Liên Hoa Tam Ma Gia Ấn

Vì khiến Quán Hạnh thành tựu, nên

Mười ngón cài chéo, làm mặt trăng

Thiền Trí (2 ngón cái), Đàn Tuệ (2 ngón út) dựng dính nhau

Chân Ngôn là:

“Án , phộc nhật-la, bả na-ma, tam ma dã, sa-đát-tông”

OṂ– VAJRA-PADMA SAMAYA STVAṂ