KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ
Hán dịch: Không rõ tên người soạn dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, trăm ngàn vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật.

Đức Phật bảo A Nan rằng: “ Kinh này ! Đại Thánh hay cứu ngục tù, hay cứu bệnh nặng, hay cứu Thiên Tai trăm nạn khổ. Nếu có người tụng được một ngàn biến thì một thân lìa khổ nạn, tụng được một vạn biến thì cả nhà lìa khổ nạn.

_Nam mô Phật lực uy
Nam mô Phật lực hộ

Khiến cho người không có Tâm ác, khiến cho thân người được cứu độ.

_Hồi Quang Bồ Tát
Hồi Thiện Bồ Tát
A Nậu Đại Thiên Vương
Chính Điện Bồ Tát
Ma Khưu Ma Khưu
Thanh Tịnh Tỳ Khưu

[? Hồi Quang Bồ Tát (Mati-jvala), Hồi Hỷ Bồ Tát (Mati-sadhu), A Nậu Đại Thiên (Anavatapta), Chí Đức Bồ Tát (Mahā-vairya), Ưu Khâu Bà Khâu (Ukubhaga), Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Viśuddha-dharma-guru)].

Việc quan được tiêu tan
Việc riêng được kết thúc
Các Đại Bồ Tát
Năm trăm La Hán
Cứu hộ thân Đệ Tử
Thảy đều lìa khổ nạn

Tự nhiên Quán Thế Âm chẳng cần cởi bỏ Anh Lạc, chỉ siêng tụng ngàn vạn biến thì tai nạn tự nhiên được giải thoát, tin nhận phụng hành.

Liền nói Chân Ngôn là:

“Kim bồ kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế bồ đề tát bà ha  [Bản lưu truyền tại Việt Nam thì ghi nhận câu Chú này là:

Kim bà, kim bà đế, cầu ha, cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha la đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chân lăng càn đế, ta bà ha”

𑖨𑖸𑖢  𑖨𑖸𑖢𑖝𑖸 𑖎𑗜𑖮  𑖎𑗜𑖮𑖝𑖸  𑖝𑖿𑖨𑖡𑖰𑖝𑖸  𑖡𑖰𑖐𑖩  𑖨𑖰𑖝𑖸  𑖪𑖰𑖦𑖨𑖰𑖝𑖸  𑖦𑖮𑖯 –𑖐𑖝𑖸  𑖫𑖯𑖡𑖿𑖝𑖰𑖽  𑖎𑖴𑖝𑖸  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

Repa  repate kuha  kuhate  tranite  nigala  rite  vimarite  mahā –gate  śāntiṃ  kṛte  svāhā]

_Hết_

05/01/2011

Print Friendly, PDF & Email