PHẬT NÓI KINH
NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe.Một thời Đức Phật trụ tại núi Khư Xí  muốn nói Vô Bố Úy Đà La Ni cho nên cùng với vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự. Tên các vị ấy là: Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phạm Đỉnh Bồ Tát, Na La Diên Bồ Tát cho đến hàng Bồ Tát có Phước Trí đều là bậc Quán Đỉnh Đại Pháp Vương Tử.

Lại cùng với các Đại Thanh Văn Tăng đến dự. Tên các vị ấy là: Tu Bồ Đề cho đến nhóm của A Nan đều là bậc Đại A La Hán.

Lại cùng với vô lượng Phạm Vương, vô lượng Thiên Tử, bốn Thiên Vương Hộ Thế, Thiên Chúng, tất cả Người, Phi Nhân cho đến vô lượng nam nữ cùng đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trước Đại Chúng, từ diện môn phóng ra hào quang chiếu mười phương Thế Giới. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú thảy đều chẳng hiện, Đại Địa chấn động theo sáu cách. Từ trên Trời tuôn mưa tất cả hoa báu rơi xuống khắp tất cả cung điện của cõi Trời. Tất cả sông nhỏ, sông lớn, biển, cung của Thần, cung của Rồng, cung của các Tôn Thần thảy đều chấn động chẳng yên. Đại Chúng đều tác tưởng: “Thật chưa từng có!” rồi đi đến Hội này

Khi ấy mười phương Bồ Tát Ma Ha Tát, các Thanh Văn, bốn Chúng đi đến Hội này. Từ phương Tây đó có cõi Phật tên là Nhất Thiết Hương Tập Thế Giới, cõi đó có Đức Phật tên là Thắng Hoa Phu Tạng Như Lai  có đầy đủ mười Hiệu.

Thời có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha)từ trong Chúng đứng dậy, hỏi Đức Như Lai rằng: “Có nhân duyên gì mà hiện điềm lành này?”

Đức Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông biết Thời để hỏi! Việc này từ phương Đông, cách đây hơn mười vạn ức hằng hà sa Thế Giới, có một cõi Phật tên là Ta Bà Thế Giới (Saha), chúng sinh ở nước ấy thành tựu năm Trược, chư Phật ba đời vì họ giáo hóa rất khó, Thập Địa Bồ Tát vì họ giáo hóa rất khó, huống chi Bồ Tát ở địa vị bên dưới, vĩnh viễn chẳng thể làm lợi ích ! …. Có điều, cõi ấy có Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Phật nay đang ngự tại núi Khư Xí, ở trước tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, các Đại Thanh Văn, các hàng Người, Trời hiện điềm lành này. Ông có thể đến đó cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại vì chúng sinh của nước ấy, nói Pháp vượt qua biển sinh tử, đến bờ của Niết Bàn”

Thời Hư Không Tạng Bồ Tát nghe Đức Phật dạy xong, liền vui mừng hớn hở cùng với tám mươi ức Bồ Tát Ma Ha Tát đồng cao giọng bạch Phật rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Chúng con nương theo sức uy thần của Đức Phật đi đến Thế Giới ấy, cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại vì chúng sinh của nước ấy nói Vô Bố Úy Đà La Ni .

Khi ấy Đức Như Lai nói: “Ông có danh hiệu là Mãn Chư Nguyện Đại Bi Hư Không Tạng Bồ Tát cho nên có thể đến nước đó, do có thể đến nước đó (?)”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền duỗi bàn tay phải, chỉ phương Tây rồi nói rằng:”Ngọc báu Như Ý hiển hiện ! Đấy là, tại Thế Giới ở phương Tây tên là Nhất Thiết Hương Tập, có Đức Phật hiệu là Trí Tạng Như Lai (?Thắng Hoa Phu Tạng Như Lai) có vị Bồ Tát bậc nhất tên là Hư Không Tạng đi đến cõi này muốn hóa độ các chúng sinh.

Do đi đến thị hiện mọi loại hình: Hiện thân hình Phật, hiện thân hình Bồ Tát, hiện hình Bích Chi Phật, hiện thân hình Thanh Văn, hiện thân hình Phạm Vương, hiện thân hình Đế Thích, hiện thân hình Tự Tại Thiên, hiện thân hình Đại Tự Tại Thiên, hiện thân hình Thiên Đại Tướng Quân, hiện thân hình Tỳ Sa Môn, hiện thân hình Tiểu Vương, hiện thân hình Trưởng Giả, hiện thân hình Cư Sĩ, hiện thân hình Tể Quan, hiện thân hình Bà La Môn, hiện thân hình Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni…, hiện thân hình Phụ Nữ, hiện thân hình Đồng Nam Đồng Nữ, hiện thân hình Trời Rồng…, hiện thân hình Chấp Kim Cương Thần, hiện hình Đạo Tâm, hiện hình người ác, hiện hình Hòa Quang, hiện hình chẳng khác với chư Phật, hiện làm hình người con tốt (hảo tử), hiện hình khác lạ của người thầy tốt (hảo sư), hiện làm con một của người, hiện hình chim chóc, hiện hình cây thuốc vua (Dược Thọ Vương), hiện hình Như Ý Châu Vương, hiện hình người bệnh nặng, hiện hình người không có bệnh, hiện hình  ngôi sao sáng (minh tinh)…. Như vậy hiện hình của 35 Đức Phật tùy theo các chúng sinh, dạo các quốc độ , cứu thoát tất cả chúng sinh.

Chính vì thế cho nên các ông cần phải một lòng cúng dường Hư Không Tạng Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó ở trong nạn cấp bách đáng sợ, hay ban cho sự không sợ. Thế nên Bồ Tát này có tên là Hư Không Tạng , trong tám vạn vị Đại Sĩ thì Bồ Tát đó là bậc nhất, là Chủ trong tám mươi ức Bồ Tát. Vì các chúng sinh chẳng biết Pháp Tính cho nên Bồ Tát đó ở tại chỗ chẳng biết. Chỉ khi sao sáng xuất hiện thời cao giọng có thể tác lễ. Lễ xong tức việc mong cầu được viên mãn , huống chi người tụng trì, viết chép mau được khắp Phước Trí”.

Khi ấy Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: “Hai Đức Thế Tôn hãy hứa cho con nói! Hãy hứa cho con nói!”

_ “Ông có thể nói sớm ! Ông có thể nói sớm!”

Thời Hư Không Tạng Bồ Tát vui thích, liền nói Chú là:

Nẵng mô  (1) a ca xả (2) yết bà gia (3) Án (4) a lợi (5) ca ma lợi (6) Mộ lợi (7) sa bà ha

𑖡𑖦𑖺  𑖁𑖎𑖯𑖫-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖯𑖧 _ 𑖌𑖼  𑖀𑖨𑖰  𑖎𑖦𑖨𑖰  𑖦𑗜𑖨𑖰 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  ĀKĀŚA-GARBHĀYA _ OṂ  ARI  KAMARI  MURI _ SVĀHĀ

Khi Hư Không Tạng Bồ Tát nói Chú này xong thời Đại Địa chấn động theo sáu cách, khắp cả Thiên Ma Ngoại Đạo đều chẳng an, các Bồ Tát tác tưởng tôn trọng.

Thời Đức Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: “Ông là Mẫu của chư Phật ba đời. Ông là ruộng Phước cực tốt. Ông là vị Thầy chẳng thỉnh của tất cả chúng sinh. Ông là vị thầy không có bệnh. Ông tùy theo tất cả Nguyện của chúng sinh cho nên có tên là Năng Mãn Chư Nguyện Đại Từ Đại Bi Hư Không Tạng Bồ Tát hay mãn tất cả Nguyện của chúng sinh như gió mạnh nhiễm thân.

Nếu chê bai người trì thì bị tội còn hơn tội chê bai chư Phật ba đời, huống chi người trì Kinh này.

Chê bai người trì Kinh như đang ngồi trên Tòa cao chẳng thấy việc bên dưới. Người ngồi trên Tòa cao sẽ bị quả báo ngồi trên đỉnh núi đao. Tội báo này Ta liền nói chẳng thể hết. Chỉ vì khiến người hộ trì Kinh này cho nên cùng với Ta đồng nói Kệ là:

_Ta sai tám vạn vị Đại Sĩ
Cùng tám mươi ức hàng Bồ Tát
Thường sẽ sai khiến giúp hộ trì

_Ta sai mười vị nữ La Sát
Mười hai Thần Tướng, hàng Hộ Pháp
Thường sẽ sai khiến giúp hộ trì

_Ta sai Phạm Vương, Trời Đế Thích
Tỳ Sa Môn, hai mươi tám Bộ
Thường sẽ sai khiến giúp hộ trì

_Ta sai các Thần ác, Thần Thiện
Cho đến chư Thần chẳng thể nói
Thường sẽ sai khiến giúp hộ trì

_Ta sai Kim Cương Mật Tích Thần
Tám Đại Long Vương, ba Quang Thiên
Thường sẽ sai khiến giúp hộ trì

Hai Đức Thế Tôn nói Kệ này xong thời Hư Không Tạng Bồ Tát nói rằng: “Hai Đức Thế Tôn đã khéo khen con thì con càng phải chắp tay nhiều hơn” .

Tám vạn Đại Sĩ, tám mươi ức Bồ Tát đồng âm bạch Phật rằng: “Chúng con vì tất cả chúng sinh ở đời ác vị lai cho nên nói việc mong cầu viên mãn”.

Do nói, do lúc nói thời Bản Thổ Thế Tôn nói: “Chúng sinh thời Mạt Pháp trì Đà La Ni này thì quyết định biết là người đó trì tên của chư Phật ba đời”. Đức Thế Tôn cũng nói: “Người trì Đà La Ni này, nên biết vượt hơn trì tên của chư Phật ba đời”. Vì sao chẳng thể nói hết? Vì chư Phật ra đời còn chẳng thể nói hết, huống chi Bản Thổ Như Lai với Ta, tuy nói cũng chẳng thể cùng tận”.

Bấy giờ Phước Trí Bồ Tát bảo Phạm Đỉnh Bồ Tát rằng: “Ngoài bốn vị Bồ Tát thì ông là Chủ. Ông hay nghe Bất Xưng Ngã Danh Bồ Tát, Kính Vô Lượng Kiếp Tận Danh Bồ Tát, Văn Ngã Danh Kiến Ngã Thể Bồ Tát tức cùng với hàng Phật Như Lai không có sai biệt, cho nên có thể xưng tên của tôi.

Nếu người muốn được mọi người yêu kính. Trì Chú này, một ngày đủ 35 biến thì ngày mai sẽ ban cho linh nghiệm. Nếu chẳng ban cho sẽ chặt đứt hết nhân của Bồ Đề thì tôi chẳng thành Chính Giác.

Nếu người bị bệnh lâu dài, không có người thăm hỏi, không có người cho thuốc.

bị đói chết  thời người Trì Chú xuất hành hướng về người đó sẽ diệt được bệnh. Nếu chẳng được thì tôi thề chẳng thành Chính Giác.

Nếu người vì cái miệng, tuy chẳng phạm tội nhưng bỗng bị vướng vào nạn của vua chúa. Nếu người trì Chú này cùng hướng qua chỗ ẩn trốn mà chẳng được tha thì tôi thề chẳng thành Chính Giác.

Nếu người nữ bất tịnh trì Chú này 21 ngày cho đến trong 49 ngày, chí tâm xưng niệm sẽ được chuyển thân nữ. Nếu chẳng được thì tôi thề chẳng thành Chính Giác

Người trì Chú này nghĩ đến nơi nào thì nơi ấy thành Giới. Nếu bên trong chỗ ấy dù có Sắc Hữu Tình, Sư Tử … nào chẳng tùy theo ý  thì tôi thề chẳng thành Chính Giác

Nếu người Trì đem Kinh này hỏi người không có Trí  mà chẳng tùy giảng dạy thì chặt đứt hẳn hạt giống của chư Phật . Nếu người trì , nội trong 21 ngày cho đến 49 ngày, muốn thành tựu Tất Địa. Nội trong Chính Ngũ Cửu Nguyệt có thể mãn Chú này, tính đủ một trăm vạn biến mà không có thắng lợi thì tôi thề chẳng thành Chính Giác.

Nếu người trì Chú này bị đọa vào ba nẻo ác cùng tùy đến ba nẻo ác chỉ vì người chẳng tin, làm Nhân (Hetu) khiến đến Bồ Đề (Bodhi). Tuy là chim muông nghe Kinh này liền được miễn lo buồn.

Khi ấy Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: “Kinh đó có tên gì? Có thể có hiệu là gì ?”

Đức Phật nói: “Kinh này có tên là Như Ý Hư Không Tạng Kinh. Cũng có tên là Năng Mãn Chư Nguyện Đại Bi. Cũng có tên là Phước Trí Viên Mãn. Cũng có tên là Tất Địa Thành Tựu. Cũng có tên là Như Ý Mãn Túc. Cũng có tên là Bình Đẳng Nhất Thiết. Cũng có tên là Hộ Quốc Quận Gia. Cũng có tên là Thiên Địa Minh Kính. Cũng có tên là Vô Bệnh Diên Mệnh. Cũng có tên là Bất Tư Nghị Thệ Nguyện. Cũng có tên là Tự Tại Viên Mãn Như Ý. Cũng có tên là Tùy Nguyện Như Ý. Cũng có tên là Pháp Giới Tự Tại Tâm. Cũng có tên là Y Tụng Đắc Pháp Nhẫn. Cũng có tên là Y Kinh Đắc Tự Tại Tâm. Như vậy! Như vậy! Mọi loại tên gọi khác của Kinh này  chẳng thể nói hết

Pháp Tính Như Như của Bồ Tát Thừa đó vượt hẳn các Bồ Tát cho nên có Hiệu Danh là Hư Không Tạng. Bồ Tát đó khéo hay vào lúc sao sánh xuất hiện thời cúi năm vóc sát đất, có thể lễ kính. Bồ Tát đó có thân dài 25 do tuần, hiện thân lớn chân thật đồng với hư không, hơn hẳn Bồ Tát khác cho nên có Hiệu là Hư Không Tạng.

Ông ở trong Chúng, một mình ở chỗ ác. Trong một ngày trì Chú này 35 biến thì việc đã mong cầu, nội trong ngày sau mà chẳng viên mãn thời tôi vĩnh viễn chẳng thành Nhân Bồ Đề

Cho dù là Nữ Phạm (người nữ phạm tội? người phạm vào nữ sắc) mà trì Chú này. Lúc chết thời được Bồ Đề như gió mạnh thổi mây.

Mão Trời (Thiên Quan) của Bồ Tát này có 35 Đức Phật là:

1_ Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākya-muṇi Buddha)

2_ Kim Cương Bất Hoại Thân Phật (Vajra-pramardi Buddha:Kim Cương Bất Hoại Phật)

3_ Bảo Quang Phật (Ratnārcis Buddha)

4_ Long Tôn Vương Phật (Nāgeśvara-rāja Buddha)

5_ Tinh Tiến Quân Phật (Vīrasena Buddha)

6_ Tinh Tiến Hỷ Phật (Vīra-nandin Buddha)

7_ Bảo Diễm  Phật (Ratnāgni Buddha: Bảo Hỏa Phật)

8_ Bảo Nguyệt Quang Phật (Ratna-chandra-prabha Buddha)

9_ Hiện Vô Úy Phật (Amogha-darśi Buddha: Hiện Vô Ngu Phật)

10_ Bảo Nguyệt Phật (Ratna-candra Buddha)

11_ Vô Cấu Phật (Nirmala Buddha)

12_ Ly Cấu Phật (Vimala Buddha)

13_ Dũng Thí Phật (Sūradatta Buddha)

14_ Thanh Tịnh Phật (Brahma Buddha)

15_ Thanh Tịnh Thí Phật (Brahmadatta Buddha)

16_ Bà Lưu Na Phật (Varuṇa Buddha)

17_ Thủy Thiên Phật (Varuṇa-deva Buddha)

18_ Kiên Đức Phật (Bhadra-śrī Buddha:Hiền ĐứcPhật)

19_ Chiên Đàn Đức Phật (Candana-śrī Buddha)

20_  Vô Lượng Quang Phật (Amita-prabha buddha ?Prabhasa-śrī Buddha:Quang Đức Phật)

21_ Quang Đức Phật (Prabhasa-śrī Buddha)

22_ Vô Lượng Cúc Quang Phật (Ananta-ujjvalana Buddha)

23_ Na La Diên Phật (Nārāyaṇa Buddha)

24_ Công Đức Hoa Phật (Kusuma-śrī Buddha)

25_ Liên Hoa Quang Trí Phật (Padma-jyotir-vikṛditābhijñā Buddha:Liên Hoa Du Hý Thần Thông Phật)

26_ Trí Công Đức Phật (Jñāna-śrī-buddha ?Aśoka-śrī Buddha:Vô Ưu Đức Phật)

27_ Niệm Công Đức Phật (Smṛti-śrī Buddha)

28_ Thiện Danh Xưng Công Đức Phật (Suparikirtita-nāmadheya-śrī Buddha)

29_ Hồng Diễm Vương Phật (Indra-ketu-dhavaja-rāja Buddha:Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật)

30_ Đại Chiến Thắng Vương Phật (Vijitasaṃgrama Buddha)

31_ Thiện Du Bộ Phật (Suvikrānta Buddha)

32_Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật (Samantāvabhāsa-vyūha-śrī Buddha)

33_ Tài Công Đức Phật (Dhana-śrī Buddha)

34_ Bảo Hoa Du Bộ Phật (Ratna-padma-vikramin Buddha)

35_ Bảo Liên Hoa Thiện Trụ  Sa La Thọ Vương Phật (Ratna-padma-supratiṣṭhita-śālendra-rāja Buddha)

Đây tức là thọ ký riêng cho Hư Không Tạng  thành Phật vị lai. Cũng là Bồ Tát có thể có tên hiệu Như Lai trong 35 Đức Phật.

Lại lễ Hư Không Tạng Bồ Tát, lễ mười phương chư Phật ba đời

Bấy giờ các hàng Bồ Tát, Đại A La Hán, hàng Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni chắp tay  được trọn Vô Sinh Nhẫn Đại Đà La Ni  đều vui vẻ, làm lễ rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI
_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 30/01/2013

Print Friendly, PDF & Email