PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ BA_

 

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MAN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ NHẤT_ CHI BA_

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Pháp gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Đại Trí Tuệ của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la để sát-noa”

VAJRA-TĪKṢṆA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành cây kiếm Đại Tuệ. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hợp làm một Thể, từ đó hiện ra tướng cây kiếm Kim Cương trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tướng cây kiếm Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, khởi nhóm Đại Trí Tuệ của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật, ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Đại Giác Tôn

Tức Ta tên âm thanh vi diệu

Do Chính Tuệ ấy không có Sắc (hình sắc)

Thế nên âm thanh có thể được”

Lúc đó thân Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng bên phải của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị (sự dạy bảo)

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Trí Tuệ Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Đoạn Kiết Sử của tất cả Như Lai đối với tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót khiến cắt đứt các khổ, đều được lợi ích với được tất cả vui thích khoái lạc, cho đến được âm thanh tùy thuận, Đại Tuệ viên mãn, Tất Địa tối thượng của tất cả Như Lai. Liền đem cây kiếm Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát. Thời tất cả Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Tuệ (Vajra-mati), dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Tuệ để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát liền đem cây kiếm Kim Cương đã thọ nhận, hướng về tất cả Như Lai làm tướng khua chém, nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hay chặt đứt mọi Thắng Oán Địch

Diệt trừ tất cả các tội dơ”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Khởi Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Pháp gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Đại Luân của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là: “Phộc nhật-la hứ đổ”

VAJRA-HETU

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành Mạn Noa La của tất cả Như Lai thuộc nhóm Kim Cương Giới Mạn Noa La. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hợp làm một Thể. Từ đó hiện ra tướng bánh xe Kim Cương, trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tướng bánh xe Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, liền khởi tâm bình đẳng chuyển nhóm bánh xe Diệu Pháp. Dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật ở tất cả Thế Giới rộng tạo làm xong, mà Tính khởi tâm bình đẳng chuyển bánh xe Pháp ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Khởi Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Kim Cương thành bánh xe

Tức Ta, Pháp Kim Cương tối thượng

Do mới phát khởi tâm bình đẳng

Liền chuyển Vô Thượng Diệu Pháp Luân”

Lúc đó thân Khởi Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở vành trăng bên trái của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Luân Kim Cương Tam Ma Địa. Dùng Tam Muội Đại Mạn Noa La của tất cả Như Lai đối với tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót đều khiến vào ở bánh xe Pháp chẳng thoái chuyển, được các lợi ích với được tất cả vui thích khoái lạc, cho đến được tướng thắng diệu thuộc Chuyển Chính Pháp Luân Tối Thượng Tất Địa của tất cả Như Lai. Liền đem bánh xe Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Khởi Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân Đại Bồ Tát. Thời tất cả Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Trường (Vajra-maṇḍala), dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Trường để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Trường Bồ Tát Ma Ha Tát dùng bánh xe Kim Cương ấy an lập Tính Bất Thoái Chuyển của tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Thanh tịnh của tất cả các Pháp

Kim Cương Bất Thoái Đại Chuyển Luân

Đây tức gọi là Bồ Đề Trường

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Vô Ngôn Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Pháp gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Tức tâm của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la bà sa”

VAJRA-BHĀṢA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức Như Thị Cụ Đức Kim Cương Thủ ấy thành văn tự thuộc Pháp của tất cả Như Lai. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể. Từ đó hiện ra tượng Niệm Tụng của Kim Cương trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tượng Niệm Tụng của Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, phóng nhóm ánh sáng Pháp của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai ở tất cả Thế Giới rộng tạo làm xong. Tính Tự Tính của Pháp ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Vô Ngôn Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Đại bí mật tự nhiên

Ta nói đây là Ngữ bí mật

Như Lý tuyên nói môn Chính Pháp

Ngữ ngôn đã nói, lìa hý luận”

