PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ SÁU_

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ NHẤT_ CHI SÁU

Tiếp lại, nay nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Muội Ấn  Trí. Tụng là:

_Trước tác Kim Cương Chưởng bền chắc

Đem mười ngón tay cài chéo nhau

Tức Kim Cương Chưởng đã nói này

Chẳng sửa liền kết Kim Cương Phộc

Hết thảy tất cả Ấn Tam Muội

Đều từ Kim Cương Phộc sinh ra

_Nay Ta tuyên nói Thành Kết Nghi

Kim Cương Kết ấy là tối thượng

Tát Đỏa Kim Cương bền chắc làm

Dựng hai ngón giữa như tướng nanh (nha tướng)

Khoảng hai ngón giữa, lại hơi co

Đây là A Súc Phật Thắng Ấn

Ngón cái, ngón giữa như hình báu

Lại co ngón giữa như tướng sen

Liền đem Ấn này co ngón trỏ

Ấn cả ba Phật, như thứ tự

_ Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Phương giữa, Tối Thắng Như Lai Bộ

Hết thảy Tam Muội Gia Thắng Ấn

Thành kết sự nghiệp đều thành tựu

_ Trước dùng hai tay như tướng trăng (nguyệt tướng)

Lìa hai ngón giữa như Kim Cương

Mặt các ngón khác chẳng dính nhau

Đây là Tát Đỏa Kim Cương Ấn

Ngón trỏ như câu (móc câu), giao ngón trỏ

Lại làm Thiện Tai, tướng búng tay (đàn chỉ)

Kim Cương Tát Đỏa, bốn Ấn này

Hay thành tất cả các Ấn Chúng

 

_ Bảo Kim Cương Ấn dựng ngón cái

Lại đem mặt ngón trỏ hợp nhau

Chẳng sửa Ấn trước, đem ngón giữa

Vô danh, ngón út đều giương duỗi

Dựng ngón vô danh như tướng phướng (tràng tướng)

Lại đem hai ngón út hợp nhau

Liền đem Ấn này chuyển xoay vòng

Rồi lại an trí ở Tiếu Xứ (chỗ lúm đồng tiền trên mặt)

 

_ Tiếp lại giương duỗi hai ngón cái

Hai ngón trỏ ấy hơi co lại

Tức ngón giữa này cùng hợp mặt

Với hai ngón út giao như Luân (bánh xe)

 

_ Tiếp cởi ngón cái ấy, cột buộc (phộc)

Sau đó giương duỗi từ miệng khởi

Ngón út, ngón cái cùng hợp mặt

Tập Hội Yết Ma Kim Cương Ấn

Liền dùng Ấn này, dựng ngón trỏ

Tiếp lại giương duỗi trụ ở tim

Co hai ngón trỏ như tướng nanh (nha tướng)

Hợp hai ngón út, rồi lại cởi

 

_ Ngón út, ngón cái, hai khoảng giữa

Co hai ngón trỏ cùng phụ nhau

Dựng hai ngón cái ở trong tim

Tức lại duỗi giương thành Man Ấn

Liền đem Thắng Chưởng từ miệng bung

Sau đó xoay múa hợp trên đỉnh

 

_ Dùng Kim Cương Phộc hạ xuống cho

Lại Kim Cương Chưởng hiến lên trên

Dựng hai ngón cái cùng phụ nhau

Sau đó duỗi giương như thế xoa (đồ thế)

 

_ Do một ngón trỏ, trước hơi co

Lại hai ngón cái mà kết buộc

Ngón cái, ngón trỏ như xích khóa (tỏa)

Sau đó hợp Kim Cương Thắng Quyền

 

_ Tiếp sẽ nói Ấn ấy thành tựu

Kim Cương thành tựu là tối thượng

Trước dùng Tự Ấn an ở tim

Đây là Tát Đỏa Kim Cương Định

 

_ Nay Ta nói tiếp sự nghiệp ấy

Sự nghiệp Kim Cương là tối thượng

Các Thắng Ấn của Kim Cương Giới

Phổ biến tập hội các Như Lai Trong Mạn Noa La,

A Xà Lê Sát na gia trì nơi Đệ Tử.

 

_ Do kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn

Được như Chấp Kim Cương không khác

 

_ Do kết Kim Cương Câu Diệu Ấn

Liền hay triệu khắp tất cả Phật

 

_ Diệu Ái Kim Cương tương ứng nên

Trên hay tùy bậc Giác nhóm Ái

 

_ Do kết Kim Cương Thiện Tai Ấn

Liền được chư Phật ban vui vẻ

 

_ Dùng Kim Cương Hỷ Diệu tương ứng Chư Phật đều khen, nói lành thay !

 

_ Do kết Bảo Kim Cương Ấn nên

Liền được Diệu Quán Đỉnh của Phật

 

_ Do kết Kim Cương Nhật Diệu Ấn

Được cùng hào quang Phật không khác

 

_ Do thành Kim Cương Tràng Ấn nên

Liền hay viên mãn tất cả nguyện

 

_ Kim Cương Đại Tiếu Pháp tương ứng

Được cùng chư Phật đồng cười vui.

 

_ Trì khắp Kim Cương Pháp tương tứng

Liền được Pháp Kim Cương không khác

 

_ Kim Cương Lợi Kiếm trì khắp nên

Liền hay đoạn trừ các phiền não

_ Kết chặt Kim Cương Luân Ấn nên

Các Mạn Noa La làm chủ tể

 

_ Kim Cương Kết Ấn tương ứng nên

Thành tựu Kim Cương Ngữ tối thượng

 

_ Yết Ma Kim Cương Ấn hòa hợp

Được đồng việc Kim Cương Yết Ma

 

_ Kết chặt Kim Cương Giáp Trụ Ấn

Liền được Kim Cương tạo thành thân

 

_ Do kết Kim Cương Nha Thắng Ấn

Hay phá tất cả loài Ma ác

 

_ Kết chặt Kim Cương Quyền Ấn nên

Hay khiến tất cả Ấn thuận phục.

 

_ Do Kim Cương Hý được diệu lạc

_ Kim Cương Man được thắng trang nghiêm

_ Kim Cương Ca được ngữ uy túc

_ Kim Cương Vũ được các cúng dường

_ Kim Cương Hương được ân trạch lớn (đại duyệt trạch)

_ Kim Cương Hoa được diệu trang nghiêm _ Đời thanh tịnh do Kim Cương Đăng

_ Kim Cương Đồ Hương được diệu hương

_ Kim Cương Câu hay câu triệu khắp

_ Dùng Kim Cương Sách hay dẫn vào

_ Do Kim Cương Tỏa hay khéo cột

_ Kim Cương Linh nên cảnh ngộ khắp

 

Tiếp lại tuyên nói tất cả Pháp Ấn

Trí Kim Cương nhiếp tất cả Phật

Hay làm Kim Cương Giới bền chắc

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Các Pháp Ấn ấy như Nghi Quỹ

_ Tụng Tam muội gia tát đát tông 

*)SAMAYA STVAṂ

Được làm Chủ Tể tất cả Ấn

 

Nếu tụng A na dã tát phộc

*)ĀNAYA STVAṂ

Liền hay triệu khắp cả chư Phật

 

A hô tô khư nếu xưng tụng

*)A HOḤ SUKHA

Hay khiến chư Phật sinh diệu ái

 

Sa độ sa độ xưng niệm thời

*)SĀDHU SĀDHU

Đều được thiện tai (lành thay) đều vui vẻ

 

_ Nếu tụng Tô ma hạ đát tông

*)SUMAHĀ STVAṂ

Chư Phật liền trao cho Quán Đỉnh

 

Lỗ bố nễ dữu đa tụng thời

*)RŪPA UDYOTA

Đắc được ánh sáng Pháp thắng diệu

 

A lý tha bát la tất đế

*)ARTHA PRĀPTI

Xưng tụng liền hay mãn các nguyện

 

Ha ha hồng ha, tiếng cười này

*)HA HA HA HŪṂ HAḤ

Được cùng chư Phật đồng cười vui

 

_ Nếu tụng tát lý phộc ca lý

*)SARVA KĀRI

Hết thảy Phi Pháp đều thanh tịnh

 

Nậu khư thế na, xưng tụng thời

*)DUḤKHA CCHEDA

Mau hay đoạn trừ tất cả khổ

Một đà mạo địa, tụng như vậy

*)BUDDHA BODHI

Được làm Chủ Tể Mạn Noa La

 

Tụng bát la đế nhiếp một na 

*)PRATIŚABDA

Hay cùng chư Phật đồng nói luận

 

_ Nếu tụng Tô phộc thủy đát tông 

*)SUVAŚI TVAṂ

Được tất cả chốn đều tự tại

 

Nễ lý bà dã tát đát tông 

*)NIRBHĀYA TVAṂ

Xưng tụng khoảng khắc (sát na) lìa sợ hãi

 

Nếu tụng Thiết đốt lỗ bạc xoa

*)ŚATRŪ BHAKṢA

Hay ăn nuốt, phục các oán địch

 

Nếu tụng tát lý phộc tất đề

*)SARVA SIDDHI

Viên mãn tất cả Pháp thành tựu

 

_ Nếu tụng nói ma hạ la đế

*)MAHĀ RATI

Hay được vui tối thượng vi diệu

 

Lỗ ba du bà xưng tụng thời

*)RŪPA ŚOBHE

Liền đủ sắc tướng diệu trang nghiêm

 

Suất lỗ đát la táo khế dã

*)ŚOTRA SAUKHYE

Xưng tụng liền hay được diệu lạc

 

Nếu tụng tát lý phộc bố nhạ 

*)SARVA PŪJE

Sẽ được tối thượng diệu cúng dường

 

_ Nói bát la hạ la nễ nễ 

*)PRAHLA DINI

Tùy tụng hay sinh tâm ưa thích

 

Pha la nga ma xưng tụng thời

*)PHĀLA GAMI

Tùy ứng đắc được các Thắng Quả

 

Nếu tụng tô đế nhạ ngật lý

*)SUTEJA AGRI

Sẽ hay được Đại Diệu Quang ấy

 

Tô hiến đường nghĩ xưng tụng thời

*)SUGANDHA AṄGI

Được diệu đồ hương, thường trong sạch.

 

_ A gia hý nhược câu triệu khắp

*)ĀYAHI JAḤ

 

A hứ hồng hồng hay dẫn vào

*)ĀHI HŪṂ HŪṂ

 

Hứ tát phổ tra tông hay cột

*)HE – SPHOṬA – VAṂ

 

Kiện tra ác ác hay cảnh động

*)GHAṂṬA _ AḤ AḤ

 

Nay nói các Pháp Ấn như trên Hết thảy Pháp thanh tịnh thành tựu ở lưỡi quán tưởng Kim Cương ấy Tất cả sự nghiệp đều thành tựu.

 

Tiếp lại, nay nói các Yết Ma Ấn thành Kết Nghi Tắc

_ Trước, nắm Kim Cương Quyền bền chắc

Hai tay Đẳng Dẫn rồi chia hai

Do đây thành hai Kim Cương Ấn

Sau đó sẽ nói Kết Nghi Tắc

Tả (tay trái) Kim Cương Chỉ (ngón tay Kim Cương) dựng ngang bằng

Tay phải dựng đứng xong, thành Ấn

Ấn này tên là Giác Tối Thắng

Do đây liền thành Phật Bồ Đề

A Súc Như Lai Ấn Xúc Địa

Bảo Sinh Như Lai, tướng Thí Nguyện

Vô Lượng Thọ Tôn, Thắng Định Nghi

Bất Không Thành Tựu, Thí Vô Úy

 

Lại nữa, nay như ứng diễn nói

Thứ tự hết thảy Yết Ma Ấn

Đại Sĩ nhóm Kim Cương Tát Đỏa

Sự nghiệp Kim Cương đều tùy chuyển

Thế nâng cao ném chày Kim Cương

Hai tay lại như tướng cầm Câu (móc câu)

Sau đó tương ứng như Pháp bắn (xạ pháp)

Tiếp tướng Thiện Tai trụ ở tim

 

_ Hai tay tướng Kim Cương Quán Đỉnh

Ở tim lại như hình vành trăng

Tay trái cầm tên (mũi tên) Hữu (tay phải) thế bắn

Tiếp lại xoay chuyển hướng miệng bung

 

_ Hai tay mở sen trụ bên phải

Tả (tay trái) kiếm (cây kiếm) an tim, tướng khua chém Tiếp lại xoay chuyển như hỏa luân (bánh xe lửa) Hai tay Kim Cương từ miệng bung.

 

_ Dùng Kim Cương Vũ xoay lại cởi (giải)

Tiếp từ hai má (gò má) trụ ở đỉnh

Ngón út Giáp Trụ, ngón trỏ nanh (nha)

Hai Kim Cương Quyền cùng phụ nhau

 

_ Tiếp làm tướng Kim Cương nhấc cao

Chắp tay đỉnh lễ, tâm run sợ

Trước cột vòng hoa, tiếp miệng bung

Sau Kim Cương Vũ rồi xoay chuyển

 

_ Tiếp dùng nghi tắc Kim Cương Quyền

Cúng Dường nhóm Hương như thứ tự

Đây tức Nhất Thiết Phật Cúng Dường

Như Giáo phân biệt Ấn Cúng Dường

 

_ Lại đem hai ngón trỏ như câu (móc câu)

Tiếp hai ngón út như Đại Câu (móc câu lớn)

Sau lại như dây (sách), hai như Tỏa (móc xích)

Lại hai lưng tay phụ ép nhau

 

_ Tiếp lại nói Pháp thành tựu trên

Sự nghiệp Kim Cương bình đẳng làm

Mọi Kim Cương thành Diệu Kim Cương

Ở trong tim mình, nên quán tưởng

 

_Tiếp nói sự nghiệp Yết Ma Ấn

Sự nghiệp Kim Cương đủ mọi loại

Trong đó do kết Trí Quyền nên

Liền hay vào khắp các Phật Trí

Do kết A Súc Phật Ấn nên

Đắc được ý bền chắc không động

Do kết Bảo Sinh Phật Ấn nên

Liền hay nhiếp thọ chỗ làm khác (tha sở tác)

Do kết Chính Pháp Luân Ấn nên

Mà khéo chuyển Đại Pháp Luân ấy

Do Vô Úy Ấn được mau thắng

Hay cùng chúng sinh, thí vô úy (ban cho không sợ hãi)

 

_ Kết chặt Kim Cương Cao Cử Ấn

Liền được Kim Cương Tát Đỏa lạc (sự an vui của Kim Cương Tát Đỏa)

Dùng Kim Cương Câu hay triệu khắp

Khoảng khắc (sát na) tập hội các Như Lai

Kim Cương Tiễn Ấn khéo yêu nên

Quyến thuộc Kim Cương còn hay thành

Do Kim Cương Đại Hỷ Ấn ấy

Chư Phật đều ban tiếng lành thay (thiện tai)

 

_ Đã kết Kim Cương Đại Bảo Ấn

Liền hay theo Thầy nhận Quán Đỉnh

Trì khắp Kim Cương Đại Nhật nên

Được cùng Kim Cương Nhật (mặt trời Kim Cương) không khác

Do dựng Kim Cương Thắng Diệu Tràng Liền hay tuôn khắp mưa các báu

Trì khắp Kim Cương Đại Tiếu nên

Liền cùng chư Phật đồng cười vui

 

_ Kim Cương Diệu Hương trì khắp nên Liền hay khéo quán Kim Cương Pháp

Kết chặt Kim Cương Lợi Kiếm Ấn

Liền hay đoạn trừ tất cả khổ

Trì khắp Kim Cương Luân Ấn nên

Liền hay chuyển Diệu Pháp Luân ấy

Do chư Phật ấy lìa ngữ ngôn

Kim Cương Niệm Tụng liền thành tựu

 

_ Kim Cương Vũ Ấn cúng dường nên

Chư Phật còn hay sinh diệu ái

Đã kết Kim Cương Giáp Trụ Ấn

Liền được tính Kim Cương chân thật

Kim Cương Lợi Nha trì khắp xong

Tức Kim Cương ấy còn hay hoại

Dùng Kim Cương Quyền bẻ tất cả Khéo được các Ấn đều thành tựu.

 

_ Do Kim Cương Hý được diệu lạc

Kim Cương Man nên được diệu sắc

Kim Cương Ca được âm diệu ca

Kim Cương Vũ nên sinh thiện ái

 

_ Kim Cương Hương được ưa thích lớn

Kim Cương Hoa cảm tịnh trang nghiêm

Kim Cương Đăng cúng được diệu quang

Kim Cương Đồ Hương được Thể thơm

 

_ Kim Cương Câu ấy hay triệu khắp

Kim Cương Sách hay dẫn vào

Do Kim Cương Tỏa môn khéo cột

Kim Cương Linh nên cảnh động khắp

 

_Lại nữa, nay nói Nhất Thiết Ấn Tướng Đô Kết Nghi Tắc là trước tiên nên kết Kim Cương Phộc, tiếp đem các ngón tay đập vỗ trái tim của mình, tụng Tâm Minh này là:

“Phộc nhật la mãn đà, đãn-la tra”

*)VAJRA BANDHA TRĀṬ

Sau đó liền có thể kết tất cả Ấn, tức hay ở trong thân ngữ tâm Kim Cương của mình mà được tự tại

 

Tiếp kết Kim Cương Biến Nhập Ấn. Tụng Tâm Minh này là:

“Phộc nhật-la, phệ xá, ác”

*)VAJRA ĀVIŚA AḤ

Do Tâm Minh đó liền hay nhập vào khắp (biến nhập) đều đồng thân hữu, hòa hợp mà trụ.

 

Sau đó liền được Mật Ấn Tam Muội. Tụng Đại Sĩ Tùy Niệm Tâm Minh là:

“Ma hạ tam ma gia tát đô khiếm”

*)MAHĀ-SAMAYA- SATVA UHAṂ

Do Tâm Minh đó, ở tất cả Ấn đều được thành tựu.

 

Đây tức là Đô Kết Nhất Thiết Ấn Nghi Quỹ

 

Tiếp lại tuyên nói Đô Thành Tựu Nghi. Trước tiên nên kết Tự Ấn, dùng Tự Ấn đó quán Tự Thân Tát Đỏa. Tụng Tâm Minh này là:

“Tam ma dữu khiếm”

*)SAMAYA UHAṂ

 

Như vậy quán Tự Thân Tát Đỏa xong, lại dùng Đại Minh này gia trì.

“Tam ma gia tát đát đỏa, a đề sắt-xá toa hàm”

*)SAMAYA-SATVA ADHITIṢṬA SVAMĀṂ

 

Tiếp lại tuyên nói các Nghi thành tựu.

Nếu muốn cầu thành tựu nghĩa lợi ấy, tụng Tâm Minh này là:

“A lý-tha tất đề”

*)ARTHA SIDDHI

Do Tâm Minh đó được Ấn thành tựu, được nghĩa lợi lớn.

 

Lại nếu muốn cầu thành tựu Thần Thông, tụng Tâm Minh này là:

“Lý đề, tất đề”

*)ARTHA SIDDHI

Do Tâm Minh đó được Ấn thành tựu, được nghĩa lợi lớn.

 

Lại nếu muốn cầu thành tựu Thần Thông, tụng Tâm Minh này:

“Lý đề, tất đề”

*)ṚDDHI SIDDHI

 

Lại nếu muốn cầu thành tựu Kim Cương Trì Minh, tụng Tâm Minh này là:

“Phộc nhật-la, vĩ ninh-dã, đạt la”

*)VAJRA-VIDYA-DHĀRA

Do Tâm Minh đó, tùy theo điều ưa thích, liền được thành tựu Trì Minh tối thượng.

Lại nếu muốn cầu thành tựu tối thượng, nên dùng Ấn Tâm Minh của mình, như Lý gia trì, liền được thành tựu.

Tiếp lại tuyên nói Pháp Nghi thông dụng của tất cả Ấn Chúng là: tức cần phải bền chắc chỗ đã làm, bèn hay ở trong thân ngữ tâm Kim Cương của mình được như các chỗ tác dụng của Kim Cương. Nếu ấn đã dùng gia trì chậm chạp, hoặc tự muốn giải tán cũng nên bền chắc chỗ đã làm. Tụng Tâm Minh này là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, tam ma gia (1) ma nậu bá la dã (2) phộc nhật-la tát đỏa, đôi nô ba để sắt-xá , nại-lý trù di bà phộc (3) tô đô sa-du di bà phộc (4) a nậu la cật-đô di bà phộc (5) tô bổ sa-du di bà phộc (6) tát lý-phộc tất đề-dựng di bátla dã tha (7) tát lý-phộc cát lý-ma tô tả di tức đa, thất-lý dã, cô lỗ (8) hồng, ha ha ha ha, hô (9) bà nga tông, tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la, ma di, môn tả, phộc nhật-lý, bà phộc, (10) ma hạ tam ma gia tát đỏa, ác (11)”

OṂ –VAJRA-SATVA SAMAYAM ANUPĀLAYA – VAJRA-SATVA TVENA UPATIṢṬA – DṚḌHO ME BHAVA- SUTOṢYO ME BHAVA- ANURAKTO ME BHAVA- SUPUṢYO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTA ŚRĪYAṂ KURU HŪṂ_ HA HA HA HA HOḤ– BHAGAVAṂ – SARVA TATHĀGATA-VAJRA, MĀ ME MUṂCA _VAJRĪ BHAVA MAHĀ-SAMAYA-SATVA- ĀḤ.

Do Tâm Minh đó cho nên giả sử có trái ngược với Như Lai, hủy báng Chính Pháp, tạo năm tội Vô Gián đó với tất cả người làm ác khác thì người đối với tất cả Mật Ấn của Như Lai, cầu thành tựu ở trong đời này cũng được Thể Tính bền chắc của Kim Cương Tát Đỏa. Tùy theo sự ưa thích của người ấy, hoặc thành tựu tối thượng, hoặc thành tựu Kim Cương, hoặc thành tựu Kim Cương Tát Đỏa…cho đến nhóm thành tựu thắng thượng của tất cả Như Lai, tất cả thành tựu thảy đều đắc được.

Đây tức Cụ Đức Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tát Đỏa tác Thuyết như vậy.

 

_Tiếp lại tuyên nói Nhất Thiết Ấn Đô Giải Nghi Tắc ấy.

Nói nhóm ấy như vậy

Mỗi mỗi Ấn đã sinh

Tùy mỗi mỗi chỗ giải

Nên tụng Tâm Minh đó

“Phộc nhật-la, mục”

*)VAJRA MUḤ

 

Sau đó từ trái tim của mình, khởi kết Kim Cương Bảo Ấn an ngay chỗ Tự Quán Đỉnh. Dùng hai ngón trỏ làm tướng Quán Đỉnh, chia tay ràng cột cái đầu, lại làm thế cột buộc vòng hoa. Liền dùng Ấn này thành Giáp Trụ Ấn, tụng Tâm Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-na, a tỳ săn tả, tát lý-phộc mẫu nại-lãm di, nại-lý trì cô lỗ(1) phộc la cát phộc tế na , tông (2)”

*)OṂ– VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ- SARVA MUDRA ME DṚḌHI KURU, VAJRA KAVĀCENA – VAṂ

Sau đó cởi bỏ Giáp Trụ Hệ Man Ấn này xong.

 

Tiếp nên để ngang lòng bàn tay mà vỗ, thành Kim Cương Hoan Hỷ Ấn, tụng Tâm Minh này là:

“Phộc nhật-la, đổ sa-dã, hô”

*)VAJRA TUṢYA HOḤ

Dùng An Minh đó cởi bỏ sự cột buộc của Quán Đỉnh (quán đỉnh phộc), làm Hoan Hỷ xong, liền được Thể Kim Cương bền chắc cùng với hàng Kim Cương Tát Đỏa không có khác.

 

Tiếp lại Tụng là:

Một xưng tên Kim Cương Tát Đỏa

Tùy ước muốn ấy được diệu lạc

Vừa mới xưng niệm đều hay thành

Như điều Kim Cương Thủ đã nói

Đây tức Cụ Đức Phổ Hiền Bồ Tát tác Thuyết như vậy.

 

Tiếp lại Tụng là:

Đại Sĩ nhóm Kim Cương Tát Đỏa

Khéo làm tất cả việc thành tựu

Tùy ý trì tụng ở trong đây

Tất cả Giáo Pháp được thành tựu

Mật Cú, Tâm An với các Minh

Tùy các Lý Thú ưa muốn ấy Y Giáo đã nói với tự làm Ở tất cả chốn đều thành tựu.

 

Tiếp lại tuyên nói bốn loại việc Bí Mật Thắng Cúng Dường Dùng Kim Cương Ca mà làm ca vịnh. Mỗi mỗi Đại Minh ấy là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, tăng ngật-la hạ (1) phộc nhật-la, la đát-na ma nậu đa lãm (2) phộc nhật la đạt lý-ma, nga dã nãi (3) phộc nhật-la cát lý-ma, cát lỗ bà phộc (4)”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA SAṂGRAHĀ _ VAJRA-RATNAM ANUTTARAṂ _ VAJRA-DHARMA GĀYATRA_ VAJRA-KARMA KARA- UDBHAVA

Sau đó muốn vào Mạn Noa La. Trước tiên ở trong Nội Mạn Noa La dùng bốn Minh đó làm Kim Cương Ca Vịnh với nhóm Kim Cương Vũ. Đem hai lòng bàn tay kết bốn Ấn cúng dường thuộc bí mật ấy, làm việc cúng dường

Tiếp ở Ngoại Mạn Noa La làm bốn loại cúng dường của nhóm Kim Cương Hương, đều an ở bản xứ.

Tiếp nên khải bạch Như Lai, tùy theo sự vui muốn, hiến nhóm hương cúng dường xong. Lại hiến thức ăn uống thượng vị, tất cả nhạc cụ.

Sau như Nghi Quỹ dẫn Đệ Tử vào ấy. Liền trao cho Đệ Tử Nhất Thiết Như Lai Thành Tựu Kim Cương Cấm Giới.

Đây là Thể Tính tất cả Phật

Trụ trong tay Kim Cương Tát Đỏa

Nay ngươi cần phải thường thọ trì

Kim Cương Tát Đỏa Kiên Cố Cấm

Lại trao cho Đại Minh đó là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tất đề, phộc nhật-la tam ma gia, để sắt-xá

(2) y sa đát-võng, đà la dã di (3) phộc nhật-la tát đỏa, hứ hứ hứ hứ, hồng (4)”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA-SIDDHA VAJRA-SAMAYA TIṢṬA

EṢATVĀṂ DHARA YAMI VAJRA-SATVA HI HI HI HI HŪṂ

Sau đó bảo Đệ Tử rằng: “Ngươi ở tất cả Thời, chẳng nên đem Pháp Môn bí mật này nói bày cho người khác”. Tức là tùy ứng, trao cho Thệ Tâm Minh , sau ở tất cả Thời cần phải vào Mạn Noa La, tùy theo sức, hiến các cúng dường, khải bạch tất cả Như Lai, làm việc dùng (dụng sự) xong, nên kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn từ dưới hướng lên trên, thứ tự mà cởi bỏ. Tụng Tâm Minh này là:

“Án, cật-lý đô phộc, tát lý-phộc tát đỏa lý-tha, tất đề lý-nại đa (1) dã tha nậu nga (2) nữ tha đặc-võng, một đà vĩ sa diệm (3) bố na la nga ma na dã đổ (4) phộc nhật-la tát đỏa, mục (5)”

 

*)OṂ– KṚTOVAḤ, SARVA SATVA ARTHA SIDDHIRDATTA YATHA ANUGĀGACCHATHAṂ BUDDHA-VIṢAYAṂ PUNARĀGAMANĀYATU – OṂ_ VAJRA-SATVA MUKṢA MUḤ.

Dùng Tâm Minh đó, ở trong tất cả Mạn Noa La nên làm như vậy với dùng Tam Muội Gia Thắng Ấn, như ứng mà cởi bỏ (giải).

 

KIM CƯƠNG BÍ MẬT MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ HAI_

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tổng Trì Tam Muội sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa. Ở trong Tam Ma Địa đó, từ trái tim của tất cả Như Lai thành sắc tướng thù diệu của Cụ Đức Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương với Phổ Biến Xí Thịnh Tạng Kim Cương Tổng Trì Tam Muội Ấn, các Hiền Thành chúng. Hiện ra xong, hết thảy tất cả Thế Giới chư Phật Như Lai, Kim Cương tổng trì Trí đều hoàn thành xong, liền hiện ảnh tượng Trí Ấn của tất cả Như Lai, an lập Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La Pháp Dụng của tất cả Như Lai, ở trong vành trăng trong sạch, y chỉ mà trụ. Nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tâm Bồ Đề vô thượng

Mà các chúng sinh đều vui vẻ

Vì khiến không sợ (vô úy) thuận phục nên

Do đây bày làm tướng Minh Phi”

 

Lúc đó, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn Tam Muội Kim Cương Giới Gia Trì Tam Ma Địa. Nói Tối Thượng Tự Tâm Minh này là:

“Án, phộc nhật-la đà đôi thuyết lý, hồng, phộc nhật-lý ni”

*)OṂ _ VAJRA-DHĀTU IŚVARI HŪṂ VAJRIṆI

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tát Đỏa Tam Muội Trí Ấn Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa. Nói Tối Thượng Tự Tâm Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, phộc nhật lý ni, hồng” 

*)OM _ VAJRA VAJRI HŪṂ

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bảo Tam Muội Trí Ấn Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa. Nói Tối Thượng Tự Tâm Minh này là:

“Án, la đát-na, phộc nhật lý ni, hồng”

*)OṂ_ RATNA VAJRI HŪṂ

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Pháp Tam Muội Trí Ấn Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa. Nói Tối Thượng Tự Tâm Minh này là:

“AÁn, đạt lý-ma, phộc nhật lý ni, hồng”

*)OṂ_ DHARMA VAJRI HŪṂ

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Yết Ma Tam Muội Trí Ấn Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa.

Nói Tối Thượng Tự Tâm Minh này là: “Án, cát lý-ma, phộc nhật lý ni, hồng”

*)OṂ_ KARMA VAJRI HŪṂ

 

Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nói bốn Đại Minh thuộc Đại Tổng Trì Tam Muội Ấn của tất cả Như Lai là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, ngọc hứ-dã, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA GUHYA SAMAYE HŪṂ

Minh này tức là Phổ Hiền

 

“Án, ngọc hứ-dã, phộc nhật-lãm cô thi, hồng”

*)OṂ_ GUHYA VAJRA-AṂKUŚE HŪṂ

Minh này tức là Như Lai Câu

 

“Án, ngọc hứ-dã, phộc nhật-la, la nghệ, la nga dã, hồng”

*)OṂ_ GUHYA VAJRA-RĀGE RĀGAYA HŪṂ

Minh này tức là Dục Lạc

 

“Án, ngọc tứ-dã, phộc nhật-la đà đôi thuyết lý, hồng”

*)OṂ _ GUHYA VAJRA-DHĀTU IŚVARI HŪṂ

Minh này tức là Đại Thiện Tai

Nhóm đó gọi là Kim Cương Tổng Trì Môn

 

_ Tiếp lại bốn Minh là:

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, la đát-na, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-GUHYA RATNA SAMAYE HŪṂ

Minh này tức là Bảo Thượng

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, bát-la tỳ, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-GUHYA PRABHE HŪṂ

Minh này tức là Bảo Quang Minh

 

“Án, phộc nhật-la, đặc-phộc nhạ ngật-la, ngọc hứ-duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DHVAJĀGRA GUHYE HŪṂ

Minh này tức là Thắng Phan Anh Lạc

 

“Án, ngọc tứ-dã, hạ sa, phộc nhật-lý ni, hồng”

*)OṂ_ GUHYA HĀSA-VAJRIṆI HŪṂ

Minh này tức là Đại Tiếu

Nhóm đó gọi là Bảo Tổng Trì Môn

 

_ Tiếp lại bốn Minh là:

“Án, phộc nhật-la đạt lý-ma, ngọc hứ-dã, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ _ VAJRA- DHARMA GUHYA SAMAYE HŪṂ

Minh này tức là Kim Cương Vân Sinh

 

“Án, phộc nhật-la cô xá, ngọc hứ-dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-KOŚA GUHYA HŪṂ

Minh này tức là A Đà La Ni

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, mạn noa lê, hồng”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA MAṆḌALE HŪṂ

Minh này tức là Nhất Thiết Luân

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, nhạ ba, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA JĀPA SAMAYE HŪṂ

Minh này tức là Chuyển Đại Thiên

Nhóm đó gọi là Pháp Tổng Trì Môn

 

_ Tiếp lại bốn Minh là:

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, cát lý-ma, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA KARMA SAMAYE HŪṂ

Minh này tức là Thắng Thành Tựu

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, cát phộc tế, hồng”

*)OM _ VAJRA GUHYA KAVACE HŪṂ

Minh này tức là Nhất Thiết Hộ

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, năng sắt-tra-la, đà lý ni, hồng”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA DAṂṢṬRA DHĀRIṆI HŪṂ

Minh này tức là Phục Uy Quang

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, mẫu sắt-trí, hồng”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA MUṢṬI HŪṂ

Minh này tức là Tổng Trì Ấn

Nhóm đó gọi là Chúng Tổng Trì Môn

 

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói bốn Đại Minh thuộc Kim Cương Bí Mật Tam Muội Ấn của tất cả Như Lai là: “Án, ngọc tứ-dã, tát đỏa, phộc nhật-lý, hồng”

*)OṂ_ GUHYA SATVA-VAJRĪ HŪṂ

 

“Án, ngọc tứ-dã, la đát-na, phộc nhật-lý, hồng”

*)OṂ_ GUHYA RATNA-VAJRĪ HŪṂ

 

“Án, ngọc tứ-dã, đạt lý-ma, phộc nhật-lý, hồng”

*)OṂ_ GUHYA DHARMA-VAJRĪ HŪṂ

 

“Án, ngọc tứ-dã, cát lý-ma, phộc nhật-lý, hồng”

*)OṂ_ GUHYA KARMA-VAJRĪ HŪṂ

Bốn Minh bí mật của nhóm Kim Cương Ba La Mật như vậy. Tức Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tam Muội Đại Tổng Trì Môn Tam Muội Ấn ấy nhiếp ở trong vành trăng rực rỡ thuộc Chủ Tể Đại Mạn Noa La của Kim Cương Giới.

 

Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói bốn Đại Minh thuộc Bí Mật Cúng Dường Tam Muội của tất cả Như Lai là:

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, la để bố nhạ, tam ma duệ (1) tát lý-phộc bố nhạ bát-la phộc lý-đa dã, hồng (2)”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA RATI PŪJA SAMAYE _ SARVA PŪJA PRAVARTTAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, tỳ thí cát bố nhạ, tam ma duệ (1) tát lý-phộc bố nhạ bát-la phộc lý-đa dã, hồng (2)”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA-ABHIṢEKA PŪJA SAMAYE _ SARVA PŪJA PRAVARTTAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, nghệ đa bố nhạ, tam ma duệ (1) tát lý-phộc bố nhạ bát-la phộc lý-đa dã, hồng (2)”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA GĪTA PŪJA SAMAYE _ SARVA PŪJA PRAVARTTAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la ngọc hứ-dã, niết-lý đa bố nhạ, tam ma duệ (1) tát lý-phộc bố nhạ bát-la phộc lý-đa dã, hồng (2)”

*)OṂ_ VAJRA GUHYA NṚTYA PŪJA SAMAYE _ SARVA PŪJA

PRAVARTTAYA HŪṂ

Bốn Đại Minh của nhóm Kim Cương Hy Hý như vậy mỗi mỗi đều có đủ ánh sáng của Bản Bộ Tiêu Xí với Tự Ấn ấy ở bốn góc của Kim Cương Mạn Noa La mà trụ

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ SÁU (Hết)_