Triệu Tập Chư Tội Ấn

Hai tay Định Tuệ, Kim Cương Phộc

Hai độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) dựng như ngọn

Tiến Lực (2 ngón trỏ) như câu (móc câu) triệu ba lần

Triệu Tội Chân Ngôn là:

“Án, tát phộc bá bả, yết-la noa (1) vĩ thú đà nẵng (2) phộc nhật-la tát đát phộc (3) tam ma dã, hồng (4)”

OṂ_ SARVA-PĀPA AKARṢAṆA VAJRA-SATVA-SAMAYA – HŪṂ PHAṬ