MƯỜI HAI LỄ
Hán dịch: THIỀN NA QUẬT ĐA Tam Tạng dịch riêng văn Lễ Phật A Di Đa của LONG THỌ Bồ Tát
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Chí Tâm quy mệnh lễ Tây Phương A DI ĐÀ Phật

1_ Cúi lạy nơi Người Trời cung kính
A Di Đà Tiên Lưỡng Túc Tôn
Ngự tại cõi An Lạc vi diệu
Vô lượng chúng Phật Tử vây quanh
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

2_ Màu vành thanh tịnh như Sơn Vương
Hạnh Xa Ma Tha như voi bước
Hai mắt trong sạch như sen xanh
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

3_ Mặt hiền tròn sạch như trăng đấy
Uy quang giống như ngàn Nhật Nguyệt
Tiếng như trống Trời Câu Xí La
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

4_Trụ trong mão đội của Quán Âm
Mọi tướng màu nhiệm , báu trang nghiêm
Giáng phục Ngoại Đạo, Ma, Kiêu Mạn
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

5_ Khôn sánh , không dơ, rộng thanh tịnh
Mọi Đức tinh sạch như hư không
Lợi ích đã làm được tự tại
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

6_ Mười phương chúng Bồ Tát nghe tên
Vô lượng chư Ma thường khen ngợi
Vì các chúng sinh, trụ Nguyện Lực
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

7_ Ao báu đáy vàng sinh ra hoa
Căn lành tạo thành tòa Diệu Cao
Ngự trên tòa ấy như Sơn Vương
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

8_ Mười phương Phật Tử đã mong cầu
Hiển hiện thần thông đến An Lạc
Chiêm ngưỡng Tôn nhan thường cung kính
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

9_ Chư Hữu đều vô thường, vô ngã
Cũng như trăng nước, ánh điện, sương
Vì chúng nói Pháp không văn tự
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

10_ Tôn ấy: Vô lượng cảnh phương tiện
Không có các nẻo (6 nẻo luân hồi), tri thức ác
Vãng sinh chẳng thoái, đến Bồ Đề
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

11_ Tôn ấy: Cõi Phật không tên ác
Cũng không người nữ, sợ nẻo ác
Mọi người chí tâm kính Tôn ấy
Nên con đỉnh lễ Di Đà Phật
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

12_ Con nói Công Đức của Tôn ấy
Mọi khổ vô biên như nước biển
Căn lành thanh tịnh thâu gom được
Hồi hướng chúng sinh về cõi ấy
Nguyện cùng các chúng sinh sinh về cõi An Lạc

_ Hết _

20/04/2006

Print Friendly, PDF & Email