PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI_

 

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ NHẤT_ CHI HAI

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Ma La Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Tát Đỏa Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Tùy ái Lạc của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, la nga”

VAJRA-RĀGA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành hoa khí trượng của tất cả Như Lai. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó hiện ra tướng mũi tên Đại Kim Cương trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tướng mũi tên Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, làm nhóm việc Tùy Ái Lạc của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật ở tất cả Thế Giới rộng làm lâu dài xong, Tính Ma La ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Ma La Đại Bồ Tát, trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lớn thay! Ta vốn Tự Tính tịnh

Tất cả Tùy Nhiễm tự nhiên sinh

Do vốn thanh tịnh lìa các nhiễm

Thế nên dùng Nhiễm mà điều phục

Lúc đó thân Ma La Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống , ở trong vành trăng bên trái của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị (sự dạy bảo).

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tùy Ái Lạc Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Tồi Phục Kim Cương của tất cả Như Lai, đối với tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót, đều khiến cho yêu thích, đều khiến đắc được vui thích khoái lạc. Cho đến được quả thù thắng Tất Địa tối thượng sự nghiệp Ma La của tất cả Như Lai. Liền đem mũi tên Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Ma La Đại Bồ Tát, tức tạo lập danh hiệu Kim Cương Cung, dùng Pháp quán đỉnh của Kim Cương Cung để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Cung Bồ Tát Ma Ha Tát dùng mũi tên Kim Cương ấy hướng về tất cả Như Lai làm việc của Ma La, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Nhiễm Trí, trong sạch không vết dơ

DùngPháp Nhiễm ấy hại thanh tịnh

Thế nên thường cho các an vui

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Hoan Hỷ Vương Đại Bồ Tát Tam Ma Địa, sinh ra Tát Đỏa Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Cực Hỷ của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la , sa độ”

向忝州鉡

VAJRA-SĀDHU

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai, tức Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành Tướng Kim Cương Thiện Tai liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó sinh ra tượng Kim Cương Hỷ trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tượng Kim Cương Hỷ ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, rộng làm tất cả việc của nhóm Thiện Tai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai rộng làm lâu dài xong, Tính của Cực Hỷ Vương ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Cực Hỷ Vương Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lớn thay! Ta, Đại Thiện Tai này

Đấy tức tất cả các Thắng Trí

Nếu có người hay chặt phân biệt Hay sinh đại hoan hỷ rốt ráo.

Lúc đó thân Cực Hỷ Vương Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía sau lưng của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đẳng Hỷ Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Vô Cực Hỷ Trí của tất cả Như Lai đối với tận khắp các giới hữu tình không dư sót, làm tất cả lợi ích vui vẻ, khiến khắp cả được vui thích khoái lạc. Cho đến được quả Thắng Tất Địa, địa vị Vô Thượng Hỷ của tất cả Như Lai. Liền dùng tượng Kim Cương Hỷ trao vào trong hai lòng bàn tay của Cực Hỷ Vương Đại Bồ Tát. Thời các Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Hỷ, dùng Pháp quán đỉnh của Kim Cương Hỷ để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát liền dùng tượng Kim Cương Hỷ đã được trao, hướng về tất cả Như Lai, làm tướng vui vẻ của Kim Cương Thiện Tai, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Hay chuyển tất cả tướng Thiện Tai

Khéo làm tất cả Hỷ Kim Cương

Kim Cương Diệu Hỷ khiến tăng trưởng

Đây là Tâm Đại Bồ Đề, Nhất Thiết Như Lai Câu Triệu Tam Muội, Nhất Thiết

Như Lai Tùy Nhiễm Trí, Đại Hoan Hỷ. Đại Tam Muội Đại Sĩ của tất cả Như Lai

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Hư Không Tạng Đại Bồ Tát sinh ra Bảo Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Quán Đỉnh của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, la đát-na”

VAJRA-RATNA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời dùng Bình Đẳng Tính Trí của tất cả hư không khéo thông đạt, cho nên Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa vì khéo bền chắc nên hợp làm một Thể, tức Cụ Đức Trì Kim Cương như vậy thành tất cả ánh sáng. Hiện ra xong, ánh sáng ấy vòng khắp, chiếu soi tất cả Thế Giới thành tất cả giới Hư Không.

Khi ấy tất cả Như Lai đã gia trì tất cả giới hư không cuồn cuộn nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Vì khéo tu khắp cho nên từ Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa đã tạo thành Thai Tạng của tất cả giới Hư Không hiện ra nhóm tượng Đại Kim Cương Bảo lớn vòng khắp tất cả Thế Giới trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó, từ trong tượng báu Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, làm nhóm Quán Đỉnh của tất cả Như Lai. dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai ở tất cả Thế Giới rộng làm lâu dài. Tính của tất cả giới hư không ấy sinh ra ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa. Vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Hư Không Tạng Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là: Lớn thay! Ta, Diệu Quán Đỉnh này

Báu lớn Kim Cương thắng vô thượng

Do chư Phật ấy không chỗ dính

Thế nên gọi là Tam Giới Chủ

Lúc đó thân Hư Không Tạng Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng trước mặt tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Ma Ni Bảo Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Viên Mãn Ý Lạc của tất cả Như Lai đối với tận khắp Giới Hữu Tình không dư sót đều khiến đắc được tất cả nghĩa lợi với được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được Tất Địa tối thượng, thành tựu Thắng Nghĩa của tất cả Như Lai, liền đem báu Ma Ni Kim Cương với Kim Cương Bảo Luân, Kim Cương Bảo Nha Quán Đỉnh trao vào hai lòng bàn tay của Hư Không Tạng Đại Bồ Tát, liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Tạng (Vajra-garbha), dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Tạng để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Tạng Đại Bồ Tát dùng báu Ma Ni Kim Cương ấy an tại nơi Quán Đỉnh của mình, nói Tụng này là: Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Quán đỉnh tất cả Giới Hữu Tình

Nay được trao vào trong tay Ta

Đây tức trong báu an tướng báu

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Đại Uy Quang Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Bảo Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Quang Minh của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la, đế nhạ”

VAJRA-TEJA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành rất nhiều vành mặt trời. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hợp làm một Thể. Từ đó hiện ra tướng vành mặt trời Kim Cương (Kim Cương Nhật Luân) trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tướng vành mặt trời Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, phóng ánh sáng sớn của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai ở tất cả Thế Giới rộng làm lâu dài xong, Tính của Đại Diệu Quang ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa. Vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Đại Uy Quang Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lớn thay! Vô Dụ Đại Diệu Quang (ánh sáng màu nhiệm to lớn không thể ví dụ được)

Chiếu khắp tất cả giới Hữu Tình

Tất cả Đại Giác Tôn cứu đời

Hay tịnh tất cả sự thanh tịnh

Lúc đó thân Vô Cấu Đại Uy Quang Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng bên phải của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Quang Minh Luân Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Quang Minh của tất cả Như Lai, khiến cho tận khắp các giơi Hữu Tình không dư sót đều được ánh sáng không thể ví dụ chiếu chạm với được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được Tất Địa tối thượng Tự Tâm Quang Minh của tất cả Như Lai. Liền đem tướng mặt trời Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Đại Uy Quang Bồ Tát Đại Bồ Tát. Thời tất cả Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Quang (Vajra-teja), dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Quang để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Quang Bồ Tát Ma Ha Tát liền đem tướng mặt trời Kim Cương đã được trao chiếu soi khắp tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Hay phá tất cả ám Vô Trí (không có Trí)

Ở trong Nhật quang nhiều như bụi

Nhật Quang Minh (ánh sáng mặt trời) này thắng tăng thượng

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Bảo Tràng Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Bảo gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Mãn Ý Nguyện của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, tư trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la kế đô”

VAJRA-KETU

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành mọi loại phướng phan trang nghiêm với sắc tướng xảo diệu. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó hiện ra tướng cây phướng Kim Cươngtrụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tướng cây phướng Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, dựng lập nhóm phướng báu màu nhiệm của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật ở tất cả Thế Giới rộng làm lâu dài xong, Tính Phướng báu to lớn (đại bảo tràng) ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa. Vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Bảo Tràng Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lớn thay! Vô Đẳng Diệu Bảo Tràng

Ta làm tất cả Nghĩa thành tựu

Nếu muốn các Nguyện được viên mãn

Khiến tất cả việc ấy viên mãn.

Lúc đó Thân Bảo Tràng Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng bên trái của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kiến Lập Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Như Ý Vương Đại Ma Ni Tràng Kiến Lập của tất cả Như Lai đối với tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót đều khiến cho viên mãn tất cả ý nguyện, đắc được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được quả của Tất Địa tối thượng Nghĩa lợi rộng lớn của tất cả Như Lai. Liền đem cây phướng Kim Cương trao vào trong hai lòng bàn tay của Bảo Tràng Đại Bồ Tát. Thời tất cả Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Hỷ. Dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Hỷ để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát dùng cây phướng Kim Cương ấy an lập Thí Ba La Mật Đa (Dāna-pāramitā: Bố Thí Ba La Mật) của tất cả Như Lai, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Hay mãn tất cả các ý nguyện

