PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ NHẤT_

 

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ NHẤT_ CHI MỘT

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na đầy đủ mọi loại Trí của Tam Muội Gia Tối Thắng thuộc Kim Cương Gia Trì của tất cả Như Lai, đắc được Quán Đỉnh Tối Thượng của Pháp Vương trong ba cõi thuộc mão báu thù thắng của tất cả Như Lai, thành tựu Đại Tương Ứng Chủ thuộc Nhất Thiết Trí Trí của tất cả Như Lai, hay làm mọi loại sự nghiệp bình đẳng tăng thượng thuộc tất cả Trí Ấn của tất cả Như Lai, thảy hay viên mãn khắp hết tất cả ý nguyện của các giới Hữu Tình không có dư sót, thường trụ ở Kim Cương của tất cả thân ngữ tâm trong ba đời.

Đấng Đại Từ Bi vì tất cả Như Lai khuyến thỉnh khen ngợi. Ở yên nơi điện báu Đại Ma Ni rộng lớn ngay trong cung của Sắc Cứu Cánh Thiên Vương. Chốn ấy có châu ngọc,vòng hoa, Anh Lạc… đủ màu sắc; chuông treo, chuông lắc tay, lụa, phan xen kẽ rũ bày phát ra âm thanh hòa nhã khi có gió nhẹ thổi qua; được trang nghiêm bằng mọi loại hình trăng tròn, Bán Nguyệt … cùng với chín mươi chín Câu Chi chúng Đại Bồ Tát đến dự.

Tên các vị ấy là: Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát, Khởi Bình Đẳng Tâm Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Khố Bồ Tát Ma Ha Tát, Tồi Chư Ma Lực Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát thuộc nhóm như vậy đều là bậc Thượng Thủ.

Lại có căng già sa số đẳng các Như Lai thị hiện Thiên (Deva) ấy cho đến tràn khắp trong cõi Diêm Phù Đề giống như hạt mè. Rồi vô lượng vô số các thân Như Lai, trong mỗi một thân đều hiện vô lượng vô số cõi Phật, mỗi một cõi Phật quay lại nói nói Pháp Môn bí mật này.

Lúc đó Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng sự trợ nhau nhập vào của tất cả Như Lai cho nên bình đẳng trụ yên nơi Kim Cương của thân ngữ tâm trong tất cả hư không. Dùng sự vô biên của tất cả Như Lai cho nên làm Giác Ngộ Trí Đại Sĩ của tất cả Kim Cương Giới, khai phát tất cả Kim Cương Gia Trì nhiều như số bụi rất nhỏ của hết cõi hư không sinh ra Trí Tạng. Ban bố báu Đại Quán Đỉnh hết tất cả hư không của Đại Kim Cương Trí tràn khắp Chân Như Trí hiện thành Chính Đẳng Giác. Dùng Tự Tính thanh tịnh của tất cả Như Lai cho nên tức là Tự Tính thanh tịnh của tất cả Pháp. Dùng sự nghiệp Bất Không hơn hẳn việc tạo làm của tất cả Như Lai tràn khắp tất cả hư không đều hiện các hình sắc, tận khắp các giới Hữu Tình không dư sót khởi tất cả Thắng Hạnh khéo điều phục, rộng làm mọi loại sự nghiệp của tất cả Vô Đẳng Vô Thượng.

Từ đấy sinh ra tất cả Hiền Thánh. Ấy là: Nhất Thiết Như Lai Đại Bồ Đề Kiên Cố Đại Sĩ, Nhất Thiết Như Lai Câu Triệu Tam Muội, Nhất Thiết Như Lai Ái Lạc Trí Tự Tại, Nhất Thiết Như Lai Thiện Sở Tác, Nhất Thiết Như Lai Đại Quán Đỉnh Bảo, Nhất Thiết Như Lai Nhật Luân Quang Minh, Nhất Thiết Như Lai Đại Ma Ni Bảo Tràng, Nhất Thiết Như Lai Đại Tiếu, Nhất Thiết Như Lai Đại Thanh Tịnh Pháp, Nhất Thiết Như Lai Đại Trí Tuệ, Nhất Thiết Như Lai Đại Luân, Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Ngữ, Nhất Thiết Như Lai Bất Không Chủng Chủng Sự Nghiệp, Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến Diệu Kiên Cố Khải, Nhất Thiết Như Lai Biến Trì Hộ Kim Cương Dược Xoa, Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Phộc Trí Ấn. Đấy là các Hiền Thánh nhiếp chung (tổng nhiếp) Tụng là:

Kim Cương Tát Đỏa Phổ Hiền Tôn

Bất Không Vương Kim Cương Vương

Ma La tức là Kim Cương Ái

Kim Cương Thiện Tai Cực Hỷ Vương

_ Thánh Hư Không Tạng Kim Cương Bảo Đại Diệu Quang là Kim Cương Quang

Diệu Bảo Tràng tức Kim Cương Tràng

Đại Hỷ Tiếu là Kim Cương Tiếu

_ Năng Quán Tự Tại Kim Cương Pháp

Diệu Cát Tường Trí Kim Cương Lợi

Các Mạn Noa La Kim Cương Nhân

Vô Ngôn tức là Kim Cương Ngữ

_ Mọi loại sự nghiệp Kim Cương Nghiệp

Giáp Trụ Tinh Tiến Kim Cương Hộ

Ăn nuốt mạnh ác Kim Cương Nha

Cầm giữ bền chắc Kim Cương Quyền

_ Tiêu xí (vật biểu tượng) Kim Cương, Câu, Tiễn, Hỷ

Bảo, Nhật, Tràng Phan với Đại Tiếu

Liên Hoa, Kiếm Diệu Luân, Ngữ

Yết Ma, Giáp Trụ, Bố, Kiên Trì

_ Không đầu không cuối thường vắng lặng

Bạo ác phẫn nộ, đại an nhẫn

Dạ Xoa. La Sát, Thiện Vô Úy

Uy thế mạnh ác, đại phú thịnh

Ô Ma, Thiên ChủThế Chủ

Thắng Căn bền chắc, đại tịch mặc

Hộ Thế: Không Cư với Địa Cư Ba đời với nhóm ba cõi ấy

Đại Chủng khéo làm lợi chúng sinh

Tất cả trói buộc, nhóm Tổ Tông

Sinh Tử, Niết Bàn thường như vậy

Chính chốn lưu chuyển , lớn lại lớn

Giác Tính thanh tịnh, Pháp Đại Thừa

Ở trong ba cõi thường lợi ích

Giáng Tam Thế ấy, vắng lặng sinh

Tịch Tĩnh Sinh Chủ hay điều phục Chủ Tể bền chắc, Diệu Thắng Địa Pháp Đại Trí Ba La Mật Đa

Môn GIải Thoát của các Bồ Tát

Các Thắng Hạnh của các Như Lai

Chính Giác Thiện lợi, Tâm các Phật

Tất cả Bồ Đề không có trên

Tỳ Lô Giá Na Tối Thắng Tôn

Tự nhiên tổng trì các Chính Niệm

Ma Ha Tát Đỏa Đại Trí Ấn

Tam Ma Địa sinh sự nghiệp Phật

Thành tựu tất cả các Thân Phật

Giác ngộ chúng sinh thường lợi ích

Đại Căn Bản ấy tức Đại Hắc

Mà Đại Tham Nhiễm là Đại Lạc

Các phương tiện lớn Đại Thắng Thượng

Tất cả Thắng Cung, Đại Tự Tại

Bấy giờ Cụ Đức Đại Bồ Đề Tâm Phổ Hiền Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của tất cả Như Lai. Thời tất cả Như Lai thị hiện tràn đầy trong cõi Phật này giống như hạt mè thảy đều vân tập, đi đến chỗ của Nhất Thiết Nghĩa Hạnh Bồ Tát ngồi ở Bồ Đề Trường. Liền thị hiện thân Thọ Dụng bảo Bồ Tát ấy rằng:”Này Thiện Nam Tử ! Nếu chẳng thể biết Trí Nhẫn chân thật, các Hạnh khó hành của tất cả Như Lai thì làm sao chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)? Chính vì thế cho nên nay ông ở đây nên khởi ý mạnh mẽ thành chỗ tạo làm”

Khi ấy Nhất Thiết Nghĩa Thành Bồ Tát Ma Ha Tát do các Như Lai vì mình cảnh giác xong , liền từ Tam Ma Địa A Sa Pha Na Ca khởi dậy, đỉnh lễ tất cả Như Lai xong rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Đức Như Lai chỉ dạy cho con: Sở hành thế nào? Trí Nhẫn chân thật ra sao?”

Thời các Như Lai khác miệng cùng lời hướng về Bồ Tát ấy đều nói lời này:“Đại Sĩ! Ông nên quán sát Tự Tâm Tam Ma Địa. Sở Hành như vậy là Nhẫn chân thật, nên dùng Tự Tính Thành Tựu Đại Minh, tùy theo sự ưa thích mà tụng Đại Minh là:

“Án, tức đa. bát-la đế vi đặng, ca lỗ nhĩ”

OṂ – CITTA PRATIVEDHAṂ KARA-UMI

Thời Bồ Tát ấy bạch với các Như Lai rằng: “Do Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai chỉ dạy cho con nên con thấy tướng vành trăng trong sạch ở trái tim của mình”

Các Như Lai nói: “Thiện Nam Tử! Ánh sáng Tự Tính của Tâm giống như tu khắp công hạnh, tùy làm tùy thành, cũng như cái áo trắng dễ thành vật nhiễm màu sắc”

Bấy giờ tất cả Như Lai dùng ánh sáng Tự Tính tràn đầy Tâm Trí, thành nơi làm tạo tác, vì Bồ Tát ấy lại nói Đại Minh là:

“Án, mạo địa tức đa mẫu đát-ba nại dạ di”

OṂ – BODHI-CITTAM UTPĀDA YĀMI

Liền dùng Tự Tính Thành Tựu Đại Minh như vậy để khiến phát khởi Tâm Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta)

Thời Bồ Tát ấy được các Như Lai chỉ dạy phát Tâm Bồ Đề xong, lại bạch với các Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai! Hết thảy tướng vành trăng trong sạch ấy, con cũng được thấy tướng vành trăng trong sạch nơi trái tim của mình như vậy”

Các Như Lai nói: “Tâm của tất cả Như Lai từ Tâm của Phổ Hiền sinh, ngang bằng bền chắc như Thiện Sở Hạnh. Dùng tất cả Như Lai từ Tâm của Phổ Hiền sinh ra bền chắc thành nhân tạo tác. Nên ở trong vành trăng trong sạch của trái tim mình suy tư tướng Kim Cương. Nói Đại Minh đó là:

“Án, để sắt-xá, phộc nhật-la”

OṂ – TIṢṬA VAJRA

Thời Bồ Tát ấy bạch với các Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai! Con đã được thấy tướng Kim Cương màu nhiệm trong vành trăng trong sạch”

Các Như Lai nói: “Ông giữ bền chắc Kim Cương Chân Thật thuộc Tâm Đại Phổ Hiền của tất cả Như Lai. Nói Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la đát-ma cô khiếm”

OṂ – VAJRA-ATMAKA-UHAṂ

Lúc đó tràn khắp cõi hư không trợ nhau nhập vào Đại Kim Cương Giới trong

Thân Ngữ Tâm của tất cả Như Lai, dùng sức gia trì của tất cả Như Lai tràn vào trong Tát Đỏa Kim Cương (Vajra-satva)

Thời các Như Lai liền vì Nhất Thiết Nghĩa Đại Bồ Tát lập danh hiệu bí mật là

Kim Cương Giới. Liền dùng Pháp Đại Quán Đỉnh của Kim Cương mà làm quán đỉnh

Bấy giờ Kim Cương Giới Đại Bồ Tát bạch với các Như Lai rằng: “Thế Tôn! Con thấy tất cả Thân Như Lai tức là thân của mình”

Các Như Lai nói: “Đại Sĩ! Các tướng đầy đủ của Tát Đỏa Kim Cương, như Lý nên quán ảnh tượng của chư Phật. Nên dùng Tự Tính Thành Tựu Đại Minh như vậy, tùy sự ưa thích mà tụng Đại Minh là:

“Án, dã tha, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tát-đát tha, khiếm (2)”

OṂ – YATHĀ SARVA-TATHĀGATA STATHĀHAṂ

Thời các Như Lai nói như vậy xong. Kim Cương Giới Đại Bồ Tát ấy dùng tất cả Thân Như Lai tức là thân của mình đem thành Chính Giác, hướng về tất cả Như Lai đỉnh lễ khắp xong rồi tác bạch lời này: “Nguyện xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai gia trì cho con, con đã hiện thành Chính Đẳng Chính Giác, khiến được bền chắc tất cả nơi tạo làm”

Thời các Như Lai liền nhập vào trong Tát Đỏa Kim Cương thuộc Như Lai của Kim Cương Giới.

