Kim Cương Giáp Trụ Ấn

chắp hai tay lại, giữa trống rỗng, đều co hai ngón trỏ trụ lóng trên phía sau ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái đè vạch lóng giữa của ngón giữa.

Liền đưa Ấn chạm vầng trán, tụng Chân Ngôn một biến. Tiếp đến vai phải, vai trái, trái tim, với trên cổ họng, đều gia trì một biến. Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa phộc nhật-la nam_ Phộc nhật-la xá phộc tả, hồng”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, tức là mặc giáp trụ Kim Cương trang nghiêm, ánh sáng hách dịch, tất cả Thiên Ma với các loài gây chướng chẳng dám lấn bức. Ngay lúc kết Ấn thời tác suy tư này:“Tất cả hữu tình trầm luân trong biển khổ sinh tử, ta đều bạt tế khiến cho tất cả hữu tình cùng với ta không có khác”