Kim Cương Đăng Ấn

Kim Cương Đăng Ấn phụng hiến Bản Tôn với chúng Thánh. Ấn ấy dùng tay phải nắm quyền, duỗi Nhẫn Độ (ngón giữa phải), đem Thiền (ngón cái phải) vịn bên cạnh vạch giữa của Nhẫn (ngón giữa phải), xoay theo bên phải, chiếu soi.

Liền tác Quán này: từ Ấn tuôn ra vô lượng biển mây đèn Kim Cương vòng khắp tất cả Thế Giới, tận Hư Không Giới, Pháp Giới… tràn đầy tất cả cõi nước nhiều như bụi nhỏ, ở trước mặt mỗi một Thánh Giả trong Đại Hải Hội của Phật, thành tựu cúng dường rộng lớn.

Dùng Ấn nảy gia trì vào một cái đèn, liền thành biển mây đèn Kim Cương, hay vòng khắp, cúng dường chiếu sáng Hải Hội của chúng Thánh trong tất cả cõi Phật.

Tụng Mật Ngữ này là:

“Án, nhập-phộc la, mãng lý nễ, niệp bả, thức khế, sa-phộc ha”

OṂ_ JVALA-MĀLINI DĪPA-ŚIKHI SVĀHĀ

Do Mật Ngữ, Ấn này gia trì cho nên mau được năm loại mắt thanh tịnh của Như Lai.