KINH HIỀN KIẾP

(CÒN CÓ TÊN LÀ KINH TAM-MUỘI BẠT-ĐÀ-KIẾP. ĐỜI TẤN GỌI LÀ KINH HIỀN KIẾP ĐỊNH Ý)

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam Tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 11: NÓI VỀ BA MƯƠI HAI TƯỚNG

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Thế nào gọi là trụ một cách vững chắc, thể hiện sự bằng phẳng, an ổn tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Thích hợp từ những vùng đất bằng phẳng cất bước đi về phía trước thể hiện việc nhớ nghĩ, ham chuộng các pháp Tam-muội, đó là phước báo của Bố thí.

Như tạo lập sự an ổn, khuyến hóa mọi người, khiến họ không còn trở lại cảnh khổ não nguy hại, dứt trọn mọi nẻo âu lo, đó là phước báo của Trì giới.

Hết thảy mọi người cũng không thể làm cho dao động, tâm không dấy sân hận, ý hòa hợp với dung mạo tươi vui, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Nẻo tạo lập của ý nguyện là nhằm phụng hành các pháp của bậc Khai sĩ, không vì sự khó nhọc nên đối với con đường hành hóa phía trước dù có chướng ngại cũng không thoái chuyển, đó là phước báo của Tinh tấn.

Phát triển, làm rõ sự hâm mộ yêu thích đạo Chánh giác Vô thượng, khiến cho chúng sinh được an vui, nên nêu bày rộng khắp các pháp thiền định, đó là phước báo của Nhất tâm.

Nêu giảng về các nẻo báo ứng của nơi chốn sinh ra, luôn được thấy chư Phật để tham vấn và thọ nhận chánh pháp của đạo lớn, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là có hàng ngàn dấu bánh xe đi lại, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như đem hết thảy mọi sở hữu của chúng vật, đem từng ấy loại bánh xe dùng vào việc bố thí để đạt đến phước báo tướng bánh xe ngàn căm, đó là phước báo của Bố thí.

Hoặc như trưng bày vô số nhan sắc, mỗi mỗi đều kỳ lạ, đặc biệt, tươi đẹp tuyệt diệu, bản thân ở trong chốn ấy mà không hề hủy hoại, đó là phước báo của Trì giới.

Như tạo ra các phẩm loại khác lạ, với từng ấy loại mùi hương mà tâm không dấy khởi tham đắm, ý không hề tăng giảm, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Đối với kẻ siêng năng tu tập mà nhằm thể hiện chí nguyện kiên trì, cũng như vị Thuật sư nắm giữ một tấm bình phong to lớn, nhờ vào một chiếc bè nổi nhỏ hẹp mà nhẹ nhàng vượt qua sông cùng với đám quyến thuộc thảy đều an lành, đó là phước báo của Tinh tấn.

Hoặc như đem vầng ánh sáng chiếu tỏa rực rỡ khắp xa gần, thông suốt cả mười phương, do đó mà đạt được tự tại, đó là phước báo của Nhất tâm.

Hoặc nâng cao vầng ánh sáng lớn tỏa chiếu khiến cho tất cả mọi người đều được đội ân, sẽ đạt được nẻo sáng của Bậc Giác Ngộ, xua tan mọi thứ tăm tối, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là da thịt mềm mại tu cac pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như đem văn tự nơi sách vở, loại bỏ những gì trái với nẻo tịch tĩnh vắng lặng, dùng để giáo hóa hết thảy chúng sinh, chỉ rõ cho họ về nẻo tội phước, đó là phước báo của Bố thí.

Hoặc dựa vào ngôn ngữ để giáo hóa khiến người nghe quy kính phụng hành chân chánh, không đem những ý nghĩa hư trá để dẫn dắt họ, đó là phước báo của Trì giới.

Dùng đầy đủ cái gốc của mọi công đức đi đến với bậc Than minh thâm diệu mà không dấy tâm hủy diệt, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như đem sự thật vượt qua mọi lỗi lầm của các thứ xấu ác, đạt đến con đường hóa độ dẫn dắt thích hợp của bậc Khai sĩ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Dứt mọi sân hận, đạt được đầy đủ công đức, dung mạo hòa nhã tươi vui, hết mực thích thú trong việc giữ gìn chánh pháp, tâm không tham đắm, đó là phước báo của Nhất tâm.

Ở ngay nơi chốn sinh tử mà vẫn tạo được an lạc hòa hợp để giáo hóa hạng ngu muội tăm tối, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là dưới bàn chân bằng phẳng tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như ở dưới bàn chân bằng phẳng nên nơi chốn đi đến không gặp khó khăn, bàn chân giẫm qua mọi nẻo không hề làm hại các loài côn trùng, sâu kiến, đó là phước báo của Bố thí.

Lúc cất bước ra đi, tâm luôn thư thái ung dung, con đường hành hóa luôn đúng pháp, thể hiện tâm nhân hòa, đó là phước báo của Trì giới.

Lúc bắt đầu khởi hành dáng dấp an nhiên uy nghi hết mực, tánh không vội vàng cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, hổ thẹn, đó là phước báo của Tinh tấn.

Lúc cất bước lên đường phước đức lan tỏa rộng khắp ví như hư không dùng để cứu độ chúng sinh, đó là phước báo của Nhất tâm.

Nơi đáy bàn chân đầy đặn thể hiện sự sung mãn của mọi công đức phước báo ro ràng vượt khỏi mọi giới mốc, biên vực, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là những ngón tay thon dài tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như các ngón tay dài, đẹp, chính là đức từ nhiều đời trước ở chỗ dứt sạch mọi thứ xấu ác cấu uế, đều là từ công đức của sự báo ứng do bố thí, đó là phước báo của Bố thí.

Các ngón tay thon nhọn đẹp đẽ chính do sự tích lũy dần dà một cách tương ứng, chứ không rơi vào tà loại của mọi hành xử an lạc từ thân mạng những đời trước, đó là phước báo của Trì giới.

Chính từ sự ứng hợp công đức như vậy, nên các ngón tay dài thuận hợp là biểu hiện của sự rực rỡ nhu hòa tuyệt diệu, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Đức hạnh tương ứng với những ngón tay dài vi diệu, đó là sự tích lũy dần dần của mọi nẻo tinh tế, linh hoạt, dứt hết mọi thô thiển của diệu lý nơi văn tự, đó là phước báo của Tinh tấn.

Những ngón tay dài là biểu hiện cho sự an lành, kẻ trông thấy thảy đều vui thích quy kính, không ai là không cảm nhận sự tốt đẹp, lợi lạc, đó là phước báo của Nhất tâm.

Những ngón tay ấy tươi sáng, đằm thắm, biểu hiện một cách tuần tự về sự hòa thuận, chân chánh, bình đẳng không chút vọng loạn, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là nơi chân tay có những màng da nối giữa các ngón, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Chân tay tròn đầy, bằng phẳng mà có màng mỏng giữa các ngón ấy, là phước báo từ nhiều đời trước thực hành bố thí, đều luôn dốc tâm đầy đủ trong việc cứu giúp muôn loài, đó là phước báo của Bố thí.

Như các ngón tay chân đều bằng phẳng là biểu hiện cho sự tạo lập an ổn, dứt hết nẻo bất chánh trong mọi nhận thức, tâm luon vui vẻ, đó là phước báo của Trì giới.

Chân tay không chút tỳ vết, hết mực đẹp đẽ, thanh tịnh, là gốc của mọi hành xử nhân hòa, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Chân tay của Phật đều óng ánh màu vàng ròng là vì không bị bụi đất cũng như các thứ phiền não bám nhiễm, từ thời xa xưa đã dốc chí tu tập không hề biếng trễ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Chân tay mềm mại mà không thô xấu, hơn nữa lại tươi sáng đằm thắm, hết mực đẹp đẽ, đó là phước báo của Nhất tâm.

Chân tay ấy tươi đẹp, rạng rỡ xinh xắn, đem so với mọi người thì đều hơn hẳn, ai trông thấy cũng đều sinh tâm hoan hỷ, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là đầu gối tròn trịa đầy đặn, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Đầu gối ấy nhô cao và thẳng chính là sự tích lũy chuyển biến dần đến chỗ tối thượng, đầy đủ khắp mọi thứ khác thường, thể hien nơi đức hạnh thù thắng, tuyệt diệu, không ai trông thấy mà không kính mộ, quy ngưỡng, đó là phước báo của Bố thí.

Đầu gối ấy an ổn, hòa hợp, không cùng nghiêng sát với nhau, đó là phước báo của Trì giới.

Chân tay thon dài đẹp đẽ, mọi sự tiến lùi đều luôn thích ứng, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Luôn thể hiện tâm nhân từ, mọi nẻo đi đứng tới lui đều toát lên sự an ổn hòa hợp ung dung không chút hấp tấp vội vã, đó là phước báo của Tinh tấn.

Tu tập theo nẻo bình đẳng, chân chánh, không ngã theo lối tà, luôn thực hành đúng con đường tịch tĩnh an nhiên, đó là phước báo của Nhất tâm.

Mọi người trông thấy tất sinh hoan hỷ vì hình tượng luôn tươi sáng, rõ rệt, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là tịch tĩnh, ẩn giấu tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Sự tịch tĩnh ẩn giấu ấy là biểu hiện của sự an định hòa hợp của bao thứ ánh sáng màu sắc rực rỡ chói lọi mà không hiện ra nơi thân hình, đó là phước báo của Bố thí.

Tính chất tịch tĩnh ấy chính là đem sự thanh tịnh làm thắm đượm tất cả muôn loài khiến thảy đều đội ân, đó là phước báo của Trì giới.

Như các lông trên thân đều xoay về phía tay phải là thể hiện cho mỗi mỗi nẻo hành xử đều bình đẳng, chân chánh, dứt mọi tà hạnh, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Đức ấy lồng lộng, ở những nơi chốn đi đến luôn ứng hiện biến hóa thích hợp để độ người, đó là phước báo của Tinh tấn.

Như ánh sáng lan tỏa khắp không một nơi nào mà không chiếu tỏ đem lại an ổn cho mọi xứ sở, đó là phước báo của Nhất tâm.

Khiến cho người khác trông thấy các điềm lành ứng hiện dẫn đến việc quy kính Bậc Giác Ngộ vô thượng, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là rốn sâu tròn, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như nẻo tu tập mỗi ngày luôn tăng tiến, từ bước đầu cho đến nẻo huyền diệu sâu xa, đạt tới đạo giác ngộ lớn lao, đó là phước báo của Bố thí.

Đức của uy thần ấy thể hiện ở sự điềm tĩnh, an nhiên, vô úy, tâm không chút vướng mắc nào, đó là phước báo của Trì giới.

Nẻo tuân phụng luôn uyển chuyển, mềm dịu sâu xa dẫn đến sự hòa hợp, bình đẳng, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Mọi hành động thường đầy đủ không hề biết sợ hãi, đó là phước báo của Tinh tấn.

Cũng như đóa hoa tươi đẹp mềm mại dịu dàng, thuận hợp an lạc, thể hiện trên sự tinh cần, chuyên nhất, không lạc vào chốn mê lầm đó là phước báo của Nhất tâm.

Ron sâu và tròn ấy không thể hủy hoại, thể hiện cho sự đem lại lợi ích lâu dài cho tất cả muôn loài, thực hành không hề bị tổn giảm, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là nơi mỗi mỗi chân lông trên thân đều phát sinh màu sắc xanh, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Những lông ấy hướng lên trên, xoay theo phía phải thể hiện sự thanh tịnh, chân chánh, thuận lý, độc lập, đó là phước báo của Bố thí.

Như tóc có màu xanh sẫm tươi thắm đẹp đẽ, ai trông thấy cũng đều vui thích, đó là phước báo của Trì giới.

Lông trên người mềm mại, dịu mịn thể hiện sự nhuần thấm bao lớp ánh sáng rực rỡ, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Sắc diện ấy luôn trong lành tươi tắn vì đã dứt hết mọi cấu nhiễm của bụi bặm, phiền não, đó là phước báo của Tinh tấn.

Màu sắc của lông trên thân mềm mại đẹp đẽ, mỗi mỗi lông đều xoay về phía phải, đó là phước báo của Nhất tâm.

Mỗi mỗi chân lông đều đứng riêng nhau, không xen tạp, không xiên sát vào nhau, thảy đều đặn, thắng tắp, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là thân sắc ánh màu vàng ròng, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Màu sắc óng ánh ấy như màu lửa tóe lên từ vàng, đó là phước báo của Bố thí.

Tính chất mềm dịu đằm thắm của màu sắc ấy thể hiện một thân tâm đã dứt sạch mọi thứ thô bạo xấu ác, đó là phước báo của Trì giới.

Thanh tịnh không chút cáu bợn, màu sắc ấy còn hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Ánh sáng ấy rực rỡ chói lọi như ánh sáng mặt trời chiếu tỏa khắp chốn xa gần, đó là phước báo của Tinh tấn.

Dứt sạch mọi bụi bặm cấu nhiễm là do thân tâm luôn thanh tịnh trong sáng, đó là phước báo của Nhất tâm.

Ánh sáng ấy dịu dàng màu sắc hòa hợp một cách rực rỡ tươi đẹp, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là nơi ngực bụng giống như sư tử, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như thân tướng trọn đủ không hề thiếu mất hay giảm sút, đó là phước báo của Bố thí.

Thân gồm đủ các tướng tốt đẹp hết mực thể hiện tính chất lồng lộng của đức hạnh, đó là phước báo của Trì giới.

Thân tướng luôn thể hiện sự kiên cường, không ai có thể xâm phạm đến được, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Mọi người xem thấy thảy đều quy kính chiêm ngưỡng không biết chán, đó là phước báo của Tinh tấn.

Thân tướng ấy lớn lao mênh mông, cũng như những gì khó có thể đạt tới, đó là phước báo của Nhất tâm.

Thân tướng không gì có thể hủy hoại được vì rắn chắc như kim cương, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là thường bày tỏ điều thiện, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Thân tướng trong mọi lúc hành động đều luôn đầy đủ, sung mãn, đó là phước báo của Bố thí.

Thân tướng tôn quý, an lành viên mãn khong gì có thể sánh được, đó là phước báo của Trì giới.

Đoan nghiêm, tốt đẹp tuyệt vời khiến người trông thấy đều vui mừng thích thú, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Mọi hành động tạo nên đức hạnh thể hiện sự bình đẳng đầy đủ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Tính chất kết hợp của thân tướng, sắc màu tốt đẹp ấy cũng như từ nhiều thứ châu báu người thợ giỏi sẽ tạo nên bức họa đẹp, đó là phước báo của Nhất tâm.

Mềm mại, sáng to, trong lành không chút cấu bẩn, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là phước báo có cánh tay thon dài, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như thân ấy luôn tỏa ra mùi thơm xông khắp, không bao giờ dứt, hết thảy mọi người đều nghe biết, đó là phước báo của Bố thí.

Trụ nơi chân thật an định, đúng hướng, không gì có thể lay động, đó là phước báo của Trì giới.

Thuận hợp, ung dung, vững chắc, thể hiện ở chỗ tâm không rời nẻo điều hòa, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như đem tính chất thon dài đẹp đẽ của cánh tay so với mọi loài thì đấy là sự siêu việt khác lạ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Bước đi khoan thai, cánh tay dài quá gối được cả trời người tôn phụng, đó là phước báo của Nhất tâm.

Hiện thân nhu hòa đằm thắm, sáng tỏ rực rỡ soi tỏ khắp tất cả, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là xương đầu gối tròn chắc, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như thân tướng ấy có đầu gối tròn trịa chắc chắn là biểu hiện cho sự thuận hợp, hòa nhã, tươi đẹp của tâm Từ bi và ý chí hòa hợp, đó là phước báo của Bố thí.

Độc lập, an nhiên, không gì có thể lôi kéo, luôn được tự tại, đó là phước báo của Trì giới.

Đầy đủ năng lực để nhận thức phân biệt, nơi chốn hành hóa luôn an lạc hết mực, dứt sạch mọi hoạn nạn, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Thân tướng cân đối, đều, thẳng, các chi thể chắc chắn, hài hòa, đó là phước báo của Tinh tấn.

Uy quang lồng lộng thể hiện nơi “Đảnh tướng vô kiến”, đó là phước báo của Nhất tâm.

Hết thảy chúng sinh xem thấy đều khởi tâm quy ngưỡng, không ai là không yêu kính, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là đầu óc dung hợp một các sung mãn, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như do sự giác ngộ dần dần đến viên mãn mà hết thảy mọi công đức đều được thành tựu, đó là phước báo của Bố thí.

Tâm an trụ vào chân lý vững chắc, luôn mang lòng hòa hợp an lạc, đó là phước báo của Trì giới.

Trong lành như ngọc minh châu tự nó tỏa sáng rực rỡ, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như đem tâm bình đẳng mà phát huy quá trình tu tập hành hóa không hề biếng trễ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Các nghiệp về thân, khẩu luôn nhu hòa, tâm thường an lạc yên định, đó là phước báo của Nhất tâm.

Hòa hợp nhuần đượm với vô số trường hợp phá diệt nên không một ai có thể hủy hoại được, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là khớp xương chắc như móc khóa, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như thấy mọi loài mong cầu, tâm luôn hòa thuận vui vẻ, đó là phước báo của Bố thí.

Dần dà dùng sự giác ngộ để vui vẻ xua trừ những thứ thấp kém, đó là phước báo của Trì giới.

Đức hạnh lớn lao ấy nơi mỗi mỗi nẻo hành hóa đều thể hiện đầy đủ cùng khắp, khó nương tựa nơi đạo pháp mà thành tựu quá trình hành hóa, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như đối với các trường hợp nêu bày thuyết giảng để cùng đi với sự thỏa thuận đồng ý thì thảy hòa hợp, bình đẳng để nhận lấy những hiểu biết thích ứng, từ đấy dốc chí thực hiện, đó là phước báo của Tinh tấn.

Như về anh hào quang màu xanh sậm sáng rực, từ đấy chiếu tỏa đến tận những nơi chốn xa xôi, đó là phước báo của Nhất tâm.

Như khiến cho hết thảy chúng sinh ở thế gian bị ba thứ phiền não mê lầm trói buộc ngăn trở, đều tự mình đạt được giải thoát, nên chiêm ngưỡng không hề biết chán, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là răng lớn, trắng và trong, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như răng hết mực trắng, trong, dày khít đều đặn nhau, đó là phước báo của Bố thí.

Trắng trong, đẹp đẽ, không có chút cấu bẩn là thể hiện cho sự nhu hòa đằm thắm của lời nói, đó là phước báo của Trì giới.

Luôn thuận hợp theo thứ lớp cũng giống như đóa hoa sen trắng biểu hiện cho sự bình đẳng an ổn, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Răng hết mực trắng và rắn chắc không xen lẫn một vết đen nào, đó là phước báo của Tinh tấn.

Chỗ cứu giup để tạo lập được sự an lạc lớn lao dứt mọi nguy khốn, đó là phước báo của Nhất tâm.

Thân tướng, do tính chất mềm mại, tươi sáng đằm thắm nên khiến cho mọi loài chiêm ngưỡng cái vẻ sáng rực rỡ ấy, chưa từng tỏ ý chán nản, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là răng lớn và đều đặn, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như phần dưới của răng đều đặn bằng phẳng là thể hiện cho tính không nghiêng về nẻo tà, đó là phước báo của Bố thí.

Trên dưới đều trắng trong, đều đặn, hài hòa nên không hề có chút thô kệch, đó là phước báo của Trì giới.

Răng lần lượt khít đều nhau, không có chỗ cách, thể hiện tính chất dứt mọi thọ nhận, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như răng ấy rắn chắc, bằng đều, không cao thấp, đó là phước báo của Tinh tấn.

Răng ấy không hư hủy, là thể hiện cho tinh thần kiên cố, dũng mãnh tốt đẹp, đó là phước báo của Nhất tâm.

Toàn bộ răng cả phần trên dưới đều bằng phẳng, hài hòa, thể hiện sự an ổn bền chắc, ai trông thấy cũng đều dấy tâm vui vẻ, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu phap Độ vô cực.

–Thế nào gọi là có bốn mươi cái răng, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như bốn mươi cái răng ấy, bằng, thẳng, đều đặn không giảm là thể hiện cho sự đầy đủ sung mãn, đó là phước báo của Bố thí.

Răng không nghiêng, xiêng mà hết mực thẳng hàng, đều đặn như dòng nước trong, đó là phước báo của Trì giới.

Như răng ấy đẹp đẽ, thù thắng, so với mọi người không ai sánh được, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như răng ấy là biểu hiện cho sự thông suốt truyền đạt khắp nơi, không một chốn nào bị ngăn ngại, đều đạt an định, đó là phước báo của Tinh tấn.

Răng tạo ra mọi sự an lành, không ai trông thấy mà không đạt được nhiều lợi lạc, đó là phước báo của Nhất tâm.

Răng ấy hết mực rắn chắc, không gì có thể làm cho lay động, có khả năng đem lại vui vẻ cho tâm ý mọi người, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là phước báo có lưỡi dài rộng, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như thời gian còn là Bồ-tát, tai lắng nghe kinh điển liền có thể phân biệt để nêu bày những lời nói quan trọng, đó là phước báo của Bố thí.

Trừ bỏ phần cấu uế trên lưỡi mới có thể truyền tụng lời Phật dạy, do miệng đã thanh tịnh nên nêu giảng được diệu nghĩa, đó là phước báo của Trì giới.

Miệng thuyết giảng luôn thể hiện sự bình đẳng, dứt mọi thiên lệch theo bè nhóm, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Lưỡi hết mực dài rộng, màu sắc như hoa sen tươi thắm rực rỡ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Tướng ấy luôn sinh ra mọi kỳ diệu, mỗi mỗi vẻ đều khác lạ, đó  là phước báo của Nhất tâm.

Lưỡi như trăm cánh hoa, ánh sáng và màu sắc tươi đẹp lạ lùng, như ánh sáng mặt trời chiếu tỏa đến khắp chốn xa xôi, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là phước báo có âm thanh như bậc Phạm thiên, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Hành hóa Đại Bồ-tát cần nêu bày giảng thuyết kinh điển nên cao giọng vang lời để khiến cho mọi người được nghe, mọi nẻo đều thông tỏ không chút hồ nghi, đó là phước báo của Bố thí.

Âm vang của lời giảng thuyết thật đáng yêu kính, người nghe không ai là không hoan hỷ, đó là phước báo của Trì giới.

Có bao nhiêu thứ, loại âm thanh, thảy đều mỗi mỗi nêu bày đầy đủ, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Âm thanh dịu dàng hòa hợp thật chưa từng có, không gì có thể sánh kịp, đó là phước báo của Tinh tấn.

Âm thanh luôn điều hòa, ngôn từ an lành không hề dứt đoạn, đó là phước báo của Nhất tâm.

Hết thảy âm thanh thuyết giảng ấy đều tốt đẹp, hợp tình thương, hòa nhã, tác động sâu xa vào tâm hồn người nghe, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

Đức Phật nói:

–Lại nữa, này Bồ-tát Hỷ Vương! Thế nào gọi là thân tướng của Như Lai có phước báo vuông vức cân đối, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như thân tâm luôn thuận hợp nên thường đạt được an lạc, hài hòa, đó là phước báo của Bố thí.

Khi thân hoạt động, thân, khẩu, tâm luôn an định, tịch nhiên điều hợp, đó là phước báo của Trì giới.

Như đem mười điều thiện truyền dạy làm hưng thịnh mọi nơi chốn hành hóa, chí hướng đến cõi trời, người, vì sự nghiệp đạo pháp, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Giáo hóa chỉ dẫn tất cả, khai hóa các chúng hội khiến cho không một nơi chốn nào bị sai phạm, đó là phước báo của Tinh tấn.

Âm thanh của tâm Từ bi, tiếng vang dịu dàng đằm thắm, chính là tiếng gọi tình thương đối với chúng sinh, đó là phước báo của Nhất tâm.

Âm thanh nêu giảng chánh pháp giáo hóa muôn loài dứt mọi nẻo hồ nghi, không ai là không thông tỏ, vui thích, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là trong nước miếng gồm có đủ vị thơm ngon, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như đem các thứ thức ăn uống cung cấp cho hết thảy mọi nơi chốn, thì hương vị của thức ăn ấy thật là đặc biệt, khác lạ, có thể thích hợp với mọi người, đó là phước báo của Bố thí.

Ở chỗ thi ân giúp cho người được ăn uống khiến họ đạt được an lạc vui thích, dứt mọi lo khổ, đó là phước báo của Trì giới.

Người thọ nhận tâm luôn hòa đồng với người bố thí không hề dấy ý tưởng tranh cãi, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Nơi chốn bố thí luôn đầy đủ, dù nhiều ít đều phân phối bình đẳng khiến thân không bị quấy khổ, đó là phước báo của Tinh tấn.

Những khi ăn uống các thức ăn vào miệng đều là loại ngon ngọt thơm lành không hề có chút dở, kém, đó là phước báo của Nhất tâm.

Không nóng, không lạnh, mùi vị ấy luôn thích hợp mà lại rất nhẹ nhàng thanh thoát, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là hai má và hàm răng giống sư tử, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như vai và lưng rộng, bằng như hình dáng sư tử đứng riêng biệt trong ba cõi, đó là phước báo của Bố thí.

Bước đi như sư tử, giống như đóa hoa sen màu sắc hết mực tươi sáng đằm thắm, đó là phước báo của Trì giới.

Hoặc như sư tử uyển chuyển tiến bước mà nơi phía trước mặt không gì khiến cho sợ hãi lo lắng, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Sở dĩ hiện rõ cái uy thần lớn lao lồng lộng là nhằm nêu bày tính chất cao tột thù thắng, đó là phước báo của Tinh tấn.

Mọi điều được nêu giảng một cách hoan hỷ thích thú đều khiến cho hết thảy chúng sinh quy kính, đó là phước báo của Nhất tâm.

Đối với những kẻ đã tận mắt trông thấy không ai là không tự mình quy ngưỡng, sắc diện thêm phần tươi vui hơn khi chiêm ngưỡng đức độ, từ đấy tâm tôn phụng kính lễ, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là mắt có lông mi như Ngưu vương, có ánh nhìn như ánh trăng soi tỏ, do tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc đạt được phước báo?

Như đôi mắt ấy vô cùng tinh tế, linh hoạt, kéo dài ra mà tuyệt đẹp, ánh sáng như mặt trăng mới mọc, đó là phước báo của Bố thí.

Mắt đó luôn nhận thức một cách phân minh, thể hiện tính chất vòi vọi của điều lành chắc thật, không một thiếu sót hay thua kém, đó là phước báo của Trì giới.

Đôi mắt ấy trong sáng rực rỡ thể hiện một sự dịu dàng tươi đẹp thù thắng khó có thể so sánh, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Sắc diện dứt sạch mọi khiếp nhược, tươi sáng đằm thắm, đó là phước báo của Tinh tấn.

Dung mạo tươi đẹp, thân hình cân đối, như ánh mặt trời mới ló dạng, đó là phước báo của Nhất tâm.

Ánh sáng như mặt trời mặt trăng chiếu sáng khắp tám phương, soi tỏ khắp mọi chốn tối tăm u ám, không một thứ ánh sáng nao có thể sánh kịp, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là mắt có màu xanh biếc, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như có người trông thấy Phật, trong tâm vui thích, do đấy mà dốc một lòng quy ngưỡng kính lễ đôi mắt ấy, đó là phước báo của Bố thí.

Mọi sự xem xét nhận biết của mắt luôn thể hiện sự tịch tĩnh an định chân chánh hết mực, đó là phước báo của Trì giới.

Đôi mắt tươi đẹp vi diệu, không ai có thể nặng lời mà trái lại xa gần đều kính phục, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Mọi nẻo xem xét của mắt cũng không hề biểu lộ tâm mưu hại mà đều nhằm đem lại lợi ích cho khắp chốn, đó là phước báo của Tinh tấn.

Nhìn xa thấy rộng, tiếp cận mọi nẻo sâu xa huyền bí cởi mở hết thảy bao thứ trói buộc, đó là phước báo của Nhất tâm.

Mọi đối tượng nhận thức đều không biết chán, luôn thể hiện sự bình đẳng, không gì có thể đạt được như vậy, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là lỗ mũi giống như mũi chim anh vũ, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Mũi giống mui chim anh vũ chính là biểu hiện sự sâu xa về tính chất cân đối hài hòa của thân tướng, đó là phước báo của Bố thí.

Luôn tuân giữ các pháp định tịch tĩnh dứt mọi nẻo tà vạy, sai trái, đó là phước báo của Trì giới.

Lỗ mũi tươi đẹp, cân đối, sáng tỏa như ngọc báu minh châu, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Mềm mại, uy nghi gồm đủ, là thể hiện của tâm nhân hòa, sự nhẫn nhục đích thực, không ai là không quy ngưỡng tôn phụng, đó là phước báo của Tinh tấn.

Mọi người trông thấy thảy đều không ngừng bày tỏ tâm yêu mến tôn kính, hầu như không biết chán, đó là phước báo của Nhất tâm.

Ý lìa bỏ mọi nơi chốn nhớ nghĩ, thọ nhận, mọi đối tượng dựa cậy, không lưu giữ các mùi hương, chỉ lấy đạo pháp làm hương vị, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là tướng hảo nhục kế nơi đỉnh đầu, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như nhục kế ấy tròn trịa cân đối, an nhiên, luôn dấy khởi mọi hào quang như ánh sáng mặt trời, nối tiếp không ngừng, đó là phước báo của Bố thí.

Tóc nơi nhục kế ấy có màu sắc xanh sậm, óng ánh thật khó lường, mỗi mỗi sợi tóc đều xoay theo phía phải, đó là phước báo của Trì giới.

Nhục kế ấy luôn hiện ra ánh hào quang sáng chói, rực rỡ, mọi nẻo chiếu tỏa không gì có thể đạt đến tận cùng như vậy, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Nhục kế đó thể hiện sự sung mãn dứt sạch mọi nẻo tà vạy, sai lầm, đứng yên một cách vững chắc an định, đó là phước báo của Tinh tấn.

Sinh động trong sự xoay tròn ấy là biểu hiện cho sự an ổn đích thực, cùng tách rời nhau chứ không cùng lẫn lộn rối rắm, đó là phước báo của Nhất tâm.

Nêu bật ánh sáng rực rỡ luôn tiếp nối, nơi chốn chiếu tỏa thật vô hạn, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là nhục kế của Như Lai, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Tóc có màu sắc xanh như màu xanh sẫm không gì sánh bằng, sinh động, chói lọi còn hơn ánh sáng của ngọc lưu ly, đó là phước báo của Bố thí.

Những sợi tóc ấy xoay tròn theo chiều tay phải, mỗi nét đều thuận hợp với gốc của các căn mà không dựa vào nhau, đó là phước báo của Trì giới.

Thân tướng ấy luôn thanh tịnh, mọi trần cấu không thể bám nhiễm, cũng như hoa sen không bị nhiễm nơi bụi bặm, bùn nước, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Như tướng hảo thứ ba mươi hai, cả chư Thiên trên dưới các cõi cũng không nhìn thấy nơi đỉnh, đó là phước báo của Tinh tấn.

Chúng sinh trong ba cõi không loài nào là không vui mừng khi được thấy rõ các oai đức hiển bày khắp chốn, đó là phước báo của Nhất tâm.

Ngôn từ như trời tuôn mưa, không gì có thể làm cho ô nhiễm được, trong lành như hư không, âm thanh như tiếng sấm rền, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

–Thế nào gọi là ra khỏi thành cất bước dạo chơi, tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?

Như việc riêng mình ra đi thể hiện hiện rõ tính chất không bị trở ngại, đó là phước báo của Bố thí.

Hoặc như dứt trừ mọi nẻo sai trái nên đạt được nhất tâm, dốc hành hóa nhằm đem lại sự an lac rộng lớn nên được gọi là Phật, đó là phước báo của Trì giới.

Vô số chư Thiên các cõi cùng đến chiêm ngưỡng, hết lòng tôn kính, quỳ nơi đất mà hướng về, đó là phước báo của Nhẫn nhục.

Có thể tự giữ gìn lấy mình, mắt không tham đắm đối với sắc trần, đó là phước báo của Tinh tấn.

Dũng mãnh hơn hết, thần túc biến hóa vô cùng, đó là phước báo của Nhất tâm.

Hết thảy mọi sở hữu đều có thể thi ân cứu giúp không chút luyến tiếc, nhằm nêu giảng thông suốt về đạo pháp, đó là phước báo của Trí tuệ.

Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

 

Print Friendly, PDF & Email