KHUYÊN PHÓNG SINH
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Diệu Ngộ