CHĂN TRÂU
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm toát yếu
Diễn đọc: Diệu Ngộ