM ANUTTARAṂ VAJRA AVIŚA AḤ

Sau đó mở Tát Đỏa Kim Cương Ấn lúc trước. Lại kết Phẫn Nộ Quyền, như Pháp của nhóm Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội, dùng Kim Cương Ngữ tùy theo điều ưa thích của kẻ ấy, cần phải trì tụng. Xong làm Pháp triệu vào, ngay lúc triệu vào thời từ Trí vi diệu sinh. Dùng Trí đó cho nên liền hay như ứng hiểu thấu tâm kẻ khác, biết các việc quá khứ vị lai, được tâm bền chắc, hay ở trong Giáo của tất cả Như Lai ngưng trừ các khổ với được xa lìa tất cả sợ hãi, được uy lực gia trì của tất cả Tát Đỏa tất cả Như Lai, được tất cả Tất Địa hiện tiền thành biện, được sinh ra niềm vui màu nhiệm (diệu lạc) vui vẻ ưa thích…chưa từng có. Ở trong Diệu Lạc ấy, hoặc được thành tựu các Tam Ma Địa, hoặc được thành tựu các Đà La Ni, hoặc được viên mãn tất cả ý nguyện, hoặc lại được thành tất cả Như Lai.

Sau đó liền đem Ấn ấy an ở trái tim của mình dùng giải bỏ cho Đệ Tử. Tụng Đại Minh đó là:

“Án, để sắt-xá phộc nhật la (1) nại-lý trù, di bà phộc (2) xa thuyết đô, di bà phộc (3) hột-lý nại dã, di, đề để sắt-xá (4) tát lý-phộc tất đình tả di, bát-la dã tha

(5) hồng (6) ha ha ha ha, hô (7)”

OṂ_ TIṢṬA VAJRA DṚḌHO MEBHAVA _ ŚAŚVATU MEBHAVA_

HṚDAYAṂ ME _ ADHITIṢṬA SARVA SIDDHI ŚAME PRAYĀCCHA HŪṂ HA HA HA HA HOḤ

Tiếp khiến Đệ Tử đem vòng hoa đã cầm, ném ở trong Mạn Noa La. Tụng Đại Minh đó là:

“Bát-la để tha, phộc nhật-la, hô”

PRATĪCCHA VAJRA HOḤ

Sau đó chỗ hoa đã rơi xuống tức là Bản Tôn thành tựu.

Tiếp lại đem vòng hoa ấy cột trên đầu của Đệ Tử. Tụng Đại Minh đó là:

“Án, bát la đế, ngật-lý hận-noa đỏa (1) di hàm, tát đỏa, ma hạ mạt la (2) đát dạ mạt đà dạ để na, ma hạ tát đát-phệ na (3) bát-la để tất đổ bà phộc đế (4) thi kiệt-lam, tả tả tất đình để (5)”

OṂ_ PRATI-GṚHṆA TVAM IMAṂ SATVA MAHĀ-BALA TANYA ĀBADDHAYĀTENA MAHĀ-SATVENA PRATĪCCHA-UDBHAVATE ŚĪGHRAṂ ŚASYA SIDHYATI

Sau đó A Xà Lê vì Đệ Tử trừ bỏ tấm lụa che mặt. Tụng Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, toa dương, để ninh-dã (1) tác sô, nột-già tra na đát đát-bát la, (2) ô nột-già tra, dã để, tát lý-phộc sô (3) phộc nhật-la tác sô, la nậu đa lam (4) hứ phộc nhật-la bá xá (5)”

OṂ_ VAJRASATVA SVAYAṂ TEDYE CAKṢU-UDGHAṬAN ATMARA-UDGHAṬĀYATI_ SARVĀKṢU VAJRA-CAKṢU-ANUTTARA _ HE VAJRA PĀŚA

Xong khiến Đệ Tử ở trong Đại Mạn Noa La theo thứ tự quán nhìn. Lúc Đệ Tử ở trong Mạn Noa La vừa mới quán nhìn thời liền được uy lực gia trì của tất cả Như Lai, Kim Cương Tát Đỏa an trụ ở trái tim của mình, liền thấy trong Mạn Noa La có việc thần thông của mọi loại ánh sáng, bánh xe…vào tất cả Tính Diệu Gia Trì của tất cả Như Lai. Hoặc tất Đấng Cụ Đức Trì Kim Cương vì mình hiện bản thân, hoặc thấy nhóm Như Lai. Từ đó về sau hết thảy tất cả nghĩa lợi, tất cả ý nguyện tùy theo ước muốn đã làm đều được thành tựu, cho đến được thành Kim Cương Tôn với thành tất cả Như Lai.

Đại Mạn Noa La như vậy, quán nhìn khắp xong.

Sau đó Kim Cương A Xà Lê dùng Kim Cương gia trì nước thơm trong cái bình báu, rót lên đỉnh đầu của Đệ Tử. Tụng Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la tỳ săn tả”

VAJRA ABHIṢIṂCA

Sau đó A Xà Lê tùy dùng một Ấn để cột buộc vòng hoa, tác Tiêu Xí của mình an trong hai bàn tay. Như vậy bảo rằng:”Nay ngươi đã thọ nhận Phật Như Lai Kim Cương Quán Đỉnh, được tất cả Phật nhiếp thọ nơi ngươi. Ngươi sẽ khéo được Kim Cương Thành Tựu”. Nói Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la đề bát để, đỏa (1) a tỳ săn tả di, để sắt-xá (2) phộc nhật-la tam ma dã, tát-đát-tông (3)”

OṂ _ VAJRA-ADHIPATI VĪ TVAṂ_ ABHIṢIṂCA ME TIṢṬA VAJRA SAMAYE STVAṂ

Tiếp nên trao cho Đệ Đử tên của Kim Cương Quán Đỉnh. Nói Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật la tát đát-phộc, tả ma tỳ săn già nhĩ, phộc nhật la na ma, tỳ si yết đá, nễ phộc nhật-la ma ma”

OṂ_ VAJRA STVAṂ _ MĀṂ ABHIṢIṂCA ME _ VAJRA NĀMA ABHIṢEKATA _ HE VAJRA NĀMA.

Nếu vì Đệ Tử trao cho tên gọi Kim Cương, nên thêm chữ Hệ (HE) tùy dùng để hô gọi.

Như trên nói Nghi Quỹ rộng lớn vào tất cả Mạn Noa La

Tiếp lại hỏi Đệ Tử rằng:”Ngươi yêu thích nghĩa lợi sinh ra Trí Tất Địa ư ? Trí thần thông thành biện Tất Địa ư ? Trí trì Minh thành biện tất địa ư ? cho đến Trí tối thượng thành biện Tất Địa của tất cả Như Lai ư ?”

Sau đó tùy theo diều ưa thích của kẻ ấy, tương ứng vì họ nói. Nên trước tiên dạy bảo Trí nghĩa lợi thành biện Tất Địa Ấn. Tụng là:

_ Ảnh tượng Kim Cương, trước an lập

Cần nên quán tưởng trong trái tim

Tùy phương quán tướng hình đất ấy

Chỗ đó liền sẽ thấy Phục Tàng (kho tàng bị che lấp)

_ Ảnh tượng Kim Cương, tô vẽ khắp

Cần nên quán tưởng ở không trung

Tùy chỗ rơi xuống, liền nên quán

Chốn đó liền sẽ thấy Phục Tàng

_ Ảnh tượng Kim Cương trụ ở lưỡi

Bậc Trí tùy nên quán như lý

Tự nói chốn đó có Phục Tàng

Như lời tùy hiện tức chân thật

_ Ảnh tượng Kim Cương khắp chỗ thành

Cần nên quán tưởng ở thân mình Quán ấy vào khắp tùy chỗ rơi Chốn đó liền sẽ thấy Phục Tàng.

Tâm Đại Minh của nhóm ấy là:

“Phộc nhật-la nễ đề”

VAJRA NĪTI

“La đát-na nễ đề” 

RATNA NĪTI

“Đạt lý-ma nễ đề”

DHARMA NĪTI

“Ca lý-ma nễ đề”

KARMA NĪTI

Tiếp sẽ dạy bảo Kim Cương Thần Thông Thành Biện Tất Địa Ấn Trí. Tụng là:

_ Kim Cương biến nhập (vào khắp) đã sinh xong

Nước Kim Cương thành hình Kim Cương

Cần nên quán tưởng mau thành tựu

Liền hay đi trên mặt nước ấy

_ Kim Cương biến nhập đã sinh xong

Tùy nơi thích hợp (sở nghi) sắc hình mình

Cần nên quán tưởng tương ứng ấy

Liền được thân mình đồng sắc Phật (hình chất của Phật)

_ Như trước vào khắp thân mình xong

Thân mình liền đồng với hư không

Cần nên quán tưởng tùy mong muốn

Liền được ẩn thân mà tự tại

_ Kim Cương biến nhập, Tính tự sinh

Quán tưởng thân mình như Kim Cương

Sau đó nhảy vọt mà lên cao

Liền hay tùy ý đi trên không (hư không hành) Tâm Đại Minh của nhóm ấy là:

“Phộc nhật-la la nhạ”

VAJRA JALA

“Phộc nhật-la lỗ ba”

VAJRA RŪPA

“Phộc nhật-la ca xá”

VAJRA KOŚA

“Phộc nhật-la ma khiếm”

VAJRAM- AHAṂ

Tiếp sẽ dạy bảo Kim Cương Trì Minh Thành Biện Tất Địa Ấn Trí. Tụng là:

_ Ảnh tượng Diệu Nguyệt, tô vẽ khắp

Nhảy lên không trung tùy ý đi

Quán tưởng hai tay cầm Kim Cương

Kim Cương Trì Minh được thành tựu

_ Ảnh tượng Diệu Nguyệt, sạch vòng khắp

Kim Cương Đại Bảo cần nên quán

Tùy thân thanh tịnh ước muốn ấy

Ở trong sát na liền nhảy vọt

Lên ở trong tướng vành trăng sạch

Tay cầm Kim Cương, Diệu Liên Hoa

Quán tưởng Kim Cương Nhãn thanh tịnh

Liền được Pháp Trì Minh thành tựu

_ Tiếp ở trong vành trăng tịnh diệu

Yết Ma Kim Cương nên quán tưởng Mau trì Kim Cương Diệu Xảo Nghiệp Tất cả Trì Minh được thành tựu.

Tâm Đại Minh của nhóm ấy là:

“Phộc nhật la đạt la”

VAJRA DHĀRA

“La đát-na đạt la”

RATNA DHĀRA

“Đạt lý-ma đạt la”

DHARMA DHĀRA

“Ca lý-ma đạt la”

KARMA DHĀRA

Tiếp sẽ dạy bảo Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Thành Biện Tất Địa Ấn Trí. Tụng là:

_ Xảo Nghiệp Kim Cương Tam Ma Địa

Suy nghĩ tràn khắp cõi hư không

Tùy thân Kim Cương ước muốn ấy

Ở trong sát na liền nhảy vọt

_ Tát Đỏa Thanh Tịnh Tam Ma Địa Quán tưởng tối thượng cũng như thế

Đắc được năm Thần Thông tự tại

Mau chóng được thành tựu Đại Trí

_ Kim Cương Tát Đỏa, mọi chỗ thành

Giống như hư không rất rộng lớn

Bền chắc tùy niệm, mau chóng thành Thân mình liền được Trì Kim Cương

_ Ảnh tượng chư Phật, mọi chỗ thành

Lìa chướng, mở rộng ngang Không Giới Ở Nhất Thiết Phật Đẳng Trì Môn Trong đó chứng được các Phật Quả.

Tâm Đại Minh của nhóm ấy là:

“Phộc nhật-la, phộc nhật-la”

VAJRA VAJRA

“Thú đà, thú đà”

ŚUDDHA ŚUDDHA

“Tát đỏa, tát đỏa”

SATVA SATVA

“Một đà, một đà”

BUDDHA BUDDHA

Như vậy xong tất cả Tất Địa Trí thành biện.

Tiếp lại tuyên nói Pháp Môn Bí Mật Tổng Trì Kham Nhẫn. Trước tiên tuyên nói Thệ Tâm Minh là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, toa dương đế ninh-dã (1) hột-lý nại duệ, tam ma phộc tất-thể đa (2) nễ lý-tỳ ninh-dã, đát đát-sát noản, dạ dạ (3) ninh-dã, nỉ một-lỗ dạ nỉ , ma na dương (4)”

OṂ_ VAJRASATVA SVAYAṂ TEDYA HṚDAYE SAMAVASTHITA NIRBHEDYA TAT-KṢANAṂ ĀYĀDYĀDI BRŪ YADI MĀNAYAṂ

Tiếp nói lời Thệ Giới: “Nay ngươi chẳng nên trái vượt nơi Thật Tâm Tam Muội này. Không có khiến cho ngươi bị trở ngược, chiêu vời tai vạ. Đừng khiến sau khi dứt thân mệnh này bị đọa vào Đại Địa Ngục” Sau đó dạy bảo Ấn Trí bí mật. Tụng là:

