Bản Tôn Yết Ma Ấn

Trí (ngón cái trái) đè móng Tuệ Độ (ngón út trái), ba ngón còn lại như hình Tam Cổ. Tay phải cũng như vậy, bên phải đè bên trái, giao chéo cánh tay

Mật Ngôn là:

“Án, a mật-lý đế, hồng, phát tra”

OṂ_ AMṚTE HŪṂ PHAṬ

Do Mật Ngữ, Ấn này gia trì cho nên thân của mình ngang đồng với Cam Lộ Tôn (Amṛta-nātha), tùy theo ý ưa thích, quán niệm bốn cánh tay, tám cánh tay cho đến hai cánh tay, ngàn cánh tay. Trụ Bản Tôn Du Già Tam Ma Địa càng nên trong sáng rõ ràng.