Bấy giờ Cụ Đức Kim Cương Giới Đại Bồ Tát ở trong khoảng sát na dùng Trí bình đẳng của tất cả Như Lai hiện thành Chính Giác xong, liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bình Đẳng Tối Thượng Trí Ấn Bí Mật Tam Muội hiện chứng Pháp, Trí bình đẳng ,Tự Tính trong sạch của tất cả Như Lai. Thành tựu, tất cả Bình Đẳng, Trí Tự Tính Quang Minh của tất cả Như Lai. Chính vì thế cho nên thành mãn Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.

Thời các Như Lai liền từ trong Tát Đỏa Kim Cương của tất cả Như Lai xuất ra, cầm giữ báu Đại Ma Ni của Hư Không Tạng tạo làm quán đỉnh. Từ Pháp Trí của Quán Tự Tại phát sinh tất cả mọi loại sự nghiệp của Như Lai. Khéo an lập xong đều đi đến trong lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong trên đỉnh núi Tu Di.

Lúc đó Kim Cương Giới Như Lai được nơi gia trì của tất cả Như Lai xong, ở trong Tòa Sư Tử của tất cả Như Lai tùy theo các phương diện, như lý an trụ.

Bấy giờ A Súc Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Quán Tự Tại Vương Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai là các Như Lai dùng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai thành thân Sở Gia Trì của tất cả Như Lai.Vì khéo thông đạt tất cả bình đẳng cho nên hướng về tất cả Phương quan sát khắp cả. Ở bốn phương ấy, tùy theo phương mà ngồi.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng Tâm Phổ Hiền của tất cả Như Lai chứng giác chưa lâu xong, thọ nhận quán đỉnh tối thượng của báu Đại Ma Ni được sinh trong hư không của tất cả Như Lai, trì giữ Ba La Mật Đa tối thượng thuộc Pháp Trí Quán Tự Tại của tất cả Như Lai xong, Ở trong Giáo vô ngại Bất Không thuộc mọi loại sự nghiệp của tất cả Như Lai, viên mãn việc làm, viên mãn niềm vui của Ý. Vị tự thân của tất cả Như Lai gia trì cho nên liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Tát Đỏa gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội tức là tất cả Như Lai Tâm từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh đó là:

“Phộc nhật-la tát đỏa”

VAJRA-SATVA

Vừa mới ra khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Cụ Đức Phổ Hiền Đại Bồ Tát thành rất nhiều vành trăng đồng thời xuất hiện tịnh khắp Tâm Đại Bồ Đề của tất cả Hữu Tình xong, ở vòng quanh tất cả Như Lai mà trụ. Các vành trăng ấy từ Trí Kim Cương của tất cả Như Lai xuất ra liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, dùng sự bền chắc của Tính Phổ Hiền cho nên an trụ nơi Tát Đỏa Kim Cương Tam Ma Địa, dùng nơi gia trì của tất cả Như Lai hợp làm một Thể thành vòng hoa Ngũ Phong Quang Minh lớn vòng khắp hết cõi hư không, trong đó hiện ra Kim Cương thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai tạo thành tướng chày Kim Cương. Tướng đấy từ trái tim của tất cả Như Lai xuất ra xong trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật. Sau đó lại từ trong chày Kim Cương hiện ra ánh sáng tịnh diệu của tướng Kim Cương có đủ mọi loại sắc tướng thù thắng chiếu diệu tràn khắp tất cả Thế Giới. Lại từ Môn Kim Cương Quang Minh hiện ra hình tượng Như Lai nhiều như số bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, tràn khắp Pháp Giới trợ nhau nhập vào rốt ráo tất cả hết cõi Hư Không, tràn khắp tất cả biển mây Thế Giới, đầy đủ Bình Đẳng Trí Thông của tất cả Như Lai, phát sinh Tâm Đại Bồ Đề của tất cả Như Lai, thành biện mọi loại Thắng Hạnh của Phổ Hiền, thừa sự tất cả Như Lai, đi đến Bồ Đề Trường phá nát các quân Ma, chứng thành Quả Đại Bồ Đề bình đẳng vô thượng của tất cả Như Lai, chuyển bánh xe Chính Pháp, ở khắp hết các giới Hữu Tình không dư sót rộng làm tất cả bạt tế lợi lạc, thành tựu Như Lai Tam Muội Trí Thông Tối Thượng Tất Địa, thị hiện Thần Thông du hý của tất cả Như Lai. Dùng Tính Phổ Hiền ở sự bền chắc màu nhiệm của

Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa cho nên hợp làm một Thể. Từ đấy sinh ra thân Phổ Hiền Đại Bồ Tát an trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lạ thay! Thanh tịnh, Ta, Phổ Hiền

Kiên Cố Tát Đỏa tự nhiên sinh

Do kiên cố ấy vốn không thân (không có thân)

Hiện ra thân Kim Cương Tát Đỏa

Lúc đó thân Phổ Hiền Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía trước mặt của tất cả Như Lai, như lý mà trụ, lại thỉnh sự chỉ dạy (Giáo Thị)

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Trí Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa thọ dụng Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến của tất cả Như Lai. Từ phương tiện Đại Trí, sức Đại Tinh Tiến, khởi Tam Muội Đại Trí, chuyển bánh xe Diệu Pháp, rộng vì tất cả khắp hết cái giới Hữu Tình không dư sót làm bạt tế lợi ích. Vì tất cả Chủ Tể khiến khắp cả đắc được sự ưa thích khoái lạc, cho đến được nhóm Bình Đẳng Trí Thông, Tối Thượng Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội, Tất Địa thù thắng… của tất cả Như Lai. Liền đem chày Kim Cương thành tựu của tất cả Như Lai trao cho: Đại Chuyển Luân Vương của tất cả Như Lai, nơi quán đỉnh thuộc lụa là mão báu của tất cả thân Phật vào trong hai lòng bàn tay của Phổ Hiền Đại Bồ Tát . Sau đó tất cả Như Lai liền lập danh hiệu Kim Cương Thủ, dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Thủ mà làm quán đỉnh.

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát hiện tướng nâng nhấc, tay phải đùa giỡn ném chày Kim Cương ấy, an ngang trái tim của mình, làm thế Dũng Tiến, nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Thành tựu chày Kim Cương vô thượng

Nay được trao trong bàn tay ta

Trong Kim Cương trụ tướng Kim Cương

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Bất Không Vương Đại Bồ Tát Tam Muội sinh ra Tát Đỏa gia trì Kim Cương Tam Ma Địa. Đây gọi là Tam Muội Câu Triệu của tất cả Như Lai. Tức tất cả Như Lai Tâm từ trái tim của mình xuất ra, nói Đại Minh là:

“Phộc Nhật-la, la nhạ “

VAJRA-RĀJA

Vừa mới khỏi trái tim của tất cả Như Lai thời Như Thị Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát ấy liền thành móc câu Đại Kim Cương của tất cả Như Lai. Hiện ra xong liền nhập vào trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai hợp làm một Thể. Từ đấy hiện ra tướng móc câu Đại Kim Cương trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật. Sau đó từ trong tướng móc câu Kim Cương ấy hiện ra hình tượng Như Lai nhiều như số bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, ban cho chư Phật Thần Thông Du Hý xong, dùng Tính của Bất Không Vương ở Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa, vì sự bền chắc màu nhiệm cho nên hợp làm một Thể, sinh ra thân Bất Không Vương Đại Bồ Tát trụ ở trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

Lạ thay! Ta, Bất Không Vương này

Kim Cương sinh ra Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương)

Quán sát tràn khắp tất cả Phật Bình đẳng đều triệu làm thành tựu.

Lúc đó Thân Bất Không Vương Đại Bồ Tát từ trái tim của Đức Thế Tôn hạ xuống, ở trong vành trăng phía bên phải của tất cả Như Lai, như lý mà trụ, lại thỉnh sự chỉ dạy (giáo thị)

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Thỉnh Triệu Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa dùng Tam Muội Thỉnh Triệu của tất cả Như Lai đối với khắp hết các giới Hữu Tình không dư sót, câu triệu tràn khắp để làm lợi ích, thảy khiến đắc được khoái lạc ưa thích, cho đến khiến được tất cả Như Lai tập hội gia trì Tất Địa tối thắng. Sau đó đem móc câu Đại Kim Cương ấy trao vào trong hai lòng bàn tay của Bất Không Vương Đại Bồ Tát. Thời các Như Lai liền lập danh hiệu Kim Cương Câu, dùng Pháp Quán Đỉnh của Kim Cương Câu mà làm quán đỉnh.

Bấy giờ Kim Cương Câu Bồ Tát Ma Ha Tát liền dùng móc câu Đại Kim Cương đã thọ nhận, triệu khắp tất cả Như Lai. Nói Tụng này là:

Đây là tất cả Đại Giác Tôn

Trí Kim Cương tối thắng vô thượng Hết thảy chư Phật, việc thành tựu Tất Địa tối thắng đều hay triệu.

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_