_ Kim Cương Biến Nhập, phát sinh xong

Dùng Kim Cương Chưởng, ngón vi tế

Tất cả nhóm nhiếp rồi vỗ ngang

Núi đá còn hay làm Kính Ái

_ Kim Cương Biến Nhập Pháp, tương ứng

Kim Cương Diệu Phộc hày tồi hoại

Lúc ngón vi tế ấy hòa hợp

Núi đá cũng hay cảnh chấn khắp

_ Liền dùng Pháp Biến Nhập như trước

Kim Cương Phộc ấy đều duỗi giương

Lại khiến các ngón tay mở khắp

Sát na hay hoại ở trăm Tộc

_ Vi Tế Biến Nhập Pháp, tương ứng

Hết thảy các ngón tay đều nhiếp

Dùng Kim Cương Phộc mà cởi bỏ

Hay đoạt tất cả khổ cực ác

_ Tiếp lại tuyên nói thành tựu bí mật. Nếu người nam, hoặc người nữ nên vào khắp ở trong Bà Nghĩ . Kẻ ấyvào khắp xong, tưởng các thân ấy giương duỗi khắp cả.

Tâm Đại Minh ấy là:

“Phộc nhật-la phộc xá”

VAJRA VAŚA

“Phộc nhật-la phệ xá”

VAJRA AVIŚA

“Phộc nhật-la ha na”

VAJRA HANA

“Phộc nhật-la ha la” 

VAJRA HARA

Trao cho Tâm ấy xong. Sau đó dạy bảo bốn loại Ấn Trí của Bản Tôn.

Lại nói lời Thệ Giới này: “Các người khác chưa biết. Một Ấn này, ngươi nên cẩn thận, đừng vì kẻ ấy chỉ dạy. Tại sao thế ? Vì hữu tình ấy chưa nhìn thấy Đại Mạn Noa La cho nên liền kết Ấn đó chẳng được thành tựu. Kẻ ấy liền sinh nghi ngờ, trở ngược lại chiêu vời tai vạ, mau bị chết, đọa ở trong Đại Địa Ngục Vô Gián. Sau đó lại đọa vào nẻo ác”

Tiếp lại tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Tát Đỏa Thành Tựu Đại Ấn Trí. Đó tức là Nhất Thiết Như Lai Hiện Chứng Bồ Đề Ấn. Tụng là:

Tiếp nên quán tưởng trăng Kim Cương

Thân mình tức là hình chư Phật

Lại nên quán tưởng Kim Cương Giới

Do đây vừa được khoảng thành tựu

Liền được Trí, Thọ (tuổi thọ), sức mạnh, năm

Tất cả tùy ý đều hay hành

Cho đến Phật Quả chẳng khó được.

Tiếp nói Kim Cương Tát Đỏa Thành Tựu Đại Ấn. Tụng là:

Dùng tướng nâng cao, đùa ném chày

Làm thế Kim Cương Mạn tự tại

An trụ thân ngữ tâm Kim Cương

Kim Cương Tát Đỏa liền dùng đó

Do đây tất cả hay hành khắp

Tất cả Dục Chủ được diệu lạc

Thọ (tuổi thọ), sức, thắng sắc (sắc đẹp) với Thần Thông

Không khác hàng Kim Cương Tát Đỏa

Mà thân ngữ tâm Kim Cương ấy

Như tranh vẽ kia, thuận tu tập

Đầy đủ hết thảy Ấn tiêu xí

Liền làm Đại Tát Đỏa thành tựu _ Tiếp lại tuyên nói ở các Giáo

Hay thành với Pháp đã thành ấy

Các bậc thành tực, sự nghiệp lớn

Nay sẽ thứ tự mà tuyên nói

Ngày ngày, trước nên y thời phần

Như ứng, làm nhóm tự gia trì

Các Pháp thành tựu khéo làm xong

Sau đó tuỳ Dục (ưa muốn) mà tự tại

Lại nói Đại Ấn Thành Tựu Quảng Đại Nghi Quỹ. Tụng là:

Kim Cương Biến Nhập phát sinh xong

Đại Ấn đã làm như Nghi Quỹ

Ấn ấy như Pháp trước đã kết

Tùy nên quán tưởng Đại Tát Đỏa

Trí Tát Đỏa ấy được thấy xong

Liền nên quán tưởng nơi thân mình Kết Ấn câu triệu vào khắp xong Làm Kính Ái xong được thành tựu.

