“TỰ TRUYỆN THÁNH NGHIÊM”
 Nguyên tác “TUYẾT TRUNG TÚC TÍCH” 
 Hạnh Đoan lược dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Thùy Duyên