Phổ Cúng Dường Ấn

Phổ Cúng Dường Ấn cúng dường Bản Tôn với chúng Thánh.

Hai tay cài chéo phần đầu tiên của mười ngón tay

Kết Ấn thành xong, tụng Mật Ngữ. Suy nghĩ từ Ấn tuôn ra mọi loại biển mây cúng dường: Nhóm kỹ nhạc, Ca, Vũ, Hy Hý…màu nhiệm của cõi Trời. Quần áo, thức ăn uống, đèn sáng, Át Già, Hiền Bình, Kiếp Thụ, phan báu, phướng, lọng, các loại báu màu nhiệm của cõi Trời, hết thảy vật thọ dụng của tất cả Người, Trời… rất nhiều vật cúng dường khác nhau như vật cúng dường mà Đại Thừa Khế Kinh đã nói, vòng khắp tất cả Thế Giới, tận Hư Không Giới, Pháp Giới… tràn đầy tất cả cõi nước nhiều như bụi nhỏ, ở trước mặt mỗi một Thánh Giả trong Hải Hội của chư Phật, đều có cúng dường chân thật.

Tụng Mật Ngữ này là:

“Nẵng mạc tát phộc một đà, mạo địa tát đát-phộc nam. Tát phộc tha khiếm, ốt-na nga đế, sa-phả la hứ hàm, nga nga nẵng kiếm, sa-phộc ha”

NAMAḤ SARVĀ BUDDHA BODHI-SATVĀNĀṂ_ SARVATHĀ KHAṂ UDGATE SPHARAṆA HĪMAṂ GAGANAKAṂ SVĀHĀ

_Cúng dường xong, mỗi mỗi quán tưởng rõ Bản Tôn kèm các quyến thuộc. Liền tụng Tán này tán dương Công Đức vô lượng của Thánh Giả.

“Ma ha ma lá dã, chiến noa dã, vĩ nễ-dã, lá nhạ dã, sa đà phệ nột nạn đá nẵng ma ca dạ dã, nẵng ma tất-đế phộc nhật-la bá noa duệ”

MAHĀ-BALĀYA CAṆḌĀYA VIDYA-RĀJA ṢAḌAVA-UD-DAṆḌA NĀMA-KĀYĀYA_ NAMAḤ STHITA-VAJRA-PĀṆĀYE