PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ TƯ_

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MAN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ NHẤT_ CHI BỐN_

Bấy giờ Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi) vì ấn Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai với tất cả Như Lai Trí cho nên nhập vào Nhất Thiết Ba La Mật Đa Tam Muội sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Yết Ma của tất cả Như Lai, tức Tự Ấn (Ấn của mình) từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là: “Yết lý-ma, phộc nhật-lý”

KARMA-VAJRI

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Nhất Thiết Yết Ma Quang Minh Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong ánh sáng Yết Ma thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, ấn khắp tất cả Như Lai Trí xong, lại tụ làm một Thể. Từ đó hiện ra tượng Đại Kim Cương Yết Ma ngang bằng vòng khắp tất cả Thế Giới, tùy theo hướng phương diện, ở trong vành trăng phía bên trái của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Nhiều Nghiệp Kim Cương tức Ta là

Do một thành nơi không có tận

Ở cõi hữu tình khéo tác nghiệp”

Đây là Trí Tam Muội, Đại Quán Đỉnh, Kim Cương Pháp Tính, Nhất Thiết Cúng Dường của tất cả Như Lai. Pháp Môn Đại Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Duyệt Lạc Cúng Dường Tam Muội, sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Đại Minh Phi của tất cả Như Lai Bộ, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, la tế”

VAJRA-LĀSYE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức xuất ra Đại Kim Cương Ấn Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong Kim Cương Ấn Môn đó thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Hy Hý Đại Minh Phi, như thân tướng của Kim Cương Tát Đỏa không có khác, đủ mọi loại hình sắc, uy nghi tốt đẹp, mọi vật trang nghiêm để làm trang nghiêm, tổng nhiếp Kim Cương Tát Đỏa Minh Phi của tất cả Như Lai Bộ, ở trong vành trăng phía bên trái Mạn Noa La của Đức Thế Tôn A Súc Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta có không gì sánh (vô đẳng tỷ)

Cúng dường thượng diệu của chư Phật

Do biết vui muốn cúng dường nên

Liền hay chuyển các cúng dường ấy”

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bảo Man Quán Đỉnh Tam Muội, sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa.Tức Đại Minh Phi của tất cả Như Lai Bộ từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, ma lê”

VAJRA-MĀLE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức xuất ra Đại Bảo Ấn Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong Ấn báu lớn đó thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Man Đại Minh Phi ở vành trăng phía bên trái Mạn Noa La của Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, không gì sánh (vô đẳng tỷ) này

Đấy tức xưng là Bảo Cúng Dường

Mà Tối Thắng Vương ba cõi ấy

Nhận Giáo Lệnh nên làm cúng dường”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Diệu Ca Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Đại Minh Phi của tất cả Như Lai Bộ từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, nghê đế

VAJRA-GĪTE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức xuất ra Nhất Thiết Như Lai Pháp Ấn Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong Pháp Ấn của tất cả Như Lai đó thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Diệu Ca Đại Minh Phi ở trong vành trăng phía bên trái Mạn Noa

La của Đức Thế Tôn Quán Tự Tại Vương Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Đại Diệu Ca trang nghiêm

Ta sẽ cúng dường các điều thấy (Kiến giả)

Do vui thích cúng dường ấy nên

Tức tất cả Pháp như hưởng ứng”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Vũ Cúng Dường Tam Muội, sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Đại Minh Phi của tất cả Như Lai Bộ từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, niết-lý đế”

VAJRA-NṚTYE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Nhất Thiết Như Lai Vũ Cúng Dường Quảng Đại Pháp Dụng Sự Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong việc múa cúng dường Pháp Dụng rộng lớn của tất cả Như Lai đó, thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Vũ Đại Minh Phi ở trong vành trăng phía bên trái Mạn Noa La của Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Rộng lớn, Ta cúng dường

Rộng làm tất cả việc cúng dường

Dùng Pháp Dụng của Kim Cương Vũ

An lập khéo cúng dường chư Phật”

Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Vô Thượng Duyệt Lạc Tam Muội, Nhất Thiết Như Lai Man, Nhất Thiết Như Lai Ca Vịnh, Nhất Thiết Như Lai Tác Vô Thượng Sự Nghiệp. Tức là Cúng Dường bí mật của tất cả Như Lai.

Lại nữa Đức Thế Tôn A Súc Như Lai vì đối với việc cúng dường của Đức Thế

Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho nên liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Tiếu Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Nga Ni Ca Đại Minh Phi của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la độ bế” 

VAJRA-DHŪPE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Chủng Chủng Hương Cúng Dường Vân Hải Trang Nghiêm Chu Biến Nhất Thiết Kim Cương Giới Lượng Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong sự trang nghiêm của mọi loại biển mây Hương cúng dường đó, xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Hương Đại Minh Phi ở trong vành trăng phía bên trái góc lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, Đại Cúng Dường này

Kim Cương Đại Tiếu đủ đoan nghiêm

Do chúng sinh ấy vào khắp nên

Mau được quả Bồ Đề vô thượng”

Bấy giờ Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai vì đối với việc cúng dường của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho nên liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bảo

Trang Nghiêm Cúng Dường Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Bát La Đế Ha Lăng Đại Minh Phi của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, bổ sáp-bế” 

VAJRA-PUṢPE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Nhất Thiết Hoa Cúng Dường Trang Nghiêm Chu Biến Nhất Thiết Hư Không Giới Lượng Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong sự trang nghiêm của tất cả Hoa cúng dường đó, thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Hoa Đại Minh Phi ở trong vành trăng phía bên trái góc lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, Hoa Cúng Dường này

Tất cả trang nghiêm đã khéo làm

Do Tính báu của các Như Lai

Mau được thành tựu các cúng dường”

Bấy giờ Đức Thế Tôn Quán Tự Tại Vương Như Lai vì đối với việc cúng dường của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho nên liền nhập vào nhất Thiết Như Lai Đăng Cúng Dường Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Nột Đỉnh Đại Minh Phi của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, lộ kế”

VAJRA-ĀLOKE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Nhất Thiết Đăng Cúng Dường Trang Nghiêm Chu Biến Pháp Giới Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong sự trang nghiêm của tất cả Đăng cúng dường đó xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Đăng Đại Minh Phi ở trong vành trăng phía bên trái góc lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, Diệu Quảng Đại này

Đã thành đèn cúng dường trang nghiêm

Do đó mau đủ ánh sáng nên

Liền được thấy tất cả Phật ấy”

Bấy giờ Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai vì đối với việc cúng dường của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho nên liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đồ Hương Cúng Dường Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Tế Vi Đại Minh Phi của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la hiến đề”

VAJRA-GANDHE

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Nhất Thiết Đồ Hương Cúng Dường Trang Nghiêm Chu Biến Nhất Thiết Thế Giới Vi Lượng Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong sự trang nghiêm của tất cả Đồ Hương cúng dường đó, xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, hiện ra tượng Kim Cương Đồ Hương Dại Minh Phi ở trong vành trăng phía bên trái góc lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Đồ Hương thành cúng dường

Ta, Ý rất thích vi diệu này

Do các Như Lai xoa hương khắp

Xông khắp tất cả thân thanh tịnh”

Đây gọi là Trí Biến Nhập, Đại Bồ Đề Chi Phần Tam Muội Gia của tất cả Như Lai. Pháp Quang Minh, Hương thắng diệu thuộc Giới Định Tuệ Giải Thoát Giải Thoát Tri Kiến của tất cả Như Lai. Đấy tức là Giáo Lệnh Sự Nghiệp của tất cả Như Lai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Câu Đại Sĩ Tam Muội, sinh ra Tát Đỏa Kim Cương Tam Ma Địa.

Tức An chúng sinh của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-lãm cô xá”

VAJRA-AMKU‘SA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Cụ Đức Trì Kim Cương thành Câu Triệu Tam Muội Kim Cương Ấn Chúng của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, ở trong Câu Triệu Tam Muội Kim Cương Ấn Chúng của tất cả Như Lai đó xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, sinh ra thân Kim Cương Câu Bồ Tát ở trong vành trăng thuộc cửa Kim Cương tại lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, tác Tam Muội Câu Triệu của tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Bình đẳng câu triệu, Ta bền chắc

Do Ta câu triệu khắp tất cả

Liền được tập hội Mạn Noa La”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Dẫn Nhập Đại Sĩ Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức dẫn vào Bát La Đế Ha La (Thừa Chỉ) của tất cả Như Lai Ấn từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, bá xá”

VAJRA-PĀŚA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Cụ Đức Trì Kim Cương thành Dẫn Nhập Tam Muội Đại ấn Chúng của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, ở trong Dẫn Nhập Tam Muội Đại ấn Chúng của tất cả Như Lai đó xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, sinh ra thân Kim Cương Sách Bồ Tát ở trong vành trăng thuộc cửa báu tại lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, tức dẫn vào tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Ta, Kim Cương Sách khéo bền chắc

Nếu vào trong tất cả cực nhỏ

Cũng lại dẫn vào Tam Muội này”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Tỏa Đại Sĩ Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức Tam Muội của tất cả Như Lai cột buộc Nột Đa (Dhūṭa: Sứ Giả) của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra. Nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, tắc-phổ tra”

VAJRA-SPHOṬA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Cụ Đức Trì Kim Cương thành Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Phộc Đại Ấn Chúng. Hiện ra xong, ở trong Phộc Đại Ấn Chúng của tất cả Như Lai Tam Muội xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, sinh ra thân Kim Cương Tỏa Bồ Tát ở trong vành trăng thuộc cửa Pháp tại lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, đối với tất cả Như Lai làm tướng khéo cột buộc, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Ta, Kim Cương Tỏa khéo bền chắc

Do cột tất cả bậc giải thoát

Vì lợi chúng sinh, lại cột buộc”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Biến Nhập Đại Sĩ Tam Muội sinh ra Kim Cương Tam Ma Địa. Tức tất cả Ấn Tế Tra (Ceṭa: tôi tớ, đồng bộc) của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la phệ xá”

VAJRA-AVIŚA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Cụ Đức Trì Kim Cương thành Nhất Thiết Như Lai Phổ Biến Cảnh Giác Ấn Chúng. Hiện ra xong, ở trong Phổ Biến Cảnh Giác Ấn Chúng của tất cả Như Lai xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, lại tụ làm một Thể, sinh ra thân Kim Cương Linh Bồ Tát ở trong vành trăng thuộc cửa Yết Ma tại lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn, như Lý mà trụ, cảnh giác khắp hết tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Kim Cương Linh này, Ta bền chắc

Do làm tất cả Chủ Tể nên

Cũng lại làm các Bộc Sử (tôi tớ) ấy”

Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Câu Triệu, Nhất Thiết Như Lai Dẫn Nhập, Nhất Thiết Như Lai Diệu Phộc, Nhất Thiết Như Lai Kính Ái. Nhóm như vậy y theo Giáo Lệng của tất cả Như Lai mà làm

Lại nữa Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng sức gia trì, làm tướng búng ngón tay (đản chỉ) triệu tập khắp hết tất cả Như Lai, nói Triệu Tập Gia Trì Tâm Minh là:

“Phộc nhật-la, tam ma nhạ”

VAJRA SAMAJAḤ

Do trong La Phộc (Lava:7200 sát na), Sát Na (Kṣaṇa: khoảng khắc, thời gian cực ngắn), Mâu Hô Lật Đa (Muhūrta: 30 la phộc, 2160000 sát na) đó, tức tất cả Như Lai trợ nhau cảnh giác xong. Các Như Lai và chúng Bồ Tát nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới trong khắp hết tất cả biển mây Thế Giới…đều đến tập hội tại Mạn Noa La Kim Cương Ma Ni Bảo Phong Lâu Các này, đến chỗ của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngự, nói Phổ Lễ Đại Minh đó là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, bá nại, mãn nại nam, ca lỗ di”

OṂ– SARVA TATHĀGATA-PĀDA VANDANĀṂ KARA-UMI.

Dùng Tự Tính Thành Tựu Đại Minh như vậy, tùy theo chỗ ưa thích. Lễ khắp bàn chân của tất cả Như Lai xong, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Chư Phật, Đại Phổ Hiền

Là diệu kính nghị của Bồ Tát

Tất cảNhư Lai Đại Luân Đàn

Anh hiện tất cả tượng Như Lai”

Nói điều đó xong. Lúc ấy tất cả Như Lai và các Bồ Tát ở mười phương Thế Giới đã đến tập hội, dùng sức gia trì của tất cả Như Lai cuồn cuộn nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Lại từ trái tim của tất cả Như Lai, mỗi mỗi đều xuất ra Bồ Tát Chúng Hội của mình ở chung quanh lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong của Đức Thế Tôn vây quanh đồng trụ trong Tam Ma Địa, nói Tụng này là: “Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Vô Thủy rộng lớn, xưa nay sinh

Do tất cả số bụi nhỏ đó

Đồng chứng thanh tịnh, một Phật Tính”

Bấy giờ tất cả Như Lai ở mười phương Thế Giớio đã đến tập hội thảy đều ở trong Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La, dùng sức gia trì ở tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót, rộng làm cứu hộ đều khiến cho đắc được lợi ích an vui. Cho đến được Bình Đẳng Trí Thông, Tất Địa tối thượng, quả thù thắng của tất cả Như Lai. Thời các Như Lai đều cùng nhau khuyến thỉnh Đấng Cụ Đức Nhất Thiết Như Lai Tăng Thượng Chủ Tể Tự Kim Cương Tát Đỏa Vô Thủy Vô Chung Đại Trì Kim Cương. Dùng 108 tên đó khuyến thỉnh xưng tán.

Tụng là:

_Kim Cương Dũng Mãnh, Đại Chính Sĩ

Đây tức Kim Cương, các Như Lai

Do Tính Phổ Hiền, Kim Cương Sơ

Con đỉnh lễ Thánh Kim Cương Thủ

_Kim Cương Vương ấy, Diệu Thắng Giác

Kim Cương Câu tức các Như Lai

Kim Cương Tối Thượng Bất Không Vương

Con đỉnh lễ Kim Cương Câu Triệu.

_Kim Cương Kính Ái, Đại Diệu Lạc

Mà Kim Cương Tiễn khéo điều phục

Ma Dục Tối Thắng Đại Kim Cương

Con đỉnh lễ Kim Cương Cung ấy

_Kim Cương Thiện Tai, khéo sinh thắng

Kim Cương Cực Hỷ tức Đại Lạc

Tối Thượng Kim Cương Hoan Hỷ Vương

Con đỉnh lễ Kim Cương Hỷ ấy

 

_Kim Cương Diệu Bảo, lợi bền chắc

Kim Cương Hư Không, Đại Ma Ni

Kim Cương PhongThịnh Hư Không Tạng

Con đỉnh lễ Kim Cương Tạng ấy

_Kim Cương Diệu Quang rực lửa lớn

Kim Cương Thánh Nhật, tức Phật Quang

Kim Cương viên Quang rất chiếu sáng

Con đỉnh lễ Đại Kim Cương Quang

_Kim Cương Bảo Tràng khéo lợi sinh

Kim Cương Biểu Sát khéo vui vẻ

Tướng Diệu Bảo Tràng tức Kim Cương

Con đỉnh lễ Kim Cương Sát ấy

_Kim Cương Hỷ Tiếu rất ưa thích

Kim Cương Tiếu tức rất hiếm có

Đại Hỷ Đại Lạc Kim Cương Sơ

Con đỉnh lễ Kim Cương Diệu Duyệt

 

_Kim Cương Diệu Pháp, Lý chân thật

Kim Cương Liên Hoa, khéo thanh tịnh

Quan Chiếu Tự Tại Kim Cương Nhãn

Con đỉnh lễ Kim Cương Nhãn ấy

_Kim Cương Lợi, tức Pháp Đại Thừa

Mà kiếm Kim Cương , khí trượng lớn

Kim Cương Thậm Thâm Diệu Cát Tường

Con đỉnh lễ Kim Cương Tuệ ấy

_Kim Cương Nhân, tức Kim Cương Trường

Kim Cương Diệu Luân, Đại Lý Thú

Như Giáo khéo chuyển Kim Cương Khởi

Con đỉnh lễ Kim Cương Trường ấy

_Tối Thượng Diệu Minh Kim Cương Ngữ

Kim Cương Trì Tụng, khéo thành tựu

Vô Ngôn Kim Cương, Thắng Tất Địa

Con đỉnh lễ Kim Cương Ngữ ấy

 

_Kim Cương Sự Nghiệp, khéo khiến dạy (Giáo lệnh)

Như Nghiệp Kim Cương khéo hành khắp

Kim Cương Bất Không rất rộng lớn

Con đỉnh lễ Kim Cương Xảo Nghiệp

_Kim Cương Thủ Hộ rất tinh tiến

Kim Cương Giáp Trụ rất bền chắc

Tối Thắng siêng mạnh rất khó địch

Con đỉnh lễ Kim Cương Tinh Tiến

_Kim Cương Dạ Xoa, phương tiện lớn

Nanh bén Kim Cương rất đáng sợ

Tồi Phục Ma Lực Thắng Kim Cương

Con đỉnh lễ Kim Cương Bạo Nộ

_Diệu Kim Cương Quyền, uy lực lớn

Mà Kim Cương Quyền khéo giải thoát

Kim Cương Kiên Cố Thắng Tam Muội

Con đỉnh lễ Kim Cương Quyền ấy

 

_Như vậy trăm tám (108) tên vắng lặng (Tịch tĩnh danh)

Nếu có người thường hay thọ trì

Kẻ ấy ở Kim Cương Quán Đỉnh

Tất cả chỗ làm thắng thành tựu

_Tên bí mật tối thượng như vậy

Đại Trì Kim Cương, xưng tán này

Nếu có người thường hay ca vịnh

Được cùng Kim Cương Thủ không khác

_Ta đã xưng tán nhóm như vậy

Trăm lẻ tám tên Trì Kim Cương

Đại Thừa hiện chứng Tam Muội Môn

Lưu bố Lý Thú màu nhiệm này

Ta đã khuyến thỉnh Ngài, hàng Thánh

Nguyện nói Tối Thượng Tự Nghi Quỹ Nhất Thiết Phật Đại Trí Luân Tối Thắng Kim Cương Mạn Noa La.

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ TƯ (Hết)_