PHẬT NÓI KINH
A DI ĐÀ BÍ MẬT CĂN BẢN THẦN CHÚ

Hán dịch: Triều Tào Ngụy- Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng Chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

Ta nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng Chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi người đầy đủ, đều là Bậc Đại A La Hán mà mọi người đều biết như Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Cu Hy La, Ly Đà Bà, Châu Lợi Bàn Đà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạt Câu La, A Nậu Lâu Đà …. Các Đại Đệ Tử như vậy cùng với các Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát … Các Đại Bồ Tát như vậy và Thích Đề Hoàn Nhân… vô lượng chư Thiên Đại Chúng đều dự đủ.

Bấy giờ Đức Phật bảo Trưởng Lão Xá Lợi Phất: “Từ đây đến phương Tây, vượt hơn 10 vạn ức cõi Phật có Thế Giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật, hiệu là A Di Đà hiện đang nói Pháp.

Này Xá Lợi Phất! Vì sao cõi đó có tên gọi là Cực Lạc? Chúng sanh ở cõi nước đó không bị các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui nên gọi là Cực Lạc.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc có 7 hàng lan can, 7 hàng lưới, 7 hàng cây bao quanh đều là 4 báu nên cõi ấy có tên là Cực Lạc.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc có ao 7 báu, nước 8 Công Đức  tràn đầy trong ao. Đáy ao dùng toàn cát vàng trải nơi đất. Bốn bên các đường đi đều bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê hơp thành. Trên có lầu gác cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà xừ, xích châu, mã não để nghiêm sức. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, tỏa mùi hương thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Cõi Phật ấy thường tấu các nhạc Trời. Đất bằng vàng ròng. Ngày đêm 6 Thời tuôn mưa hoa Mạn Đà La. Chúng Sanh ở cõi nước ấy  mỗi sáng sớm thường dùng áo đựng đầy các Diệu Hoa rồi đem cúng dường vạn ức Phật ở các phương, khi đến giờ ăn lại trở về Bổn Quốc ăn cơm rồi đi kinh hành.

Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức như vậy.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Cõi Phật ấy thường có các loài chim đủ màu kỳ diệu như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Các loài chim này, ngày đêm 6 Thời thường phát ra các tiếng êm dịu hay ho. Tiếng ấy nói về: 5 Căn, 5 Lực, 7 Phần Bồ Đề, 8 Phần Thánh Đạo, các Pháp Như Thị. Chúng sanh ở cõi ấy nghe được tiếng này thảy đều Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng.

Này Xá Lợi Phất ! Ông không nên cho là các thứ chim này là do tội báo sanh ra. Tại sao thế ? Vì cõi nước của Đức Phật ấy không có 3 đường ác. Xá Lợi Phất ! Cõi Phật ấy, tên 3 đường ác còn không có huống là có thật. Các loại chim này đều do Đức Phật A Di Đà muốn cho lời Pháp Luân luôn có, cho nên biến hóa ra.

Xá Lợi Phất! Cõi Phật ấy, Gió nhẹ lay động các hàng cây báu và các hàng lưới báu phát ra âm thanh vi diệu cũng như trăm ngàn thứ nhạc cùng lúc trổi lên.Người nghe âm thanh này, tự nhiên sanh tâm Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng. Xá lợi Phất! Cõi Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Này Xá Lợi Phất ! Ý ông nghĩ  thế nào ? Vì sao Đức Phật ấy có hiệu là A Di Đà ? Xá Lợi Phất ! Đức Phật ấy có ánh sáng vô lượng chiếu khắp cõi nước ở 10 phương không có chướng ngại nên có hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Mạng sống của Đức Phật ấy với nhân dân kéo dài vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nên có tên là A Di Đà. Xá Lợi Phất! Đức Phật A Đi Đà thành Phật đến này là mười kiếp.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Đức Phật ấy có vô lượng vô biên đệ tử Thanh Văn đều là A La Hán, không thể tính đếm mà biết được. Các Chúng Bồ Tát cũng như vậy. Xá Lợi Phất ! Cõi nước của Đức Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Chúng sanh sinh ở cõi Cực Lạc đều là Bậc A Bệ Bạt Trí . Trong đó phần nhiều là bậc Nhất Sanh Bổ Xứ , số đó rất nhiều không thể tính đếm mà biết được, chỉ dùng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp mà nói. Xá Lợi Phất ! Chúng sanh được nghe rồi, nên phát Tâm nguyện sanh về cõi nước ấy. Vì sao vậy? Vì được cùng các Bậc Thượng Nhân ở chung một chỗ.

Xá Lợi Phất! Không thể dùng một chút ít: căn lành, Phước Đức , Nhân Duyên… mà được sanh về nước ấy.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Đức Phật A Di Đà có Căn Bản Bí Mật Đà La Ni Thần Chú tên là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Cực Lạc Thần Chú. Liền nói Chú là:

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đá dạ. Đa địa dạ tha : A di lị đô bà tỳ, a di lị đa tất đam bà tỳ, a di lị đa tỳ ca lan đế , a di lị đá tỳ ca lan đá, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha 

𑖡𑖦𑖺  𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧  𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧  
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖺𑖟𑖿𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝  𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖽𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝  𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝  𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝  𑖐𑖦𑖰𑖡𑖸, 𑖐𑖐𑖡  𑖎𑖿ì𑖨𑖿𑖝𑖿𑖝𑖰  𑖎𑖨𑖸  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

Namo  amitābhāya  tathāgatāya  
Tadyathā: amṛtodbhave, amṛta  siddhaṃbhave, amṛta  vikrānte, amṛta  vikrānta  gamine, gagana  kìrtti  kare  svāhā

Đức Phật bảo: “Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân hay tụng Chú này thì Đức Phật A Di Đà thường ở trên đảnh , ngày đêm ủng hộ, không cho oan gia sai sử, đời này luôn được an ổn, khi mạng hết liền được sanh về cõi nước Cực Lạc.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Danh hiệu A Di Đà đầy đủ vô lượng vô biên không thể nghĩ  bàn sức bí mật sâu màu thù thắng, công đức vô thượng. Sở dĩ như vậy vì trong 3 Chữ (A Di Đà) có mười phương ba đời hết thảy chư Phật, hết thảy Bồ Tát Thanh Văn A La Hán, hết thảy các Kinh, Đà La Ni Thần Chú, Vô lượng Pháp Hành cho nên Danh Hiệu Phật ấy là Vô Thượng Chân Thật Chí Cực Đại Thừa Pháp, là Vô Thượng Thù Thắng Thanh Tịnh Liễu Nghĩa Diệu Hạnh, là Vô Thượng Vi Diệu Thù Thắng Đà La Ni.

Liền nói Kệ rằng:

Chữ A (𑖀: A) là  ba đời mười phương Phật

Chữ DI (𑖦𑖰: MI) là  hết thảy các Bồ Tát  Chữ ĐÀ (𑖝𑖯: TĀ) là  tám vạn các Thánh Giáo Trong ba chữ này đều đầy đủ.

Này Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nghe nói công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà mà vui mừng hớn hở, một lòng xưng niệm, tin sâu không bỏ thì trong đời hiện tại được vui sướng không thể so sánh. Hoặc chuyển nghèo khó được giàu có, được Quả .Miễn trừ các Nghiệp đời trước, các bệnh hoạn, khổ não, búc bách. Hoặc chuyển Đoản Mạng (chết yểu) được sống lâu, Oan Gia đổi tâm sân hận, con cháu xum vầy, thân tâm sung sướng, đầy đủ như ý … không thể tính kể hết công đức như vậy.

Xá Lợi Phất ! Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nghe nói tên Phật A Di Đà mà nắm giữ danh hiệu đó, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày một lòng không tán loạn, chuyên trì Danh Hiệu. Do xưng tên nên các tội được tiêu diệt. Đây là người có nhiều Phước Đức nhân duyên căn lành. Người này khi mạng chung thì Phật A Di Đà cùng Thánh Chúng hiện ra trước mặt. Người này khi mạng chung , tâm không điên đảo liền được sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Ta thấy việc lợi ích như vậy nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe nói , nên phát nguyện sanh về nước ấy.

Này Xá Lợi Phất! Nay Ta khen ngợi Đức Phật A Di Đà có Công Đức không thể nghĩ bàn.

Phương Đông cũng có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Như vậy hằng hà sa số chư Phật , mỗi vị đều ở cõi nước của mình xuất tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật“Chúng sanh các ngươi ! Nên tin như đây , khen ngợi công đức không thể nghĩ  bàn, hết thảy chư Phật đều hộ nơi Kinh này

Xá Lợi Phất ! Ở Thế Giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Văn Danh Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Như vậy hằng hà sa số chư Phật , mỗi vị đều ở cõi nước của mình xuất tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các ngươi ! Nên tin như đây , khen ngợi công đức không thể nghĩ  bàn, hết thảy chư Phật đều hộ nơi Kinh này”.

Xá Lợi Phất! Ở Thế Giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình xuất tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật: ”Chúng sanh các ngươi ! Nên tin như đây , khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều hộ nơi Kinh này”.

Xá Lợi Phất ! Ở Thế Giới Phương Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình xuất tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các ngươi! Nên tin như đây , khen ngợi công đức không thể nghĩ  bàn, hết thảy chư Phật đều hộ nơi Kinh này”.

Xá Lợi Phất ! Ở Thế Giới phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình xuất tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các ngươi ! Nên tin như đây , khen ngợi công đức không thể nghĩ  bàn, hết thảy chư Phật đều hộ nơi Kinh này”.

Xá Lợi Phất ! Ở Thế Giới Phương trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn. Như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình xuất tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các ngươi ! Nên tin như đây , khen ngợi công đức không thể nghĩ  bàn, hết thảy chư Phật đều hộ nơi Kinh này

Này Xá Lợi Phất! Ý ông như thế nào? Tại sao nói là hết thảy chư Phật đều hộ Kinh ? Xá Lợi Phất !  Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nghe nói tên chư Phật và Kinh thì các Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cho nên Xá Lợi Phất ! Ông nên tin lời Ta nói và chư Phật nói.

Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà  thì các người này đều được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ở cõi nước ấy, hoặc đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ sanh cho nên Xá Lợi Phất ! Thiện Nam Tử,Thiện Nữ Nhân có lòng tin nên phát nguyện sanh về cõi ấy.

Xá Lợi Phất ! Như Ta, nay khen ngợi chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn thì chư Phật kia cũng khen ngợi Ta có Công Đức không thể nghĩ bàn mà nói lời rằng: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm các việc rất khó, hay ở trong cõi Ta Bà, đời ác 5 trược là: Kiếp Trược, Kiến Trược, Phiền Não Trược, Chúng Sanh Trược, Mang Trược  được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì các chúng sanh nói Pháp mà hết thảy Thế Gian khó tin, thật rất là khó !”

Đức Phật nói Kinh này xong thì Xá Lợi Phất cùng các Tỳ Kheo, hết thảy Thế Gian: Trời, Người, A Tu La… nghe lời Phật nói, vui vẻ làm theo, tin nhận làm lễ rồi lui ra

_Hết_