Đây tên Như Ý Đại Bảo Tràng

Bố Thí Ba La Mật Đa Pháp

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Thường Hoan Hỷ Căn Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Bảo Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Hoan Hỷ của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la hạ sa”

VAJRA-HĀSA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy thành tướng cười lớn (đại tiếu) của tất cả Như Lai. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể, từ đó hiện ra tượng Kim Cương Tiếu trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tượng Kim Cương Tiếu ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, làm nhóm việc hiếm có của tất cả Như Lai, dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai ở tất cả Thế Giới rộng làm lâu dài xong. Tính vui vẻ ấy ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa, vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh thân Thường Hoan Hỷ Căn Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là: Lớn thay! Ta, Đại Hỷ Tiếu này

Tất cả tối thượng rất hiếm có

An lập các Phật chúng, lợi ích

Thế nên thường trụ Diệu Đẳng Dẫn (Su-samàhìta)

Lúc đó thân Thường Hoan Hỷ Căn Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía sau của tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Hy Hữu Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Hy Hữu Xuất Sinh của tất cả Như Lai đối với tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót đều khiến cho viên mãn các căn vô thượng, đắc được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được nhóm quả Trí Thần Thông, các căn Thanh Tịnh của tất cả Như Lai. Liền đem tướng Kim Cương Tiếu trao vào trong hai lòng bàn tay của Thường Hoan Hỷ Căn Đại Bồ Tát. Thời các Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Hỷ. Dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Hỷ để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát dùng tướng Kim Cương Tiếu ấy đối với tất cả Như Lai làm đại hoan hỷ, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Hiếm có, hiện bày nơi sinh ra

Trí Đại Hoan Hỷ này khéo làm

Mà bậc Thầy khác chẳng thể biết

Đây là Đại Quán Đỉnh, Tầm Quang Luân, Đại Lợi Hữu Tình, Kim Cương Đại Tiếu. Quán Đỉnh Đại Sĩ của tất cả Như Lai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Quán Tự Tại Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Pháp Gia Trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Đại Pháp của tất cả Như Lai, tức tâm của tất cả Như Lai, từ trái tim của minh xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la đạt ma”

VAJRA-DHARMA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Trì Kim Cương ấy dùng Pháp Thanh Tịnh, Trí bình đẳng của Tự Tính. Vì khéo thông đạt cho nên ở trong Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa thành ánh sáng của Chính Pháp. Hiện ra xong, ánh sáng đó chiếu khắp tất cả Thế Giới, cuồn cuộn như thế thành một Pháp Giới Tịnh Diệu. Rồi ánh sáng ấy tận khắp Pháp Giới rộng lớn liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể vòng khắp tất cả cõi hư không, từ đó hiện ra tướng hoa sen Kim Cương lớn (Đại Kim Cương Liên Hoa) trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Sau đó từ trong tướng hoa sen Kim Cương ấy xuất ra tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, tạo làm nhóm Thần Cảnh Thông, Trí Tam Ma Địa của tất cả Như Lai. Dùng Thần Thông Du Hý của tất cả Phật ở tất cả Thế Giới rộng làm lâu dài xong. Tính Quán Tự Tại ay ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa, vì khéo bền chắc cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Quán Tự Tại Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lớn thay! Ta, Đệ Nhất Nghĩa này

Xưa nay thanh tịnh, tự nhiên sinh

Hết thảy các Pháp ví như bè

Thế nên thanh tịnh rồi mới được .

Lúc đó thân Quán Tự Tại Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng trước mặt tất cả Như Lai, như Lý mà trụ, lại thỉnh Giáo Thị.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Trí Kim Cương Tam Ma Địa, dùng Tam Muội Thanh Tịnh của tất cả Như Lai khiến cho tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót, Tự Tha ThanhTịn thành các lợi ích với được tất cả vui thích khoái lạc. Cho đến được quả Thần Thông, Pháp Trí của tất cả Như Lai. Liền đem hoa sen Kim Cương với Chính Pháp Chuyển Luân, Pháp Thân Quán Đỉnh của tất cả Như Lai trao vào trong hai lòng bàn tay của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thời các Như Lai liền tạo lập danh hiệu Kim Cương Nhãn (Vajra-cakṣu, hay Vajra-netre), dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Nhãn để làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát dùng hoa sen Kim Cương ấy khéo mở bày cho nên tức Tham thanh tịnh. Dùng Tự Tính không có nhiễm khéo quán sát, liền quán sát khắp, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Giác ngộ Tham Nhiễm, Tính chân thật

Nay được trao vào bàn tay Ta

Đấy tức trong Pháp an nơi Pháp

PHẬT NÓI KINH

NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ HAI (Hết)_