Kim Cương Giáng Tam Thế Ấn

Kim Cương Giáng Tam Thế (Vajra-trailokya-vijaya)

Tưởng thân tương đồng không sai khác

Hai tay Chỉ Quán, Kim Cương Quyền

Đàn Tuệ (2 ngón út) móc nhau, dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Chuyển trái Tịch Trừ, phải Kết Giới Tâm Bi hiện bày hình uy nộ Giáng Tam Thế Chân Ngôn là:

“Án, tốn bà ninh, tốn bà hồng, ngật-lý hận-noa, ngật-lý hận-noa, hồng ngậtlý hấn-noa bả dã, hồng, a nẵng dã, hộc, bà nga tông, phộc nhật-la, hồng phát tra”.

OṂ_ SUMBHA NISUMBHA HŪṂ _GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ_ GṚHṆA APAYA HŪṂ_ ĀNAYA HOḤ BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ.