KINH HIỀN KIẾP

(CÒN CÓ TÊN LÀ KINH TAM-MUỘI BẠT-ĐÀ-KIẾP. ĐỜI TẤN GỌI LÀ KINH HIỀN KIẾP ĐỊNH Ý)

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam Tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 20: NÓI VỀ DANH HIỆU MỘT NGÀN VỊ PHẬT

Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật:

–Kính thưa Thế Tôn! Hiện nay trong chúng hội này lẽ nào chỉ có các bậc Đại sĩ đạt được pháp định ý ấy, hội nhập vào tám ngàn bốn trăm pháp Độ vô cực cùng với tám vạn bốn ngàn các pháp Độ vô cực chi tiết cũng như tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam-muội, mà thôi chăng?

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Hiện nay, trong chúng hội này có các vị Bồ-tát Đại sĩ đạt được các pháp định ý và các pháp Độ vô cực, lại được hội nhập vào tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam-muội. Tuy vậy, chẳng những chỉ có các vị Khai sĩ ấy mà còn có cả thời sau này trong Hiền kiếp, các bậc tu học sẽ thành tựu quả vị Tối chánh giác gom đến một ngàn vị Như Lai. Trừ bốn vị Như Lai từ trước đã thành tựu quả vị Chánh giác Vô thượng, đã là Bậc Tối Chánh Giác, còn lại tất cả các vị cũng đều đạt các pháp môn Tam-muội ấy.

Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật:

–Lành thay Đức Thế Tôn! Xin ban thêm tâm Từ bi, sẽ nêu rõ về tên họ, hiệu vị của chư Bồ-tát ấy. Vì những nơi nào được Đức Thế Tôn thương xót nhớ nghĩ đến thì những chốn ấy đạt được nhiều an lành, huống chi Đức Thế Tôn luôn tỏ tâm thương xót đối với chư Thiên cùng với chúng nhân trong mười phương, nên cần thể hiện sự giúp đỡ đối với kinh pháp khiến cho đạo pháp được tồn tại lâu dài. Vì sự tu học ở đời sau này cần sự hỗ trơ của các vị Bồ-tát nên xin Đức Thế Tôn hiển thị ánh hào quang cho con đường hành hóa của đạo Vô thượng, cảnh giới nhân đó mà thành tựu.

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Bồ-tát hãy gắng lắng nghe, khéo suy nghĩ và gắng ghi nhớ! Ta sẽ vì Bồ-tát cùng các vị trong chúng hội mà nói rõ về danh hiệu của một ngàn vị Phật.

Bồ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại chúng vâng theo lời Phật dạy và cùng lắng nghe.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn trân trọng, dịu dàng nói về danh tự của chư Phật:

Thiện Tư Nghị
Chư Phật Âm
Duy Niệm An
Ly Cấu Xưng
Đại Danh Văn
Minh Châu Kế
Kiên Sư Tử
Độc Du Bộ
Xả Sở Niệm
Cập Trí Tích
Ý Thiện Trụ
Vô Cực Tượng
Vô Lượng Giác
Ngôn Diệu Nhan
Tuệ Quang Diệu
Tiêu Cường Ý
Năng Ủng Hộ
Chí Thành Anh
Liên Hoa Giới
Chúng Chư An
Thánh Tuệ Nghiệp
Tương Công Huân
Vô Tư Nghị
Tịnh Phạm Thí
Bảo Sự Nghiệp
Xử Thiên Hoa
Thiện Tư Duy
Vô Hạn Pháp
Danh Văn Âm
Dĩ Biện Tích
Tự Tại Môn
Thập Chủng Lực
Hữu Thập Lực
Đại Thánh Đức
Vô Sở Việt
Du Tịch Nhiên
Tại Ư Bỉ
Vô Số Thiên
Tư Di Quang
Cực Trọng Tạng
Nhân Việt Độ
Nhi Độc Bộ
Uy Thần Thắng
Đại Bộ Giới
Dĩ Chỉ Hộ
Tương Tam Giới
Hữu Công Huân
Tuyên Danh Xưng
Nhật Quang Minh
Sư Tử Anh
Thời Tiết Vương
Sư Tử Tràng
Thị Hiện Hữu
Quang Viễn Chiếu
Chỉ Sư Tử
Hữu Sở Thí
Mạc Năng Thắng
Vi Tối Tràng
Hủy Duyệt Xứng
Kiên Tinh Tấn
Vô Tổn Giảm
Hữu Danh Xưng
Vô Khủng Bố
Vô Trước Thiên
Đại Đăng Minh
Thế Quang Diệu
Vi Diệu Âm
Chấp Công Huân
Trừ Ám Minh
Vô Đẳng Luân.

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Phải nên dốc tâm ca tụng các vị Bồ-tát cùng ở trong Hiền kiếp sẽ thành Phật, với các danh hiệu:

Câu-lưu-tôn
Hàm Mâu-ni
Kỳ Ca-diếp
Thích-ca Văn
Từ Thị Phật
Sư Tử Diệm
Nhu Nhân Phật
Cập Diệu Hoa
Thiện Tinh Tú
Cập Đạo Sư
Đại Phong Đa
Đại Lực Phật
Tinh Tú Vương
Kỳ Dược Thị
Tịch Nhiên Anh
Đại Quang Minh
Mâu-ni Phật
Đẳng Quá Phẩm
Cụ Túc Phẩm
Đẳng Nhị Sự
Nhi Chiếu Minh
Nhật Tạng Phật
Nguyệt Quang Diệu
Thiện Minh Phật
Vô Ưu Phật
Tổng Hàm Diệu
Chiếu Chấp Hoa
Công Huân Quang
Nhân Hiện Nghĩa
Định Quang Thí
Hưng Thịnh Phật
Hảo Đạo Sư
Đảnh Quang Minh
Uy Thần Thủ
Nan Thắng Thị
Đức Tràng Phật
Tĩnh Nhàn Cư
Phạm Âm Hưởng
Thuận Thứ Kiên
Vô Bản Thị
Tạo Quang Phật
Đại Sơn Thị
Trí Kim Cang
Ức Vô Úy
Bảo Liên Hoa
Lực Nhân Tướng
Hoa Quang Thị
Dĩ Khí Ái
Đại Uy Phật
Phạm Thị phật
Vô Lượng phật
Long Thí Phật
Long Thí Tấn
Kiên Cố Bộ
Vô Hư Kiến
Thí Tinh Phật
Giải Phược Phật
Bất Thoái Một
Sư Tử Tràng
Ca Pháp Thắng
Hỷ Vương Phật
Hiệu Diệu Ngự
Thọ Danh Xưng
Đức Phong Đa
Chúng Hương Thủ
Ly Cấu Quang
Sư Tử Giáp
Hiệu Bảo Xưng
Diệt Trừ Uế
Vô Lượng Phật
Hiệu Tổng Trì
Hùng Nhân Nguyệt
Thiện Kiến Phật
Đãi Nghiêm Phật
Minh Châu Quang
Sơn Đảnh Anh
Hiệu Pháp Sự
Liễu Nghĩa Lý
Tình Tánh Điều
Bảo Phẩm Phật
Niệm Thắng Căn
Lạc Dục Độ
Trụ Lập Giác
Liễu Biệt Đảng
Siêu Việt Tôn
Thủ Tối Phật
Vũ Âm Thanh
Thiện Tư Duy
Hữu Thiện Ý
Ly Cấu Xưng
Đại Danh Văn
Minh Châu Tịnh
Kiên Sư Tử
Trụ Trường Thọ
Xả Tư Duy
Trí Tuệ Đỉnh
Thiện Trụ Lập
Hữu Chí Ý
Vô Lượng Ý
Diệu Nhan Sắc
Thánh Tuệ Quang
Thệ Kiên Cố
Cát Tường Thiện
Hữu Diệu Anh
Nhân Liên Hoa
Sở Tại An
Tuệ Tạo Phật
Công Huân Bố
Quang Huy Phật
Phạm Thiên Thí
Bảo Sự Phật
Diệu Hảo Hoa
Thiên Thần Đỉnh
Thiện Tư Nghĩa
Trị Tự Tại
Danh Văn Ý
Tích Biện Tài
Kim Cang Tràng
Quang Diệu Diệm
Đệ Thập Phật
Chư Phật Hiệu
Các Như Thị
Vô Việt Lạc
Du Tịch Tĩnh
Hữu Thế Vương
Nhàn Thiên Phật
Sơn Tràng Phật
Viêm Trọng Thánh
Quang Diệc Nhiên
Bảo Tạng Phật
Bất Lạc Việt
Thắng Đại Giới
Tam Thế Hộ
Hiệu Đức Xưng
Nguyệt Diệm Quang
Hoảng Minh Chiếu
Lâm Dĩ Thời
Hạnh Thủ Tàng
Sở Phụng Hành
Nhi Thị Hiện
Diệm Chiếu Phật
Quang Minh Tôn
Tử Kim Sơn
Sư Tử Thí
Mạc Năng Tràng
Nhân Trung Vương
Quang Diệm Xưng
Kiên Tinh Tấn
Vô Tổn Xứng
Ly Ư Úy
Vô Trước Thiên
Đại Đăng Minh
Nhiêu Ích Thế
Vi Mỹ Hương
Đặc Đức Tôn
Tổn Ư Minh
Đệ Đẳng Luân
Đắc Tự Tại
Sư Tử Thệ
Danh Bảo Xứng
Tiêu Diệt Uế
Chấp Cam Lồ
Ý Trung Nguyệt
Nhật Vô Úy
Dĩ Trang Nghiêm
Ý Chu Quang
Thủ Anh Hạng
Tạo Pháp Bản
Đệ Nhất Nghĩa
Quyết Chúng Lý
Thí Sớ Nguyện
Bảo Phẩm Thân
Trùng Căn Kiếp
Dục Tế Độ
Lạc Ý Trụ
Phân Biệt Bộ
Sư Tử Âm
Hiệu Hý Lạc
Nhu Nam Tử
Thanh Hòa Phật
Long Quang Phật
Hoa Sơn Thị
Long Hân Dự
Hương Thậm Hào
Danh Xứng Phật
Thế Đại Thiên
Công Huân Man
Nhiêu Ích Long
Nghiêm Sức Mục
Thiện Hành Đạo
Chí Thành Phật
Mẫn Thương Thị
Liễu Tuệ Phật
Vô Lượng Thị
Hiển Minh Phật
Hiệu Chí Thành
Nhật Quang Diệu
Dĩ Quyết Ý
Vô Hạn Phật
Nhan Mạo Tượng
Chiếu Minh Phật
Bảo Anh Thị
Quyết Hồ Nghi
Sư Tử Cố
Chí An Ẩn
Hiệu Nhu Nhuyến
Thiện Hiếp Phật
Bất Hư Giác
Diệu Hoa Anh
Đế Thạch Căn
Hiệu Đại Uy
Tạo Tác Hiện
Vô Lượng Phật
Danh Xưng Bảo
Thiên Tùy Thị
Giải Nghĩa Hỷ
Cụ Túc Ý
Xưng Cao Tạng
Vô Ưu Phật
Ly Cấu Thị
Phạm Thiên Phật
Tổng Trì Hào
Mục Hoa Phật
Ly Hạnh Thể
Hiệu Pháp Quang
Vô Hủy Hiện
Đức Hỷ Duyệt
Tam Giới Phụng
Danh Khai Diệp
Bảo Quang Thị
Bảo Anh Phật
Thượng Danh Văn
Tạo Quang Phật
Vô Lượng Uy
Dĩ Tùy Thời
Sư Tử Thân
Minh Ý Phật
Nan Thắng Thị
Công Đức Thể
Danh Xưng Anh
Đắc Lực Thế
Du Vô Hạn
Ly Cấu Nguyệt
Phổ Hiện Nghĩa
Dũng Mãnh Phật
Công Phước Phú
Nguyệt Đăng Quang
Chí Đức Diệu
Ý Ly Cấu
Thiện Tịch Nhiên
Hiệu Thiện Thiên
Vĩnh Xả Cấu
Dĩ Vô Thắng
Chấp Thù Cung
Vô Lượng Thị
Tối Hảo Diệu
Vô Ti Tạng
Vô Sở Trụ
Dĩ Phục Giác
Nhật Tôn Trọng
Tục Chi Quang
Nhật Thiện Phật
Phước Phong Nhiêu
Hưng Uy Thị
Hiện Vô Lượng
Ý Cát Tường
Hạnh Đế Vương
Tiêu Bì Lao
Thí Vô Nhiệt
Thi Danh Văn
Thí Hưng Hoa
Thí Tề Sĩ
Kim Cang Phật
Tương Đại Thí
Hiệu Ý Tịch
Thuận Hương Thủ
Câu Tỏa Thị
Hiệu Thiện Thí
Vô Sở Ti
Liêm Khác Phật
Nguyệt Hoảng Dục
Diệm Anh Phật
Đại Cát Tường
Tịch Nhiên Tuệ
Hiệu Cát Nghĩa
Thậm Sơn Đỉnh
Thậm Điều Lương
Liên Hoa Thị
Vô Trước Xưng
Du Thánh Tuệ
Ly Vu Minh
Sung Mãn Phật
Sở Tại An
Quận Vô Tổn
Danh Xưng Thiên
Cần Hiện Hạnh
Nguyệt Thị Phật
Đa Công Huân
Bảo Nguyệt Phật
Sư Tử Tràng
Lạc Ư Tuệ
Vô Sở Tổn
Hiệu Bất Hý
Nhạo Công Đức
Vô Trước Phật
Danh Văn Thị
Liên Hoa Diệp
Biện Đại Tạng
Xưng Minh Châu
Hiệu Kim Cang
Vô Lượng Thọ
Tịnh Minh Châu
Đại Căn Bản
Siêu Chúng Ác
Danh Xưng Nguyệt
Hân Hỷ Quang
Vô Sở Phạm
Bảo Ý Nguyệt
Hiệu Tịch Nhiên
Minh Vương Thí
Diệu Đạo Ngự
Du Tự Tại
Bảo Kết Phật
Dĩ Ly Úy
Bảo Tạng Phật
Nhược Can Nguyệt
Ly Cấu Xứng
Hiệu Tịch Diệt
Thiên Cung Kính
Nhàn Tịnh Thiên
Thiện Uy Phật
Bảo Ái Kính
Bảo Phẩm Phật
Bảo Du Bộ
Sư Tử Đảng
Thắng Bất Tịnh
Thiện Ý Phật
Quang Chiếu Thế
Bảo Uy Thần
Ly Lạc Thị
Hiệu Ức Trí
Hảo Thanh Tịnh
Hóa Ngoại Nghiệp
Dĩ Hương Thủ
Ý Diệm Phật
Sơn Tràng Phiên
Thiện Diệu Ý
