CĂN BẢN ĐẠO LỘ
Toát yếu từ cuốn: “Giải Thoát Trong Lòng Tay”
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Diệu Ngộ