KHAI THỊ
Hòa thượng Tuyên Hóa
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm toát yếu
Diễn đọc: Diệu Ngộ