Lúc đó thân Vô Ngôn Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía sau của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Ngữ Kim Cương Tam Ma Địa. Dùng Tam Muội Ngữ Niệm Tụng của tất cả Như Lai ở tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót đều khiến cho đắc được Ngữ Mật thành tựu với được tất cả vui thích khoái lạc, cho đến được Tính Ngữ bí mật, Tất Địa tối thượng của tất cả Như Lai. Liền đem tượng Niệm Tụng của Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Vô Ngôn Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thời tất cả Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Ngữ. Dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Ngữ để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Ngữ Bồ Tát Ma Ha Tát liền dùng tượng Niệm Tụng của Kim Cương cùng với tất cả Như Lai đàm luận. Nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Tên là Kim Cương Chân Niệm Tụng

Mà tất cả Phật Như Lai ấy

Là bậc mau thành tựu Đại Minh”

Đây là Trí Kim Cương Đại Pháp Tính, Trí chuyển Đại Luân của tất cả Như Lai,

Trí tùy chuyển luận luân hý luận của tất cả Như Lai. Đại Trí Đại Sĩ của tất cả Như Lai

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Xảo Nghiệp Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Yết Ma của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la yết lý-ma”

VAJRA-KARMA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời dùng Trí bình đẳng của tất cả Yết Ma ở Kim Cương Tam Ma Địa khéo thông đạt. Tức Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành ánh sáng Yết Ma của tất cả Như Lai. Hiện ra xong, dùng ánh sáng đó chiếu khắp tất cả Thế Giới cuồn cuộn thành giới Đại Yết Ma của tất cả Như Lai rồi tận khắp giới Đại Yết Ma của tất cả Như Lai ấy liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hợp làm một Thể, từ đó sinh ra tượng Đại Yết Ma Kim Cương vòng khắp ngang bằng tất cả cõi hư không, trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tượng Đại Yết Ma Kim Cương (Mahā-karma-vajra) ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, rộng làm tất cả sự nghiệp thù thắng, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai ở tất cả Thế Giới rộng tạo làm. Tính vô biên sự nghiệp của tất cả Như Lai ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Nhất Thiết Như Lai Xảo Nghiệp Đại Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Chư Phật, Diệu Bất Không

Mà Ta, tất cả sự nghiệp nhiều

Không công dùng tâm làm việc Phật

Đây tức hay chuyển nghiệp Kim Cương”

Lúc đó thân Nhất Thiết Như Lai Xảo Nghiệp Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở vành trăng phía trước mặt tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bất Không Kim Cương Tam Ma Địa. Dùng Chuyển Đại Cúng Dường Vô Lượng Bất Không Nhất Thiết Sự Nghiệp Quảng Đại Nghi Quỹ của tất cả Như Lai ở tận khắp các giới hữu tình không có dư sót, khiến được tất cả sự nghiệp thành tựu với được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được Tính sự nghiệp Kim Cương, Thần Cảnh Trí Thông, Tất Địa tối thượng, quả thù thắng của tất cả Như Lai. Liền đem chày Yết Ma Kim Cương ấy, tất cả Yết Ma chuyển luân, Yết Ma Quán Đỉnh của tất cả Như Lai Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Xảo Nghiệp Đại Bồ Tát . Thời các Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Vĩ Thấp-Phộc (Vajra-viśva). Dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Vĩ Thấp-Phộc để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Vĩ Thấp-Phộc Bồ Tát Ma Ha Tát dùng chày Yết Ma Kim Cương ấy an trái tim của mình xong, liền an lập Tính Trụ Xảo Nghiệp của tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Khéo làm Nghiệp diệu xảo tối thượng

Nay được trao trong tay của Ta

Ở trong xảo nghiệp an xảo nghiệp”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Cực Nan Địch Tinh Tiến Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Thiện Hộ của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, lạc xoa”

VAJRA_RĀKṢA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai, tức Như Thị Cụ Đức Kim Cương Thủ ấy thành giáp trụ bền chắc. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó sinh ra tượng Đại Kim Cương giáp trụ trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong giáp trụ Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới làm Nhóm sự nghiệp thuộc Nghi Quỹ khéo hộ rộng lớn của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật rộng tạo làm xong. Tính Cực Nan Địch Tinh Tiến ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Cực Nan Địch Tinh Tiến Đại Bồ Tát, trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, Giáp Trụ tinh tiến này

Rất bền chắc nên Ta bền chắc thân

Do Tính bền chắc vốn không thân

Nên thân Kim Cương đã làm hơn”

Lúc đó thân Cực Nan Địch Tinh Tiến Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở vành trăng phía bên phải của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Tinh Tiến Ba La Mật của tất cả Như Lai ở tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót, cứu bạt lợi ích đều khiến cho đắc được vui thích khoái lạc. Cho đến được thân Diệu Kim Cương, Tất Địa tối thượng, quả thù thắng của tất cả Như Lai. Liền đem giáp trụ Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Cực Nan Địch Tinh Tiến Đại Bồ Tát. Thời các Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Từ Hữu. Dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Từ Hữu để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Từ Hữu Bồ Tát Ma Ha Tát liền dùng giáp trụ Kim Cương đối với tất cả Như Lai làm Thắng Bị Giáp, nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Tối Thượng Đại Từ Thắng Giáp Trụ

Bền chắc tinh tiến đại hộ thân

Đây tức gọi là Đại Từ Hữu

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Tồi Chư Ma Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Phương Tiện của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, dược xoa”

VAJRA-YAKṢA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai, tức Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành khí trượng răng nanh lớn (Đại Nha). Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó sinh ra tượng răng nanh Kim Cương (Vajra-daṃṣṭra:Kim Cương Nha) trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tượng răng nanh Kim Cương xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, làm việc thuộc nhóm điều phục của tất cả Như Lai bạo nộ, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật rộng tạo làm xong. Tính đập nát các Ma ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Tồi Chư Ma Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, phương tiện lớn này

Đấy tức bi mẫn của chư Phật

Do chúng sinh lợi, vắng lặng nên

Liền hiện bạo nộ, các chỗ làm”

Lúc đó thân Tồi Chư Ma Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía bên trái của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Cực Phẫn Kim Cương Tam Ma Địa. Dùng Tam Muội Năng điều nan điều của tất cả Như Lai ở tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót, ban cho đại vô úy, đều khiến đắc được vui thích khoái lạc. Cho đến được Đại Phương Tiện, Thần Cảnh Trí, Tất Địa tối thượng, quả thù thắng của tất cả Như Lai. Liền đem khí trượng răng nanh lớn của Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Tồi Chư Ma Đại Bồ Tát. Thời các Như Lai ban liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Bạo Nộ. Dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Bạo Nộ để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Bạo Nộ Bồ Tát Ma Ha Tát liền đem dùng khí trượng răng nanh lớn của Kim Cương đã được trao cho, an ngay trong miệng của mình, hướng về tất cả Như Lai làm tướng khủng bố, nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Hay điều tất cả việc khó điều

Khí trượng nanh Kim Cương lớn bén

Phương tiện Đại Bi, tâm đã sinh”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Quyền Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Muội sinh ra Yết Ma gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Thân Ngữ Tâm Kim Cương Phộc của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la tán đề”

VAJRA-SAṂDHI

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai, tức Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành tất cả Ấn Phộc của tất cả Như Lai. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó sinh ra tượng Kim Cương Phộc (Vajra-bandha) trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tượng Kim Cương Phộc ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, ở tất cả Thế Giới ấn khắp nhóm Trí của tất cả Như Lai với Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai, rộng tạo làm xong, Tính Quyền Diệu Phộc của tất cả Như Lai ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Nhất Thiết Như Lai Quyền Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Ta, Diệu Kiên Cố Phộc

Tức Tam Muội Ta, bền chắc thân

Dùng tất cả Nguyện đều thành tựu

Điều giải thoát ấy, bèn làm Phộc

Lúc đó thân Nhất Thiết Như Lai Quyền Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía sau lưng của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Phộc Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa. Dùng Tam Muội Ấn Phộc của tất cả Như Lai ở tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót đều khiến đắc được tất cả Như Lai Hiền Thánh gia trì tất cả Nguyện thành tựu với được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được Nhất Thiết Trí, Trí Ấn Chủ, Tất Địa tối thượng, quả thù thắng của tất cả Như Lai. Liền làm tướng Kim Cương Phộc trao vào trong hai lòng bàn tay của Nhất Thiết Như Lai Quyền Đại Bồ Tát. Thời các Như Lai tạo lập danh hiệu Kim Cương Quyền (Vajra-saṃdhi), dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Quyền để làm Quán Đỉnh.

Lúc đó Kim Cương Quyền Bồ Tát Ma Ha Tát liền dùng Kim Cương Phộc đối với tất cả Như Lai làm tướng khéo cột buộc (diệu phộc), nói Tụng này là:

“Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Ấn Phộc bí mật rất bền chắc

Dùng tất cả Phật mau thành tựu

Chẳng vượt Kim Cương Đại Tam Muội”

Đây là Cúng Dường Quảng Đại Yết Ma Nghi Quỹ, Đại Tinh Tiến Kiên Cố Giáp Trụ của tất cả Như Lai. Đại Phương Tiện, Nhất Thiết Tức Trí của tất cả Như Lai. Đại Yết Ma Đại Sĩ của tất cả Như Lai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn A Súc Như Lai (Akṣobhya) dùng Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai với Trí đã thành của tất cả Như Lai xong, vì ấn tất cả Như Lai Trí cho nên liền nhập vào Kim Cương Ba La Mật Tam Muội, sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Kim Cương của tất cả Như Lai, tức Ấn của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Tát đỏa phộc nhật-lý”

SATVA-VAJRI

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức Hiện Chủng Chủng Quang Minh Cụ Đức Trì Kim Cương ơ trong Kim Cương Quang Minh Môn thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới. Dùng Kim Cương Ba La Mật Đa Trí Ấn của tất cả Như Lai xong, lại tụ làm một Thể. Từ đó hiện ra tượng Đại Kim Cương ngang bằng vòng khắp tất cả Thế Giới, ở trong vành trăng phía trước mặt

Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Tát Đỏa Kim Cương, Ta bền chắc

Do Tính bền chắc vốn không thân

Thế nên thân Kim Cương hiện ra”

Bấy giờ Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava) vì ấn Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai với tất cả Như Lai Trí cho nên liền nhập vào Bảo Ba La Mật Tam Muội sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa. Đây gọi là Kim Cương Bảo Tam Muội, tức Tự Ấn (Ấn của mình) từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“La đát-na, phộc nhật-lý”

RATNA-VAJRI

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Đại Bảo Quang Minh Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong ánh sáng báu đó thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, ấn khắp tất cả Như Lai Trí xong, lại tụ làm một Thể. Từ đó hiện ra tượng Đại Kim Cương Bảo ngang bằng vòng khắp tất cả Thế Giới, ở trong vành trăng phía bên phải của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Ta tức gọi là Bảo Kim Cương

Tất cả Ấn ấy, tất cả Nguyện

Đấy tức Lý Quán Đỉnh bền chắc”

Bấy giờ Đức Thế Tôn Quán Tự Tại Vương Như Lai (Avalokiteśvara-rāja) vì ấn

Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai với tất cả Như Lai Trí cho nên liền nhập vào Pháp Ba La Mật Tam Muội sinh ra Kim Cương gia trì Tam Ma Địa. Đây gọi là Đại Pháp Tam Muội, tức Tự Ấn (Ấn của mình) từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Đạt lý-ma, phộc nhật-lý”

DHARMA-VAJRI

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời, tức hiện Liên Hoa Quang Minh Cụ Đức Trì Kim Cương ở trong ánh sáng hoa sen (Liên hoa quang minh) thành tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, ấn khắp tất cả Như Lai Trí xong, lại tụ làm một Thể. Từ đó hiện ra tượng Đại Kim Cương Liên Hoa ngang bằng vòng khắp tất cả Thế Giới, ở trong vành trăng phía sau lưng của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, như Lý mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Đại Pháp Kim Cương, Ta thanh tịnh

Do Bản Tự Tính trong sạch nên

Khiến các tham nhiễm đều không dơ”

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ BA (Hết)_