Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền Lâm Tế Ngũ Lục
Tác giả: Thiền Sư Nghĩa Huyền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy