Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Việt dịch: Hoang Phong
Diễn đọc: Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng