CHÍNH LIỄU TRI VƯƠNG DƯỢC XOA QUYẾN THUỘC PHÁP
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Tăng Trấn Nễ Gia Thử nói rằng: “Chính Liễu Tri Vương có 28 vị Dược Xoa Đại Tướng”.

Đức Phật bảo A Nan Đà (Ānanda) rằng:  “28 Bộ Dược Xoa này hiện thần thông uy đức tự tại. Hay ở 10 phương Thế Giới che giúp tất cả chúng sinh để trừ bỏ việc ách nạn suy hoạn.

_ Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng trụ tại mặt Đông, ủng hộ hết thảy chúng sinh ở phương Đông khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Địa Lật Lê (Dīrgha: Đại Trường), Tô Nê Đát La (Sunetra: Diệu Mục), Bổ Luật Noa (Pūrṇa: Viên Mãn), Khước Tất La (Kapila: Hoàng Sắc). Xướng xong thì nói việc mong cầu.

_ Này A Nan Đà! Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng trụ tại mặt Nam, ủng hộ hết thảy chúng sinh ở phương Nam khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Tăng Ha (Simha_Sư Tử), Ô Ba Tăng Ha (Upasiṃha: Tiểu Sư Tử), Thương Xí La (Śaṅkhara: Loa), Chiên Đà Na (Candana: Chiên Đàn)

_ A Nan Đà! Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng trụ tại mặt Tây, ủng hộ hết thảy chúng sinh ở phương Tây khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Hiết Lý (Hari: Sư Tử), Hiết Lý Nê (Harikeśa: Sư Tử Kế), Bát Lạt Bộ (Prabhū: Tự Tại), Băng Ca La (Piṅgala: Thanh Sắc)

_ A Nan Đà! Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng trụ tại mặt Bắc, ủng hộ hết thảy chúng sinh ở phương Bắc khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Đạt Lạt Noa (Dharaṇa: Năng Trì), Đạt Lạt Nan Đà (Dharananda: Trì Hỷ), Ổn Do Già Ba La (Udyogapāla:  Dũng Mãnh Cần Hộ), Phệ Tản Nô (Viṣṇu:Thiên Danh)

_ A Nan Đà  Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng trụ tại 4 góc (4 phương bàng) ủng hộ hết thảy chúng sinh ở 4 góc khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Bán Chi Ca (Pañcika: Hữu Ngũ), Bán Già La Kiến Trà (Pañcala-caṇḍa: Ngũ Xứ), Sa Đá Kỳ Lợi (Saptagiri: Bình Sơn), Hê Ma Bạt Đa (Hemavata: Tuyết Sơn)

_ Lại nữa A Nan Đà! Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng trụ trên mặt đất, ủng hộ hết thảy chúng sinh trên mặt đất khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Bộ Ma (Bhūma: Địa), Tô Bộ Ma (Subhūma: Diệu Địa), Ca La (Kāla: Hắc, màu đen), Ô Ba Ca La (Upakāla: Tiểu Hắc)

_ Lại nữa A Nan Đà! Có 4 vị Dược Xoa Đại Tướng Trụ tại hư không, ủng hộ hết thảy chúng sinh ở hư không khiến lìa buồn khổ. Tên các vị ấy là: Tô Lợi Gia (Sūrya: Nhật Thần), Tô Ma (Soma: Nguyệt Thần), Ác Kỳ Ni (Agni: Hỏa Thần), Ba Dữu (Vāyu: Phong Thần).

Đức Phật nói: “Pháp Trấn Hộ này như thuyết xướng danh hiệu ấy lên , thảy hộ 8 phương trên dưới lợi an tất cả chúng sinh.Tướng lợi sinh của Dược Xoa ấy nhiều vô lượng vô biên, chỉ lược nói chút phần”.

Đức Phật nói Pháp này xong. Nếu lúc thỉnh triệu thời ở cuối danh tự gia thêm câu : “Mau đến chẳng vượt Bản Thệ” ắt nương theo Ảnh Ấn tìm đến.

CHÍNH LIỄU TRI VƯƠNG DƯỢC XOA QUYẾN THUỘC PHÁP

(Hết)

 

Khổng Tước Minh Vương Kinh ghi rằng: Tô Sư Nô Dược Xoa trụ ở nước Na Yết La”

Thầy nói:  “Tô Sư Nô là Chính Liễu Tri, cũng gọi là Diệu Liễu Tri vậy”.

16/04/2005

Print Friendly, PDF & Email