Kiên Cố Đăng
Uy Thần Cường
Hiệu Châu Khải
Nhân Kiên Phật
An Trụ Nguyệt
Hiện Phạm Âm
Sư Tử Nguyệt
Uy Thần Thủ
Hiệu Thiện Sinh
Mạc Năng Thắng
Nguyệt Thị Phật
Từ Chúng Chư
Nhật Đại Thú
Sơn Quang Huy
Chí Đức Đỉnh
Đại Danh Văn
Hiệu Pháp Xưng
Thi Quang Phật
Diệm Diệu Thí
Tác Chí Thành
Tu Mạng Nghiệp
Dĩ Thiện Thời
Thiện Thậm Trọng
Quyết Liễu Ý
Chí Niệm Hành
Minh Châu Hương
Thắng Hân Hỷ
Sư Tử Quang
Hiệu Chiếu Minh
Thượng Danh Văn
Thiện Sơn Thị
Hoảng Dục Châu
Hiệu Quang Thế
Thế Vô Ti
Cần Tu Diệm
Minh Châu Nguyệt
Tại Thế Tôn
Cát Tường Thủ
Bảo Hân Lạc
Nhàn Tĩnh Minh
Hiếu Tịch Đạo
Quang Nghiêm Ai
Sở Đáo Tịch
Thế Thiện Lạc
Hiệu Vô Ưu
Thuận Thập Sở
Hân Lạc Lực
Thế Lực Thủ
Thế Uy Vương
Đại Thế Chí
Công Huân Tạng
Ngôn Chí Thành
Thượng An Ẩn
Viêm Minh Phật
Đại Quang Thị
Đức Quang Minh
Hiệu Bảo Thủ
Quang Diễn Hương
Tạo Đăng Minh
Cát Tượng Thủ
Thiện Hoa Diệp
Trân Bảo Phật
Giang Hải Thị
Chấp Trì Địa
Ý Nghĩa Lý
Ý Thanh Triệt
Công Đức Luân
Bảo Xá Trạch
Hành Chí Nghĩa
Ư Thế Nguyệt
Âm Nhu Hòa
Phạm Anh Tâm
Diện Uy Trọng
Ý Cát Lợi
Kiên Cố Thí
Hiệu Phước Quang
Đại Uy Diệu
Bảo Thị Phật
Hiệu Danh Văn
Chí Trọng Nguyện
Vô Lượng Xưng
Quang Bất Hư
Tiêu Thiên Tật
Thắng Căn Nguyên
Chúng Kim Cang
Anh Thiện Phẩm
Diệu Hoa Quần
Ý Chứng Minh
Vô Thanh Hạnh
Thiện Tư Xứng
Dĩ Chiếu Diệu
Thần Kỳ Phẩm
Tịch Công Huân
Siêu Việt Nghĩa
Trụ Vô Úy
Kiến Lập Từ
Chí Yếu Tàng
Minh Châu Hành
Uy Giải Thoát
Thiện Quang Minh
Chí Vị Phật
Thien Độ Thoát
Đẳng Uy Thần
Thánh Tuệ Thắng
Phạm Dĩ Sinh
Chí Thành Âm
Thiện Giác Phật
Thế Lực Thí
Sư Tử Bộ
Hiệu Hoa Anh
Tuệ Sự Nghiệp
Tuệ Dữ Hoa
Công Đức Tạng
Bố Danh Văn
Trừ Ti Tiện
Vô Khủng Bố
Ý Quang Minh
Ư Tư Phạm
Tự Vọng Thiên
Ái Sự Nghiệp
Chân Thành Thiên
Minh Châu Tàng
Công Đức Thất
Tích Thánh Tuệ
Mạc Năng Dụ
Hỷ Duyệt Hỷ
Kiên Cố Nguyện
Sở Thí Thiên
Phạn Nhu Nhân
Ý Sở Thú
Đắc Tiêu Ác
Hỏa Hách Diệm
Đại Uy Thần
Tư Di Hoa
Minh Hống Phật
Thiện Kế Số
Căn Vô Ức
Đại Ái Kính
Thiện An Ý
Quang Trùng Diệu
Hoằng Vi Diệu
Chủ Sở Sinh
Tinh Sở Chí
Thiện Quyết Nghĩa
Hữu Cảnh Giới
Thiện Đa Phật
Ca-đà Nguyện
Cứu Ư Thế
Phước Quang Thị
Bảo Âm Phật
Kim Cang Tướng
Hiệu Phú Hữu
Sư Tử Lực
Ly Cấu Mục
Thân Giải Thoát
Giác Thanh Triệt
Thánh Tuệ Bộ
Uy Kiên Cố
Đại Quang Minh
Nhật Hoảng Diệu
Thể Ly Cấu
Phân Biệt Oai
Vô Tổn Háo
Nhu Nhuyến Nghiệp
Nguyệt Quang Thị
Lôi Thí Phật
Hành Tịch Nhiên
Hiệu Vô Nộ
Đa Hữu Đăng
Hoảng Diệu Điền
Thanh Tịnh Quốc
Siêu Xuất Thượng
Liên Hoa Thượng
Quang Thủ Phật
Bảo Thanh Tịnh
Hiệu Cực Hiền
Bảo Thượng Thị
Thiện An Minh
Giang Hải Thí
Phạm Thiên Anh
Thiện Bảo Cái
Hảo Diệu Diệm
Tùy Thời Nghĩa
Minh Đạt Tưởng
Công Đức Huy
Tuyên Âm Phật
Thạnh Mãn Nguyệt
Liên Hoa Quang
Thiện Chuyên Tinh
Đỉnh Minh Vương
Điện Diệm Anh
Quang Minh Vương
Hiệu Hoảng Dục
Xưng Vô Quyên
Liên Hoa Tạng
Cúng Dường Chí
Tứ Thiền Nghiệp
Vô Sở Đắc
Cường Thế Binh
Công Đức Tạng
Độc Du Bộ
Vô Ngại Phật
Giác Ý Tĩnh
Tuệ Quang Minh
Hiệu Thiên Thánh
Ngự Quang Minh
Ứng Sở Thú
Hoa Anh Phật
La-vân Thị
Đại Dốc Tín
Tinh Tú Vương
Y Vương Phật
Công Phước Bình
Sở Phú Cái
Tuyên Sướng Vương
Nhật Quang Minh
Pháp Tạng Thị
Thiện Ý Phật
Đức Căn Niệm
Tổn Binh Nhẫn
Hiệu Trí Tích
Thiện Trụ Lập
Thiện Liễu Hành
Phạm Thiên Âm
Long Lôi Điện
Hòa Âm Phật
Thần Thông Anh
Thánh Trí Phẩm
Cát An Tường
Phạn Bình Đẳng
Diệu Mục Liệu
Hiệu Bố Long
Chí Thành Anh
Minh Liễu Phật
Vô Khiếp Nhược
Bảo Âm Thanh
Nhu Nhuyến Hưởng
Hiệu Sư Tử
Hiệu Kỳ Tát
Nhược Can Biện
Dũng Tuệ Thị
Liên Hoa Tích
Hiệu Hoa Khai
Hành Bộ Chí
Tích Công Đức
Nhan Mạo Quý
Chủ Uy Diệu
Nguyệt Đăng Minh
Uy Thần Vương
Giác Vương Phật
Vô Tận Thị
Giác Đạt Nguyệt
Hiệu Duyệt Dự
Trí Quận Thượng
Hiệu Tối Thượng
Đãi Uy Thí
Trí Tuệ Thị
Âm Nhu Âm
Đạo Sư Nguyên
Thanh Vô Ngại
Thí Tôn Tạng
Hào Tuệ Phật
Độc Du Bộ
Đại Hoảng Diệu
Ứng Căn Hương
Thiện Quang Minh
Bố Uy Xứng
Hảo Nhan Vương
Hiệu Cát Lợi
Sư Tử Binh
Sở Chỉ Túc
Danh Văn Phục
Hòa Diệu Tạng
Phước Quang Minh
Trụ Lương Tánh
Đăng Minh Vương
Tích Thánh Tuệ
Tôn Thiên Phật
Đại Chủ Nguyên
Giải Liễu Hạnh
Hiệu Kim Kiết
Nhàn Tĩnh Giáo
Hiệu Nan Thắng
Duyệt Hỷ Nhân
An Minh Thị
Tử Kim Quang
Hiệu Diệu Hảo
Công Huân Căn
Pháp Nhiên Ích
Công Đức Đa
Phong Đa Thị
Hiệu Hư Không
Vi Diệu Tuệ
Giác Giải Vi
Nhất Thiết Úy
Như Dược Phật
Giải Thoát Anh
Trí Tạng Phật
Tích Thánh Tuệ
Khả Kính Uy
Hàng Phục Lưu
Giải Vô Ngại
Tập Chí Thành
Thiện Âm Hưởng
Uy Trọng Đế
Ưng Như Niệm
Hiệu Xưng Pháp
Giải Uy Thần
Tôn Hóa Thân
Ngôn Nhu Nhuyến
Sư Tử Phát
Quyên Trọng Đảm
Bạt Chúng Căn
Kính Sư Tử
Pháp Bạn Lữ
Du An Ẩn
Vô Nộ Giác
Nhan Sắc Thịnh
Uy Thần Vương
Thị Chư Giác
Thiện Minh Phật
Trụ Lập Nghĩa
Giác Quang Minh
Thần Diệu Âm
Uy Duyệt Chúng
Hành Bất Hư
Tiêu Hoại Sân
Nhan Mạo Tôn
Thiện Tử Kim
Điều Hòa Phật
Giải Thoát Kết
Trụ Ư Pháp
Hiệu Vãng Quy
Khí Tự Đại
Thánh Tuệ Tạng
Phạm Thiên Du
Hiệu Chiên-đàn
Vô Sầu Thích
Thanh Tịnh Thân
Hiệu Phật Anh
Liên Hoa Phật
Uy Vô Lượng
Thiên Quang Diệu
Chánh Trí Hoa
Hiệu Tác Tư
Công Đức Tuệ
Phạm Thiên Cư
Bảo Khiên Phật
Đế Vương Thị
Vô Tổn Phật
Chí Tôn Giáo
Thủy Đế Vương
Tinh Minh Thị
Vô Sở Hại
Lưu Ly Tạng
Hiệu Thiên Hoa
Dương Danh Xưng
Cung Thân Quang
Cực Thiện Minh
Nhất Thiết Huân
Thậm Quý Quang
Trân Bảo Phật
Nguyên Thủ Thị
Diệu Trượng Phu
Hiệu Nguyệt Sở
Vô Lượng Quang
Khoái Ý Niệm
Viêm Minh Phật
Thị Vô Yếm
Sư Tử Phật
Hảo Lạc Tuệ
Sơn Căn Bản
Tịch Nhiên Đức
Tích Thế Lực
Nghi Nghĩa Đế
Sướng Thiện Thanh
Hiệu Khoái Hoa
Trụ Ư Nghĩa
Oai Đức Vương
Hệ Vô Đẳng
Hiệu Vô Hạn
Âm Hưởng Phật
Danh Thù Thắng
Thiện Quang Minh
An Ẩn Tư
Giải Thoát Phật
Tâm Tư Nghĩa
Hiệu Cực Quý
Tuyên Sướng Âm
Hoảng Dục Nghiệp
Đẳng Hư Không
Thân Danh Văn
Lợi Tịch Nhiên
Vô Hà Uế
Hiệu Thanh Tịnh
Ý Tập Hành
Liên Hoa Phật
Thuận Phẩm Đệ
Thiện Quang Diệu
Diệu Biện Tài
Hiệu Tận Cực
Thiện Chu Biến
Trùng Căn Nguyên
Ly Bố Úy
Tuệ Thanh Bạch
An Trụ Phật
Tuyên Biện Tài
Tối Minh Mục
Giác Danh Văn
Thường Không Phật
Nguyệt Tịch Nhiên
Vô Khủng Cụ
Đại Hiển Hiện
Phạm Thiên Thị
Hảo Âm Hưởng
Đại Thánh Tuệ
Độ Biên Tế
Phổ Vô Tế
Giác Liễu Ý
Thọ Căn Duyên
Hành Cực Thuận
Thanh Trừ Âm
Tịch Công Đức
Hữu Lực Thế
Hiệu Cường Thủ
Kính Thánh Phật
Dĩ Đãi Đức
Hiệu Minh Vị
Lôi Chấn Hống
Vũ Âm Thanh
Nhãn Ái Kính
Nhân Hiền Thị
Minh Cực Khoái
Cực Phú Hữu
Hợp Tập Đức
Nhi Tịch Nhiên
Hiệu Duyệt Dự
Pháp Tràng Phan
Chí Thánh Hưởng
Tâm Hư Không
Pháp Từ Âm
Công Đức Phật
Phân Biệt Âm
Đức Quang Minh
Hữu Uy Thần
Đạt Căn Nguyên
Hữu Ý Niệm
Hữu Tiệp Biện
Tịch Nhiên Luân
Nhân Thiện Vương
Nhược Can Nguyệt
Viết Viễn Văn
Vô Cấu Trần
Đức Chí Thành
Thù Diệu Hoa
Đức Tràng Phan
Quần Biện Tài
Hảo Trân Bảo
Hoài Duyệt Dự
Kính Ái Nguyệt
Vô Tốt Bạo
Sư Tử Lực
Tự Tại Vương
Duyệt Vô Lượng
Bình Đẳng Nghiệp
Vô Sân Khuể
Diệt Cấu Uế
Ban Tuyên Nghi
Tuệ Vô Ngu
Huyền Diệu Phật
Thiện Nhân Hiền
Nhi Ưng Trụ
Thập Tuệ Tịch
Ngôn Đàm Đế
Hiệu Trượng Phu
Hữu Thâm Ý
Hành Vô Lượng
Hữu Pháp Lực
Chí Cúng Dường
Hoa Quang Minh
Tại Tam Thế
Gian Tĩnh Cung
Nhật Diệu Tạng
Thiên Phụng Sự
Tràng Phan Phật
Hữu Giải Thoát
Chí Chân Phát
Diễn Cam Lồ
Cực Thù Dị
Kiên Hùng Tâm
Chân Trân Bảo
Quang Minh Phẩm
Du Huyền Diệu
Ngôn Từ Tịnh
Chấn Quang Minh
Tích Công Đức
Diễn Quang Diệu
Vô Tổn Thủ
Sư Tử Bộ
Siêu Xuất Nạn
Bố Thí Hoa
Nhan Duyệt Dự
Hồng Liên Hoa
Hảo Ái Tuệ
Tịnh Huyền Châu
Thanh Vô Hư
Tuệ Thánh Minh
Khiêm Ty Hành
Trừ Tràng Phan
Thiện Tư Duy
Hảo Thoát Môn
Hiểu Liễu Minh
Văn Như Hải
Tổng Trì Bảo
Thành Trí Thức
Khả Duyệt Ý
Sướng Âm Thanh
Kiến Vô Nghiệp
Hảo Sở Lạc
Đoạn Cấu Trần
Hành Cực Biến
Đa Hóa Dị
Thiên Bố Hưởng
Bảo Du Bộ
Hồng Liên Hoa
Tượng Hương Thủ
Phục Oán Địch
Phú Đa Văn
Hận Thiện Quận
Diệu Hoa Quang
Sư Tử Hưởng
Nguyệt Du Trụ
Định Hoại Minh
Vô Sở Động
Nhẫn Tế Bộ
Phước Đăng Độ
Chúc Lụy Âm
Nhi Tối Thượng
Tinh Tấn Lực
Trụ Thuật Ý
Phát Tịch Nhiên
Diệu Thiện Nguyệt
Giác Ý Hoa
Cát Tường Thiện
Sở Ngôn Khoái
Tuệ Thế Lực
Uy Phương Tiện
Đăng Hỏa Quang
Hành Bộ Cường
Thiên Âm Thanh
Thuận Tịch Nhiên
Nhược Can Nhật
Dĩ Tùy Thời
An Lạc Phật
Giới Quang Minh
Tu Kiến Lập
Vô Trần Ai
An Trụ Hòa
Hữu Thánh Tuệ
Chuyển Tăng Ích
Hương Quang Minh
Nhân Thuận Thời
Âm Huy Diệu
Nhu Nhuyến Nghiệp
Vô Quái Ngại
Tịch Tràng Phan
Thú Tối Đạo
Hành Huyền Diệu
Ái Kính Bảo
Pháp Sở Du
Nhi Ngôn Thiên
Vô Cực Từ
Thiện Tri Hữu
Bộ Tịch Nhiên
Vô Lượng Độ
Minh Diệu Sơn
Hiền Sở Thán
Hưng Phát Đạo
Tư Uy Thần
Sở Hiện Quang
Báo Thiện Hạnh
Đãi Cực Thiện
Ly Ưu Thích
Bảo Quang Minh
Sở Hành Đạo
Công Phước Hành
Đức Như Hải
Nhược Can Phẩm
Hàng Phục Ma
Trừ Hại Phi
Sở Túc Chỉ
Nhập Ngoại Học
Vô Hoại Ý
Năng Tư Viễn
Nhân Sở Thành
Thủ Trùng Giải
Tư Ái Kính
Đạo Tràng Phan
Thánh Tuệ Hưởng
Hiệu Tu Thân
Tư Phạm Thiên
Lạc Ẩn Phật
Thần Túc Anh
Thắng Căn Địa
Sở Chấp Trì
Nhật Cung Khác
Nguyet Cung Sinh
Ca Ích Hoa
Hiền Sở Thí
Trì Tinh Minh
Phước Sở Ai
Hảo Lạc Lực
Thiện Âm Thuyết
Pháp Quý Phật
Phạm Thiên Hưởng
Kỳ Khoái Thiện
Vô Khuyết Lậu
Giác Cử Hiệu
Đại Hoằng Quảng
Danh Văn Xưng
Anh Diệu Ý
Sướng Thần Âm
Sư Âm Thọ
Khí Ngu Si
Giáng Cam Lồ
Nhân Hiền Nguyệt
Biện Vô Lượng
Tuyên Danh Xưng
Ủng Tánh Hạnh
Cúng Dường Độ
Nhi Hoài Ưu
Ái Lạc An
Hư Tục Chí
Lạc Sở Thú
Quy Sở Hành
Phá Chúng Nghiệp
Thanh Liên Hoa
Điều Hoa Phật
Vĩnh Vô Để
Tuyên Biện Tài
Hiệu Quang Diệu
Tư Đãi Trí
Hữu Công Huân
Ngự Tinh Tấn
Thiên Cảnh Vực
Tối Thượng Hạnh
Tập Hảo Lạc
Công Phước Ý
Tuyên Minh Diệu
Đức Vô Lượng
Tập Uy Thần
Sư Tử Bộ
Diệu Vô Động
Hành Hoảng Diệu
Long Âm Hưởng
Chấp Trì Luân
Tôn Thế Tượng
Lạc Ai Thế
Pháp Âm Phật
Lạc Vô Để
Hiệu Danh Xưng
Vũ Tràng Phật
Vũ Đức Hành
Mỹ Hảo Hương
Hiệu Hư Không
Âm Hưởng Từ
Thiên Đế Vương
Hoằng Minh Châu
Thiện Tài Nghiệp
Đăng Hoa Diệm
Đoạn Căn Vương
Nhàn Tịch Tĩnh
Chủ An Ẩn
Sư Tử Âm
Lưu Bảo Danh
Kiến Lập Nghĩa
Kiến Thị Hiện
Sở Hữu Hoa
My Gián Quang
Vô Biên Tế
Biện Tài Vương
Phẫu Phán Tuệ
Do Tự Tại
Sư Tử Phát
Du Hoảng Dục
Đức Đăng Diệm
Nguyệt Huy Diệu
Vô Sở Sầu
Quận Độ Địa
Tâm Giác Giải
Thù Thắng Pháp
An Quang Giáo
Ủng Mỹ Hương
Kỳ Hữu Lực
Trí Tuệ Hoa
Kỳ Âm Cường
Thuận An Ẩn
Nghĩa Lý Thị
Hảo Ái Hỷ
Đắc Trí Thắng
Chấp Y Bát
Hành Tịch Nhiên
Nhân Sư Tử
Hữu Danh Xưng
Hiệu Lâu Do.

Đó là một ngàn vị Phật trong Hiền kiếp sẽ lần lượt ứng hiện ở cõi đời để độ thoát hết thảy chúng sinh trong khắp mười phương. Một ngàn vị Phật ấy mỗi vị đều có danh hiệu như đã nêu trên. Nếu như có người được nghe danh hiệu của chư Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, giữ vững việc tu học, dốc tâm tinh chuyên để nhận thức thông tỏ, hành động không phóng dật, cung như hết lòng cúng dường, thì có thể dứt trừ được các nỗi lo lắng về những sự khổ nhọc nơi các nẻo ác, đạt được sự an ổn lâu dài trong quá trình vâng giữ giới luật cùng có được hướng tin tưởng thuận hợp vui thích trong khi tiếp cận với kinh sách, đạo pháp, dẫn đến sự hành hóa thích ứng, thanh tịnh, tạo được đầy đủ các quả tốt đẹp. Đó chính là pháp nhẫn thâm diệu, cội nguồn của mọi pháp nhẫn, cứu giúp tất cả các đời trong vô số ức kiếp. Nếu phạm phải các hành động xấu ác không rõ về quả báo của tội phước, mà được nghe danh của chư Phật thì có thể dứt trừ tất cả các tội, không còn nỗi lo sợ về chúng.

Giả sử có người thọ trì hết thảy tôn hiệu của chư Phật ấy, dốc sức tu tập thì có thể đạt đến thần túc trong sự nhất tâm định ý, từ ấy sẽ đem lại cho đông đảo chúng sinh sự nhận thức hiểu biết về chư Phật, có được sự tiếp cận tự tại, sẽ là vị Đạo sư đối với họ để hướng dẫn chỉ vẽ cho sự học hỏi kinh điển, đem lại vô lượng công đức, phước lộc trong ức đời.
Đối với việc giải thích nên giảng về diệu nghĩa sẽ có được sự thông đạt thấu suốt khắp mọi nẻo, nhân đó tạo nên sự hiểu biết về pháp Tam-muội định ấy.

Hành giả có được tánh hạnh thanh tịnh, tâm không do dự, nên nẻo trí tuệ luôn được dấy khởi và phát huy, dứt mọi tham đắm vướng mắc trong ba cõi, do đấy mà đạt đến các pháp Tong trì, tâm luôn thu tóm và giữ vững chúng. Chính đó là điều cần nên thực hiện pháp Tam-muội định ấy.

 

Print Friendly, PDF & Email