KINH HIỀN KIẾP

(CÒN CÓ TÊN LÀ KINH TAM-MUỘI BẠT-ĐÀ-KIẾP. ĐỜI TẤN GỌI LÀ KINH HIỀN KIẾP ĐỊNH Ý)

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam Tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 7

Phẩm 21: SỰ HƯNG LẬP CỦA MỘT NGÀN VỊ PHẬT

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật:

–Lành thay, bạch Thế Tôn! Mong được Thế Tôn nói về danh hiệu của chư Phật trong Hiền kiếp, cùng với cha mẹ của Đức Phật, con cái, thị giả, các vị thượng thủ trong Thánh chúng, các đệ tử, Xálợi, ánh hào quang, thọ mạng ngắn dài, chúng Tỳ-kheo, các hội thuyết pháp được thành lập và thời gian tồn tại, dòng họ của Phật, cách giáo hóa, các kinh pháp lưu truyền khắp nơi, con đường hành hóa độ thoát cho hàng chư Thiên và con người… tất cả khiến cho chúng hội ở đây được nghe, tâm mở ý vui, đều phát tâm Bồ-đề. Vì những nơi chốn nào được Thế Tôn thương xót nhớ nghĩ đến nhiều thì những nơi chốn đó đạt được nhiều an lành.

Hơn nữa, Thế Tôn luôn thể hien tâm Từ bi đối với chư Thiên và mọi người trong mười phương cũng như đối với tất cả chúng sinh.

Lại vì chư Bồ-tát cầu học ở đời về sau này, nếu được nghe, lãnh hội, thọ nhận kinh pháp ấy thì càng tăng thêm an lạc cho sự tu học, chí nguyện càng tôn vinh đạo pháp, nhằm làm hiển lộ ánh sáng giác ngộ lớn lao. Kính mong Thế Tôn hiện tâm Từ bi, một lần nữa nêu bày khiến cho ba cõi cùng được đội ân.

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Hôm nay ta sẽ nói về các điều ấy, các vị hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, dốc tâm để thọ nhận.

Bồ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại chúng đều vâng lời Phật chỉ dạy, nhất tâm tinh chuyên cùng nghe.

Đức Phật nói:

–Về xứ sở cùng chốn sinh của Đức Như Lai Câu-lưu-tôn Chánh

Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, thành tên là Nhân Hiền, là kinh đô của vua, họ là Ca-diếp, cha là Từ-tự-thí, xuất thân từ hàng Phạm chí, mẹ là Duy-da Diệu Thắng, con tên là Thượng Thắng, thị giả tên Giác Ý, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên Duy-đầu, đệ tử có thần túc bậc nhất tên Sao-nhi. Hào quang từ thân tướng của Đức Phật ấy chiếu sáng đến bốn mươi dặm. Hội thứ nhất thuyết pháp giảng kinh cho bốn vạn Tỳ-kheo, hội thứ hai là bảy vạn, hội thứ ba là sáu vạn, đều đắc quả Thanh văn. Lúc Phật tại thế, con người sống đến bốn vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời tám vạn năm, xá-lợi cùng hợp lại đã khiến tạo một ngôi chùa lớn để thờ phụng.

Về xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai Câu-na-hàm Mâu-ni, thành tên là Thượng bị, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thí Tôn, mẹ tên là Thượng Diệu, con tên là Trạch Minh Tập, thị giả tên Cát Thiện, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Tối Thượng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên Bất Xá. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba vạn năm. Hội thứ nhất thuyết pháp giảng kinh cho bảy vạn Tỳ-kheo, hội thứ hai là sáu vạn, hội thứ ba là năm vạn, đều đắc quả A-la-hán. Hào quang của Đức Phật ấy chiếu sáng đến hai mươi dặm, chánh pháp tồn tại ở đời một ngàn năm, xá-lợi cùng hợp lại tạo lập nên một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về xứ sở cùng chốn sinh của Đức Như Lai Ca-diếp, thành tên là Thần thị, ánh hào quang của Phật chiếu sáng mười dặm. Thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phạm Thí, mẹ tên là Kinh Nghiệp, con tên là Đạo Sư, thị giả tên là Phổ Hữu, đệ tử có trí tuệ đứng đầu tên là Khai Minh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Để-xá. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là hai vạn năm, hội thứ nhất thuyet giảng kinh pháp cho hai vạn vị Tỳ-kheo, hội thứ hai một vạn tám ngàn vị, hội thứ ba một vạn sáu ngàn vị, đều được chứng đắc đạo pháp, chánh pháp tồn tại ở đời bảy vạn năm, xá-lợi cùng hợp lại tạo lập một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Bồ-tát Hỷ Vương hãy nghe cho rõ, nay ta nói về xứ sở cùng nơi sinh của Năng Nhân Như Lai tức là ta, thành tên là Ca-duy-la-vệ, thuộc chủng tộc con vua, họ là Cồ-đàm, ánh hào quang tỏa thành vòng tròn chiếu xa bảy thước, cha tên là Bạch Tịnh, mẹ tên là Cực Diệu, con tên là La-vân, thị giả là A-nan, đệ tử có trí tuệ thượng thủ là Xá-lợi-phất, đệ tử có thần túc đệ nhất là Mục-kiền-liên, thọ mạng của con người trong đời nay là một trăm năm, hoặc dài hay ngắn hơn. Hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp cho một ngàn hai trăm năm chục vị Tỳ-kheo, thảy đều chứng đắc đạo quả, xá-lợi sẽ được phân chia đều khắp tám phương thiên hạ, chánh pháp tồn tại ở đời năm trăm năm, tượng pháp cũng tồn tại trong năm trăm năm.

Về xứ sở cùng chốn sinh của Đức Như Lai Từ Thị, thành tên là Diệu ý, là kinh đô của vua, hào quang của Đức Phật ấy chiếu tỏa bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phạm Hồ, mẹ tên là Phạm Kinh, con tên là Đức Lực, thị giả tên là Hải Thị, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Tuệ Quang, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Kiên Tinh Tấn. Phật lúc còn ơ đời, thọ mạng của con người là tám vạn bốn ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có chín mươi sáu ức, thảy đều đắc quả A-la-hán, xá-lợi cùng hợp lại tạo dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám vạn năm.

Về xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai Sư Tử, thành tên là Hoa độ, ánh hào quang của Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Dũng Sư Tử, mẹ tên là Giang Âm, con tên là Đại Lực, thị giả là Thiện Lạc, đệ tử có thần túc bậc nhất là Vũ Thị, đệ tử có trí tuệ bậc nhất là Tuệ Tích. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn năm, hội thứ nhất thuyết pháp cho trăm ức vị Tỳ-kheo, hội thứ hai có chín mươi ức, hội thứ ba có tám mươi ức, đều là hàng Thanh văn cùng được nghe pháp và chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại một ức năm, xá-lợi được phân chia khắp trong tám phương thiên hạ.

Về xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai Quang Diệm, thành tên là Tinh tú chủ, hào quang của Phật tỏa chiếu dến hai ngàn dặm, thuộc dòng con vua, cha tên là Thiện Ý, mẹ tên là Diệu Hoa, con tên là Dĩ Thời, thị giả tên Trường Hỷ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Lôi Hống, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Tôn Giáo. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín vạn năm, hội thứ nhất thuyết pháp có trăm ngàn ức đệ tử, hội thứ hai có chín mươi chín ức, hội thứ ba có chín mươi tám ức, đều đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám vạn năm ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong tám phương thiên hạ.

Về xứ sở cùng chốn sinh của Đức Như Lai Mâu-ni Nhu Nhân, thành tên là Thượng hoa là kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa đến bốn mươi dặm, cha tên là Đại Sơn, mẹ tên là Tu Mãn Quang, con tên là Thượng Bảo, thị giả tên Tôn Thượng, đệ tử có thần túc bac nhất là Siêu Thí, đệ tử có trí tuệ bậc nhất là Khoái Ý. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là sáu vạn năm, hội thứ nhất có đến tám mươi “cai” (vạn vạn) đệ tử nghe pháp, hội thứ hai có bảy mươi ức, hội thứ ba có năm mươi ức, đều đắc quả A-la-hán, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho tám phương thiên hạ.

Về xứ sở cùng nơi sinh của Đức Như Lai Hoa Thị, thành tên là Bạch liên hoa, là kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa đến ba trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Tôn Danh, mẹ tên là Diệu Hoa, con tên là Trí Căn, thị giả tên là Lạc Đạo, đệ tử có thần thông đứng đầu tên Vô Hại, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Pháp Lực. Hội thứ nhất thuyết pháp cho đệ tử gồm sáu trăm ức, hội thứ hai ba mươi lăm ức, hội thứ ba ba mươi bốn ức, đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm mươi vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời đầy đủ trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho tám phương thiên hạ.

Lại có một vị Phật cùng đồng danh hiệu là Như Lai Hoa Thị, về nơi sinh cùng xứ sở thì thành tên là Thậm đại quảng, hào quang của Phật chiếu tỏa bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Hoa Phát, mẹ tên là Pháp Chủ, con tên là Tiên Khiết, thị giả tên là Tâm Niệm, đệ tử đứng đầu về thần túc tên là Hân Lạc, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Thiện Hân Hỷ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín ức năm, hội thứ nhất thuyết pháp có mười bốn ức đệ tử cùng nghe pháp, hội thứ hai mười lăm ức, hội thứ ba mười sáu ức, đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời là mười ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho phương thiên hạ.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thiện Mục, thành

tên là Tạo hiền, là kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa đến bốn trăm tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Trân Bảo, mẹ tên là Ngôn Đàm, con tên là Túc Vương, thị giả tên Thế Ái, đệ tử đứng đầu về thần túc tên là Sư Tử Bộ, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên là Vô Lượng Ý. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn năm, hội thứ nhất thuyết pháp có đến ba mươi cai đệ tử cùng nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi tám cai, hội thứ ba là ba mươi sáu cai, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia rộng rãi đều khắp cho mọi nơi chốn.

Từ đây trở đi cần lưu ý: Từ Đức Như Lai thứ nhất ứng hiện ở đời cho đến vị Phật thứ mười một này, tùy theo mức độ thuần thục của căn cơ chúng sinh mà dẫn dắt giáo hóa họ. Ngoài ra, các vị Phật khác cũng đều như mười một vị này.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kỳ Đạo Sư, thành tên là Tối cẩm, là kinh đô của vua, hào quang của Phật tỏa chiếu đến một ngàn ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Vô Nạn, mẹ tên là Mẫn Thương, con tên là Ái Quang, thị giả tên là Đại Phiếm Lưu, đệ tử đứng đầu về trí tuệ là Thượng Thủ, đệ tử có thần túc bậc nhất là Thị Mẫn. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ngàn ức năm, hội thứ nhất thuyết pháp cho số đệ tử là bảy mươi cai, hội thứ hai la sáu mươi cai, hội thứ ba là năm mươi cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong chín vạn hai ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đại Đa, thành tên là Tục nhân, là kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa đến ba ngàn dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Nội Tiến, mẹ tên là Xả Tật, con tên là Chiếu Minh, thị giả tên là Thiện Tư, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên Vô Nan Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tuế Vô Thanh. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bốn mươi ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm ngàn cai đệ tử cùng đến nghe, từ đó về sau số lượng không thể tính kể hết, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mọi nơi chốn.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đại Lực, thành tên là Bảo uy, hào quang của Phật chiếu tỏa đến một ngàn hai trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Sở Tuyển, mẹ tên là Thậm Uy, con tên là Sư Tử Bộ, thị giả tên là Ái Tử, đệ tử đứng đầu về thần túc tên là Thiện Trụ, đệ tử có trí tuệ bậc nhất tên Tôn Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bốn vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh cho số đệ tử là một cai cùng đến dự nghe, hội thứ hai hai cai, hội thứ ba một cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám vạn bốn ngàn năm, xá-lợi cùng tập hợp lại, lập một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Tú Vương, thành tên là Tử kim, là kinh đô của vua, thuộc dòng Phạm chí, hào quang của Phật chiếu tỏa đến bốn ngàn dặm, cha tên là Thí Quang, mẹ tên là Thiện Ý, con tên là Cúng Dường, thị giả tên là Cần Lực, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Xí Thạnh Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Kiến Lập, hội thứ nhất thuyết kinh với số đệ tử là một trăm ức cùng dự nghe, hội thứ hai chín mươi ức, hội thứ ba tám mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Tu Dược, thành tên Đàm chủ, là kinh đô của vua, hào quang của Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thiện Tịch, mẹ tên là Sở Lạc, con tên là Tu-di Tràng, thị giả tên là Hoa Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tôn Pháp, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Phước Lực. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn bảy ngàn năm, hội thứ nhất thuyết pháp có bảy mươi ức đệ tử cùng nghe, hội thứ hai có sáu mươi chín ức, hội thứ ba có sáu mươi tám ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong sáu vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Danh Xưng Anh, thành tên là Thanh uy, thuộc dòng họ con vua, hào quang Phật tỏa chiếu một trăm hai mươi dặm, cha tên là Quang Diệm, mẹ tên là Đàm Ngôn, con tên là Thượng Hoa, thị giả tên Nhãn Thọ, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Trí Lực, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Sư Tử Lực, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là ba mươi ba cai, hội thứ hai là ba mươi hai cai, hội thứ ba ba mươi mốt cai, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai ức năm, xá-lợi được tập hợp lại và xây một ngôi chùa lớn để thờ.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đại Quang, thành tên là An lạc, hào quang của Phật chiếu tỏa đến một ngàn sáu trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Kim Cang, mẹ tên là Phục Thí, con tên là Lương Điền, thị giả tên Tịch Ý, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đạo Chúng, đệ tử có thần túc bậc nhất là Kiên Nhận. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là tám mươi ức ba ngàn vạn cùng đến nghe, hội thứ hai lại còn nhiều hơn, hội thứ ba là sáu cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba vạn năm, xálợi được phân chia đều khắp cho mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Chiếu Minh, thành tên là An ẩn pháp, hào quang của Phật chiếu tỏa đến ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Danh Xứng, mẹ tên là Thiện Cung, con tên là Phụng Hành, thị giả tên Thượng Thiện Quận, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thiện Hiền, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Lưu Giang. Thời Phật tại thế, thọ mạng cua con người là năm trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh cho số đệ tử là sáu mươi hai cai, hội thứ hai sáu mươi mốt cai, hội thứ ba sáu mươi cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong bốn vạn tám ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Nhật Tạng, thành tên là Hoa chủ, là kinh đô của vua, hào quang của Phật tỏa chiếu đến tám vạn dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phú Hữu, mẹ tên là Diệu Hoa, con tên là Diệm Quang, thị giả tên Tuệ Thượng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Trí Binh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Cương Binh. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy mươi ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm ngàn vị Tỳkheo cùng đến nghe, hội thứ hai là một trăm ức, hội thứ ba thì nhiều như vi trần, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba mươi ưc năm, xá-lợi cùng tập hợp lại thờ phụng nơi một ngôi chùa lớn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Nguyệt Thị, thành tên là Thượng bảo, là kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa ba trăm hai mươi dặm, thuộc dong họ con vua, cha tên là Thanh Bộ, mẹ tên là Dược Tử, con tên là Mãn Túc, thị giả tên Cung Vị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Trí Tối, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nhân Pháp Cung. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có hai ngàn hai trăm ức đệ tử, hội thứ hai có một ngàn bốn trăm ức, hội thứ ba có một ngàn tám trăm ức, hội thứ tư có một ngàn bốn trăm ức, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một vạn một ngàn năm, xá-lợi cùng tập hợp thờ phụng nơi một ngôi chùa lớn.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Quang Chiếu, thành tên là Âm thừa, hào quang của Phật tỏa chiếu đến hai ngàn sáu trăm bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Phước Thí, mẹ tên là Pháp Chủ, con tên là Văn Thượng, thị giả tên Thiện Biện, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vũ Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tuệ Thượng. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi vạn đệ tử, hội thứ hai tám mươi vạn, hội thứ ba chín mươi vạn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong mười vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thiện Chiếu, thành tên là Quang diệm, là kinh đô của vua, hào quang của Phật tỏa chiếu đến sáu trăm bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Nhật Huy, mẹ tên là Nguyệt Thị, con tên là Đại Thần Diệu, thị giả tên là Đa Kiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tuệ Thí, đệ tử có thần túc bậc nhat tên là Sở Tại Các. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn năm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là năm trăm ức, hội thứ hai là bốn trăm ức, hội thứ ba là ba trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo pháp, chánh pháp tồn tại ở đời trong bốn vạn năm ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vô Ưu, thành tên là

Trí tuệ, hào quang của Phật tỏa chiếu đến bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Chấp Hoa, mẹ tên là Pháp Thị, con tên là Chấp Quang, thị giả tên Lạc Âm, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vũ Tích, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thắng Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là hai cai, hội thứ hai có một cai, hội thứ ba có chín mươi lăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong mười ba vạn năm, xá-lợi cùng được tập hợp thờ phụng nơi một ngôi chùa lớn.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Uy Thần, thành tên là Diêm-phù thượng, hào quang của Phật chiếu tỏa ba trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Pham chí, cha tên là Hiền Thiên, mẹ tên là Ái Thí, con tên là Minh Diệm, thị giả tên là Kiến Kính, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thủ Anh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Độ Thế. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba vạn ba ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là tám mươi ức, hội thứ hai là bảy mươi tám ức, hội thứ ba là bảy mươi sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy mươi bảy ức năm, xá-lợi cùng được tập hợp xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Diệm Quang, thành tên là Đăng thị, hào quang của Phật chiếu tỏa khắp đến ngàn cõi Phật, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Kính Pháp, mẹ tên là Liên Hoa Thị, con tên là Nguyệt Hành, thị giả tên Thông Mộ Âm, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đức Thủ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tư Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn bốn ngàn năm, hội thứ nhất thuyết pháp với số đệ tử là mười sáu ức, hội thứ hai có mười bảy ức, hội thứ ba có mười tám ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai mươi mốt – mười vạn năm (hai trăm mười vạn), xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Chấp Hoa, thành tên là Tạo phước, là kinh đô của vua, hào quang của Phật chiếu tỏa đến ba ngàn hai trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Bạch Liên Hoa, mẹ tên là Thi Đức, con tên là Phước Thủ, thị giả tên Hảo Nhan, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vô Lượng Độ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Trọng Vương. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có số đệ tử là chín mươi ức, hội thứ hai có chín mươi chín ức, hội thứ ba có tám mươi tám ức, tất cả đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Huân Quang, thành tên là Liên hoa, là kinh đô của vua, hào quang của Phật tỏa chiếu đến hai ngàn bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Quang Chiếu, mẹ tên là Đức Chí, con tên là Pháp Biện, thị giả tên là Phước Cung, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lưu Ly Tạng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Cực Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh có mười sáu ức đệ tử cùng nghe, hội thứ hai có mười hai ức, hội thứ ba có mười tám ức, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Hiện Nghĩa, thành tên là Đạo ngự, là chốn cai trị của quân vương, hào quang của Phật chiếu tỏa đến hai ngàn bốn trăm tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Nhu Quận, mẹ tên là Kính Thiên, con tên là Đức Xưng, thị giả tên là Phạm Âm, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Huấn Giới Ý, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thắng Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh có đến sáu mươi hai cai đệ tử tham dự, hội thứ hai có bảy mươi cai, hội thứ ba có tám mươi cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đĩnh Diệu, thành tên Bảo cẩm, là kinh đô của vua, hào quang Phật chiếu tỏa đến hai ngàn dặm, thuộc dòng họ con nhà vua, cha tên là Bảo Thí, mẹ tên Diệm Vị, con tên Bảo Tạng, thị giả tên là Ý Duyệt, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên Vô Năng Đương, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Đại Lực.

Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi vạn đệ tử, hội thứ hai có chín mươi vạn, hội thứ ba có một trăm vạn, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tai ở đời trong hai mươi vạn năm, xá-lợi cùng tập hợp xây dựng một ngôi chùa lớn để thờ phụng.

Về chốn sinh và xứ sở của Đức Như Lai Hưng Thịnh, thành tên là Uy quang, hào quang Phật chiếu tỏa bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thiện Hưng, mẹ tên là Khoái Ý, con tên là Thắng Hữu, thị giả tên là Sư Tử Lực, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Quang Ưu Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên Sơn Tích. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bốn vạn năm, hội thứ nhất thuyết pháp có một ức đệ tử, hội thứ hai có hai ức, hội thứ ba có ba ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong chín vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi sinh và xứ sở của Đức Như Lai Hiền Thị, thành tên Chuyên cát, là kinh đô của vua, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Chiên Thí, mẹ tên là Diêm Thượng, con tên là Hùng Thí, thị giả tên Nguyệt Ái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Hải Thị, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Long Lực. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn năm, hội thứ nhất thuyet kinh có hai trăm ba mươi vạn đệ tử, hội thứ hai có ba trăm năm chục vạn, hội thứ ba có ba trăm tám chục vạn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong mười vạn năm, xá-lợi được tập hợp xây cất mot ngôi chùa lớn để thờ phụng.

Về chúng sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thiện Lạc, thành tên là Thiện phú, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thổ Tôn, mẹ tên là Nguyệt Từ, con tên là Pháp Tự Do, thị giả tên là Thế Ái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lôi Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thi Hoa. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba vạn sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có ba mươi ức đệ tử, hội thứ hai có hai vạn tám ngàn, hội thứ ba có hai vạn bảy ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong trăm ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đảnh Kế Thí, thành tên là Thanh thiên, hào quang Phật tỏa chiếu bốn ngàn dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Trọng Vương, mẹ tên là Phi Kỳ Tư, con tên là Sơn Thí, thị giả tên là Nguyệt Thiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Tuệ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Ma Sở Cung. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm ngàn năm, hội thứ nhất giảng kinh có sáu mươi hai ức đệ tử cùng tham dự, hội thứ hai có sáu mươi mốt ức, hội thứ ba có sáu mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy vạn bảy ngàn năm, xá-lợi được tập hợp tạo lập ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai My Gián, thành tên là Duyệt thiên, hào quang Phật tỏa chiếu đến bốn ngàn dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Quốc Trọng, mẹ tên là Tập Thí, con tên là Chánh Thí, thị giả tên là Nguyệt Thiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tuệ Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Cung Nhu. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có sáu mươi hai ức đệ tử, hội thứ hai có sau mươi mốt ức, hội thứ ba có sáu mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy vạn năm, xá-lợi cùng được tập hợp, xây cất một ngôi chùa lớn để tôn thờ.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kiên Cố, thành tên là Phước âm, hào quang Phật chiếu tỏa đến bốn ngàn dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thọ Vương, mẹ tên là Thí San Hô, con tên là Thí Thế, thị giả tên là Thủ Lực, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nguyệt Anh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Động Quang. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn hai ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có trăm ngàn đệ tử cùng tham dự, hội thứ hai có chín vạn, hội thứ ba có tám vạn đệ tử, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai vạn tám ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi sinh và xứ sở của Đức Như Lai Thủ Uy, thành tên là Bảo thị, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Nhu Hoa, mẹ tên là Pháp Thị, con tên là Ái Anh, thị giả tên là Kiên Tấn, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thí Đoạn, đệ tử có thần tuc bậc nhất tên là Nhân Lực. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh có đến một trăm ức đệ tử tham dự, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Nan Thắng, thành tên là Liệu cát, là kinh đô của vua, hào quang Phật chiếu tỏa đến bốn mươi ức dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thanh Thiên, mẹ tên là Phước Thị, con tên là Nguyệt Tịch, thị giả tên là Thành Ái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Bảo Thượng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Lôi Âm. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám ức năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có ba mươi cai đệ tử tham dự, hội thứ hai có năm mươi cai, hội thứ ba có tám mươi cai đệ tử, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám mươi ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mọi nơi chốn trong mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đức Tràng, thành tên là Thiện nhu, là kinh đô của vua, hào quang Phật chiếu tỏa đến hai trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Cung Hữu, mẹ tên là Cư Thế, con tên là Kim Cang Tập, thị giả tên là Bảo Ái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên Nhật Tạng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thừa Ngự. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có đến ba mươi vạn cai đệ tử, hội thứ hai có năm chục vạn cai, hội thứ ba có sáu chục vạn cai đệ tử, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba ức năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Nhàn Tĩnh, thành tên là Bảo diệu, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Việt Bộ, mẹ tên là Vô Sở Tiến, con tên là Nguyệt Huấn, thị giả tên là Lưu Ly Tạng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lực Thiên, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Hỷ Ái. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là trăm ngàn năm.

Như chỗ ứng hiện hành hóa của chư Như Lai đã nêu ở trước, chư Phật còn lại cũng đều như thế. Con đường giáo hóa độ thoát chúng sinh không có gì khác, vì vậy nơi chúng hội ấy chánh pháp ton tại ở đời trong năm mươi vạn năm, quốc độ của Phật đều do các thứ châu báu hợp thành, thảy đều có các thứ châu báu cùng các loại cây báu, có loại cây làm ra y phục ở khắp mọi nơi trong nước. Quốc độ cũng như chỗ sinh của dân chúng không có các nạn của ba đường ác, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kiên Trọng, thành tên là Giai diệu, hào quang Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Bảo Thượng, mẹ tên là Bảo Quang, con tên là Trì Địa, thị giả tên là Tịch Ý, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Âm Thập Lý, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Cát Lợi. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có đến trăm ngàn đệ tử cùng dự, thảy đều chứng đắc đạo quả, không có hội thứ hai, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy vạn bảy ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Phạm Âm, thành tên là Quang uy, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn ba trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thượng Tối, mẹ tên là Chí Thành Thị, con tên là Phước Uy, thị giả tên là Liên Mục, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tuyết Sắc, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thí Viêm. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có tám mươi sáu ức đệ tử, hội thứ hai có chín mươi ức, hội thứ ba có một trăm ức, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba ngàn năm, xá-lợi cùng được tập hợp tôn thờ tại một ngôi chùa lớn.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thứ Hiền, thành tên là Hoa mậu, hào quang Phật chiếu tỏa đến hai trăm bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Phước Ái, mẹ tên là An Dưỡng, con tên là Thời Tiết Thí, thị giả tên là Tạo Nghĩa, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nhật Nguyệt, đệ tử đứng đầu về thần túc tên là

Thượng Kim. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm mươi vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử, hội thứ hai có bảy mươi tám ức, hội thứ ba có tám mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong bốn vạn năm, xá-lợi được tập hợp xây ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vô Bản, thành tên là Tục sở kính, hào quang Phật chiếu tỏa đến bốn trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Hải Thị, mẹ tên là Khí Cấu, con tên là Tứ Nhãn, thị giả tên là Hàng Căn, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thiện Tư Nghĩa, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Hưởng Thẩm. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có bảy vạn hai ngàn năm trăm đệ tử tham dự đều đắc quả A-la-hán, hội thứ hai có bảy vạn sáu ngàn ba trăm người, hội thứ ba có bảy vạn năm ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Quang Hưng, thành tên là Kim quang, hào quang Phật tỏa chiếu khắp hai ngàn quốc độ, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Quang Diem, mẹ tên là Bảo Thí, con tên là Lạc Đức, thị giả tên là Nguyệt Hoa, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Cực Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tự Tại. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có năm mươi ức trăm ngàn đệ tử, hội thứ hai có bốn mươi ức trăm ngàn đệ tử, hội thứ ba có ba mươi ức trăm ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy ức trăm ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đại Minh Sơn, thành tên là Bảo tịnh, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn hai trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Nguyệt Thạnh, mẹ tên là Nhật Thí, con tên là Thiện Cái, thị giả tên là Bảo Cộng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nhược Can Giác, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Trí Ái. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có tám mươi ức, hội thứ ba có chín mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong chín vạn hai ngàn năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kim Cang, thành tên là Thiện hạnh uy, hào quang Phật chiếu tỏa đến một trăm bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Minh Châu Quang, mẹ tên là Thanh Liên Mục, con tên là Thọ Mạng, thị giả tên là Hải Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Kiên Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tôn Hữu. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bốn mươi ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có ba mươi ức, hội thứ ba có ba mươi hai ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Ức Thức, thành tên là Chiên-đà thị, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Hoa Thị, mẹ tên là Diệm Quang, con tên là Bảo Xả, thị giả tên là Ý Lạc, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vô Úy, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thạch Vương. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người la một ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi cai đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có sáu mươi sáu cai, hội thứ ba có năm mươi cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai ức năm mươi cai, xá-lợi được tập hợp xây ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vô Úy, thành tên là Thậm hòa nhu, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn sáu trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên la Thí Quang, mẹ tên là Thiện Mục, con tên là Tư Di Hoa, thị giả tên là Nguyệt Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Trọng Vương, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thiện Thị. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có tới tám mươi cai đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có bảy mươi tám cai, hội thứ ba có bảy mươi sáu cai, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ưc năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Bảo Thị, thành tên là Thứ kiên, hào quang Phật tỏa chiếu một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Khí Tật, mẹ tên là Phước Thí Cung, con tên là Thí Cung Dược, thị giả tên Tập Thí, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vô Năng Đương, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Cường Bộ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bốn mươi ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có ba mươi tám ức, hội thứ ba có mười sáu ức, thảy đều chứng đắc quả vị, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy vạn năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Liên Hoa Mục, thành tên là Hoa quận, hào quang Phật chiếu tỏa đến một ngàn hai trăm tám mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thượng Hoa, mẹ tên là Diệu Nhan, con tên là Đại Ái, thị giả tên là Vô Ưu Hoa, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Trí Quang, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Trọng Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có ba mươi bốn ức, hội thứ ba có bốn mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm mươi sáu ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Lực Tướng, thành tên là Thượng hiền, hào quang Phật tỏa chiếu khắp hai trăm mười dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Lực Thiên, mẹ tên là Thi An, con tên là Mãn Minh, thị giả tên là Hộ Pháp, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thắng Vương, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thiện An. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có đến sáu mươi vạn đệ tử cùng lãnh hội, hội thứ hai có năm mươi vạn tám ngàn, hội thứ ba có bảy mươi lăm vạn hai ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ngàn năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng ngôi chùa lớn để thờ phụng.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Hoa Quang, thành tên là Thiện nguyệt hoa, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Ái Kiến, mẹ tên là Tinh Tú, con tên là Kiên Chứng, thị giả tên Giác Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nghĩa Thị, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tường Tràng. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là hai vạn hai ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có ba mươi ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có ba mươi hai ức, hội thứ ba cũng có ba mươi hai ức đệ tử, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Phục Ái, thành tên là Thượng tài, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba trăm hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thời Thị, mẹ tên là Hiền Thủ, con tên là Huấn Tịch, thị giả tên là Mẫn Thương, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thiện Túc, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tư Di Hoa. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có chín trăm ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có tám mươi ức, hội thứ ba có bảy mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm mươi vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đại Uy, thành tên là Phú từ, hào quang Phật chiếu tỏa đến hai trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Bảo Tạng, mẹ tên là Uy Thị, con tên là Chiếu Thượng, thị giả tên là Thiện Đa, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Diệm Quang, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tử Tàng. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh pháp có bảy vạn đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có bảy vạn năm ngàn, hội thứ ba có tám vạn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai vạn một ngàn năm, xálợi được tập hợp, xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Phạm Thị, thành tên là Thượng vị, hào quang Phật chiếu tỏa một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Ái Vô Ưu, mẹ tên là Chiên Đà Thị, con tên là Thắng Binh, thị giả tên Thậm Điều, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tiến Sĩ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Kim Cang Cát. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn hai ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có một ức đệ tử cùng đến lãnh hội, chỉ có một hội ấy và hết thảy đệ tử đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một vạn bốn ngàn năm, xá-lợi được tập hợp xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vô Lượng Diệu, thành tên là Thần kỳ, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn tám trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Tôn Âm, mẹ tên là Nguyệt Quang, con tên là Hân Thiện, thị giả tên là Thiện Binh, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Hưởng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Diệm Quang. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có hai trăm ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có bốn trăm ức, hội thứ ba có sáu trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời cũng tám vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Long Thí, thành tên là Bảo cẩm, hào quang Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Trì Thắng, mẹ tên là Pháp Thị, con tên là Phước Lực, thị giả tên là Bảo Thành, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Diêm Tối, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Hùng Thiên. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có tám vạn đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có bảy vạn tám ngàn, hội thứ ba có bảy vạn năm ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong mot ngàn năm, xá-lợi được tập hợp, xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kiên Bộ, thành tên là Thượng hiền, hào quang Phật chiếu tỏa hai trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Sư Tử Phát, mẹ tên là Na-la-thi, con tên là Pháp Âm, thị giả tên là Thiện Ứng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Bảo Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nguyệt Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai có chín mươi ức, hội thứ ba có chín mươi tám ức, hết thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Bất Hư Kiến, thành tên là Đãi thọ, hào quang Phật tỏa chiếu thành vòng tròn bảy thước, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thanh Thí, mẹ tên là Nhu Cam Cụ, con tên là Diệm Vị, thị giả tên Diêm Hống, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là An Minh Hữu, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Ysa-la. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm năm, hội thứ nhất thuyết kinh có chín mươi sáu ức đệ tử cùng đến lãnh hội, hội thứ hai chín mươi tám ức, hội thứ ba một trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Tinh Tấn Thí, thành tên là Trị ba, hào quang Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ Phạm chí, cha tên là Hiền Hống, mẹ tên là Thủ Ý, con tên là Vô Ưu Thiên, thị giả tên Đại Thần Tiện, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Tôn, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nguyệt Thủ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có tám mươi cai đệ tử cùng đến nghe pháp, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Hiền Lực, thành tên là Đắc lạc chí, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Bảo Uy, mẹ tên là Phước Ý, con tên là Thường Thí, thị giả tên là Thạch Lạc, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tuệ Thù, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Hải Ý. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là sáu ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có tám trăm vạn ức đệ tử cùng đến nghe pháp, thảy đều chứng đắc đạo quả, do đó đều được tự tại, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai vạn một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Hân Lạc, thành tên là Tài phú, hào quang Phật chiếu tỏa đến một trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phạm thiên, mẹ tên là Cung Thủ, con tên là Đại Uy, thị giả tên là Hành Bộ An, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đa Phước, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Lạc Mục. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn bốn ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng có bảy mươi ba ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bảy mươi hai ức, hội thứ ba có bảy mươi mốt ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong chín ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Bất Thoái Một, thành tên là Trường uy, hào quang Phật tỏa chiếu đến ba ngàn tám trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Y Vương, mẹ tên là Túc Thủ, con tên là Hoa Thiên, thị giả tên Lực Thắng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Xưng Vô Lượng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Dũng Bộ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là hai vạn một ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có sáu mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có năm mươi tám ức, hội thứ ba có năm mươi sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong chín ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Sư Tử Tràng, thành tên là Ô-phiến-ca, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Pháp Tràng, mẹ tên là Phước Hữu, con tên là Quý Thí, thị giả tên là Đại Thần, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Ái Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Cần Nghệ. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là haivạn tám ngàn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có hai mươi hai ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi mốt ức, hội thứ ba có hai mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cung xứ sở của Đức Như Lai Thắng Tri, thành tên là Bảo diệm, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Nhật Tạng, mẹ tên là Hoa Mục, con tên là Lạc Thành, thị giả tên Pháp Thị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tu Thành, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thiện Pháp. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có ba mươi sáu ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hoi thứ hai có ba mươi bảy ức, hội thứ ba có ba mươi tám ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong sáu trăm vạn năm, xálợi được tập hợp lại dựng một ngôi chùa lớn để thờ phụng.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Pháp Thị, thành tên là Ái thiên, thuộc dòng Phạm chí, hào quang Phật chiếu tỏa đến hai trăm tám mươi dặm, cha tên là Mạc Thắng, mẹ tên là Văn Thị, con tên là Thắng Thiên Căn, thị giả tên Nhật Thí, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đại Lạc, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thí Dược. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có tám ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bảy ức, hội thứ ba có sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Hỷ Vương, thành tên là Sở tại cát, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn hai trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Tối Thượng, mẹ tên là Thủ Quy Duyệt, con tên là Niệm Diêm Hống, thị giả tên Hòa An, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Bảo Thượng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Chấp Nhân Thiên. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có bốn mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có ba mươi tám ức, hội thứ ba có ba mươi bảy ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một trăm ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Diệu Ngự, thành tên là Bảo tạng, hào quang Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Viết Thi, mẹ tên là Bảo Thị, con tên là Đức Quang, thị giả tên là Hải Thân, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Hành Diệu Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thượng Thí, hội thứ nhất thuyết kinh có chín mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín mươi tám ức, hội thứ ba có một trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho hết thảy mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kính Anh, thành tên là Thế lạc, hào quang Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phong Thế, mẹ tên là Hân Lạc, con tên là Ngoại Thị, thị giả tên là Tôn Khải, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là An Thượng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thoái Thí. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một trăm ngàn năm, hội thứ nhất thuyết kinh có năm mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bốn mươi tám ức, hội thứ ba có bốn mươi sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Diệu Thiên, thành tên là Thiện ý, hào quang Phật chiếu tỏa đến một ngàn hai trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Chân Mạt, mẹ tên là Pháp Ý, con tên là Nguyệt Thượng, thị giả tên là Uy Anh, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Ái Thủ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Vô Ưu, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có bảy mươi ức trăm ngàn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có sáu mươi ức trăm ngàn, hội thứ ba có năm mươi ức trăm ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai vạn năm. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bốn vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sơ của Đức Như Lai Đa Huân, thành tên là Hương thị, hào quang Phật tỏa chiếu ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thọ Thí, mẹ tên là Uy Thủ, con tên là Uy Thần, thị giả tên Thanh Liên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vô Cấu Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thí Hưng Hân Lạc, hội thứ nhất thuyết kinh có mười bốn ức đệ cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có mười sáu ức, hội thứ ba có mười tám ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là hai vạn năm ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Chúng Hương Thủ, thành tên là Phước hương, hào quang Phật chiếu tỏa một ngàn hai trăm tám mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thủ Lạc, cha tên là Diệu Hoa, con tên là Bảo Thượng Quang, thị giả tên là Thành Anh, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Ái Nguyệt, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thắng Lực, hội thứ nhất thuyết kinh có sáu mươi sáu ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có sáu mươi bốn ức, hội thứ ba có sáu mươi hai ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời cũng trong bảy vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thuận Quán, thành tên là Độ diêm, hào quang Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thi Nhan, mẹ tên là Bảo Thú, con tên là Sở Sinh, thị giả tên là Ý Duyệt, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thi Minh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Ý Cẩm, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có sáu mươi tám ức, hội thứ ba có sáu mươi sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín mươi ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vũ Âm, thành tên là Túc ái, hào quang Phật chiếu tỏa đến một ngàn bảy trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Minh Thí, mẹ tên là Uy Thủ, con tên là Kỳ Pháp, thị giả tên là Thậm Đế, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nguyệt Tạng, đệ tử co thần túc bậc nhất tên là Lực Bộ, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bảy mươi lăm ức, hội thứ ba có tám mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thiện Tư, thành tên là Vô lượng bảo, hào quang Phật tỏa chiếu hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Niệm Kiên, mẹ tên là Phước Kỳ, con tên là Hoa Thí, thị giả tên là Lực Thí, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Vô Dụ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Xả Tật, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm ngàn vạn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có tám mươi vạn, hội thứ ba có bảy mươi vạn, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám vạn bốn ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Khoái Ý, thành tên là Khoái kiến, hào quang Phật tỏa chiếu năm trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Túc Thiên, mẹ tên là Uy Thị, con tên là Hoa Thị, thị giả tên là Câu Thoái, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Phổ Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Siêu Bộ, hội thứ nhất thuyết kinh có hai mươi tám ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi lăm ức, hội thứ ba cũng có hai mươi lăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong sáu vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Ly Cấu, thành tên là Thành uy, hào quang Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thủ Tạng, mẹ tên là Hoa Từ, con tên là Trí Uy, thị giả tên là Vô Hạn, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Hữu Chí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Quận Thị, hội thứ nhất thuyết kinh có tám mươi vạn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín mươi vạn, hội thứ ba có một trăm vạn, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là sáu vạn năm ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Danh Văn, thành tên là Vô ưu, hào quang Phật chiếu tỏa đến bốn ngàn dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Tối Thượng, mẹ tên là Uy Thí, con tên là Thượng Thủ, thị giả tên là Pháp Trụ, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thạch Thị, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Ái Cấu, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai co chín mươi ức, hội thứ ba có tám mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là bảy vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong hai mươi vạn dặm, xá-lợi được phân chia đều khắp trong mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Đại Xưng, thành tên là Hảo viên, hào quang Phật tỏa chiếu đến tám trăm tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thủ Tích, mẹ tên là Nhật Thí, con tên là Thắng Ly Ý, thị giả tên Văn Nghĩa Tư, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Mật Quận, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Đoạn Thí, hội thứ nhất thuyết kinh có năm trăm ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có ba trăm ức, hội thứ ba có hai trăm ức, hết thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Minh Châu Kế, thành tên là Chiếu quận, hào quang Phật chiếu tỏa một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Giác Hỷ, mẹ tên là Tư Di Thị, con tên là Tư Binh, thị giả tên là Vô Lượng Tịch, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Bảo Uy, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Đãi Trí, hội thứ nhất thuyết kinh có chín trăm ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có một ngàn ức, hội thứ ba có một ngàn hai trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là chín vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kiên Cường, thành tên là An tư, hào quang Phật tỏa chiếu khắp một ngàn quốc độ, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thần Thị, mẹ tên là Thọ Ngôn, con tên là Viêm Nhạc, thị giả tên Minh Châu Vị, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Hài, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thậm Điều, hội thứ nhất thuyết kinh có một ngàn ba trăm ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có ba mươi tám ức, hội thứ ba có năm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong chín vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Sư Tử Bộ, thành tên là Thanh bạch thị, hào quang Phật chiếu tỏa đến một ngàn ba trăm hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Nhược Can Trần, mẹ tên là Diệu Dược, con tên là Bất Đà Lưu, thị giả tên là Ý Hành, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Đa Phong, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Dữ Hộ, hội thứ nhất thuyết kinh có một trăm bảy mươi tám vạn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có một trăm hai mươi vạn, hội thứ ba có một trăm bốn mươi vạn, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn tám ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thần Thọ, thành tên là Thượng diêm-phù, hào quang Phật chiếu tỏa đến một ức dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thọ Vương, mẹ tên là Ý Anh, con tên là Ái Tục, thị giả tên là Thí Diệu, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Dược Giải, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nhị Tài, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có bốn mươi tám ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thư hai có ba trăm năm mươi ức, hội thứ ba có ba trăm ba mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn tám ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong bảy mươi vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại, xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Triếp Thắng, thành tên là Dược thị, hào quang Phật tỏa chiếu ba trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Kiến Kính, mẹ tên là Tài Thí, con tên là Dũng Thí, thị giả tên là Pháp Dữ, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Liễu Tướng, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Đại Căn Danh Văn, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi sáu ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bảy mươi bốn ức, hội thứ ba có bảy mươi hai ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong sáu trăm ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Trí Tuệ, thành tên là Hiền thí, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm bốn mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Thích Thí, mẹ tên là Mật Uy, con tên là Phạm thiên, thị giả tên là Pháp Xưng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Căn Ý, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tôn Thị, hội thứ nhất thuyết kinh có bốn mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có ba mươi ức, hội thứ ba có hai mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong một vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thiện Trụ, thành tên là Nhàn uy, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Hộ Vô Hại, mẹ tên là Lạc Âm, con tên là Cụ Hoặc, thị giả tên là Giác Tật, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thượng Dữ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Chấp Khải, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có bốn vạn sáu ngàn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có hai vạn năm ngàn, hội thứ ba có bốn vạn ba ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm trăm vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Hư Không, thành tên là Ái cư, hào quang Phật tỏa chiếu một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Căn Thí, mẹ tên là Thiên Hào, con tên là Thủy Thiên, thị giả tên là Trí Kết, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Thượng Ý, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Pháp Thủ, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có chín mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có tám mươi ức, hội thứ ba có bảy mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Vô Lượng Giác, thành tên là Thiện cái, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Sinh Minh Nhãn, mẹ tên là Long Thí, con tên là Dieu Hảo, thị giả tên là Hiền Thiên, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Tâm Âm, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Đại Chi Bộ, hội thứ nhất thuyết kinh có bảy mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có năm mươi ức, hội thứ ba có bốn mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong sáu mươi ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thiện Nhan, thành tên là Uy thị, hào quang Phật chiếu tỏa năm trăm hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Lạc Âm, mẹ tên là Lạc Thị, con tên là Sở Tại Cát, thị giả tên là Thượng Dữ, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Phước Tuệ, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Vô Cụ, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có bảy ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín ức, hội thứ ba có mười ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là ba ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong một vạn sáu ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thánh Tuệ, thành tên là Thiện thanh bạch, hào quang Phật tỏa chiếu đến năm trăm sáu mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Y-sư-đàn, mẹ tên là Ly Trần, con tên là Dũng Mãnh, thị giả tên là Danh A-nan, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Ý Hành, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Tu-đạt, hội thứ nhất thuyết kinh có hai mươi hai ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có hai mươi mốt ức, hội thứ ba có hai mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là hai vạn tám ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong sáu vạn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Quang Minh, thành tên là Lưu ly quang, hào quang Phật chiếu tỏa đến ba ngàn ba trăm hai mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Ái Kính, mẹ tên là Ý Lạc, con tên là Ái Quang, thị giả tên là Viên Quán, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Ái, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Điều Hữu, hội thứ nhất thuyết kinh có tám mươi hai ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có tám mươi bảy ức, hội thứ ba có tám mươi sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Kiên Thệ, thành tên là Nhật du, hào quang Phật tỏa chiếu bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Thiên Ái, mẹ tên là Thiện Ý Âm, con tên là Tôn Bảo, thị giả tên Nhu Âm, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Ngôn Thí, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nhu Nhuyến, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có một trăm ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín mươi bảy ức, hội thư ba có chín mươi lăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong bốn mươi ức năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng ngôi chùa lớn để tôn phụng.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Cát Tường, thành tên là Mẫu ái, hào quang Phật tỏa chiếu hai trăm tám mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Cẩm Vương, mẹ tên là Hoa Nguyên, con tên là Vô Lượng Thủ, thị giả tên là Dưỡng Hữu, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Pháp Sự, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thắng Hữu, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có năm mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có tám mươi hai ức, hội thứ ba có tám mươi sáu ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm mươi vạn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong một ức năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho tất cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thành Anh, thành tên là Ái hưởng, hào quang Phật chiếu tỏa bốn mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Phước Ngoại, mẹ tên là Hiền Thị, con tên là Ái Danh Xưng, thị giả tên là Tôn Hữu, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nguyệt Hiền, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Thọ Mục, hội thứ nhất thuyết kinh có tám mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có bảy mươi ức, hội thứ ba có sáu mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một ức năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong tám ức năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Thanh Liên, thành tên là Thậm hoa uy, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm tám mươi dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Tổng Trì, mẹ tên là Hân Thí, con tên là Công Phước, thị giả tên là Nan Thắng, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Lạc Pháp, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Dược Thị, hội thứ nhất thuyết kinh có mười vạn đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín vạn chín ngàn, hội thứ ba có chín vạn tám ngàn, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là năm trăm năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong một vạn ngàn năm, xá-lợi được tập hợp lại xây dựng một ngôi chùa lớn để phụng thờ.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Câu Tỏa, thành tên là Tập hiền, hào quang Phật tỏa chiếu ba trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Ái Mục, mẹ tên là Thí Thiện Chí, con tên là Nhân Hien, thị giả tên là Minh Châu Kết, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Học Hữu, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Nhược Can Nguyệt, hội thứ nhất thuyết giảng kinh có sáu mươi ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai co hai mươi ức, hội thứ ba có chín mươi ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là một vạn hai ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong ba vạn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho ca mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai An Thị, thành tên là Ý lạc, hào quang Phật chiếu tỏa một trăm hai mươi dặm, thuộc dòng Phạm chí, cha tên là Vô Lượng Bảo, mẹ tên là Phong Thạnh Thị, con tên là Địa Thí Tôn, thị giả tên là Kiên Cường, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Nguyệt Diệu, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Sư Tử, hội thứ nhất thuyết kinh có chín mươi sáu ức đệ tử cùng đến nghe pháp, hội thứ hai có chín mươi bốn ức, hội thứ ba có chín mươi hai ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn bốn ngàn năm, chánh pháp tồn tại ở đời cũng trong tám vạn bốn ngàn năm, xá-lợi được phân chia đều khắp cho cả mười phương.

Về nơi chốn sinh cùng xứ sở của Đức Như Lai Tuệ Nghiệp, thành tên là Phước phú, hào quang Phật chiếu tỏa bốn trăm dặm, thuộc dòng họ con vua, cha tên là Vô Ưu, mẹ tên là Ái Hải, con ten là Hòa Thiện Giác, thị giả tên là Thiện Thí, đệ tử đứng đầu về trí tuệ tên là Hiện Tại Thánh, đệ tử có thần túc bậc nhất tên là Phước Ái, hội thứ nhất quy tụ đông đảo các bậc Thánh đến nghe pháp không thể tính kể hết, hội thứ hai có tám trăm ức, hội thứ ba có bảy trăm ức, thảy đều chứng đắc đạo quả. Thời Phật tại thế, thọ mạng của con người là tám vạn cai năm, chánh pháp tồn tại ở đời trong năm ức năm, xá-lợi của Phật được phân nhỏ như thuốc để phân bố khắp chốn.

Bấy giờ, thần tướng của Đức Phật như đứng yên cao lồng lộng không gì có thể sánh kịp. Nếu như có người được nghe danh hiệu của một trăm lẻ một vị Phật thì những người ấy sẽ mau chóng thành tựu quả vị Chánh giác như Phật. Huống chi lại được cung kính tôn phụng một ngàn vị Như Lai kia. Các đệ tử dốc tâm tu học thật không đủ lời để ca ngợi công đức chư Như Lai, các vị Bồ-tát tu tập hành hóa đúng đường của chư Phật, sẽ đạt pháp Không thoái chuyển, pháp nhẫn Vô sở tùng sinh, đạt quả vị Nhất sinh bổ xứ, giáo hóa độ thoát chúng sinh trong mười phương không thể tính kể hết.