Tâm Đại Minh ấy là:

“Phộc nhật-la tát đỏa, ác”

VAJRASATVA AḤ

Đây là Kim Cương Biến Nhập Tâm

“Phộc nhật-la tát đỏa, nại-lý xá”

VAJRASATVA DṚŚAYA

Đây là Đại Sĩ Tùy Niệm Tâm

“Nhược hồng tông hô”

JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ

Đây là Đại Tát Đỏa Câu Triệu Biến Nhập Diệu Phộc Kính Ái Tâm

Tiếp lại Tụng là:

_ Tam Ma Gia Tát Đát Tông (Samaya stvaṃ) này

Vào khắp (biến nhập) ở vành trăng phía sau

Quán thân của mình tức Tát Đỏa (satva)

Tụng Tam Ma Gia Tát Đát Tông (Samaya stvaṃ)

_Do Tát Đỏa Đại Ấn ấy nên

Quán tưởng thân mình tức thân ấy (thân Kim Cương Tát Đỏa)

Dùng Kim Cương Ngữ khéo thành tựu

Tức tất cả Ấn đều hay thành

_ Nếu tụng Minh Nhược Hồng Tông Hô (Jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ)

Tức hay vào khắp (biến nhập) tất cả Phật

Khởi ý như thiện khéo tương tứng

Liền được thành tựu thắng rộng lớn (quảng đại thắng)

_Lại nữa, Ta nói Yết Ma Pháp

Kim Cương Yết Ma thắng vô thượng Chư Phật tùy niệm Diệu Tất Địa Mau chóng được thành Chính Giác Tôn.

_ Tát Đỏa Kim Cương khéo thành tựu

Đắc được Chủ Tể tất cả Ấn

Đại Bảo Kim Cương thành tựu nên

Liền làm Chủ Tể tất cả báu

Diệu Pháp Kim Cương do thành tựu

Liền hay nhận giữ các Phật Pháp

Yết Ma Kim Cương Ấn tương ứng

Hay làm mọi sự nghiệp Kim Cương

_ Kim Cương Tát Đỏa Pháp thành tựu

Do kết Tát Đỏa Đại Trí Ấn

Kim Cương Câu Triệu Pháp tương ứng

Bậc Trì Kim Cương đều hay triệu Kim Cương Diệu Ái Đại Ấn Trí

Liền hay khéo yêu tất cả Phật

Kim Cương Thiện Tai Pháp tương ứng Liền được chư Phật đều vui vẻ.

_ Kim Cương Bảo An như Nghi Quỹ

Liền được chư Phật trao Quán Đỉnh

Kim Cương Diệu Quang Pháp tương ứng Ánh sáng Kim Cương đều đắc được

Trì tập Kim Cương Tràng tương ứng

Liền được tất cả Nguyện viên mãn

Kim Cương Đại Tiếu Pháp tương ứng

Được cùng chư Phật đồng cười vui

_ Kim Cương Diệu Pháp, Lý tương ứng

Liền hay nhận giữ Pháp Kim Cương

Do Kim Cương Lợi Pháp tương ứng

Liền được Tuệ thắng diệu của Phật

Trì tập Kim Cương Luân Nhân nên

Liền hay chuyển Đại Pháp Luân ấy

Kim Cương Diệu Ngữ nếu tương ứng

Liền được thành tựu các Phật Ngữ

_ Kim Cương Thắng Nghiệp thành tựu nên

Mau được thắng sự nghiệp Kim Cương

Kim Cương Giáp Trụ nếu khoác thân

Được thân Kim Cương khéo bền chắc

Kim Cương Dược Xoa do thành tựu

Không khác hàng Kim Cương Dược Xoa Dùng Kim Cương Quyền khéo cột thành Được tất cả Ấn đều thành tựu.

_ Kim Cương Hy Hý thành tựu nên

Liền được việc Kim Cương diệu lạc

Kim Cương Bảo Man Pháp tương ứng

Được tất cả Phật ban Quán Đỉnh

Kim Cương Diệu Ca tương ứng nên

Liền được Kim Cương diệu ca vịnh

Kim Cương Tuyền Vũ Pháp tương ứng Hay cúng dường khắp tất cả Phật.

_ Kim Cương Thiêu Hương Pháp tương ứng

Cho khắp Thế Gian ưa thích lớn

Kim Cương Hương Khí Pháp tương ứng

Hay làm việc Thế Gian kính yêu

Kim Cương Đăng Minh Đại Ấn Khế

Dùng cúng dường nên được Tịnh Nhãn (mắt trong sạch)

Kim Cương Đồ Hương khéo tương ứng

Hay trừ tất cả các khổ não.

_ Kim Cương Câu Triệu Pháp tương ứng

Hay làm câu triệu các thắng nghiệp

Dùng Kim Cương Sách tương ứng nên

Khiến khắp tất cả dẫn vào khắp

Kim Cương Tỏa Pháp tương ứng nên

Liền hay kham nhận tất cả Phộc (sự cột trói)

Do Kim Cương Linh cảnh giác khắp

Tất cả vào khắp (biến nhập) khiến vui vẻ.

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ NĂM (Hết)_